TalebeDunyasi.Com | renci dev Portal覺

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün'ün aç?klad??? ''Üniversiteleraras? Giri?imcilik ve Yenilikçilik Endeksi''ne göre, ilk s?ray? Sabanc? Üniversitesi ald?.

 

 

 

ANKARA (AA) -      Ergün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? Toplant? Salonu'nda düzenledi?i bas?n toplant?s?yla Türkiye'de ilk kez haz?rlanan ''Üniversiteleraras? Giri?imcilik ve Yenilikçilik Endeksi''ni aç?klad?.

Endeks belirlenirken, ö?retim üyesi 50'nin alt?nda olan üniversiteleri hesaplamaya dahil etmediklerini belirten Ergün, bu nedenle çal??man?n, Türkiye'deki 168 üniversitenin 126's?n? kapsad???n? söyledi.
Endeksin 5 boyuttan olu?tu?unu aktaran Ergün, bunlar?n bilimsel ve teknolojik ara?t?rma yetkinli?i, fikri mülkiyet havuzu, i?birli?i ve etkile?im, giri?imcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katk? ve ticarile?me oldu?unu ifade etti.


     Bakan Ergün, daha sonra endekste yer alan üniversitelerin ald??? puan ve s?ralamas?n? ?öyle aç?klad?:
     ''84 puanla Sabanc? Üniversitesi, 83 puanla Orta Do?u Teknik Üniversitesi, 70 puanla ?hsan Do?ramac? Bilkent Üniversitesi, 69 puanla Özye?in Üniversitesi, 67 puanla ?stanbul Teknik Üniversitesi, 65 puanla Bo?aziçi Üniversitesi, 58 puanla ?zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 57 puanla Koç Üniversitesi, yine 57 puanla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 54 puanla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 49 puanla Hacettepe Üniversitesi, 47 puanla Ege Üniversitesi, 46 puanla Erciyes Üniversitesi, 45 puanla Süleyman Demirel Üniversitesi, 44 puanla Gazi Üniversitesi, 43 puanla Selçuk Üniversitesi, yine 43 puanla Çankaya Üniversitesi ve Bahçe?ehir Üniversitesi, 41 puanla Y?ld?z Teknik Üniversitesi, yine 41 puanla Çukurova Üniversitesi, 40 puanla Yeditepe Üniversitesi, 39 puanla Akdeniz Üniversitesi, 37 puanla Ankara Üniversitesi, yine 37 puanla Kocaeli Üniversitesi ve Uluda? Üniversitesi, 35 puanla At?l?m Üniversitesi, yine 35 puanla Dokuz Eylül Üniversitesi, 33 puanla Gaziantep Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi, 32 puanla Karadeniz Teknik Üniversitesi, 31 puanla I??k Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve ?zmir Ekonomi Üniversitesi, 30 puanla ?stanbul Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi, 29 puanla Sakarya Üniversitesi, F?rat Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi, 28 puanla Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi ve Ni?de Üniversitesi, 27 puanla Karamano?lu Mehmetbey Üniversitesi, 26 puanla Trakya Üniversitesi, 25 puanla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 24 puanla Okan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, 23 puanla U?ak Üniversitesi, 22 puanla da Galatasaray Üniversitesi ve Abant ?zzet Baysal Üniversitesi.''

''Bizim yapmak istedi?imiz ?ey, giri?imcilik ve yenilikçilikle s?n?rl?''

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün, ''Üniversiteleraras? Giri?imcilik ve Yenilikçilik Endeksi''nin, en ba?ar?l? üniversiteleri gösteren bir e?itim s?ralamas? olmad???n? belirterek, ''Böyle anla??lmas?n? istemeyiz. Bizim yapmak istedi?imiz ?ey, giri?imcilik ve yenilikçilikle s?n?rl?d?r. Üniversiteleri giri?imcilik ve yenilikçilik konusunda bir yar??a te?vik etmektir'' dedi.
          Dünyada geli?mi? ekonomilere bak?ld???nda, üniversitelerle sanayi aras?ndaki i?birli?inin çok iyi tesis edildi?ine i?aret eden Ergün, ''Bundan sonra üniversiteler, sanayile?me sürecimizin ba?rol oyuncular? olmal?d?r ve öyle de olacakt?r. Bugün sizlere tan?taca??m?z Giri?imci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, üniversitelerin sanayimizde ba?rol oynayacaklar? yeni dönemin bir i?areti, bir habercisi olarak görülmelidir'' diye konu?tu.
     Son 10 y?lda, ülkede bilim ve teknoloji politikalar?n? daha etkin uygulamak için çok önemli ad?mlar att?klar?n? dile getiren Ergün, bu alanda yap?lan çal??malara da de?indi.
     Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu bünyesinde de önemli çal??malar yap?ld???n? belirten Ergün, ?unlar? kaydetti:
     ''Kurulun Aral?k ay?nda gerçekle?en 23. toplant?s?nda üniversitelerde yenilikçili?i ve giri?imcili?i tetiklemek amac?yla politika araçlar? geli?tirme karar?n? alm??t?k. ??te y?lda bir kez kamuoyu ile payla?aca??m?z Giri?imci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni bu karar çerçevesinde haz?rlad?k. Üniversitelerin giri?imcilik ve yenilikçilik performans?n? ölçmemiz, üniversitelerin bu alanlarda bir rekabete girmesini sa?layacakt?r. Zaten amaçlar?m?zdan birisi de budur. Üniversitelerin bu yönde yapacaklar? çal??malar ise ülkemizde yenilikçilik ve giri?imcili?in geli?imine katk? sa?layacakt?r. Bu endeks, en ba?ar?l? üniversiteleri gösteren bir e?itim s?ralamas? de?ildir. Böyle anla??lmas?n? istemeyiz. Bizim yapmak istedi?imiz ?ey, giri?imcilik ve yenilikçilikle s?n?rl?d?r. Üniversiteleri giri?imcilik ve yenilikçilik konusunda bir yar??a te?vik etmektir.''
    
     -''Endeks, 5 boyut ve 23 göstergeden olu?uyor''-
    
     Bakan Ergün, endeksin 5 boyuttan ve bunlar?n alt?ndaki 23 göstergeden olu?tu?unu bildirdi.
     Bu boyutlardan ''bilimsel ve teknolojik ara?t?rma yetkinli?i'' kapsam?nda, bilimsel yay?n say?s?, bu yay?nlara yap?lan at?f say?s?, al?nan bilim ödülleri, doktoral? mezun say?s? gibi alt kriterleri dikkate ald?klar?n? anlatan Ergün, Ar-Ge ve yenilik destek programlar?ndan al?nan proje say?s? ve fon tutar?n? da hesaba katt?klar?n? ifade etti.
     Ergün, ikinci boyutun ''fikri mülkiyet havuzu'' oldu?unu ve bu kapsamda da ulusal ve uluslararas? patent ba?vurusu ve belge say?lar? ile faydal? model ve endüstriyel tasar?m belgesi say?lar?n?n dikkate al?nd???n? kaydetti.
     Önümüzdeki dönemde, Patent Kanunu'nda de?i?ikli?e giderek, üniversitelerin de kurumsal patent ba?vurusu yapmas?n? sa?layacaklar?n? vurgulayan Ergün, ''Üniversitelerimiz bünyesinde kurulacak Teknoloji Transfer Ofisleri'ne patent lisanslama rolü de verece?iz ve böylece üniversitelerin patent geliri elde etmelerini sa?layaca??z. Bu ad?mlarla üniversitelerimizi adeta bir patent ve bulu? havuzuna dönü?türece?iz'' diye konu?tu.
    
     -Giri?imcilikle ilgili derslerin müfredatlarda yer almas?na önem veriyoruz''-
    
     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan?, üçüncü boyutun da ''i?birli?i ve etkile?im'' oldu?unu söyledi.
     Bu kapsamda da üniversitelerin sanayi ile uluslararas? kurum ve kurulu?larla birlikte gerçekle?tirdikleri çal??malara yöneldiklerini belirten Ergün, örne?in; üniversite-sanayi i?birli?inde veya uluslararas? i?birli?inde yap?lan Ar-Ge ve yenilik projeleri say?s?n? ve bu projelerden al?nan fon tutar?n? da endekse dahil ettiklerini ifade etti.
     Endeksi olu?turan dördüncü boyutun da ''yenilikçilik ve giri?imcilik kültürü'' oldu?unu kaydeden Ergün, özellikle giri?imcilikle ilgili derslerin üniversite müfredatlar?nda yer almas?na büyük önem verdiklerini ve bu konuda ciddi çal??malar yapt?klar?n? bildirdi.
     Bakan Ergün, be?inci ve son boyutun ise ''ekonomik katk? ve ticarile?me'' olarak belirlendi?ini söyledi. Ergün, üniversitelerin yenilikçilik ve giri?imcilik alan?nda yapt?klar? çal??malar?n ne derece verimli ve kaliteli oldu?unu, ç?kt? seviyesinde en somut olarak ölçebilecekleri alan?n ''ekonomik katk? ve ticarile?me'' boyutu oldu?unu ifade etti.
    
     -''Ö?retim üyesi say?s? 50'nin alt?nda olan üniversiteleri hesaplamaya dahil etmedik''-
    
     Endeks hesaplarken kullan?lan yönteme ili?kin de bilgiler veren Ergün, söz konusu endeksi haz?rlarken, her bir gösterge de?erini, üniversitenin ö?retim üyesi toplam?na böldüklerini, böylece farkl? büyüklüklerdeki üniversiteleri ayn? skalada de?erlendirebilmeyi amaçlad?klar?n? bildirdi.
     Böyle bir a??rl?kl? ortalama hesab? yap?lmasayd?, do?al olarak akademisyen say?s? fazla üniversitelerin ilk s?ralarda yer alacaklar?n? dile getiren Ergün, ''Bunun için mutlaka bir a??rl?kl? ortalama hesab? yapmam?z gerekiyordu. Ayr?ca, ö?retim üyesi say?s? henüz 50'nin alt?nda olan üniversiteleri hesaplamaya dahil etmedik. Bu nedenle birazdan aç?klayaca??m?z veriler, ülkemizdeki toplam 168 üniversitenin 126's?n? kapsamaktad?r. Ö?retim üyesi say?s?n? 50'nin üzerine ta??yan üniversitelerimiz de zaman içinde endeks hesaplamalar?na dahil olacaklard?r'' ?eklinde konu?tu.
    
     -''Üniversitesi olmayan ?ehrimiz kalmad?''-
    
     Bir ülkenin ba?ar?s?n?n, o ülkedeki bireylerin ve kurumlar?n ba?ar?lar?n?n toplam? oldu?unu vurgulayan Ergün, sözlerini ?öyle sürdürdü:
     ''Türkiye'nin dünyada lider ülkelerden biri olmas?, bizim bilim insanlar?m?z?n, sanatç?lar?m?z?n, giri?imcilerimizin dünya çap?nda i?ler yapmas?yla mümkün olacakt?r. Bu süreçte, üniversitelerimizin hem kendilerini geli?tirmeleri hem de insan kayna??m?z?n geli?imine daha fazla katk? yapmalar? büyük önem ta??maktad?r. Geli?mi? ülkelerin ba?ar?lar?n? en çok borçlu olduklar? kurumlar üniversitelerdir. Biz bu gerçe?i iyi biliyoruz ve üniversitelerimizi hem nicelik hem de nitelik olarak geli?tirecek ad?mlar at?yoruz. 2002'de 81 ilimizin 41 tanesinde üniversite yoktu, bugün ise üniversitesi olmayan ?ehrimiz kalmad?. Yine 2002'de 76 üniversitemiz varken, 2003'ten bu yana 92 yeni üniversite kuruldu.''
    
     -''Bu endeksin kendisi zaten bir te?vik''-
    
     Konu?mas?n?n ard?ndan kapal? zarfta kendisine gelen listedeki üniversiteleri aç?klayan Ergün, sorular? da yan?tlad?.
     Listede özel üniversitelerin a??rl?kl? oldu?u yönündeki bir görü? üzerine Ergün, ilk 10 içerinde 5 vak?f üniversitesi 5 de devlet üniversitesi oldu?unu söyledi.
     Vak?f üniversitelerinin piyasaya daha duyarl? oldu?una dikkati çeken Ergün, ''Piyasaya duyarl? olan üniversiteler, burada ön plana ç?kacaklard?r. Bence bundan sonra üniversitelerimiz, endekste s?ralamalar?n? yükseltmek için daha çok çal??ma yapacaklar, bütün alt yap?lar?n? maksimum düzeyde kullanacaklard?r'' dedi.
     Bakan Ergün, ''Bu endeksin ödülü var m?-'' ?eklindeki bir soru üzerine de asl?nda bir te?vik ve ödül mekanizmas?n?n oldu?unu, üniversitelerin o te?vik ve ödül mekanizmalar?ndan daha iyi yararlanmalar?n? sa?lamak amac?yla böyle bir s?ralama yapt?klar?n? bildirdi.
     Bu endeksin kendisinin zaten bir te?vik oldu?unun alt?n? çizen Ergün, ''Üniversitelerin ne kadar yenilikçi, ne kadar giri?imci oldu?unu kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu y?l farkl? bir de?erlendirme yap?lmas?n diye endeksin ilan? üniversite tercihlerinden sonraya kald? ama önümüzdeki y?l, endeksi üniversite tercihlerinden önce ilan edece?iz ve ondan sonra da sürekli tercihlerden önce ilan edilecek ki giri?imci ve yenilikçi biri olmak isteyen ö?renciler de ona göre tercihlerini yapabilsinler'' diye konu?tu.
    
     -''S?f?r çeken üniversite yok''-
    
     Bir gazetecinin, ''126 üniversiteden s?f?r çeken var m?-'' sorusunu da Ergün, ''Üniversitelerimizde s?f?r çeken bir üniversite yok. Zaten biz ilk 50'yi s?ral?yoruz, bütün üniversiteleri s?ralam?yoruz. Buradaki esas hedefimiz iyi olsun. Bizim toplumumuzda belki merak saikiyle kötüyü de göreyim diye dü?ünülebilir ama biz kötüyü göstermekten ziyade iyiyi te?vik etmek amac?yla bu çal??malar? yap?yoruz. Onun için s?f?r çeken üniversite aç?klama niyetinde de?iliz'' ?eklinde yan?tlad?.
    
     -''Türkiye ekonomisinde her ?ey kontrol alt?nda''-
    
     Gündeme ili?kin sorular? da yan?tlayan Ergün, Türkiye ekonomisine ili?kin de?erlendirmelerin daha çok konjonktürel oldu?unu söyledi.
     Geli?melere hep olumsuz taraf?ndan bakanlar?n, Avrupa'daki, dünyadaki geli?meleri dikkate almadan de?erlendirmeler yapt?klar?n? anlatan Ergün, sözlerini ?öyle tamamlad?:
     ''Türkiye ekonomisinin gösterdi?i performans?, dünyada az say?da ekonomi gösterebilmektedir. Olaya bu zaviyeden bakmak laz?mken, 'yumu?ak ini? mi, yok ?imdi sert ini?e mi döndü-' Bunlar? 2008-2009 krizinin Türkiye'ye etkileri s?ras?nda da gördük. Baz?lar? maalesef, Türkiye ekonomisinde i?ler kötüye giderse, kendi i?lerinin iyiye gidece?ini san?yorlar. Türkiye ekonomisinde i?ler kötüye gitmiyor. Türkiye ekonomisinde her ?ey kontrol alt?nda ve dikkatle takip edilmektedir. Konjonktürel bir tak?m geli?melerden yola ç?karak, kötümser yorum yap?lmas?na gerek yok. Cari aç?kla ilgili mesela, hiç konu?an yok. Geçen y?l Türkiye ekonomisiyle ilgili en k?r?lgan nokta cari aç?k diye de?erlendiriliyordu. ?imdi ne oldu- 'Efendim büyüme 4 deniliyordu, 4 olmayacak galiba. Bu da kötüye gidi?in ba?lang?c?. Böyle yorumlayal?m.' Olur mu- Bu haks?zl?k de?il mi- Böyle bir haks?zl??? kendi kendimize yapmayal?m.''

 Muhabir: Recep Demir - Necip Faz?l Çelik
     Yay?nc?: Hamdi Ate?

 

Kaynak: www.habervitrini.com

 

Videolu Soru ⑷zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn668
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8515
mod_vvisit_counterBu Ay20138
mod_vvisit_counterToplam7718195

Kimler ネvrimi蓾

u anda 15 ziyaret癟i 癟evrimi癟i

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
dev