TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Türkiye Neolitik Ara?t?rmalar? Üzerine Bir De?erlendirmeTarihöncesi uygarl???nda, Epipaleolitik/Mezolitik Ça?’dan sonra gelen, Pleistosen’den Holosen Dönemi’ne geçi?le birlikte olu?an yeni iklim ?artlar?na ve onun olu?turdu?u çevreye uyum sa?layan insano?lunun besin üretime geçti?i ilk döneme Neolitik(1) Ça? ad? verilmi?tir. Eski tan?mlarda tar?m, hayvan evcille?tirme, yerle?ik ya?am ve çanak çömlegin oldu?u döneme Neolitik Ça? ad? verilmekteydi.

Devamını oku...
 

Adonis - baz? kaynaklarda Afrodit'in o?lu, baz?lar?nda ise sevdi?i ki?i olarak gösterilmektedir. Mitolojide güzelli?i ile me?hur bir delikanl?d?r, hakk?nda çe?it çe?it rivayetler vard?r. Yunal?lar onu çiçekli ve ne?eli ilkbahar?n sembolü olarak kabul ederlerdi. Bir rivayete göre Adonis vah?i domuz av? s?ras?nda ölmü?tü. Afrodit bu ac?ya dayanamam??, Zeus'tan onu görmesine izin vermesini rica etmi?. Zeus Adonis'e y?l?n bir k?sm?n? Afrodit'in yan?nda, geri kalan k?sm?n? ise yer alt? ölüler dünyas?nda geçirmesini izin vermi?ti. Adonis sakland??? yer alt? dünyas?ndan ç?kt??? zaman güzel günler ba?l?yor, çiçekler aç?yor, ilkbahar ba?l?yordu. Onun hayat? t?pk? çiçekler gibi s?n?rl?yd?, k?sa sürüyordu. Çünkü Adonis aç?l?p güldü?ü, gençli?in en güzel ve parlak ça??na ula?t??? gün ölüyordu. Onun ölümüyle Afrodit ve periler yas tutar, göz ya?? dökerlerdi. Ne?eli ilkbahar ve yaz mevsiminden sonra bu nedenle kasvetli ve ya?murlu son bahar gelir.

Devamını oku...
 
Hammurabi Kanunlar?

HAMMURAB? KANUNLARI

Binlerce y?ld?r, birbirinden çok farkl? kültürlerin ve birbirinden çok farkl? milyonlarca insan?n, uzun süreli etkilendi?i, pe?inden gitti?i yüzlerce kitap var. Ömer Türke?, tek tek "dünyay? de?i?tiren" bu kitaplar?n öyküsünü ç?kar?yor.

Bu hafta, bir kanun kitab?n? ele almak istiyorum. Yaln?z pek al???ld?k bir kitap de?il "Hammurabi Kanunlar?". ?u anda Louvre müzesinde sergilenen kitap, 2 metre boyunda silindirik bir ta? biçiminde..! Akad dili ve Sumerler'in miras? olan çivi yaz?s? kullan?larak haz?rlanm??. Hepsinden önemlisi, kanunlar?n kutsall???n? gösteren ve Kral Hammurabi'nin, kendisine bu kanunlar? yazd?rtan Güne?-Tanr?'ya (adalet hükümdar? ?amas) sayg?lar?n? sundu?u bir kabartman?n da "kitapta" yer almas?.

Devamını oku...
 

Antik ça?larda sava? yaz?l? tarihin ba?lang?c?ndan antik dönemin sonuna kadar geçen dönemdeki sava? tarz?d?r. Avrupa'da Eski Ça?'?n sonu genellikle Roma ?mparatorlu?u'nun bölünmesiyle (476) e? tutulur. Çin'de de ayn? ?ekilde be?inci yüzy?l?n sonu say?labilir. Bu dönemde kuzeyden gelen ve gittikçe artan tehditlere kar?? atl? sava?ç?lar?n önemi artmaya ba?lam??t?r.

Devamını oku...
 


Güne? Kursu

Güne? Kursu'nun, Alacahöyük'te Atatürk'ün emriyle 1935 y?l?nda ba?layan kaz?larla aç??a ç?kart?ld???n?, bu eserin Hitit öncesi döneminin yani Hatti döneminin bir eseri oldu?unu belirten Prof. Dr. Ç?naro?lu ?unlar? söylüyor

Devamını oku...
 
Trakya'ya ad?n? veren kavim: Traklar

Trakya’ya ?smini veren Kavim
Traklar


Trakyan?n yerli halk?m?d?rlar, yoksa d??ar?dan m? gelmi?lerdir? Bu konuda kesin bir hüküm vermek bu günkü bilgilerle zordur. Önceki y?llarda Tekirda? tarihini yazanlar ?.Ö.4000 ve 2000 y?llar?nda Trak ak?nlar?ndan ve göçlerinden bahsetmektedirler. Bilindi?i gibi Trakya’da o dönemlerle ilgili olarak yap?lm?? uzun ara?t?rmalar ve arkeolojik kaz?lar olmad??? gibi, o dönemler hakk?nda da yaz?l? belgeler de yoktur. Daha önce de de?inildi?i gibi ?.Ö.14-13.Yüzy?lda izlerine Ergene ve Meriç Havzas?’nda rastlanan bir göç dalgas? bulunmaktad?r ki, bu göç eden toplum Proto Trak (Trak Öncüleri) olarak adland?r?lmaktad?r. Daha sonra tarihçiler, traklardan ayr? kabileler ve ?ehir krall?klar? olarak ya?am??, hiçbir zaman bir birlik olu?turamam?? toplumlar olarak bahsetmektedirler.

Devamını oku...
 
?lk ?nsanlar Vah?i miydi?

lk aletler ve silahlar nas?l icad edildi? ?nsano?lu av aletleri yapmas?n?, elbise dikmesini, yüz binlerce y?l süren tesadüfî bir evrim sonucu mu ö?rendi? Maymunlarla ilk insan aras?nda tedrici geçi? olabilecek vah?i bir ara dönem oldu mu ve bu dönemde herhangi bir alet geli?tirmi?ler miydi?

Yap?lan son arkeolojik ara?t?rmalar, insano?lunun yarat?ld???ndan beri sanat sahibi medeni bir varl?k oldu?una i?aret etmektedir.

Devamını oku...
 
G?lgam?? Destan?

Tabletlerdeki metne göre destan, G?lgam??’?n özelliklerini övgüyle anlatarak ba?lar. Yar? insan, yar? tanr? olan G?lgam?? karada ve denizde olan biten her ?eyi bilen ba?ar?l? bir yap? ustas? ve yenilmez bir sava?ç?d?r. Destan?n?n, öbür bölümlerinde G?lgam??’?n ba??ndan geçen serüvenler anlat?l?r. Derinlemesine hikaye türünün en ola?an üstü biçimde anlat?ld??? G?lgam?? ak?llar?n tamamen özgür ve do?açlama melekesini gözler önüne sermektedir.

?lk serüven G?lgam?? ile Gök tanr?s? Anu aras?nda geçer. Halk?na ac?mas?z davrand??? için G?lgam??’a öfkelenen Anu, onu öldürmek için vah?i bir hayvan olan Enkidu’yu üzerine salar. Enkidu ile G?lgam?? aras?ndaki sava?ta G?lgam?? üstün gelir. Daha sonra Enkidu G?lgam??’?n en yak?n dostu ve yard?mc?s? olur.

Devamını oku...
 

Pön Sava?lar?, Kartaca Sava?lar? olarak da bilinir. Kartaca ile Roma Cumhuriyeti aras?nda, ?Ö. 264-146 y?llar? içinde, Akdeniz egemenli?i için yap?lan sava?lard?r.

?Ö. 272 y?l?nda Güney ?talya’daki bir Yunan kent devleti olan Tarantium’u (bugünkü Taranto) kontrolü alt?na alan Roma, ard?ndan Güney ?talya’daki di?er Yunan kent devletlerinde de kontrolü ele geçirmi?tir. Böylece Yunanistan’daki di?er kent devletleriyle ticari, askeri ve kültürel ba?lar?n? geni?leten Roma’n?n, Akdeniz ticareti ve egemenli?i için Kartaca’yla çat??mas? kaç?n?lmaz olmu?tur.

Devamını oku...
 
Hannibal

Hannibal (Hanibal, Anibal), M.Ö. 247 ile M.Ö. 182 y?llar? aras?nda ya?am?? Sami ?rk?ndan gelen Kartaca'l? politikac? ve general.
Hannibal bütün zamanlar?n en büyük askeri dahilerinden birisi say?l?r. Roma'n?n en büyük dü?man? olarak 2. Pön Sava??'ndaki ba?ar?lar?yla tan?nm??t?r. Filleri içeren ordusuyla ?ber Yar?madas?, Pireneler ve Alpler'den kuzey ?talya'ya girmi? ve Romal?lar? birkaç önemli sava?ta yenerek, Roma'n?n askeri gücünü tamamen ortadan kald?rm??, ancak daha sonralar? Spartaküs'ün dü?tü?ü yanl??a benzer olarak, Roma'y? ele geçirememi?tir.

Devamını oku...
 
Romulus ve Remus

Romulus ve Remus, Roma Mitolojisine göre M.Ö. 753'de Roma ?ehirin kurucular?d?r. Efsaneye göre Mars tanr?s? ile Rhea Silvia ikiz evlatlar? olmaktad?rlar.

 

Etrüskler, ?talya'n?n Tiber ile Arno nehirleri aras?nda yeralan Etruria bölgesinde ya?am?? ve MÖ 6.yüzy?la dek varl???n? sürdümü? bir halk?n ad? olup Eski Romal?lar taraf?ndan Etrusci veya Tusci adlar?yla tan?mlanm??lard?r. Etrüsk halk? ve kültürü zamanla Roma ?mparatorlu?u içinde erimi?tir. Etrüskler ?talya’daki di?er kavimlerden çok daha ileri bir uygarl?k düzeyindeydiler. Roma uygarl???n?n, mitolojisindeki ilahlardan, hukukundan yol yap?m tekniklerine kadar, kökünü hemen hemen tümüyle Etrüsk uygarl???ndan alm?? oldu?u günümüzde saptanm?? durumdad?r[kaynak belirtilmeli]. Etrüskler’in dini, Çiçero’nun de?indi?i gibi, vahyedilmi? bir dindi ve 12’li sistemi baz alan bir inisiyatik örgütlenmeleri vard?.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 6

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn503
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6509
mod_vvisit_counterBu Ay19149
mod_vvisit_counterToplam7717206

Kimler evrimii

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev