TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Ölçme, Seçme ve Yerle?tirme Merkezi'nin (ÖSYM), bu y?ldan itibaren yabanc? dil bilgisi seviyesini belirlemeye yönelik olarak yapaca?? Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Belirleme S?nav?'na (YDS) ba?vurular 27 ?ubat Çar?amba günü sona erecek.

 

ANKARA -    ÖSYM, Ocak ay?nda Resmi Gazete'de yay?mlanan yönetmelik uyar?nca, Kamu Personeli Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Belirleme S?nav? (KPDS), Üniversiteleraras? Kurul Yabanc? Dil S?nav? (ÜDS) ve içeri?inde yabanc? dil sorusu veya testi bulunan yabanc? dil seviye belirleme s?navlar?n? Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Belirleme S?nav? (YDS) ad? alt?nda tek bir s?navda toplad?. Buna göre KPSS, TUS, DUS gibi s?nav ve yerle?tirme i?lemleri ile ÜDS ve KPDS sonuçlar?n? kullanan di?er kamu ve özel kurum ve kurulu?lar?n s?nav ve yerle?tirme i?lemlerine kat?lacak adaylar?n, yabanc? dil yeterli?inin belirlenmesi için y?lda iki kez yap?lacak YDS'ye girmeleri gerekiyor.

   Bu y?l ilk kez 7 Nisan'da yap?lacak YDS için ÖSYM'nin haz?rlad???n? ba?vuru k?lavuzuna göre, saat 09.30'da ba?layacak s?nav 2,5 saat (150 dakika) sürecek. S?nav Bi?kek'te ise Türkiye saatiyle 09.30'da ba?layacak. YDS ilkbahar dönemi s?nav?, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Frans?zca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), ?ngilizce, ?spanyolca, ?talyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, S?rpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunancadan yap?lacak. Sonbahar dönemi s?nav? ise Almanca, Arapça, Frans?zca, ?ngilizce ve Rusçadan yap?lacak. Adaylar bir dönemde yaln?z bir yabanc? dilden s?nava girilebilecek.
      YDS ilkbahar döneminde al?nacak puanlar s?nav tarihinden itibaren be? y?l süreyle geçerli olacak. S?nav?n geçerlilik süresi, kurumlar?n kendi mevzuat?ndaki geçerlilik süresi olacak. Ayr?ca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.
     
     -Adaylar bankaya 50 lira yat?racak-
    
     Elektronik ortamda 18 ?ubat'ta al?nmaya ba?lanan ba?vurular 27 ?ubat Çar?amba gününe kadar yapabilecek.
      YDS'ye kadro kar??l?k gösterilmek suretiyle sözle?meli çal??an personel dahil olmak üzere, ayl?klar?n? devlet memurlar? kanunu, Türk Silahl? Kuvvetleri Personeli Kanunu, uzman erba?, uzman jandarma, hakimler ve savc?lar kanunu ile Yüksekö?retim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel ile yabanc? dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puan? istenen ö?renciler ve di?er adaylar ba?vurabilecek. Kamu kurum ve kurulu?lar?nca yurt d??? te?kilat?nda sürekli göreve atanacak memurlar ile di?er görevlilerin de bu s?nava girmesi gerekiyor.
      S?nava kat?lmak isteyen adaylar, 2013-YDS ?lkbahar Dönemi K?lavuzu ile Aday Ba?vuru Formu'na ba?vuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ula?abilecek. K?lavuzun da??t?m? ve sat??? yap?lmayacak. 2011 veya 2012 y?llar?nda ÖSYM'nin yapm?? oldu?u s?nav uygulamas? gerçekle?en herhangi bir s?nava ba?vuru merkezi arac?l???yla ba?vurmu? olan adaylar, 2013-YDS ?lkbahar Dönemi ba?vurular?n? isterlerse bireysel olarak internet arac?l???yla, isterlerse diledikleri bir ba?vuru merkezine ba?vurarak yapabilecek. Bu ?art? ta??mayan adaylar, 2013-YDS ?lkbahar Dönemi ba?vurular?n? bir ba?vuru merkezinden yapmak zorunda olacak.
      Adaylar, 50 lira olan s?nav ücretini ba?vurudan önce ilgili banka ?ubelerine yat?racak. Adaylar?n, s?nav ücretini yat?rmalar? için k?lavuzun arka sayfas?nda belirtilen banka ?ubelerinden birine gidip s?nav?n ad?, TC Kimlik Numaras? ile ad ve soyad? bilgilerini vermeleri yeterli olacak. S?nav ücretini bankaya yat?rm?? olmak ba?vuru için yeterli olmayacak, adaylar?n k?lavuzda belirtildi?i ?ekilde ba?vurunun tamamlanmas? gerekiyor.
     
     -KPSS adaylar? dikkat-
    
     6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yap?lacak Kamu Personel Seçme S?nav?'nda (2013-KPSS A Grubu ve Ö?retmenlik) ve daha sonraki y?llarda lisans düzeyinde yap?lacak KPSS'lerde Yabanc? Dil Testi yer almayacak. Yabanc? dil testi sonucunun belirli a??rl?klarla kat?larak hesapland??? KPSS puan türleri, YDS puan? ile a??rl?kland?r?larak hesaplanacak.
      KPSS Lisans s?navlar?nda yabanc? dil testinin de Almanca, Frans?zca ve ?ngilizce'de a??rl?kland?r?larak hesapland??? puanlar? edinmek isteyen adaylar?n 2013-YDS ?lkbahar Dönemi S?nav?'na girmeleri zorunlu olacak.
      Engelli adaylar, bu durumlar?n? gösteren bir üniversite veya devlet hastanesinden ald?klar? sa?l?k kurulu raporunun onayl? örne?ini, engellerine ili?kin özgeçmi?lerini anlatan bir dilekçe ile birlikte aday ba?vuru formuna ekleyerek ba?vuru yapt?klar? ba?vuru merkezine teslim edecek, internet arac?l???yla bireysel ba?vuru yapan adaylar ise ba?vuru süresi içinde ÖSYM'ye ula?t?racak.
      Soru kitapç???n? hiç okuyamayacak derecede görme engelli adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/i?aretleyici yard?m? verilecek. Engelli olarak s?nava girecek adaylar?n S?nava Giri? Belgesinde ''Engelli Salonu'' yazacak. Bu adaylara engelleri nedeniyle farkl? bir test verilmeyecek, s?nav sonuçlar?n?n de?erlendirilmesi di?er adaylar?nki gibi yap?lacak. Engelli adaylar s?navda, kendilerinin kullanaca?? özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa, bu ihtiyaçlar? ve kullanacaklar? gerecin ne oldu?u sa?l?k kurulu raporlar?nda ayr?nt?l? olarak belirtilmi? olmal?d?r. Rapor ÖSYM'nin yetkili kurullar?nca kabul edildi?i takdirde, adaylar bu gereçlerini s?navda kullanabilecek. Tekerlekli sandalye ile s?nava girecek adaylar, aday ba?vuru formunun ilgili kutucu?unu i?aretleyecek.
     
     -S?nav merkezi tercihi-
    
     Almanca, Arapça, Frans?zca, ?ngilizce veya Rusçadan s?nava ba?vuran adaylar?n, s?nav merkezi tercihleri adaylar?n adres illeri veya adres iline yak?n s?nav merkezleri olarak s?n?rland?r?ld?. Buna göre adaylar s?nav merkezi tercihlerini yaparken; e?er adres illerinde s?nav yap?l?yorsa bu s?nav merkezini, adres illerinde s?nav yap?lm?yorsa ÖSYM taraf?ndan belirlenen yak?n s?nav merkezlerini tercih edebilecek.
      Adaylar?n adres iline göre tercih edebilecekleri s?nav merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde ''YDS Ba?vuru Bilgileri'' alan? içinde yer al?yor. S?nav merkezi tercihi alan?nda sadece sistem taraf?ndan izin verilen s?nav merkezlerinden biri tercih edilebilir. (Almanca, Arapça, Frans?zca, ?ngilizce ve Rusçadan herhangi birinde, ayn? s?nav merkezinde s?nava al?nacak aday say?s?n?n 600'den daha az oldu?u durumlarda s?nav güvenlik tedbirleri uyar?nca ilgili s?nav merkezinde o dilde s?nav yap?p yapmama ve ilgili s?nav merkezinde o dilde s?nav yap?lmamas? durumunda ise bu adaylar?n hangi s?nav merkezinde s?nava al?naca?? hakk?nda ÖSYM Yönetim Kurulu taraf?ndan ba?vurular tamamland?ktan sonra karar verilecektir).
      Bulgarca, Farsça, ?spanyolca, ?talyanca veya Yunancadan s?nava ba?vuran adaylar, s?nav merkezi tercihi olarak Ankara'daki Alt?nda?-Mamak, Ankara-Çankaya, Ankara-Kuzey 'den(Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan ) birini tercih edecekler.
      Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, S?rpça veya Ukraynacadan (Ukraince) s?nava ba?vuran adaylar ise s?nav Merkezi tercihi olarak Ankara-Çankaya s?nav merkezinin kodunu yazacak.
     
     -10 dilde çoktan seçmeli soru olacak-
    
     Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Frans?zca, ?ngilizce, ?spanyolca, ?talyanca, Rusça ve Yunancadan yap?lacak s?navlarda çoktan seçmeli sorulardan olu?an testler kullan?lacak. Bu diller için s?navda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okudu?unu anlama sorular? bulunacak. Di?er dillerde s?nav yabanc? dilden Türkçeye ve Türkçeden yabanc? dile çeviri ?eklinde yap?lacak. Çeviri için 150-200 sözcükten olu?an metinlerden yararlan?lacak.
      ?ngilizce s?navlar?nda kullan?lan kaynaklar ABD, ?ngiltere ve Kanada gibi ?ngilizce konu?ulan ülkelere ait. Bu s?navlarda ?ngiliz ?ngilizcesine ait dil al??kanl?klar? izlenmekle birlikte Amerikan ?ngilizcesi kullan?m?n?n daha yayg?n oldu?u durumlarda adaylara bir dezavantaj olu?turmamas? için yayg?n olan kullan?m tercih edildi. S?navlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yard?mc? araçlar kullan?lmayacak.
      S?navda uygulanacak test, tek kitapç?k halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplar?n? cevap ka??d?na i?aretleyecekler. Her bir soru kitapç??? matbaada özel olarak po?etlenecek. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Frans?zca, ?ngilizce, ?spanyolca, ?talyanca, Rusça ve Yunanca d???ndaki bir dilden s?nava giren adaylara çoktan seçmeli sorulardan olu?an test uygulanmayacak. Bu adaylar cevaplar?n? kendilerine verilen cevap ka??d?na yazacak.
      Çoktan seçmeli sorulardan olu?an testlerin uyguland??? s?navlar?n cevap ka??tlar? ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortam?nda de?erlendirilecek. De?erlendirme s?ras?nda yaln?z do?ru cevaplar dikkate al?nacak, yanl?? cevaplar dikkate al?nmayacak.
      S?navdan sonra yap?lan analizlerde test sorular?ndan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM taraf?ndan ''geçersiz'' say?ld??? takdirde, bu soru, ilgili testte en az bir cevab? bulunan tüm adaylar için do?ru yan?tlanm?? kabul edilecek. Adaylar?n do?ru cevap say?lar? toplanarak 100 üzerinden YDS puanlar? hesaplanacak.
      Test haz?rlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler taraf?ndan de?erlendirilecek. Bu de?erlendirme 100 tam puan üzerinden yap?lacak.
      Yabanc? dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
      90 - 100 aras?ndaki puanlar (A) seviyesi,
     80 - 89 aras?ndaki puanlar (B) seviyesi,
     70 - 79 aras?ndaki puanlar (C) seviyesi,
     60 - 69 aras?ndaki puanlar (D) seviyesi,
     50 - 59 aras?ndaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilecek. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödenece?i ilgili mevzuata göre tespit edilecek.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn195
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Hafta2788
mod_vvisit_counterBu Ay27688
mod_vvisit_counterToplam7725745

Kimler evrimii

Şu anda 22 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev