TalebeDunyasi.Com | renci dev Portal覺

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Formasyon için 15 bin kontenjan verildi.Yüksekö?retim Kurulu, 2012-2013 ö?retim y?l? için 64 üniversiteye toplam 15 bin pedagojik formasyon sertifika program? kontenjan? verdi.

 

 

YÖK, ö?retim üyesi ?art?n? sa?lamayan A?r? ?brahim Çeçen, Afyon Kocatepe, Bart?n, Bozok, Dumlup?nar, Hasan Kalyoncu, Lefke Avrupa ve Recep Tayyip Erdo?an Üniversitelerine ise söz konusu sertifika program?n?n aç?lmas? için onay vermedi.


YÖK internet sitesinden yapt??? duyuruda, 13 Eylül tarihinde yap?lan Yüksekö?retim Genel Kurul Toplant?s?nda, Pedegojik Formasyon Sertifika Programlar?n?n ele al?nd???n? aç?klad?.  Duyuruya göre, 2012-2013 ö?retim y?l?nda toplam 64 üniversiteye 15 bin formasyon sertifika kontenjan? verildi. En fazla kontenjan? 350 say?s? ile Ankara, Anadolu, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Gazi, ?stanbul, Marmara, Necmettin Erbakan, Selçuk, Sakarya, Y?ld?z Teknik Üniversiteleri ald?. Bu üniversiteleri 300 kontenjan ile  Ondokuz May?s Üniversitesi takip etti. Di?er üniversitelere de 200'er kontenjan ayr?ld?.

YÖK, ö?retim üyesi ?art?n? sa?lamayan A?r? ?brahim Çeçen, Afyon Kocatepe, Bart?n, Bozok, Dumlup?nar, Hasan Kalyoncu, Lefke Avrupa ve Recep Tayyip Erdo?an Üniversitelerine ise söz konusu sertifika program?n?n aç?lmas? için onay vermedi.


FORMASYON SERT?F?KA PROGRAMINA ?Z?N ?Ç?N 5 Ö?RET?M ÜYES? ?ARTI ARANACAK


Bununla birlikte, genel kurul toplant?s?nda Pedegojik Formasyon Sertifika Program?n?n uygulanmas?na izin verilebilmesi için yüksekö?retim kurumlar?n?n E?itim Bilimleri Bölümü alt?nda yer alan E?itimde Ölçme ve De?erlendirme, E?itim Programlar? ve Ö?retim, E?itim Yönetimi Tefti? Planlamas? ile Rehberlik ve Psikolojik Dan??manl?k Anabilim Dallar?nda kadrolu toplam en az 5 ö?retim üyesinin olmas? veya söz konusu alanlarda üniversitede kadrolu Doçent/Doktor unvan?n? alm?? ö?retim üyesi/eleman?n?n toplam en az 5 olmas? gerekti?ine karar verildi.


ÜN?VERS?TELER KONTENJANIN EN FAZLA YÜZDE 50'S?N?N KEND? MEZUNLARINA AYIRACAK


2012-2013 e?itim-ö?retim y?l?nda formasyon sertifika program?ndaki  kontenjan?n yüzde 40'?n?n Milli E?itim Bakanl???'n?n ihtiyaç duydu?u atamaya esas olan alanlar olan 'Rehber Ö?retmen, Okul Öncesi, ?ngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, ?mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasar?m, Türk Dili ve Edebiyat?, Zihin Engelliler S?n?f Ö?retmenli?i, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Matematik için kaynak gösterilen alan mezunlar?na ayr?ld?. Kontenjan?n yüzde 60'? ise bu alanlarla birlikte tüm alanlarda ö?retmenli?e kaynak olarak gösterilen program mezunlar?na verildi.


Genel Kurul karar?na göre, üniversiteler pedegojik formasyon sertifika programlar?ndaki kontenjan?n en fazla yüzde 50'sini kendi üniversite mezunlar?na ay?racak.


ÜCRET 2 B?N 54 L?RAYI GEÇEMEYECEK


Söz konusu sertifika program?ndan ücret al?n?p al?nmamas? üniversiteler taraf?ndan karara ba?lanacak. Ücret al?nacak ise belirlenecek miktar devlet üniversiteleri e?itim fakültelerinin ikinci ö?retim programlar? için al?nan ö?renim ücretinin bir kat fazlas? olan 2 bin 54 liray? geçemeyecek.  Aç?klamada ayr?ca, "Sözkonusu sertifika program?na ba?vuracak adaylar için üniversitelere 2009-2010 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren kay?t yapt?ran ö?rencilerin not ortalamas?n?n en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olmas? gerekti?ine, yüksekö?retim programlar?na 2009-2010 e?itim ö?retim y?l?ndan önce kay?t yapt?ran ö?rencilerde  bu ?art?n aranmamas?na ili?kin karar?n uygulanmas?nda ya?anan s?k?nt?lar  ve üniversiteler aras?ndaki not sistemi kar??l?klar?n?n birbiri ile uyumlu olmad???, bir standart yöntemin bulunmad??? dikkate al?narak, adaylar?n not ortalamalar?n?n 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönü?türülmesinde, aday?n mezun oldu?u üniversitenin  dönü?üm bilgisinin kullan?lmas?na, ba?vurulan üniversite taraf?ndan herhangi bir dönü?türme i?lemi yap?lmamas?na karar verilmi?tir." denildi.

Kaynak: C?HAN

 

Videolu Soru ⑷zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn13
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta7536
mod_vvisit_counterBu Ay20176
mod_vvisit_counterToplam7718233

Kimler ネvrimi蓾

u anda 11 ziyaret癟i 癟evrimi癟i

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
dev