TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Tan?m?: 1.Genellikle halk?n yaratt???, a??zdan a??za, ku?aktan ku?a?a sürüp gelen, ço?unlukla ola?anüstü durum ve olaylar? yine ola?anüstü kahramanlara ba?layarak anlatan halk hikâyelerine masal denir. 2.Kahramanlar?ndan baz?lar? hayvanlar ve tabiatüstü varl?klar olan, olaylar? masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü oldu?u halde, dinleyicileri inand?rabilen bir sözlü anlat?m türüdür. 3.Genellikle özel ki?iler taraf?ndan, kendisine mahsus (ola?anüstü) zaman, mekan ve ?ah?s kadrosu içinde, ya?an?lan hayatla hayal edilen hayat?n sistemli bir ?ekilde ifade edildi?i, kli?e sözlerle ba?lay?p, yine kli?e sözlerle biten hayal ürünü sözlü anlat?m türüdür.4.Günlük hayattan s?yr?larak, insanlar?n muhayyilelerinde tabiat ve gerçek d??? âlemde ya?att??? kahramanlar?n hikâyesi, sözlü nesir türüdür. diyebiliriz.

Devamını oku...
 

Gerçek ya da dü? ürünü bir olay? aktaran k?sa düz yaz? ?eklindeki anlat?d?r. K?sa olu?u, yal?n bir olay örgüsüne sahip olmas?, genellikle önemli bir olay ya da sahne arac?l???yla tek ve yo?un bir etki uyand?rmas? ve az say?da karaktere yer vermesiyle roman ve di?er anlat? türlerinden ayr?l?r.

Öyküde, olay?n geçti?i yer s?n?rl?, anlat?m özlü ve yo?undur. Karakterler belli bir olay içinde gösterilir. Bu karakterlerin de ço?u zaman sadece belli özellikleri yans?t?l?r. Konu tümüyle dü? ürünü olabilir, ya da son derece gerçekçidir. Genellikle ironik bir rastlant? yoluyla yarat?lan özel bir an üzerindeki yo?unla?ma sürpriz sonlara olanak verir.


Devamını oku...
 
Roman nedir ?

Ya?anm?? veya ya?anma olas?l??? bulunan olaylar? mekan ve zamana ba?layarak anlatan yaz? türüdür. Öykülerden daha oylumlu olan bu yaz? türünde insan ya?am? geni?li?ine ve derinli?ine i?lenir.

Boyuttan elveri?li oldu?u için, olaylar ayr?nt?s?yla i?lenebilir; ki?ilikler çevre ve do?a ili?kileri de göz önüne al?narak kapsaml? olarak çizilebilir Romanda bir ana olay ile ana olaya ba?l? olaylar dizisi vard?r.

Ö?eleri aç?s?ndan romanla öykü aras?nda fark yoktur. Romanda da anlat?c?, olay, ki?i, yer ve zaman ö?eleri vard?r. Ancak bu ö?eler romanda daha ayr?nt?l?, kapsaml? biçimde yer al?r. Olaylar zincirleme geli?ir, belli olaylar çe?itli zaman dilimlerinde geçer ve de?i?ik mekanlarda ortaya ç?kar. Roman ki?ileri çok ayr?nt?l? biçimde tasvir edilir; ruh çözümlemelerine romanda daha geni? yer verilir.

Devamını oku...
 

Makale, temeli dü?ünce olan yaz? türüdür. Makalede konu s?n?rlamas? yoktur. Bir dü?ünce, toplumsal bir olay, bilimsel bir gerçek, söz sanatlar?, plastik sanatlar, makalenin konusu olur. Makaleler bir tezi savunma yaz?lar?d?r. Bu nedenle yap?s?, ortaya at?lan bir görü? ve bu görü?ü destekleyecek dü?üncelerle örülür.

Makalenin ülkemizde tan?nmas?, gazetenin yay?nlanmas?yla olmu?tur. Makaleler kö?e yaz?lar?ndand?r. Gazetelerin ilk sayfalar?ndaki makaleye ba?makale denir. Gazetenin ba?makalesi genellikle ayn? yazar taraf?ndan yaz?l?r. Gazetenin dünya görü?ünü ve olaylara bak?? aç?s?n? belirler. Gazetenin okuyucu say?s? üzerinde de etkilidir. Kimi insanlar, ba?yazar gazete de?i?tirdi?inde ya da be?endikleri makale yazar? art?k eskisi kadar etkili ve tutarl? yazmad???nda gazetelerini de?i?tirirler. Bu yüzden makale yazmak çok önemlidir. Makale yazar?, okuyucu ile ba??n? koparmamak zorundad?r.

Devamını oku...
 
FIKRA NED?R?

Bu yaz? türünü, halk aras?nda anlat?lan k?sa, güldürücü, ders verici olay anlat?lar?yla kar??t?rmamak gerekir. Gazetelerdeki kö?e yaz?lar?ndand?r. Her gün ayn? kö?e ya da sütunda yay?nlan?r. Siyasal, ekonomik, e?itim... gibi günlük toplumsal konular ayr?nt?ya girilmeden k?saca i?lenir.


FIKRANIN BEL?RLEY?C? ÖZELL?KLER?: 

- Makale gibi dü?ünsel plânla yaz?l?r. Fakat makaleden k?sa yaz?lard?r.
- Yazar anlatt?klar?n? kan?tlamak zorunda de?ildir. Bilimselden çok ki?isel görü?ünü aç?klar, okuyucusunu
kendisi gibi dü?ündürme kayg?s? yoktur.
- Günübirlik yaz?lard?r, en be?enileni bile birkaç gün sonra unutulur.
- Yazar, yapmac?kl?ktan uzakt?r. Anlat?m yal?n ve sade bir dille yap?l?r.
- Anlat?m yazar?n kendine özgü olmal?d?r.
- Bu kurallara bütün yaz?l? anlat?mlarda uygulanacak genel kurallar? ekleyiniz.

Devamını oku...
 
Deneme Nedir?

Deneme, bir yazar?n belli bir konuya ili?kin ki?isel duygu ve dü?üncelerini anlatt??? metinlere denir. Bu tür ilk yaz?lar? 16. yüzy?lda Frans?z yazar Michel de Montaigne yazd? ve Essais (Denemeler) ad?yla yay?mlad?. Bugün bir çok ülkede ilgiyle okunan edebiyat türünün de ad?n? koymu? oldu.
Deneme, yazar?n belli bir konuda görü?lerini k?sa biçimde anlatt??? edebiyat türüdür. Denemelerde, edebiyat, sanat, insanlar, gelenekler, hatta gülünç olaylar gibi de?i?ik konular ele al?nabilir. Örne?in, ?ngiliz yazar Charles Lamb 19. yüzy?l?n ba?lar?nda, "Domuz Rostosu Üzerine" adl? bir deneme yazm??t?. Bu denemede ate?le oynamay? seven bir Çinli çocu?un rastlant? sonucu k?zarm?? domuz etini tadan ilk insan oldu?u mizah yollu anlat?l?yordu.

Devamını oku...
 

Röportaj
Gazete radyo ve televizyonlarda yay?nlanmak üzere,röportajc?n?n elde etti?i bilgileri söz,yaz?,resim yada görüntü olarak ortaya koyan anlat?m türüne ‘röportaj’ denir.
Röportaj, haberin büyütülmü?üdür. Ancak bu kez röportajc? kendi görü?,bilgi ve dü?üncelerini yaz?s?na katm?? bir sanat çabas? göstermi?tir.

Bir röportaj?n inand?r?c? olabilmesi için duyulanlara ve söylentilere de?il, as?l olaylar ve ki?isel gözlemlere yani tek kelime ile gerçeklere dayanmas? gerekir. Bu konuda belgesel nitelik ta??yan foto?raflar?n da olumlu etkisi vard?r.
Röportajda anlat?m özelli?i, yazar?n ki?isel yetene?i yan?nda konuya göre de?i?ebilir. Bununla birlikte gereksiz betimlemeler, uzun cümleler, a??r? ölçüde benzetmeler yerine röportajlarda okuma diline yak?n, k?sa cümlelerden olu?an bir anlat?m biçimi tercih edilmelidir.

Devamını oku...
 
Ele?tiri Nedir?

Tan?d???m bir çok insan ( K?z arkada??m da dahil ) ele?tirilmekten nefret edenler statüsüne girmekteler. Fakat kendilerine suç bulmuyorum. Sadece ele?tiri nedir bilmeyen yönlerine suç buluyorum bu ki?ilerin. Zira ele?tiri san?ld???n?n aksine daha yararl? ve basit bir konudur.

Ele?tiri; bir ki?inin, eserin veya herhangi bir ?eyin do?ru ve yanl??lar?n? ortaya sermektir. Bu kadar basit bir konu olmas?na ra?men insanlar bunu ?öyle biliyor. Ele?tiri; sald?r?d?r savunmaya haz?r olun. Yok efendim öyle bir?ey. Ele?tiri; sald?r? de?ildir,  geli?imin temel ta??d?r. Hatta abartarak söylemiyorum ele?tiri beni ben yapan etkenlerden bir tanesidir. Asl?nda ele?tiri edebiyatla alakal? bir konudur fakat biz insanlar? ele?tirmekten bahsedelim. Edebiyat henüz i?imiz de?il pek.

Devamını oku...
 

An? Nedir, Çe?itleri, Özellikleri Nedir? An? ile ilgili Örnekler.

 

ANI

Hat?ra da denir. Bir kimsenin ya?ad???, gördü?ü, içinde bulundu?u olaylar?, durumlar? ve ya?ant?lar? sanat de?eri ta??yan bir üslûpla anlatt??? yaz? türüdür. Ünlü yazar Andre Gidé göre an? yazmak, "ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r. Yahya Kemal'e göre ise "ömrümüz an?lardan olu?mu?tur. Ömrü ileriye do?ru uzatmak pek elimizde olmad???na göre kendimizi geçmi?e verip uzun ya?amal?y?z."

An?lar, geçmi?te ya?ananlara sanatsal, siyasal ve bilimsel aç?dan ???k tutmalar? aç?s?ndan önem ta??r. An?lar, edebiyatç?lar taraf?ndan kaleme al?nd?klar?nda daha ilgi çekici ve sanatsal yönü güçlü yap?tlar ortaya ç?kar.

Devamını oku...
 

Günlük Nedir? Günlük Nas?l Yaz?l?r?

Ö?retmeye ba?l?, gerçekçi anlat?m türlerinden biri olan günlükler, bir ki?inin önemli ve kayda de?er buldu?u olaylar? , gözlem , izlenim duygu dü?ünce ve hayallerini günü gününe tarih belirterek anlatt??? yazd??? yaz? türüdür. Latincedeki “dies ( gün ) sözcü?ünden “diarium” ( günlük ) sözünden gelir
Edebiyat ve sanat dünyas?ndan tan?nm?? ki?ilerin kaleminden günü gününe yaz?lan günlükler, tüm gerçekli?iyle ya?am? yans?tan birer ayna olarak kar??m?za ç?kmaktad?rlar. Günlükler, yazarlar?n?n iç dünyas?n? kurgusuz bir biçimde sergileyerek günlü?ün sahibine ili?kin ayr?nt?l? bilgilere birinci elden ula?mam?z? sa?lad?klar? gibi, yaz?ld?klar? dönemin önemli olaylar?na ili?kin tarihsel belgeler olarak da önem kazan?rlar
Örne?in 1409 – 1431 y?llar? aras?nda Frans?z bir papan?n tutu?u “ Parisli Bir Burjuvan?n Günlü?ü”v?. Ve v??. Charles dönemini ara?t?ran tarihçiler için önemli bir kaynakt?r. ?ngiliz Günlük yazar? John Evelyn’in “Diary” ( günlük ) adl? günlü?ü17. yüzy?l ?ngiltere'sinin toplumsal ve kültürel yap?s?na ???k tutar.

Devamını oku...
 
Biyografi Nedir, Nas?l Yaz?l?r?

Biyografi Nedir, Biyografi nas?l yaz?l?r, Biyografi örnekleri

Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda hakl? bir üne kavu?mu?, tan?nm?? insanlar?n hayatlar?n?, eserlerini, ba?ar?lar?n? okuyucuya duyurmak amac?yla yal?n bir dille, tarafs?z bir görü?le yaz?lan inceleme yaz?lar?na hayat hikâyesi (biyografi) denir.

Devamını oku...
 
Otobiyografi nedir, Nas?l yaz?l?r?

Otobiyografi nedir? Otobiyografinin amac? ve teknikleri nelerdir?

Bireyin kendisi yani hayat? ile ilgili yaz?l? olarak bilgi vermesine dayanan bir tekniktir. Otobiyografide amaç: bireyin davran??lar?n?n gerisinde bulunan ihtiyaçlar? ve tutumlar? tespit etmektir. Hayat?n?n belirli zamanlar?nda ki kendi önem vurgusudur otobiyografinin tekni?i. Bu anlat?m s?ras?nda olaylara kar?? tutumunu, bunlar?n olu?mas?nda rol oynayan geçmi? olaylara ve ki?ilere verdi?i önemi yans?tmaktad?r.

Ki?inin ba?kalar? taraf?ndan nas?l göründü?ünden çok, onun kendisini nas?l gördü?ünün önemli oldu?unu belirtir. ?ah?slara otobiyografi yazd?r?l?rken iki türlü yol takip edilebilir:

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn570
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1600
mod_vvisit_counterBu Ay26500
mod_vvisit_counterToplam7724557

Kimler evrimii

Şu anda 9 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev