TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Esenler Belediyesi'nin kurdu?u geri dönü?ümü tesisinde elde edilen gelirle sat?n al?nan defterler, ilçedeki ilkö?retim ö?rencilerine da??t?ld?.

 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün, Yunus Emre ?lkö?retim Okulu ö?rencilere geri dönü?ümden elde edilen defterleri da??tt?.

Esenler Belediyesi'nin geri dönü?ümden elde etti?i gelirle sat?n al?nan 400 bin defter, Yunus Emre ?lkö?retim Okulu'nda törenle ö?rencilere da??t?lmaya ba?land?. Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün, AK Parti ?l Ba?kan? Aziz Babu?cu, Esenler Kaymakam? Naz?m Madeno?lu, Esenler Belediye Ba?kan? Tevfik Göksu, davetliler ve çok say?da ö?renci ile velileri kat?ld?. Tören sayg? duru?u ve ?stiklal Mar?? ile ba?lad?.

Törende konu?an Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün, Esenler Belediye Ba?kan? Tevfik Göksu ve AK Parti ?l Ba?kan? Aziz Babu?cu ile üniversite dönemlerinden gelen 30 y?l? a?k?n arkada?l?klar? oldu?unu söyledi. Kendisini dinleyen ö?rencilere seslenen Bakan Ergün, onlar?n da 30 y?l? a?k?n sürecek arkada?l?klar yapmalar?n? istedi.

Belediyenin at?k maddelerin dönü?ümü ile ilgili projesine de?inen Bakan Ergün, geçmi?te Türkiye'nin sorunu olan at?k maddelerin art?k geli?en teknoloji ve sanayi sayesinde problem olmaktan ç?kt???n? ifade etti. Geçmi?te baz? çevrelerde ‘Bizim insan?m?z at?klar? ay?rmaz' anlay???n?n hakim oldu?unu aktaran Bakan Ergün, bugün bunun do?ru olmad???n?n net bir ?ekilde ortaya ç?kt???n? belirtti.

'Büyük Türk Dü?ünürü ve Halk Ozan? Yunus Emre'nin ‘?lim ilim bilmektir, ?lim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumakt?r' dizelerini hat?rlatan Bakan Ergün, “Kendimizi toplumumuzu, ne yapt???m?z?, ne etti?imiz bilmemiz laz?m. Yanl?? m? do?ru mu yap?yoruz bilmek laz?m. Bunlar? bilmezsen niye okuyorsun o zaman.” diye konutu.

Okuman?n bir sonucunun da insanlar?n hakk?n? ve hukukunu korumak olmas? gerekti?inin alt?n? çizen Ergün, “O sonuçlar oraya ç?km?yorsa demek ki bo?a okumu?uz. Bo?a okumayaca??z. Kendimiz ülkemizi toplumumuz tan?yaca??z. ?nsanlar?n hakk?n? hukukunu koruyan i?ler yapaca??z.” ifadesini kulland?.

AK Parti ?l Ba?kan? Aziz Babu?cu da, belediyelerin sadece hizmet ettikleri ilçelerin, beldelerin kald?r?m ve çöp gibi hizmetleriyle ilgilenmedi?ini ayn? zamanda pek çok farkl? alanda sosyal ve kültürel belediyecilik uygulamas?yla vatanda?a hizmet verdi?ini söyledi. Esenler Belediyesi'nin projesinin de bu anlamda önemli oldu?unu aktaran Babu?cu, “Hükümetimizin kitaplar? okullar aç?ld???nda kitaplar? s?ralara koydu?u bir uygulaman?n belediye aya??nda, ‘defterleri de belediyemiz koysun' anlay??? içersinde bir hizmet gerçekle?tiriyor.” dedi. Ba?ka belediyelerin de ‘Kitaplar devletten, defterler belediyeden' anlay??? içinde ö?rencilere defter da??tt???n? belirten Babu?cu, da??t?lan defterlerin geri dönü?ümden elde edilmesinin ayr?ca önemli oldu?unu ifade etti.

Proje hakk?nda bilgi veren Esenler Belediye Ba?kan? Tevfik Göksu ise, ilçede bu sene e?itim gören 87 bin ö?rencinin defterlerinin geri dönü?ümden sa?land???n? belirtti. Defter da??t?m?n?n hem ekonomik, hem sosyal hem de kültürel boyutu oldu?unun alt?n? çizen Göksu, “Ekonomik boyutu defterimizi zengin yoksul ay?rt etmeksizin Esenler'deki her bir çocu?umuza vermemiz. Di?er taraftan Esenler'de geri dönü?üm bir toplumsal seferberlik haline dönmü?tür. 126 bin hanede Esenler kendi hanesinde dönü?ümünü yap?yor. Böylece bu dönü?ümle da??tt???m?z defter 1 milyon 200 bin adettir. Bu sene da??taca??m?z defter 400 bin adet.” dedi.

"GER? DÖNÜ?ÜM DEFTER PROJES?"

Toplanan bin 1152 ton at?k ka??tla, 19 bin 584 yeti?mi? a?aç, 97 bin 920 metrekare (15 futbol sahas?) ormanl?k alan, 395 ton metal ham madde tasarrufu sa?land?. Yine ayn? kapsamda toplanan 20 bin lirdte bitkisel at?kla 20 milyar litre suyun içilebilirli?i, 100 milyar litre suyu kullan?labilirli?i sa?land?. Yine geri dönü?üm tesisinde toplanan bin 400 kilogram at?k pil sayesinde, 56 bin metrekare topra??n kullan?m? sa?land?.

Kaynak: C?HAN

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn632
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8479
mod_vvisit_counterBu Ay20102
mod_vvisit_counterToplam7718159

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev