TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

ELEKTR?K YÜKÜ ?LE YÜKLEME

                Kat? maddelerin elektrik yükü ile yüklenmesini sa?layan elektronlar?n hareketleridir.

                Yüzeylerinde elektronlar?n serbest hareket edebildi?i maddelere iletken denir.

                Yüzeylerinde elektronlar?n serbest hareket edemedi?i maddelere yal?tkan denir.

                ?letkenler d??ar?dan kuvvet etkisi olmadan ( dokunmayla ), yal?tkanlar ise d??ar?dan bir kuvvet etkisi ( sürtünme ) ile yüklenebilir.

Bu nedenle, yüksüz cisimlerin elektrik yükü ile yüklenmesi iletken ya da yal?tkan olma durumuna göre;

                1. Sürtünme
                2. Etki
                3. Dokunma
                yöntemlerinden herhangi biri kullan?larak gerçekle?ebilir.
                Elektrik yükü ta??yan iletkenlerin dengelenmemi? olan bu yükleri iletkenin en d?? yüzeylerinde bulunur. ?letkenin sivri uçlar?nda bu yüklerin yo?unlu?u daha fazlad?r.
                Sürtünme ile Elektriklenme :
                Yal?tkan cisimlerin serbest elektronu bulunmad???ndan yüksüz yal?tkanlar dokunma ile elektrik yükü al?p vermezler. Bu cisimlerin yüklenebilmeleri için elektronlar?n bir k?sm?n?n kuvvet uygulanarak serbest hale geçmesi gerekir. Bunun yolu yal?tkanlar? ba?ka maddelere sürtmektir. Cam ve ebonit iki yal?tkan maddedir.
                Cam, ipek kuma?a sürtüldü?ünde '' + '' elektrik yükü ile, ipek ise '' - '' elektrik yükü ile yüklenir.
                Ebonit, yün kuma?a sürtüldü?ünde '' - '' elektrik yükü ile, yün ise '' + '' elektrik yükü ile yüklenir.
                Etki ile Elektriklenme:
                ?letkenlerin serbest elektronlar? oldu?undan kendilerine yakla?t?r?lan yüklerin etkisi ile iletkenin yüzeyindeki dengelenmi? z?t yüklerin bir k?sm? birbirinden ayr?l?r.
                Bu yükler uçlarda kutupla??r. Bu ayr??madan yararlan?larak iletken,
                1. Ay?rma
                2. Topraklama
                yöntemleri kullan?larak yüklenebilir. 
                1. Ay?rma:
                Elektrik yükü s?f?r olan iki iletken birbirine dokunacak biçimde konulduktan sonra bunlara elektrik yükü ta??yan bir cisim yakla?t?r?l?r. Bu etki ile iletkenlerin elektrik yükleri kutupla??r. Bunlar birbirinden ayr?ld???nda farkl? cins ta??yan iki cisim elde edilir.
                Yük hareketlerinde hareket eden gerçekte '' - '' yükler olmas?na kar??n '' + '' yüklerin hareket etti?ini varsaymak ula??lan son durumu yorumlamam?z? kolayla?t?r?r.
                Elektrik yükü yaln?z cisimlerin aras?nda de?i?iyorsa cisimlerdeki net yük sabittir.
                qnet = Sabit
                2. Topraklama:
                Elektrik yükü ta??yan iletkenlerin yer kullan?larak yüksüz duruma getirilme i?lemine topraklama denir.
                Topraklama i?lemi      biçiminde sembolize edilir.
                Bir iletkenin elektrik yükü hangi büyüklükte ve i?arette olursa olsun toprakland???nda elektrik yükü s?f?r ( yükçe dengede ) olur.
                Bu olay topraklanm?? cisme topraktan '' - '' gelerek ya da cisimden topra?a '' - '' giderek gerçekle?ir.
                Topraklanm?? iletken bir cisme, elektrik yükü ta??yan bir cisim yakla?t?r?l?rsa topraklanm?? cisimde yakla?t?r?lan?n elektrik yükünün tersi i?arette elektrik yükü olu?ur. Cismin toprakland??? noktan?n bu durumu de?i?tirici bir etkisi yoktur.
                      
                Dokuma ile Elektriklenme:
                Elektrik yükü s?f?r olan iletken bir cisim, elektrik yükü ta??yan ba?ka bir iletkene dokunduruldu?unda yüksüz cisim di?er cisim yard?m?yla yüklenir.
                Birbirine dokundurulan iki iletken de elektrik yükü ta??yorsa dokunma sonucu cisimler net yükü payla?acaklar?ndan net yük de?i?mez ve cisimler her ikisinin de elektrik yükünün i?areti net yükünki ile ayn? olur.
                Yüksüz yal?tkanlar?n dokunarak yüklenmesi mümkün de?ildir.
 
                Elektrik Potansiyeli:
                Birbirine dokundurulan iletken cisimlerin aras?nda yer de?i?tiren elektrik yükünün miktar? ve yönünü cisimlerin elektrik potansiyeli belirler.
                Bir iletkenin,'' - '' yükleri hareket ettirme kapasitesine elektrik potansiyel denir. V ile sembolize edilir. Birbirine dokundurulmu? iki iletken aras?nda harekete geçen '' - '' yükler elektrik potansiyeli büyük olana do?rudur.
                Birbirine dokundurulan iki iletkenin elektrik elektrik potansiyelleri e?itlenince yük hareketi durur ve elektrostatik denge olu?ur. '' + '' elektrik yükü ta??yan metallerin elektrik potansiyelleri, '' - '' elektrik yükü ta??yanlar?nkinden daha büyüktür.
                Bir iletkenin elektrik potansiyeli ta??d??? elektrik elektrik yükü ile yüzeyinin büyüklü?üne ba?l?d?r. Cismin elektrik potansiyeli, elektrik yükünün artmas?yla artar, yüzey alan?n?n artmas?yla azal?r.
                Bu nedenle birbirine dokundurulan iki iletkenin son durumda elektrik potansiyelleri e?it olaca??ndan yeni yük da??l?m?nda yüzey alan? büyük olanda daha fazla elektrik yükü bulunur.
 
                Küresel Cisimlerin Elektrik Yükü Payla??m?:
                Birbirine dokundurulan iletken küresel cisimler net yükü yar?çaplar? ile do?ru orant?l? olarak payla??rlar.
                Bu cisimlerin yeni yükü
                
                ?letken Kaplar?n Topraklama Özelli?i:
                Topraklanm?? iletkenlerin dengelenmemi? elektrik yüklerini topra?a vererek ya da topraktan elektrik yükü alarak yüksüz ( yükçe dengeli ) duruma geldikleri belirtilmi?ti.
                ?letken kaplar?n da elektrik yükü ta??yan cisimleri nötr hale getirme özelli?i vard?r.
                Bu özellik iletkenlerdeki dengelenmemi? ( fazla ) elektrik yüklerinin birbirini iterek en d??larda toplanmas?n?n bir sonucudur.
                Dolay?s? ile kaba d??tan dokundurulan cisimlerde gözlenmez. Böyle bir durunda cisimlerin aras?nda yüzey büyüklü?üne göre yük payla??m? olur.
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1104
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7520
mod_vvisit_counterBu Ay21905
mod_vvisit_counterToplam7598587

Kimler evrimii

Şu anda 22 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev