TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Enzimler, biyolojik reaksiyonlar?n daha az enerji kullan?larak gerçekle?mesi için aktivasyon enerjilerini dü?ürseler de bir hücrede süregelen bir çok kimyasal reaksiyonlar?n devam? için enerjiye gerek duyulur.

Bu enerji hücreye nereden ve nas?l sa?lan?r?

Canl? hücreler i? yapabilmek ve görevlerini sürdürebilmek için t?pk? insanlar taraf?ndan yap?lan makinelerde oldu?u gibi bir enerjiye ihtiyaç duyar, i?te bu enerji, besin maddeleri içindeki organik molekülle*rin ayr??mas? sonucu ortaya ç?kan kimyasal enerjinin özel bir çe?idinden ba?ka bir ?ey de?ildir. Bu kimyasal enerji de adenozin trifosfat ( ATP ) taraf?ndan ta??nmaktad?r.

ATP molekülleri canl? hücreler içinde enerjiyi nas?l ta??maktad?r?

Bu sorunun cevab?n? bulmak için, önce ATP'nin yap?s?n? bilmek gerekir. ATP, iki organik bile?ikten ve birbirine ba?lanm?? üç fosfattan meydana gelir. Bu organik bile?iklerden biri azotlu baz olan adenin, di?eri de 5 C'lu ?eker olan ribozdur. ATP molekülünde bulunan kimyasal enerjinin büyük bir k?sm?, fosfat gruplar? aras?ndaki yüksek enerjili ba?lar içinde tutulmaktad?r (?ema 3.4). Bir ATP molekülü su ile reaksiyona girdi?i zaman, molekülün sonundaki ikinci ve üçüncü fosfat gruplar? aras?ndaki ba? çözülür ve bir ?s? enerjisi aç??a ç?kar. Bu ba?a yüksek enerjili fosfat ba?? denir. ATP'de birinci ve ikinci fosfat gruplar? aras?nda yüksek enerjili fosfat ba?lar? vard?r. Bu ba?lar dalgal? k?sa bir çizgi (~) ile gösterilir.-RES?MKOYAMADIM-

............glikozit ba??.............ester ba??.....yüksek e.b.
ADEN?N--------------R?BOZ------------p_____p_____p
_________________________ ___________________
.................adonozin......................... .trifosfat

ATP'nin fosfat ba?lar?ndaki yüksek enerji, hücre içinde ?s? halinde kaybolmay?p hücredeki bir çok görevin yerine getirilmesinde kullan?l?r. Örne?in, bir ATP molekülü, yap?s?nda bulunan en uçtaki fosfat grubunu, hücredeki bir ba?ka moleküle devreder. Buna ba?l? olarak fosfat ba??nda bulunan enerjinin bir k?sm? da bu moleküle geçer. ATP'den bu ?ekilde fosfat grubunu alan molekül enerji kazanarak aktif hale gelir. Böylece di?er moleküllerle reaksiyona girmeye haz?r duruma gelir.

ATP, hücre içinde sürekli kullan?larak yerine yenisi üretilmektedir. Bir ATP molekülü, bir fosfat grubu verdi?i zaman ADP'ye (Adenozin difosfat), iki fosfat grubu verdi?i zaman AMP'ye (Adenozin monofosfat) dönü?mektedir. ATP'nin tekrar üretilmesi için iki fosfat grubunun ba?lanmas?n? sa?layacak enerji, hücre için*de ayr??an organik bile?iklerden aç??a ç?kan enerjiden sa?lan?r. Böylece ATP molekülleri "enerji ta??y?c?" olarak görev yapmakta ve hücre içinde ekzergonik ile endergonik reaksiyonlar aras?nda bir elçi gibi çal??maktad?r.

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn845
mod_vvisit_counterDn1041
mod_vvisit_counterBu Hafta5781
mod_vvisit_counterBu Ay19671
mod_vvisit_counterToplam7633505

Kimler evrimii

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev