TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Evrim ve Hayat?n Ba?lang?c?

1.Hayat?n ba?lang?c? ile ilgili görü?ler:
?lk canl?n?n olu?umu ve beslenmesi ile ilgili görü?ler kendili?inden olu?,pans permia ototrof ve hetetrof görü?leridir.

A.Kendili?inden olu?(Abiyogenez) hipotezi :
Aristo canl?n?n,cans?z maddelerden kendili?inden olu?tu?una inanmaktayd? .Bu görü?e göre döllenmi? yumurtada ,kum tanelerinde,çamurda,havada k?saca her yerde canl?l??? ve çe?itlili?i sa?layan aktif öz (aktif prensip) bulunmaktayd?. Bu aktif öz hava ile etkile?ime girerek uygun ko?ullarda canl?y? meydana getiriyordu. Yani canl?,cans?z maddelerden birden bire,her an meydana gelebiliyordu.?lk canl? basit veya kompleks yap?l? olabilirdi.
Cans?z madde + aktif öz + Hava -----------------Canl? (Basit veya Kompleks)B.Biyongenez görü?ü:
Bir canl?n?n kendinden önceki bir canl?dan üreyerek meydana geldi?ini ileri süren bir görü?tür.Pastör kendili?inden olu? hipotezini yapt??? deneyler ile çürütmü?tür.Pasör’ün deneyinin hem kontrollü olmas?,hem dünyan?n her taraf?nda yap?lacak kadar basit ve tekrarlanabilir olmas?,önemli bir özelli?idir.

C.Panspermia görü?ü:
Bu görü?e göre ilk canl? dünya d???nda,yani ba?ka bir gezegende olu?mu?tur.Daha sonra bu canl?lar?n spor yada tohumlar? gökta?lar? ile dünyaya ta??nm?? ve canl?l?k ba?lam??t?r.

D.Ototrof görü?ü:
Bu görü?e göre,ilk canl? kendi besinini üreten ototrof bir canl?d?r.Bunlardan da di?er canl?lar meydana gelmi?tirler.Ototroflar yap?sal bile?ikleri ve enerji gereksinimleri için fotosentez veya kemosentez yolu ile inorganik moleküllerden organik moleküller üretirler.
Cans?z Basit ortamda olu?mu? ......... Canl?(Ototrof-Kompleks)

E.Heterotrof görü?ü:
?lk canl?n?n cans?z maddelerden uzun süren kimyasal evrim sonras?nda özel çevre ko?ullar?nda olu?tu?unu ve kendi besinini kendisini yapamayan basit bir canl? oldu?unu kabul eder.?lk canl?,enerji gereksinimlerini kar??lamak için gerekli organik molekülleri d?? çevreden haz?r alan,tüketici bir canl?d?r.
Cans?z Kompleks ortamda bir defada olu?mu? Canl?(Hetetrof-Basit)
Evrim geçirmi?
Aminoasit -----Protein--------- Koaservat --------Kloroplast------Mitokondri
Oksijensiz solunum---Fotosentez ------------ Oksijenli solunum

Hetetrof görü?üne göre,ilk canl? olu?madan önce milyarlarca y?l süren kimyasal evrim olmu?tur.Bunu biyolojik evrim olan canl?lar?n olu?umu ve de?i?imi dönemi izlemi?tir

Hetetrof görü?ü evrim teorisine uygundur.Bu teoriye göre ;Proteinlerin bir k?sm? enzim olarak i? görmü? ve olu?an enzimler di?er moleküllerin olu?umunu h?zland?rm??t?r.Bu ortamda olu?an nükleik asitler proteinler ile kümeler olu?turarak nükleoproteinleri olu?turmu?tur.Nükleoproteinlerde önce koaservat ad? verilen ön hücrelere ,sonrada kendi kopyalar?n? yapabilen basit canl?lara dönü?mü?türler.Hetetroflar dan otoroflar geli?mi?tir.Fotosentez sonucu atmosferde oksijen birikmesi ile oksijenli solunum yapan canl?lar olu?mu?tur.
Canl? olu?madan önce inorganik maddelerden organik maddeler evrimle?mi?tir.
?lk atmosferde serbest oksijen gaz? yoktu.Oksijen,su ve di?er oksitlere ba?l? durumda idi.Canl?lar enerjiyi organik maddelerden oksijensiz solunum (Fermantasyon) yaparak elde etmi?tirlerdir. Bugün ki atmosferde %78 azot,%21 oksijen,%1 çe?itli gazlar bulunur.
Koaservet:?yonla?an protein veya proteine benzeyen maddelerin su moleküllerini çekerek d?? ortamdan bir zarla ayr?lmalar? sonucu olu?an kümelerdir.Muhtemelen ilk canl? koaservatlardan olu?mu?tur.
Bu hipotezi desteklemek için Millerin yapt??? deney sonucunda Ortama konulan amonyak,metan,hidrojen ve su moleküllerinden,elektrik ile; amino asit,üre,asetik asit,laktikasit gibi organik maddeleri olu?tu?unu laboratuar ortam?nda görmü?tür.Bu deney ilk canl? nas?l olu?tu sorusuna cevap vermez;Ancak canl? olu?madan önce inorganik maddelerden organik maddelerin nas?l olu?tu?una cevap verir.

