TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Elektro Magnetik Dalgalar ve Atom Modelleri
Elektromagnetik Dalgalar

ELEKTROMAGNET?K DALGALAR

Üzerinden elektrik ak?m? geçen uzun ve düz bir telin çevresinde olu?an ma?netik alan, çizgileri tele dik olan yatay düzlem üzerinde teli çevreleyen çemberler ?eklindedir. Ma?netik alan?n ?iddeti de

B = 2K ( i/r ) ba??nt?s? ile bulunur.

Burada; i telden geçen ak?m olup birimi Amper, r; metre cinsinden telden uzakl?k, K sabit ise; de?eri

Devamını oku...
 

DE???EN MA?NET?K AKILARIN ÇEVRES?NDEK? ELEKTR?K ALANLARI

                   Ak?m geçen telin çevresinde bir ma?netik alan?n olu?mas?; ma?netik alan?n hareketli elektrik yüklerinden kaynakland???n? belirtir. Elektrik ak?mlar?n?n olu?turdu?u ma?netik alan çizgileri daima ak?m geçen telleri çevreleyen kapal? çizgilerdir. Bu çizgilerin ba?lang?ç ve biti? noktalar? yoktur.

Devamını oku...
 
Elektromagnetik I??ma

ELEKTROMA?NET?K I?IMA

          De?i?en ma?netik alanlar çevrelerinde

          E = ( - 1/2.π.r ).( ΔΦB/Δt )    ba??nt?s?na göre elektrik alan?, de?i?en elektrik alanlar da

          B = ( 1 / 2.π.r.C² ) . ( ΔΦE / Δt ) ba??nt?s?na göre çevrelerinde ma?netik alanlar olu?tururlar.

Devamını oku...
 
Elektromagnetik Dalgalar?n Olu?umu

ELEKTROMA?NET?K DALGALARIN OLU?UMU

                   Bütün elektrik ve ma?netik alanlar, yüklerden ve yüklerin hareketlerinden olu?urlar. Bu olu?um elektrik yüklerinin ivmeli hareketleri s?ras?nda gerçekle?ir. ?ster durgun, isterse hareketli olsun bir Q yükü çevresinde

                   E = k ( Q / r² ) ?iddetinde elektrik alan? olu?turur. Yük ( + ) ise alan vektörü yükten d??ar?ya, ( - ) ise do?ru yönelir. Böyle bir Q yükü hareket ederse;

                    alan? da hareket eder. Hareket eden alan? çevresinde E=B.v ba??nt?s?na uyan alan?n? olu?turur.

Devamını oku...
 
X I??nlar?n?n Olu?umu

X I?INLARININ OLU?UMU

                  Katottan sal?nan elektronlar yüksek gerilim alt?nda metal hedefe do?ru h?zland?r?l?r. Hedefe çarpan elektronlar metal hedef içinde büyük bir ivme ile yava?layarak dururlar. ?vmeli hareket yapan yüklü parçac?klar?n elektroma?netik ???ma yapt?klar? bilinmektedir. O halda ivmeli hareket yapan elektronlara e?lik eden ???may? X ???n? olarak dü?ünmelidir.

Devamını oku...
 
Elektromagnetik Spektrum Thomson Atom Teorisi

ELEKTROMAGNET?K SPEKTRUM

           Bütün elektromagnetik dalgalar? dalga boylar? ve frekanslar?na göre s?ralayan sisteme Elektromagnetik Spektrum denir.

Elektromagnetik Spektrumun ?ekli

Devamını oku...
 
Rutherford Atom Teorisi

RUTHERFORD ATOM TEOR?S?

                  Rutherford α parçac?klar?n? ince alt?n yaprak üzerine göndererek nas?l sapt?klar?n? incelemi?tir. Thomson Modeline göre pozitif ve negatif yükler atomun içine düzgün olarak da??ld???ndan atom içinde zay?f elektrik alanlar? olu?acak ve alt?n levhay? geçen α parçac?klar?nda küçük sapmalar görülecekti. Beklenenin aksine alt?n yaprak üzerine dü?en α parçac?klar?n?n büyük bir bölümü do?rultu de?i?tirmeden geçerken çok az bir k?sm? büyük aç?l? saç?lmalar göstermi?tir. Rutherford büyük aç?l? saç?lman?n ancak atomun pozitif yükünün çok küçük bir bölgede toplanmas? ile mümkün olabilece?ini dü?ünerek ilk defa çekirdekli atom modelini ortaya atm??t?r.

                  Rutherford atom modeline göre, atomun pozitif yükleri çekirdek denilen merkezde toplanm??t?r. Elektronlar ise çekirde?in çevresinde çembersel yörüngelerde dönerler. Elektronlar? bu yörünge de tutan merkezcil kuvvet coulomb çekim kuvvetidir.

Devamını oku...
 
Frank - Hertz Deneyi

FRANK - HERTZ DENEY?

 

               ?ekildeki düzenekte bulunan elektron tabancas? s?cak fitilden ç?kan elektronlara kinetik enerji verir. H?zland?r?c? Voltaj VA oldu?undan tabancadan ç?kan elektronun kinetik enerjisi

               EK = e.VA   d?r.

Devamını oku...
 
Bohr Atom Modeli

BOHR ATOM MODEL?

                   Bohr atom modeli iki varsay?ma dayan?r.

                   1. Elektronlar çekirde?in çevresinde aç?sal momentumlar? h / 2π nin tam katlar?na e?it olan yörüngelerde ???ma yapmadan dönerler. Yani çekirde?in çevresinde dönen elektronlar?n yörüngelerinin uzunlu?u elektrona e?lik eden brogli dalga boyunun tam katlar?na e?it olmal?d?r.

Devamını oku...
 

BOHR ATOM MODEL?NE GÖRE ELEKTRONLARIN YÖRÜNGE YARIÇAPLARI

               Bohr atom modelini bir elektronlu hidrojen atomuna uygulayal?m. Bohr atomunun çekirde?inde Z tane proton var ise, çekirde?in yükü

               Qç = Z.e olur.

               Yörüngede dolanan elektrona etki eden merkezcil kuvvet Coulomb kuvvetidir.

               Fm = Felektrik

               m ( v² / r ) = k ( Q1.Q2 / r² ) = k. ( Z.e.e / r )

               m.v².r = k.Z.e² ( 1 ) e?itli?i yaz?l?r.

Devamını oku...
 

BOHR ATOM MODEL?NE GÖRE ATOMUN ENERJ? SEV?YELER?

             Çekirdek çevresinde rn yar?çapl? yörüngede v çizgisel h?z? ile dolanan elektronun elektriksel potansiyel enerjisi;

             Ep = - k ( Q1.Q2/rn ) = - k. ( Z.e²/rn ),

             Kinetik enerjisi de;

             Ek = 1/2( m.v² )   dir.

             Elektron yörüngede dolan?rken Coulomb kuvveti merkezcil kuvvet görevini yapar.

Devamını oku...
 
Hidrojen Atomunun Spektrum Serileri

H?DROJEN ATOMUNUN SPEKTRUM SER?LER?

                       Hidrojen atomunda elektron, yüksek enerjili bir yörüngeden dü?ük enerjili bir yörüngeye geçerken bir foton salar. Sal?nan fotonun enerjisi yörüngelerin enerji farklar?na e?it olup;

                       Efoton = Eilk - Eson ba??nt?s? ile bulunur.

                       Bu fotonun frekans?;

                       f = ( Eilk - Eson ) / h ile bulunur.

                       Eilk = - R / ni²         Eson = - R / ns² de?erleri yerine konularak

                       f = R / h ( ( 1/ ns² ) - ( 1/ ni² ) ) bulunur.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4663
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta12186
mod_vvisit_counterBu Ay24826
mod_vvisit_counterToplam7722883

Kimler evrimii

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev