TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Elektrik Ak?m?
Elektrik Ak?m?n?n Hesaplanmas?
ELEKTR?K AKIMI
                  Elektrik potansiyelleri ( V ) farkl? olan iki iletken birbirine dokunduruldu?unda elektrik potansiyelleri e?it oluncaya kadar yük al??veri?i yapar.
                  Elektrik yüklerinin bu hareketi bir yük ak???d?r.
Devamını oku...
 

D?RENÇ

                  Bir iletkenin, kesitinden birim zamanda geçen yük miktar?n? azalt?c? etkisine o iletkenin direnci denir.

                  Direnç etkisi, hareketli yüklerin sabit atomlarla çarp??malar?n?n sonucunda ortaya olu?ur.

                  Çarp??ma miktar?, hareketli yüklerin yolu ( iletken uzunlu?u ) uzad?kça artar, geni?li?i ( iletkenin kesiti ) artt?kça azal?r.

                  Bu olay araç trafi?i modeli ile aç?klanabilir. Üç ?eritli bir yolda, ?erit say?s?n?n azald??? bir bölgede trafik ak??? oldukça yava?lar. Bu yava?lama azalan ?erit say?s?na ( kesit alan? ) ve bu yolun uzunlu?una ( iletkenin uzunlu?u ) ba?l?d?r.

Devamını oku...
 
Ohm Kanunu

OHM KANUNU

                  Bir iletkenin uçlar? aras?ndaki gerilimin iletkende meydana getirdi?i ak?ma oran?n?n sabit kald??? ve bu sabitin iletkenin direncine e?it oldu?u gerçe?i ilk kez G.S. Ohm taraf?ndan ifade edilmi?tir. Dolay?s? ile gerilim ve ak?m aras?ndaki bu ili?ki ohm kanunu olarak bilinir.

                  ?letkenin fiziksel özellikleri de?i?medi?i sürece direncin sabit kald??? bir önceki konuda belirtilmi?tir. Bu durumda direnç gerilim ve ak?ma ba?l? de?ildir.

Devamını oku...
 

D?RENÇLER?N BA?LANMASI

                  Dirençlerin, s?ral? potansiyel noktalar?n aras?na ard arda ba?lanmas?na seri ba?lama, iki elektrik potansiyel nokta aras?na ba?lanmas?na paralel ba?lama denir.

                  Seri ba?l? dirençlerin ak?m ?iddetleri, paralel ba?l? olanlar?n ise elektrik potansiyel farklar? ( gerilim ) ayn? büyüklüktedir.

                  Seri Ba?lama:

                  Seri ba?l? dirençlerden geçen elektrik ak?mlar?n?n ?iddeti ayn?d?r.

                  I = i1 = i2

Devamını oku...
 
ÜRETEÇLER
                  Bir elektrik devresine enerji sa?layan devre eleman?na üreteç ya da ak?m kayna?? denir.
                  Ak?m kaynaklar?,
                  1. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönü?türen piller
                  2. I??k enerjisini elektrik enerjisine dönü?türen piller
                  3. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönü?türen jeneratörler
olmak üzere üç temel grupta incelenebilir.
Devamını oku...
 
R Devreleri
R DEVRELER?
                    Üreteçler ve dirençlerin birbirine ba?lanmas? ile olu?an devrelere R devresi denir.
                    Bu devrelerde e? de?er üreteçten çekilen ak?ma ana kol ak?m? denir. Ana kol ak?m?; e? de?er emk nin, e? de?er dirence oran?d?r.
 
Devamını oku...
 
Voltmetre ve Ampermetre
VOLTMETRE VE AMPERMETRE
                   Bir elektrik düzene?inde herhangi iki nokta aras?ndaki gerilimi ölçmek için kullan?lan ayg?ta voltmetre denir.  ile gösterilir.
                   Voltmetrenin uçlar? ölçülmek istenen noktalara paralel ba?lanmal?d?r. ?ç direnç çok büyük oldu?undan, voltmetre üzerinden ak?m geçirmez. Bu nedenle seri ba?lanmamal?d?r.
                   Ampermetre, elektrik düzene?inde herhangi bir kesitten geçen elektrik ak?m?n? ölçmek için kullan?l?r. ile gösterilir.
                   Devreye seri ba?lan?r. ?ç direnci çok küçük oldu?undan uçlar? aras?nda potansiyel fark yoktur. Paralel ba?land??? devre eleman?n? k?sa devre yapt?r?r.
                   Harflendirme yaparken voltmetrenin uçlar? farkl?, ampermetrenin uçlar? ayn? harfle harflendirilir.
                   Voltmetre devrenin kar???k görünmesine neden olabilir. Voltmetrenin bulundu?u kol yok gibi dü?ünülebilir.
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn638
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1668
mod_vvisit_counterBu Ay26568
mod_vvisit_counterToplam7724625

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev