TalebeDunyasi.Com | renci dev Portal覺

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Fenerbahçe Üniversitesi için nihayet ilk ad?mlar at?l?yor Fenerbahçe Spor Kulübü Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'?n 'En büyük hayallerimden biri' dedi?i Fenerbahçe Üniversitesi için nihai imar izni verildi. Fenerbahçe Üniversitesi ile 5 y?l içinde ö?renci say?s? 20 bine ç?kar?larak Türkiye’nin bir y?lda en çok ö?renci çeken özel üniversitesi olmay? planlan?yor.

 

Fenerbahçe Spor Kulübü Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'?n 'En büyük hayallerimden biri' dedi?i Fenerbahçe Üniversitesi için nihai imar izni verildi.

1993 y?l?nda kullan?m hakk? al?nan 50 dönümlük arazinin, 20 y?ll?k süresinin dolmas?na 1 y?l kala üniversite yap?m? için gerekli nihai onay?n al?nd??? ve projeye ilk kazman?n ise önümüzdeki günlerde vurulaca?? ö?renildi. Ata?ehir Kay??da??’nda 50 dönüm arazi üzerinde yap?lacak üniversite için 150 bin metrekare in?aat yap?lacak. Özel Fenerbahçe Spor Kulübü Lisesi’nin yer ald??? arazinin yan?ndaki 80. y?l park? da plan tadilat?na eklenerek ye?il alan olarak ayr?ld?.

 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1993 y?l?nda Maliye Bakanl???'ndan tahsisle ald??? Ata?ehir'deki 50 dönüm arazide üniversite ve lise kampüsü kurulmas?na imkan sa?layacak nihai imar izni verildi.

2010 y?l?nda 1/5000 ölçekli planlarda imar ön izni verilen üniversitenin uygulama imar plan? da Ata?ehir Belediyesi taraf?ndan kabul edildi. Spor Kulübü üniversitenin in?as? için nihai onay? almak üzere ?stanbul Büyük?ehir Belediye Meclisi ?mar ve Bay?nd?rl?k Komisyonu'na ba?vurdu. Ata?ehir ilçesi Kay??da?? 1845 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 18 parseldeki 53 dönüm araziyle ilgili talep edilen imar de?i?ikli?ini görü?en komisyon, arazinin özel e?itim alan?na al?narak üniversite yap?lmas? talebini kabul etti.
Özel ö?retim alan? d???nda kullan?lamayacak arazide ticari faaliyet yap?lamayacak. Alanda, ilkö?retim okulu, lise, spor akademisi ve üniversite yap?labilecek. ?lk etapta y?lda 10 bin ö?renci kabul edilecek olan Fenerbahçe Üniversitesi’nin 5 y?l içinde bu rakam? 20 bine ç?kararak Türkiye’nin bir y?lda en çok ö?renci çeken özel üniversitesi olmay? planlan?yor.

 

Videolu Soru ⑷zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn683
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8530
mod_vvisit_counterBu Ay20153
mod_vvisit_counterToplam7718210

Kimler ネvrimi蓾

u anda 10 ziyaret癟i 癟evrimi癟i

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
dev