F.Yarat?l?? görü?ü:
Bu görü?e göre bütün canl? türleri ayr? ayr? yarat?lm??t?r.Küçük de?i?iklikler olmas?na ra?men tamamen ba?ka türlere dönü?memi?lerdir.

2.Canl?lar?n Evrimi ile ilgili kan?tlar
Evrim,canl?lar aras?nda zaman içerisinde görülen de?i?ikliklerin nas?l oldu?unu aç?klamaya çal??an bir görü?tür.Bu de?i?meler baz? kan?tlar ile desteklenmi?tir.

Paleontolojik(Fosil) kan?tlar:
Paleontoloji;eski ça?larda ya?ayan canl?lar?n kal?nt?lar?n?n bulunmas?, s?n?fland?r?lmas?, da??l?m? ve ya?amlar?yla ilgilenen bilim dal?d?r.Canl?lar ile ilgili kal?nt?lara fosil denir.Fosillerde ya? saptanmas?nda en çok kullan?lan C14’dür(Yar?lanma ömrü 5600 y?ld?r).
Yer kabu?unun en alt katmandaki canl?lar?n basit yap?da oldu?u,üst katmanlara do?ru ç?k?ld?kça canl?lar?n geli?mi? yap?da oldu?u,fosil ara?t?rmalar sonucu kan?tlanm??t?r.
Embriyolojiden sa?lanan kan?tlar:
Birçok türün embriyonik geli?melerinde birbirine benzeyen evreler görülür. Çe?itli omurgal? embriyolar? kar??la?t?r?ld???nda hepsinden ortak kabul edilen solungaç yar?klar?n?n bulunmas? ya?am?n ortak bir kökene dayand???n?n kan?t?d?r.Ayr?ca blastula ve gastrula gibi evrelerin ortak olmas? da bir kan?tt?r.
Her canl?n?n geli?imi s?ras?nda evrimsel kademelerini k?sa periyotlar ile göstermesine filogeni(evrimin tekrar?) denir.
Not:Embriyo ilk olarak ?ube,daha sonra s?n?f,tak?m,familya,cins ve en son olarak tür özelli?i kazan?r.

Biyokimya ve Fizyolojiden elde edilen Kan?tlar:
Evrim ac?s?ndan birbirine yak?n türler aras?nda protein yap?lar?n?n benzer odu?u; uzak olanlar?n ise,protein yap?lar?n?n çok farkl? oldu?u gözlenmi?tir.
Bu durum kandaki antijen-antikor ili?kisi ile ortaya ç?kar.Yak?n akrabalar aras?nda antijen-antikor birle?mesi daha az olur.Uzak akrabalar aras?nda daha fazlad?r.Yak?n akraba türlerdeki benzerlikler çok daha fazlad?r.Bu nedenle p?ht?la?ma en azd?r.

Morfolojiden elde edilen kan?tlar:
Canl?lar?n homolog organlar?ndan elde edilen kan?tlard?r.Örne?in:Bal?ktan insana kadar bütün omurgal?lar s?rtta bir omur dizisi,onun kar?n taraf?nda sindirim kanal?,yerleri ve bir noktada yap?l??lar? ayn? olan böbrek, pankreas, dalak,kalp,beyin vb gibi organlar? ta??r.
Körelmi? yap?lar evrimin bir kan?t?d?r.?nsanda 100’den fazla bu ?ekilde körelmi? yap? vard?r.Örne?in,apandiks(Kör ba??rsak).?nsan besininin farkl? oldu?u evrelerde görev yapard?.

Sistematik(S?n?fland?rmadan)’ten Elde edilen kan?tlar:
Bugünkü s?n?fland?rma akrabal?k,gruplar aras?ndaki morfolojik benzerliklere dayand?r?lmaktad?r.Bu kar??la?t?rma her zaman homolog organlar aras?nda gerçekle?ir.Bu hiyerar?ik dizili? evrimin belirli kan?tlar?ndan biridir.

Evcille?tirme yolu ile elde edilen kan?tlar:
Binlerce y?ldan beri biz insanlar çe?itli hayvan ve bitkileri seçmi? ve beslemi?izdir.Bu ?ekilde çe?itli adaptasyonlardan dolay? birçok varyasyonlar meydana gelmi?tir.

Parazit enfeksiyonlar?ndan elde edilen kan?tlar:
Parazitler fizyolojik olarak çok özele?mi? ortamlarda ya?arlar.Dolay?s?yla farkl? kimyasal organizasyona sahip hayvanlarda farkl? parazitler ya?ar.Örne?in: Askarislerin birçok çe?idi birçok farkl? canl?da ya?ar.Buda askarislerin ayn? atadan farkl?la?t?klar?n? kan?tlar.Ortama uymak amac? ile uyumlar göstermi?lerdir.

www.talebedunyasi.com Darwin Evrim Teorisi 9. 10. 11. 12. S?n?f Biyoloji Kitab? Cevaplar?. Biyoloji yaz?l? sorular? ve cevaplar? konu anlat?m? resim ve videolu anlat?m.

Organizmalar?n co?rafi da??l?m?ndan elde edilen kan?tlar:
Populasyon büyüme bask?s? ile geni?lemeye ba?lar ve bir engelle s?n?rlan?ncaya kadar devam eder.Farkl? iklim ve co?rafik ko?ullarda farkl? türler bulunur.
Allen kural?:So?uk iklimde ya?ayan memeli ve ku?lar?n üyeleri,vücut ç?k?nt?lar?,S?çak iklimde ya?ayan akrabalar?na göre daha küçüktür.Örne?in kutup tilkileri;Daha küçük kulaklara sahiptirler.
Bergman kural?:So?uk bölgelerde ya?ayan memeli ve ku?lar?n vücutlar?, S?çak iklimde ya?ayan akrabalar?na göre daha büyüktür.Vücut büyüdükçe yüzey hacim orant?s? küçülür.Büyük vücut oransal olarak daha küçük yüzeye sahip olaca??ndan iç vücut s?cakl???n? korumada daha ba?ar?l? olur.Örnek:Kral penguen.
Dollo kural?:Evrim,baz? geri mutasyonlar?n olmas?na kar??l?k geriye dönük de?ildir.?leriye giden sistemler toplulu?udur.
Coppe kural?:Evrimsel geli?im s?ras?nda yok oluncaya kadar,hayvanlar vücutlar?n? büyütme e?ilimindedir.Çünkü vücut büyüdükçe çevre ?artlar?na ba??ml?l?k azalmakta ve daha çok besin depo edilmektedir.
Gloger kural?:Kuzey yar?m küresindeki ku? ve memeliler aç?k renkli, iklimin daha nemli ve S?çak olan güney bölgelerine yani ekvatora gittikçe koyu renkli olmaya ba?lar.

Lamarck’?n Evrim ile ilgili görü?leri
Lamarck,do?ada türlerin de?i?ebilece?ini ileri sürerek çevre ?artlar?n?n türleri etkiledi?ini bu nedenle olu?an türlerdeki de?i?ikliklerin yeni bireylere aktar?ld???n? savunur.Lamarck canl?lar?n olu?umu ile ilgili iki varsay?m olu?turmu?tur.Lamarck’a göre çevre de?i?irse canl? içten duygularla çevresine uyar ve ya?ar.
1.Kullanma ve kullanmama
Lamarck’a göre canl?n?n kulland??? organlar geli?ir;Kullanmad??? organlar küçülür ve körelir.Zürafalar?n boyunlar?n? çok uzatmaktan böyle uzad???n? ileri sürer.
2.Kazan?lan özelliklerin kal?t?m?
Kullanma ve kullanmama ile kazan?lan bu özelliklerin yavrulara geçti?ini savunur.Ancak kullan?lan organ?n geli?mesi bir modifikasyondur ve süreklilik göstermez.De?i?menin olabilmesi için üreme hücrelerini etkilemesi gerekir.Lamarck’?n bu varsay?m? ispatlanamam??t?r.Çünkü modifikasyonlar kal?tsal de?ildir.Darwin’in Evrim ile ilgili görü?leri
Darwin,türlerin birbirlerinden neden farkl?l?k gösterdi?ini,nas?l de?i?ti?ini, bu farkl?l?klar?n olu?umunda nelerin etkili oldu?unu do?al seleksiyon hipotezi ile aç?klam??t?r.
Seleksiyon,gen frekans?n?n de?i?mesinde bir etkendir.
Gen frekans?:Bir populasyonun bütün genlerine gen havuzu denir.Bu gen havuzunda bir genin bulunma s?kl???(%’de oran?) o genin frekens?n? belirler. Örne?in:Hemofili hastalar?n?n toplumda ya?ama ve çocuk sahibi olma ihtimalleri azd?r.Hemefoli geni seleksiyona u?rar.Ancak hemefili alelerinin frekans? hiçbir zaman s?f?r olmaz.
?zolasyon:En önemli izolasyon co?rafik izolasyondur.Sonuçta bu ayr?lan populasyonlar birbiri ile çiftle?emeyecek hale gelir.

Kal?tsal varyasyona sahip olan bireylerden ortam ?artlar?na uyanlar ya?ar, ürer ve kal?tsal özelliklerini döllerine geçirir,di?erleri elenir.Buna do?al seleksiyon denir.
Evrim zinciri ;
Mutasyon ve E?eyli üreme Kal?tsal varyasyon Do?al seleksiyon
Adaptasyon Evrim
Burada mutasyon ve e?eyli üreme evrimin nedenidir.
Varyasyon:Her türün çe?itli fertleri aras?nda görülen de?i?iklikler veya farkl?l?klard?r.Örnek:Eskimo ile zençi.
Adaptasyon:Canl?lar?n,belirli bir çevreye uyumlar?n?,ya?amalar?n? ve üreme ?anslar?n? art?ran kal?tsal özelliklerine uyumsal özellikler:bu olaya da adaptasyon (uyum) denir.Örnek,kutuplardaki ay?lar?n beyaz renkli olmas? gibi.

a.Çevresel Varyasyon(Modifikasyon)
D?? etkilerle meydana gelen kal?tsal olmayan de?i?melerdir.Vücut hücrelerinde görülür.

b.Kal?tsal varyasyon
?ki ?ekilde görülür.
1-E?eyli üreme:
a.Krossing-over:E?ey hücrelerinin olu?umu s?ras?nda kromozomlar aras?nda parça de?i?ikli?i.
b.Mayoz bölünme:E?ey hücrelerinin meydana geldi?i bölünme.
c.Döllenme:Erkek ve di?i üreme hücrelerinin birle?mesi.
2-Mutasyon:
Genlerde(DNA) meydana gelen kimyasal de?i?ikliklerdir.Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kal?tsald?r.Buda evrim için önemlidir.
Mutasyonu h?zland?r?c? etmenler ???nlar,so?uk-s?cak farklar?,kimyasal maddeler,pH de?i?imleridir.

Evrimin genel ilkeleri
-Evrimle?me bireylerde de?il populasyonlar da olur.
-Evrimin nedeni mutasyon ve e?eyli üremedir.
-Evrimin mekanizmas? do?al seleksiyondur.
-Evrimle?me baz? jeolojik devirlerde daha h?zl? olmu?tur.Zaman?m?z dada devam etmektedir.
-Evrimle?me farkl? hayvan gruplar? aras?nda farkl? h?zda yürütülür.Genel bir ilke olarak herhangi bir populasyonun evrimle?me h?z? yeni tür olu?turulurken fazlad?r.Çevresine uyum yapt?ktan sonra ad?m ad?m dü?er.
-Yeni türler geli?mi? özelle?mi? canl?lardan de?il,daha basit daha az özelle?mi? canl?lardan ürer.
-Evrimle?me her zaman basit den geli?mi?e do?ru yürütülemez.
-Tür say?s? sabit olmay?p giderek artmaktad?r.
-Tüm canl?lar ortak bir atadan olu?mu?tur

Daralan evrim
?ki veya daha fazla say?da kökten gelen yani evrim bak?m?ndan akraba olmayan hayvan gruplar? ba?lang?çta birbirlerinden farkl? yap?da olduklar? halde, birbirlerine benzeyen ortamlarda ya?ad?klar?nda ve ortamlar?nda adapte olduklar?nda zamanla birbirlerine benzeyen analog yap? kazan?rlar. Örnek: Denizlerde ya?ayan köpekbal??? ve yunuslar?n fosiform olmas? gibi.

Aç?lan evrim
Ayn? kökenden gelen türlerin farkl? ortamlarda kazand??? fizyolojik ve yap?sal özellikleri birbirinden ayr? olan bir çok yeni canl? türünün ortaya ç?kmas?na neden olur.Buna aç?lan evrim(uyumsal aç?l?m) denir.Yeni ortama uygun yap?lar kazanmas?na da yap?sal uyum denir.
Örnek:Galapagos adalar?nda ya?ayan ispinoz ku?lar?.

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn627
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1657
mod_vvisit_counterBu Ay26557
mod_vvisit_counterToplam7724614

Kimler evrimii

Şu anda 7 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev