TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
E?itim Haberleri

2013 PMYO Sonuçlar? aç?kland?.2013 Polis Meslek Yüksek Okullar? (PMYO) S?nav? sonuçlar? aç?kland?.

Emniyet Genel Müdürlü?ünden yap?lan aç?klamada, 2013 - 2014 e?itim-ö?retim y?l?nda polis meslek yüksek okullar?na al?nacak ö?rencileri belirlemek üzere 30 Haziran 2013'te ÖSYM Ba?kanl???nca belirlenen 20 bölge merkezinde s?nav yap?ld??? ve 28 bin 24 aday?n buna kat?ld??? an?msat?ld?.

Aç?klamada, 26 polis meslek yüksek okuluna 6 bin 760'? erkek, 250'si kad?n olmak üzere toplam 7 bin 10 as?l aday, as?l adaylar?n yüzde 20'sine kar??l?k gelen bin 352'si erkek, 50'si kad?n toplam bin 402 yedek aday belirlendi?i kaydedildi.

Emniyet Te?kilat? ?ehit ve görev malulleri e? ve çocuklar?ndan 23 erkek ve 12 kad?n?n s?nava girdi?i, bunlardan 13 erkek ve 9 kad?n aday?n ba?ar?l? oldu?u ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlü?ünün Twitter hesab?ndan da s?nav sonuçlar?n?n aç?kland???, sonuçlara "pmyo.pa.edu.tr"  internet sitesinden de ula??labilece?i bildirildi.

SONUÇLARI Ö?RENMEK ?Ç?N TIKLAYIN

Devamını oku...
 

Ölçme, Seçme ve Yerle?tirme Merkezi'nin (ÖSYM), bu y?ldan itibaren yabanc? dil bilgisi seviyesini belirlemeye yönelik olarak yapaca?? Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Belirleme S?nav?'na (YDS) ba?vurular 27 ?ubat Çar?amba günü sona erecek.

 

ANKARA -    ÖSYM, Ocak ay?nda Resmi Gazete'de yay?mlanan yönetmelik uyar?nca, Kamu Personeli Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Belirleme S?nav? (KPDS), Üniversiteleraras? Kurul Yabanc? Dil S?nav? (ÜDS) ve içeri?inde yabanc? dil sorusu veya testi bulunan yabanc? dil seviye belirleme s?navlar?n? Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Belirleme S?nav? (YDS) ad? alt?nda tek bir s?navda toplad?. Buna göre KPSS, TUS, DUS gibi s?nav ve yerle?tirme i?lemleri ile ÜDS ve KPDS sonuçlar?n? kullanan di?er kamu ve özel kurum ve kurulu?lar?n s?nav ve yerle?tirme i?lemlerine kat?lacak adaylar?n, yabanc? dil yeterli?inin belirlenmesi için y?lda iki kez yap?lacak YDS'ye girmeleri gerekiyor.

Devamını oku...
 

YURTKUR Genel Müdürü Albayrak, "?n?allah k?sa zamanda YURTKUR gençli?ine bedava internet eri?imi sa?lanacak" dedi.

Yüksek Ö?renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, Ordu'da yap?m? devam eden YURTKUR Ordu Lebibe-Engin Karl?bel Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

YURTKUR'a ba?l? yurtlarda kalan ö?rencilerin ücretsiz internet kullan?m?na ili?kin, Gençlik ve Spor Bakan? Suat K?l?ç ile Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m'?n protokol imzalad???n? an?msatan Albayrak, ?öyle devam etti:

 

Devamını oku...
 

Yüksek Ö?renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlü?ü taraf?ndan 150 bin ö?renciye burs, 403 bin ö?renciye ö?renim kredisi tahsisi yap?ld??? belirtildi.

 

 

    YURTKUR Genel Müdürlü?ü'nden yap?lan yaz?l? aç?klamada, 150 bin ö?renciye burs, 403 bin ö?renciye ö?renim kredisi tahsisi yap?ld???, burs alan ö?renci say?s?n?n almaya devam edenlerle 432 bin 572'ye, burs ve ö?renim kredisi alanlar?n toplam?n?n 1 milyon 304 bin ki?iye ula?t??? bildirildi.

Devamını oku...
 

Yüksek Ö?renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlü?ü taraf?ndan 150 bin ö?renciye burs, 403 bin ö?renciye ö?renim kredisi tahsisi yap?ld??? belirtildi.

 

YURTKUR Genel Müdürlü?ü'nden yap?lan yaz?l? aç?klamada, 150 bin ö?renciye burs, 403 bin ö?renciye ö?renim kredisi tahsisi yap?ld???, burs alan ö?renci say?s?n?n almaya devam edenlerle 432 bin 572'ye, burs ve ö?renim kredisi alanlar?n toplam?n?n 1 milyon 304 bin ki?iye ula?t??? bildirildi.

Devamını oku...
 

Milli E?itim Bakanl???, üniversite s?navlar?na haz?rlanan 50 bin ö?renciye internet üzerinden ileri derece matematik ve fizik e?itimi verecek.

 

 

 

 

ANKARA - Sarp Özer

MEB Bilgi ??lem Grup Ba?kan? Volkan Akçay, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, 12. s?n?f ö?rencilerine yönelik YGS ve LYS'ye destek projesi haz?rlad?klar?n? belirtti.

''e-LYS Projesi'' kapsam?nda ö?rencilerin web tabanl? olarak olu?turulan interaktif s?n?flarda ileri düzeyde matematik ve fizik dersleri alaca??n? dile getiren Akçay, proje kapsam?nda 50 bin ö?renciye e?itim vereceklerini söyledi.

''Ö?rencilerin bir k?sm? evlerinde bilgisayarlar?n?n ba??nda, yat?l? ö?renciler de etüt salonlar?nda bu dersleri alacaklar'' diyen Akçay, ö?rencilerin bilgisayarlar ba??ndan soru sorabileceklerini, e?itim materyallerine elektronik posta yoluyla ula?abileceklerini belirtti.

Proje, Aral?k ay?nda ba?layacak'' dedi.

Devamını oku...
 
KPSS'de tercihler ba?lad?

KPSS'de tercihler ba?lad?.Ortaö?retim, ön lisans ve lisans düzeyinde Kamu Personeli Seçme S?nav?'na (KPSS) giren adaylar?n, kamu kurum ve kurulu?lar? kadro ve pozisyonlar?na yerle?tirmek için tercihler al?nmaya ba?land?.

 

 

 

ANKARA -       ''Kamu Görevlerine ?lk Defa Atanacaklar ?çin Yap?lacak S?navlar Hakk?nda Genel Yönetmelik'' hükümleri uyar?nca baz? kamu kurum ve kurulu?lar?n?n kadro ve pozisyonlar?na yerle?tirme yapmak amac?yla adaylardan tercih al?nacak.
      Bu amaçla haz?rlanan Kamu Personel Seçme S?nav? KPSS-2012/2 Tercih K?lavuzu ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yay?mland?.
      K?lavuzda, ortaö?retim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayr? olmak üzere tercih yap?labilecek kadro ve pozisyonlar yer al?yor.
      Adaylar?n k?lavuzda yer alan kadro ve pozisyonlar? tercih edebilmeleri için 7-8 Temmuz ve 22-23 Eylül tarihlerinde yap?lm?? olan Kamu Personel Seçme S?navlar?ndan (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS Ortaö?retim/Önlisans) birine girmi? ve bu s?navlar?n en az birinden ilgili KPSS puan?n? alm?? olmas? gerekiyor.
    

Devamını oku...
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün'ün aç?klad??? ''Üniversiteleraras? Giri?imcilik ve Yenilikçilik Endeksi''ne göre, ilk s?ray? Sabanc? Üniversitesi ald?.

 

 

 

ANKARA (AA) -      Ergün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? Toplant? Salonu'nda düzenledi?i bas?n toplant?s?yla Türkiye'de ilk kez haz?rlanan ''Üniversiteleraras? Giri?imcilik ve Yenilikçilik Endeksi''ni aç?klad?.

Endeks belirlenirken, ö?retim üyesi 50'nin alt?nda olan üniversiteleri hesaplamaya dahil etmediklerini belirten Ergün, bu nedenle çal??man?n, Türkiye'deki 168 üniversitenin 126's?n? kapsad???n? söyledi.
Endeksin 5 boyuttan olu?tu?unu aktaran Ergün, bunlar?n bilimsel ve teknolojik ara?t?rma yetkinli?i, fikri mülkiyet havuzu, i?birli?i ve etkile?im, giri?imcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katk? ve ticarile?me oldu?unu ifade etti.

Devamını oku...
 

Yurt ba?vuru sonuçlar? bugün saat 23.00'da aç?klanacak

 

 

 

 

Sonuçlar?n yurtkur'un sitesinde duyurulaca?? bildirildi.
ANKARA (AA) - YURTKUR'un yurt ba?vuru sonuçlar?, kurumun internet sitesinden bu gece aç?klanacak.
YURTKUR'dan yap?lan yaz?l? aç?klamada, 2012-2013 ö?retim y?l?nda ilk defa yüksek lisans (doktora-master ?ubat 2012 tarihinde girenler de dahil), ön kay?t ve özel yetenek, dikey veya yatay geçi? ve askeri okullardan sa?l?k sebebiyle elenen ö?rencilerle YÇS (Yurt D???nda Çal??anlar?n Çocuklar?) s?nav? sonucu bir yüksek ö?retim program?na yerle?en ö?rencilerin yurt ba?vuru sonuçlar? saat 23.00'ten itibaren, kurumun, ''www.kyk.gov.tr'' adresli internet sayfas?ndan aç?klanaca?? belirtildi.

 

Esenler Belediyesi'nin kurdu?u geri dönü?ümü tesisinde elde edilen gelirle sat?n al?nan defterler, ilçedeki ilkö?retim ö?rencilerine da??t?ld?.

 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün, Yunus Emre ?lkö?retim Okulu ö?rencilere geri dönü?ümden elde edilen defterleri da??tt?.

Esenler Belediyesi'nin geri dönü?ümden elde etti?i gelirle sat?n al?nan 400 bin defter, Yunus Emre ?lkö?retim Okulu'nda törenle ö?rencilere da??t?lmaya ba?land?. Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün, AK Parti ?l Ba?kan? Aziz Babu?cu, Esenler Kaymakam? Naz?m Madeno?lu, Esenler Belediye Ba?kan? Tevfik Göksu, davetliler ve çok say?da ö?renci ile velileri kat?ld?. Tören sayg? duru?u ve ?stiklal Mar?? ile ba?lad?.

Devamını oku...
 

Fenerbahçe Üniversitesi için nihayet ilk ad?mlar at?l?yor Fenerbahçe Spor Kulübü Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'?n 'En büyük hayallerimden biri' dedi?i Fenerbahçe Üniversitesi için nihai imar izni verildi. Fenerbahçe Üniversitesi ile 5 y?l içinde ö?renci say?s? 20 bine ç?kar?larak Türkiye’nin bir y?lda en çok ö?renci çeken özel üniversitesi olmay? planlan?yor.

 

Fenerbahçe Spor Kulübü Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'?n 'En büyük hayallerimden biri' dedi?i Fenerbahçe Üniversitesi için nihai imar izni verildi.

1993 y?l?nda kullan?m hakk? al?nan 50 dönümlük arazinin, 20 y?ll?k süresinin dolmas?na 1 y?l kala üniversite yap?m? için gerekli nihai onay?n al?nd??? ve projeye ilk kazman?n ise önümüzdeki günlerde vurulaca?? ö?renildi. Ata?ehir Kay??da??’nda 50 dönüm arazi üzerinde yap?lacak üniversite için 150 bin metrekare in?aat yap?lacak. Özel Fenerbahçe Spor Kulübü Lisesi’nin yer ald??? arazinin yan?ndaki 80. y?l park? da plan tadilat?na eklenerek ye?il alan olarak ayr?ld?.

 

Devamını oku...
 

Formasyon için 15 bin kontenjan verildi.Yüksekö?retim Kurulu, 2012-2013 ö?retim y?l? için 64 üniversiteye toplam 15 bin pedagojik formasyon sertifika program? kontenjan? verdi.

 

 

YÖK, ö?retim üyesi ?art?n? sa?lamayan A?r? ?brahim Çeçen, Afyon Kocatepe, Bart?n, Bozok, Dumlup?nar, Hasan Kalyoncu, Lefke Avrupa ve Recep Tayyip Erdo?an Üniversitelerine ise söz konusu sertifika program?n?n aç?lmas? için onay vermedi.


YÖK internet sitesinden yapt??? duyuruda, 13 Eylül tarihinde yap?lan Yüksekö?retim Genel Kurul Toplant?s?nda, Pedegojik Formasyon Sertifika Programlar?n?n ele al?nd???n? aç?klad?.  Duyuruya göre, 2012-2013 ö?retim y?l?nda toplam 64 üniversiteye 15 bin formasyon sertifika kontenjan? verildi. En fazla kontenjan? 350 say?s? ile Ankara, Anadolu, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Gazi, ?stanbul, Marmara, Necmettin Erbakan, Selçuk, Sakarya, Y?ld?z Teknik Üniversiteleri ald?. Bu üniversiteleri 300 kontenjan ile  Ondokuz May?s Üniversitesi takip etti. Di?er üniversitelere de 200'er kontenjan ayr?ld?.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 32

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn593
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta593
mod_vvisit_counterBu Ay25493
mod_vvisit_counterToplam7723550

Kimler evrimii

Şu anda 39 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev