TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Edebiyat Takvimi2 OCAK -1852 Abdülhak Hamit Tarhan do?du.
2 OCAK -1980 Mustafa Nihat Özön öldü.
2 OCAK -1981 Eflatun Cem Güney öldü.
3 OCAK -1501 Ali ?ir Nevai öldü.
3 OCAK -1799 ?eyh Galip do?du.
4 OCAK -1927 Süleyman Nazif öldü.
5 OCAK -1975 Arif Nihat Asya öldü.
5 OCAK -1983 Ressam Ibrahim Safi öldü.
8 OCAK -1967 ?lhan Tarus öldü.
8 OCAK -1979 Vehbi Cem A?kun öldü.
9 OCAK -1945 Osman Cemal Kayg?l? öldü.
9 OCAK -1964 Halide Edip Ad?var öldü.
9 OCAK -1990 Cemal Süreya (Seber) öldü.
10 OCAK -1635 Nevizade Atayi öldü.
11 OCAK - 1995 Onat Kutlar öldürüldü.
12 OCAK - 1900 Abdülbaki Gölp?narl? do?du.
13 OCAK -1973 Sabahattin Eyübo?lu öldü.
14 OCAK -1944 Mehmet Emin Yurdakul öldü.
14 OCAK -1987 Film yap?mc?s? ve yönetmeni Turgut Demira? öldü.
17 OCAK -1954 ?smail Habib Sevük öldü.
17 OCAK -1957 Edip Ayel öldü.
17 OCAK -1983 Tiyatro sanatç?s? Melahat Içli öldü.
18 OCAK -1960 Nahit S?rr? Örik öldü.
22 OCAK -1983 Yazar Kemal Bilba?ar öldü.
24 OCAK -1993 Gazeteci-Yazar U?ur Mumcu bir suikast sonucu öldürüldü.
25 OCAK -1962 Ahmet Hamdi Tanp?nar öldü.
26 OCAK -1912 Mehmet Celal öldü.
27 OCAK -1635 Nef’i öldü.
27 OCAK -1913 Ebüzziya Tevfik öldü.
28 OCAK -1953 Neyzen Tevfik öldü.
28 OCAK -1981 ?air Özdemir Asaf öldü.
28 OCAK -1989 Tiyatro sanatç?s? Gürbüz Bora öldü.
29 OCAK -1957 Ziya Osman Saba öldü.
31 OCAK -1914 Recaizade Mahmud Ekrem öldü.


[COLOR=purple]


08 ?ubat 2001 Ahmet Kabakl? öldü.
13 Subat 1934Cenap ?ahabettin öldü.
13 ?ubat 1993?hsan Ozano?l? öldü.
23 ?ubat 1971Halit Fahri Ozansoy öldü.
24 ?ubat 1946Ömer Bedrettin U?akl? öldü.
24 ?ubat 1978Cahit Öztelli öldü.
25 ?ubat 1495Cem Sultan öldü.
26 ?ubat 1961Hasan Ali Yücel öldü.
27 ?ubat 1644 Seyhülislam Yahya öldü.
27 ?ubat 1945 Hüseyin Siret Özsever öldü.
28 ?ubat 1884 Ömer Seyfettin do?du.


[COLOR=purple]


01 MART -1874 Recaizade Ekrem do?du.
01 MART -1982 Erol Toy'un "Ayd?n?m?z, ?nsan?m?z, Devletimiz" adl? kitab? yasakland?.
01 MART -1985 A. Kadir öldü.
02 MART -1944 Edip Cansever'in yay?mlanan ilk ?iiri, ?stanbul dergisinde.
04 MART -1995 ?air ve sinema yazar? Mustafa Irgat öldü. Aktör ve ?air Cahit Irgat ile yazar, çevirmen ve ?ngiliz edebiyat? "duayen"imiz Mîna Urgan'?n o?luydu.
06 MART -1920 Ömer Seyfettin öldü.
06 MART -1935 Tarihçi ?bnürrefik Ahmet Nuri (Sekizinci) öldü.
06 MART -1948 ?air Kemalettin (Kâmi) Kamu öldü.
06 MART -1986 Sinema ve tiyatro sanatç?s? Gülistan Güzey öldü.
06 MART -1986 Organizatör Egemen Bostanc? öldü.
06 MART -1987 6 Mart 1988 : Ses sanatç?s? Mediha Demirk?ran öldü
06 MART -1989 ?ark? sözü yazar? ve ?ovmen Fecri Ebcio?lu öldü.
08 MART -1944 Hüseyin Rahmi Gürp?nar öldü.
08 MART -1986 Edebiyat Fükültesi Türk Dili ve Edebiyat? Bölümü emekli ö?retim üyesi Prof.Dr.Mehmet Kaplan öldü.
08 MART -1986 "Bar?? Derne?i" davas?nda tutuklu olan Dr.Erdal Atabek, gazeteci Ali Sirmen, Hüseyin Ba?, yönetmen Ali Taygun, ressam Orhan Taylan ve mühendis Ergun Elgün tahliye oldular.
09 MART -1967 Vâlâ Nurettin, Vâ:Nû öldü.
11 MART -1892 Enis Behiç Koryürek do?du.
11 MART -1962 Yusuf Ziya Ortaç öldü.
11 MART -1994 Ionesco öldü.
13 MART -1970 Adalet Cimcoz öldü.
14 MART -1604 K?nal?zade Hasan Çelebi öldü.
14 MART -1883 Karl Marx öldü.
14 MART -1941 ?air Metin Alt?ok do?du.
15 MART -1971 Cevat Fehmi Ba?kut öldü.
15 MART -1981 Ya?ar Nabi Nay?r öldü.
16 MART -1694 Mutasavv?f ?air Niyazi:i M?sri öldü
16 MART -1989 Haldun Taner Öykü Ödülü'nü "D??ar?da Kötülük Vard?" adl? öyküsüyle Kür?at Ba?ar, Ceyhun At?f Kansu ?iir Ödülü'nü ise "Peryav?an" adl? kitab?yla Müslim Çelik kazand?.
17 MART -1509 ?air Necati Bey öldü.
17 MART -1978 Ceyhun Atuf Kansu öldü
17 MART -1993 Gazeteciler Cemiyeti'nin 25 y?l aral?ks?z ba?kanl???n? yapan gazeteci, eski kontenjan senatorü Beyhan Cenkçi öldü.
18 MART -1892 Ru?en E?ref Ünayd?n do?du.
18 MART -1981 Film y?ld?z? Cahide Sonku öldü.
19 MART -1984 Yazar Kerime Nadir öldü.
19 MART -1988 1'inci Ankara Film ?enli?i'nin "ilk filmler" yar??mas?nda Orhan O?uz'un "Her?eye Ra?men" filmi birinci oldu.
20 MART -1828 Henrik Ibsen do?du.
20 MART -1971 Falih R?fk? Atay öldü.
21 MART -1942 Hüseyin Suat Yalç?n öldü.
21 MART -1973 Â??k Veysel öldü.
22 MART -1832 Goethe öldü.
22 MART -1988 ?stanbul 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Henry Miller'in "O?lak Dönencesi" ve Ahmet Altan'?n "Sudaki Iz" romanlar?n?n toplat?m ve imhas?na karar verdi.
23 MART -1842 Stendhal öldü.
23 MART -1876 Ziya Gökalp do?du.
24 MART -1901 ?smail Safa öldü.
24 MART -1962 Behiç Ak do?du.
25 MART -1611 Evliya Çelebi do?du.
27 MART -1889 Yakup Kadri Karaosmano?lu do?du.
27 MART -1945 Halit Ziya U?akl?gil öldü.
27 MART -1986 Ressam ?hap Hulusi Görey öldü.
29 MART -1868 Maksim Gorki do?du.
29 MART -1883 Memduh ?evket Esendal do?du.
29 MART -1966 Aptullah Ziya Kozano?lu öldü.
29 MART -1984 ?lhami Bekir Tez öldü.
29 MART -1984 Gazeteci Ömer Sami Co?ar öldü.
29 MART -1988 ?air Emin Ülgener öldü.
30 MART -1956 Mithat Cemal Kuntay öldü.
31 MART -1809 Nikolay Vasilyeviç Gogol do?du.


[COLOR=purple]


01 N?SAN -1918 ?air Nigâr Han?m öldü.
01 nN?SAN -1978 E?itimci yazar Ismay?l Hakk? Baltac?o?lu öldü.
01 N?SAN -1984 Vecdi Seyhun öldü
02 N?SAN -1840 Emile Zola do?du.
02 N?SAN -1891 Ahmet Vefik Pa?a öldü.
02 N?SAN -1948 Sabahattin Ali öldürüldü.
02 N?SAN -1985 Behiç Duygulu öldü.
07 N?SAN -1600 Baki öldü.
07 N?SAN -1770 William Wordsworth do?du.
08 N?SAN -1763 Rag?p Pa?a öldü.
09 N?SAN -1821 Charles Baudelaire do?du.
09 N?SAN -1985 Gazeteci-yazar, Vedat Nedim Tör öldü.
09 N?SAN -1985 Tiyatro ve sinema sanatç?s? ?aziye Moral öldü.
09 N?SAN -1988 ?evket Rado öldü.
09 N?SAN -1993 Tercüman gazetesi sahibi Kemal Il?cak öldü.
10 N?SAN -1988 Yay?nc? ?evket Rado öldü.
11 N?SAN -1980 Yazar Ümit Kaftanc?o?lu öldürüldü.
11 N?SAN -1989 Oyuncu, ozan, senaryo yazar? ve yönetmen Orhon Murat Ar?burnu öldü.
12 N?SAN -1712 ?air Nabi öldü.
12 N?SAN -1937 Abdülhak Hamit Tarhan öldü.
12 N?SAN -1967 ?smail Hami Dani?mend öldü.
13 N?SAN -1893 Muallim Naci öldü.
13 N?SAN -1896 Mustafa Nihat Özön do?du.
13 N?SAN -1914 Orhan Veli Kan?k do?du.
13 N?SAN -1942 Ataol Behramo?lu do?du.
15 N?SAN -1945 P?nar Kür do?du.
15 N?SAN -1980 Jean Paul Sartre öldü.
15 N?SAN -1981 Mizah yazar? Süavi Süalp öldü.
16 N?SAN -1916 Behçet Necatigil do?du.
16 N?SAN -1988 "Madaral? Roman Ödülü" nü "Turnalar" adl? roman?yla Öner Ya?c? ald?.
17 N?SAN -1790 Benjamin Franklin öldü.
17 N?SAN -1981 Besteci ?ekip Ayhan Öz???k öldü.
18 N?SAN -1980 Suut Kemal Yetkin öldü.
18 N?SAN -1988 ?air Oktay Rifat öldü.
19 N?SAN -1993 ?air, öykü yazar? Sabahattin Kudret Aksal öldü.
19 N?SAN -1993 Sabahattin Kudret Aksal öldü.
20 N?SAN -1923 Oktay Akbal do?du.
21 N?SAN -1973 Kemal Tahir öldü.
21 N?SAN -1984 Gazeteci Sad?k Atmaca (Arap Sad?k) öldü.
22 N?SAN -1986 Gazeteci Hayri Alpar öldü..
24 N?SAN -1986 Gazeteci-çevirmen Ayd?n Emeç öldü.
25 N?SAN -1946 Sadettin Nüzhet Ergun öldü
25 N?SAN -1976 ?evket Süreyya Aydemir öldü.
26 N?SAN -1936 Sami Pa?azade Sezai öldü.
27 N?SAN -1981 Türk Müzi?i sanatç?s? Münir Nurettin Selçuk öldü.
29 N?SAN -1908 Sümbülzade Vehbi öldü.
29 N?SAN -1988 Gazeteci-yazar Ertu?rul Soysal öldü.


03.05.1963 Abdülhak ?inasi Hisar öldü.
05.05.1895 Mahmut Yesari do?du.
11.05.1954 Sait Faik Abas?yan?k öldü.
16.05.1952 Memduh ?evket Esendal öldü.
17.05.1880 Ziya Pa?a öldü.
17.05.1957 Nurullah Ataç öldü.
19.05.1927 Ahmet Hikmet Müftüo?lu öldü.
20.05.1878 Ali Suavi öldü.
23.05.1943 Kenan Hulusi Koray öldü.
24.05.1957 ?bnülemin Mahmut Kemal ?nal öldü.
24.05.1973 Selahattin Batu öldü.
25.05.1895 Cevdet Pa?a öldü.
25.05.1983 Necip Faz?l K?sakürek öldü.
26.05.1905 Necip Faz?l K?sakürek do?du.

[/COLOR][SIZE=3]1 Haziran 1826 ?aire Adile Sultan do?du.
2 Haziran 1970 Orhan Kemal öldü.
2 Haziran 1991 Ahmed Arif öldü.
3 Haziran 1870 Ahmet Hikmet Müftüo?lu do?du
3 Haziran 1963 Nâz?m Hikmet öldü.
4 Haziran 1933 Ahmet Ha?im öldü.
5 Haziran 1871 Aktör ve ?air Cahit Irgat öldü.
5 Haziran 1947 Ebubekir Haz?m Tepeyran öldü
7 Haziran 1979 O?uz Özde? öldü
8 Haziran 1986 Gazeteci ve yazar Hasan Refik Ertu? öldü.
8 Haziran 1987 ?air Cahit Zarifo?lu öldü.
10 Haziran 1966 Hamdullah Suphi Tanr?över öldü.
10 Haziran 1984 Halide Nusret Zorlutuna öldü
11 Haziran 1942 Selahattin Enis öldü.
13 Haziran 1987 Cemil Meriç öldü.
15 Haziran 1961 Peyami Safa öldü.
15 Haziran 1966 ?zzet Melih Devrim öldü.
18 Haziran 1982 Gazeteci Ülkü Arman öldü.
19 Haziran 1973 Halkbilimci Tahir Alangu öldü.
20 Haziran 1989 Hasan ?zzettin Dinamo öldü.
20 Haziran 1997 ?air Cahit Külebi öldü.
21 Haziran 1980 Ahmet Muhip D?ranas öldü.
23 Haziran 1901 Ahmet Hamdi Tanp?nar do?du.
24 Haziran 1599 ?air Nev'i öldü.
27 Haziran 1921 Yusuf At?lgan do?du.
28 Haziran 1952 Enis Batur do?du.
28 Haziran 1966 Fuat Köprülü öldü.
29 Haziran 1989 Tahsin Saraç öldü.


1 Temmuz 1904 Kamus-? Türkî ve Kamusü'l Âlâm yazar? ?emsettin Sami öldü.
1 Temmuz 1955 Halide Edip Ad?var'?n kocas? Dr. Adnan Ad?var öldü.
1 Temmuz 1993 Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat etkinlikleri için Sivas'da bulunan Aziz Nesin'in bir gün önce yapt??? konu?ma üzerine Cuma Namaz?'ndan ç?kan baz? gruplar slogan at?p, yürüyü?e geçerek vilayet önünde topland?lar. Aziz Nesin ve arkada?lar?n?n Mad?mak Oteline geldi?i haberini alan 10 bini a?k?n gösterici otelin önünde toplan?nca, güvenlik kuvvetleri kalabal??? da??tmak için havaya ate? açt?. Bu s?rada baz? ki?iler otelin önünde bulunan araçlar? yakt?lar ve otelin giri?ini benzin dökerek ate?e verdiler. Otelde bulunanlardan 36's?n? dumandan bo?ularak öldü. Olaylarda 14'ü polis 60 ki?i yaraland?. 35 ki?i gözalt?na al?nd?. **enler aras?nda ele?tirmen As?m Bezirci, ?air Behçet Safa Aysan, ozan Hasret Gültekin ve Nesimi Çimen'inde bulundu?u belirlendi. Kentte soka?a ç?kma yasa?? ilan edildi.
2 Temmuz 1904 Anton Çehov öldü.
2 Temmuz 1980 Edebiyat tarihçisi Mehmet Behçet Yazar öldü.
3 Temmuz 1946 Muzaffer Tayyip Uslu
3 Temmuz 1972 Hasan Âli Ediz öldü.
5 Temmuz 1995 Aziz Nesin öldü.
6 Temmuz 1987 Prof. Dr. ?dris Küçükömer öldü.
7 Temmuz 1975 Re?at Ekrem Koçu öldü.
7 Temmuz 1993 ?air ve yazar R?fat Ilgaz öldü.
7 Temmuz 1993 R?fat Ilgaz öldü.
8 Temmuz 1621 La Fontaine do?du.
8 Temmuz 1981 E Yay?nlar?'n?n kurucusu Cengiz Tuncer öldü.
10 Temmuz 1992 "Yedi Me?aleciler"in sonuncusu, ?air, ele?tirmen ve edebiyat tarihçisi Cevdet Kudret öldü.
11 Temmuz 1978 Ele?tirmen ve çevirmen Bedrettin Cömert öldürüldü.
13 Temmuz 1959 Ekrem Re?it Rey öldü.
13 Temmuz 1986 Gazeteci ve yazar Mehmet ?eyda Çeliker öldü.
13 Temmuz 1986 Öykü ve roman yazar? Mehmet Seyda öldü.
14 Temmuz 1944 Ruhi Su Ankara Halkevi'nde ilk "Türküler Resitali"ni verdi.
14 Temmuz 1995 Roman, öykü ve deneme yazar?, çevirmen Bilge Karasu öldü.
15 Temmuz 1933 Ya?ar Nabi (Nay?r) Varl?k'?n ilk say?s?n? ç?kard?.
15 Temmuz 1977 Romanc? Esat Mahmut Karakurt öldü.
15 Temmuz 1983 Sinema ve tiyatro sanatç?s?, yazar? Ahmet Üstel öldü.
17 Temmuz 1790 Adam Smith öldü.
17 Temmuz 1961 Vasfi Mahir Kocatürk öldü.
18 Temmuz 1965 Refik Halit Karay öldü.
20 Temmuz 1959 Oyun yazar? Musahipzade Celal öldü.
22 Temmuz 1983 Mithat Sadullah Sander ile ?ükûfe Nihal'in o?lu, Sander Kitabevi ve Sander Yay?nlar?'n?n kurucusu Necdet Sander öldü.
22 Temmuz 1987 Gazeteci Örsan Öymen öldü.
23 Temmuz 1908 Behçet Kemal Ça?lar do?du.
23 Temmuz 1925 Arif Damar do?du.
23 Temmuz 1967 Ahmet Kutsi Tecer öldü.
23 Temmuz 1972 Fosforlu Cevriye'nin yazar? Suat Dervi? öldü.
24 Temmuz 1802 Baba Alexandre Dumas do?du.
24 Temmuz 1989 Ressam Cevat Dereli öldü.
25 Temmuz 1929 Safveti Ziya öldü.
25 Temmuz 1974 Oyun yazar? ?smet Küntay öldü.
27 Temmuz 1984 ?air ?brahim Zeki Burdurlu öldü.
27 Temmuz 1989 Gazeteci-yazar Nimet Arz?k öldü.
28 Temmuz 1986 Oyun yazar? Sad?k ?endil öldü.
29 Temmuz 1983 Tiyatro sanatç?s? Mürüvvet Sim öldü.
29 Temmuz 1983 Opera sanatç?s? Özcan Sergen öldü.

4 A?ustos 1993 Ressam Sabir Berkel öldü.
5 A?ustos 1850 Guy de Maupassant do?du.
5 A?ustos 1991 Orhan Hançerlio?lu öldü.
6 A?ustos 1893 Nabizade Naz?m öldü.
8 A?ustos 1918 "Pardayanlar" dizisinin yazar? Michel Zevaco öldü.
8 A?ustos 1928 Edip Cansever do?du.
8 A?ustos 1985 Abdülkadir Bulut öldü.
11 A?ustos 1989 Ça?da? Gazeteciler Derne?i Ba?kan? gazeteci Rafet Genç öldü.
12 A?ustos 1999 Can Yücel öldü.
14 A?ustos 1956 ?air, oyun yazar? ve tiyatro kuramc?s? Bertolt Brecht öldü.
14 A?ustos 1974 Nihad Sami Banarl? öldü.
14 A?ustos 1988 Cumhuriyet Gazetesi Yaz?i?leri eski müdürlerinden Kayhan Sa?lamer öldü.
15 A?ustos 1938 Romanc? Ayla Kutlu Antakya'da do?du.
16 A?ustos 1945 Romanc? Mahmut Yesari öldü.
16 A?ustos 1993 Felsefeci Macit Gökberk öldü.
17 A?ustos 1864 Hüseyin Rahmi Gürp?nar do?du.
17 A?ustos 1968 Necmettin Halil Onan öldü.
18 A?ustos 1850 Balzac, Paris'te Fortunee Soka??'ndaki (bugün Balzac Soka??) kona??nda öldü.
18 A?ustos 1984 Tarih profesörü ?brahim Kafeso?lu öldü.
19 A?ustos 1915 Tevfik Fikret öldü.
20 A?ustos 1979 ?air Ömer Faruk Toprak öldü.
21 A?ustos 1992 Niyazi Y?ld?r?m Gençosmano?lu öldü.
21 A?ustos 1972 Orhan Seyfi Orhon öldü.
22 A?ustos 1920 Bilimkurgu yazar? Isaac Asimov Rusya'da Petroviçi'de do?du.
22 A?ustos 1985 Turgut Uyar öldü.
22 A?ustos 1989 Gazeteci yazar Af?f Yesari öldü.
23 A?ustos 1896 Nurullah Ataç do?du
25 A?ustos 1982 Abdülbaki Gölp?narl? öldü.
25 A?ustos 1982 Sinema ve tiyatro sanatç?s? Muazzez Arca öldü.
27 A?ustos 1770 Georg Wilhelm Friedrich Hegel do?du.
27 A?ustos 1937 Nam?k Kemal'in o?lu Ali Ekrem Bolay?r öldü.
28 A?ustos 1749 Goethe do?du.
28 A?ustos 1993 Ressam Ali Avni Çelebi öldü.
28 A?ustos 1993 Yönetmen ve yazar Oben Güney öldü.
30 A?ustos 1993 Türk Sanat Müzi?i Sanatç?s? Taner ?ener öldü.
31 A?ustos 1867 Charles Baudelaire, Paris'te 46 ya??nda öldü.
31 A?ustos 1873 Ahmed Resmi Efendi öldü.1 Eylül 1904 Abdullah Cevdet ?çtihad'?n ilk say?s?n? ç?kard?.
2 Eylül 1907 Pertev Naili Boratav do?du.
4 Eylül 1990 Turan Dursun öldürüldü.
5 Eylül 1905 Arthur Koestler Budape?te'de do?du.
5 Eylül 1993 Hikaye ve roman yazar? Samim Kocagöz öldü.
6 Eylül 1982 Yazar ve çevirmen Azra Erhat öldü.
8 Eylül 1974 Celâl S?lay öldü.
9 Eylül 1828 Tolstoy do?du.
9 Eylül 1869 Abdullah Cevdet do?du.
9 Eylül 1984 Y?lmaz Güney Paris'te kanserden öldü.
10 Eylül 1985 Tiyatro ve sinema sanatç?s? Erkan Yücel öldü.
13 Eylül 1592 Montaigne ünlü Denemeler'inin yeni bask?s?n? haz?rlarken öldü
13 Eylül 1871 Gazeteci ?inasi, Bab?ali yak?nlar?nda hem matbaa hem ev olarak kulland??? bir odada, sözlü?ünü tamamlamaya u?ra??rken, yakaland??? beyin hastal???ndan kurtulamayarak öldü.
14 Eylül 1321 Dante, ?lahi Komedya'n?n son bölümü "Cennet"i bitirdikten birkaç saat sonra, s?tmadan öldü. 56 ya??ndayd?.
15 Eylül 1901 Kemalettin Kamu do?du.
15 Eylül 1914 Orhan Kemal do?du.
15 Eylül 1972 Baki Süha Edibo?lu öldü.
18 Eylül 1993 Türk Halk Müzi?i ustalar?ndan Nida Tüfekçi öldü.
20 Eylül 1985 Türk Halk Müzi?i yorumcusu Ruhi Su öldü.
21 Eylül 1932 Ahmet Rasim öldü.
21 Eylül 1959 Ru?en E?ref Ünayd?n öldü
21 Eylül 1975 Bedri Rahmi Eyübo?lu öldü.
22 Eylül 1890 Çingeneler'in yazar? Osman Cemal Kayg?l? do?du.
24 Eylül 1973 ?ukufe Nihal öldü.
25 Eylül 1897 William Faulkner do?du.
26 Eylül Dil Bayram?
26 Eylül 1888 T.S. Eliot do?du.
28 Eylül 1917 Süleyman Nesip öldü.
29 Eylül 1547 Cervantes do?du.
29 Eylül 1883 Celal Sahir Erozan do?du.
30 Eylül 1207 Mevlana Celaleddin Rumi do?du.
30 Eylül 1936 Sevgi Soysal do?du.
30 Eylül 1978 Ali Nihat Tarlan öldü.
01 Ekim 1950 Faik Ali Ozansoy öldü
01 Ekim 1964 Safiye Erol öldü.
03 Ekim 1984 Yazar Muazzez Tahsin Berkant öldü.
03 Ekim 1993 Bar?? Derne?i Ba?kan? Mahmut Dikerdem öldü
04 Ekim 1910 Cahit S?tk? Taranc? do?du
06 Ekim 1657 Kâtip Çelebi öldü.
06 Ekim 1968 Sabri Esat Siyavu?gil öldü.
07 Ekim 1849 Edgar Allan Poe, Baltimore'da bir hastanede 40 ya??nda öldü.
09 Ekim 1989 Yusuf At?lgan öldü
11 Ekim 1985 ?air Metin Elo?lu öldü.
11 Ekim 1987 Kapat?lan T?P'in Genel Ba?kan? Behice Boran Belçika'da öldü.
12 Ekim 1982 Aktör Y?ld?r?m Önal öldü.
13 Ekim 1956 Cahit S?tk? Taranc? öldü
13 Ekim 1973 Halikarnas Bal?kç?s? öldü.
14 Ekim 1969 ?air Mustafa Seyit Sutüven öldü
14 Ekim 1999 Yazar Fakir Baykurt Almanya'da öldü.
15 Ekim 1844 Nice (Nietzsche) do?du.
15 Ekim 1928 Yusuf Ziya Ortaç Me?ale dergisini kapatt?. Böylece, birkaç ay önce bu dergide ba?layan ve yedi genç ?airin ortak kitab? Yedi Me?ale ile süren "Yedi Me?aleciler" ak?m? da sona ermi? oldu.
15 Ekim 1958 Asaf Hâlet Çelebi öldü.
15 Ekim 1982 Ya?ar Kemal, "?nce Memed" roman?yla uluslararas? "Del Duca" Edebiyat ödülünü kazand?.
16 Ekim 1854 Oscar Wilde do?du
18 Ekim 1949 Enis Behiç Koryürek öldü
18 Ekim 1957 Hüseyin Cahit Yalç?n öldü.
18 Ekim 1985 Sabri Alt?nel öldü
19 Ekim 1996 Kemalettin Tu?cu öldü.
20 Ekim 1854 Rimbaud do?du.
20 Ekim 1985 ?air Sabri Alt?nel öldü.
21 Ekim 1860 Agâh Efendi'nin Tercüman-? Ahval gazetesinin ilk say?s? ç?kt?.
21 Ekim 1971 Neruda, Nobel Edebiyat Ödülü'nü ald?.
23 Ekim 1582 Latifi öldü
23 Ekim 1817 Frans?z gramerci, ansiklopedist ve sözlükçü Pierre Larousse do?du.
24 Ekim 1924 Ziya Gökalp öldü
24 Ekim 1969 Behçet Kemal Ça?lar öldü.
27 Ekim 1978 Agâh S?rr? Levend öldü.
29 Ekim 1789 Muhayyelat yazar? Aziz Efendi öldü.
29 Ekim 1871 Paul Valéry do?du.
29 Ekim 1935 Füruzan do?du.
29 Ekim 1949 ?brahim Alaaddin Gövsa öldü
30 Ekim 1993 Türk Dil Kurumu'nun eski genel yazmanlar?ndan Ömer As?m Aksoy öldü.
30 Ekim 1994 Halkbilimci ve ?air O?uz Tansel öldü.
01 Kas?m 1958 Yahya Kemal Beyatl? öldü.
02 Kas?m 1982 Ataol Behramo?lu, Asya-Afrika Yazarlar Birli?i'nce verilen "Lotus" Edebiyat Ödülü'nü kazand?.
03 Kas?m 1988 Türk-PEN Yazarlar Derne?i, 13 yazar taraf?ndan yeniden kuruldu ve ba?kanl???na Ya?ar Kemal seçildi.
05 Kas?m 1982 Gazeteci Burhan Felek öldü.
05 Kas?m 1984 ?air Ümit Ya?ar O?uzcan öldü.
07 Kas?m 1958 Aka Gündüz öldü.
07 Kas?m 1963 Hakk? Süha Gezgin öldü.
08 Kas?m 1973 Faruk Nafiz Çaml?bel öldü.
08 Kas?m 1979 Nevzat Üstün öldü.
10 Kas?m 1938 Cumhurba?kan? Mustafa Kemal Atatürk ?stanbul’da öldü.
11 Kas?m 1312 Sultan Veled öldü.
12 Kas?m 1943 Sadri Ertem öldü.
14 Kas?m 1950 Orhan Veli Kan?k öldü.
14 Kas?m 1971 Celal Esat Arseven öldü.
16 Kas?m 1935 Celal Sahir Erozan öldü
16 Kas?m 1974 Ziyaettin Fahri F?nd?ko?lu öldü.
17 Kas?m 1982 Tiyatro sanatç?s?, ?air ve çevirmen Suat Ta?ar öldü.
19 Kas?m 1984 Ressam E?ref Üren öldü.
25 Kas?m 1982 "Ekonomiye Giri?" adl? ders kitab?nda komünizm propagandas? yapt??? gerekçesiyle tutuklu yarg?lanan Sadun Aren beraat etti.
27 Kas?m 1819 Mütercim As?m öldü.
28 Kas?m 1932 Abdullah Cevdet öldü.
28 Kas?m 1986 Kültür Bakanl??? Büyük Sanat Ödülü Ressam ?efik Bursal?'ya verildi.
29 Kas?m 1942 Emin Bülent Serdaro?lu öldü.
01 Aral?k 1884 Yahya Kemal Beyatl? do?du.
01 Aral?k 1888 Nam?k Kemal öldü.
01 Aral?k 1942 Rü?tü Onur öldü.
01 Aral?k 1988 Kemani Necati Tokyay öldü.
02 Aral?k 1983 Türkan ?oray ve Cihan Ünal, Kastamonu'da evlendi.
02 Aral?k 1993 Madaral? Roman Ödülü'nün kurucusu ve e?itimci Fikret Madaral? öldü.
04 Aral?k 1967 Faz?l Ahmet Aykaç öldü
05 Aral?k 1972 Adnan Veli Kan?k öldü.
06 Aral?k 1936 Leyla Han?m öldü.
07 Aral?k 1874 Hüseyin Cahit Yalç?n do?du.
07 Aral?k 1956 Re?at Nuri Güntekin öldü.
07 Aral?k 1979 Cavit Orhan Tütengil öldürüldü.
07 Aral?k 1993 Ressam, yazar, Abidin Dino Paris'te öldü.
11 Aral?k 1975 Nihal Ats?z öldü
11 Aral?k 1983 Sedat Simavi öldü.
12 Aral?k 1945 Selim Nüzhet Gerçek öldü.
12 Aral?k 1987 Adile Na?it öldü.
12 Aral?k 1988 Ressam Zeki Faik ?zer öldü.
13 Aral?k 1977 O?uz Atay öldü
13 Aral?k 1979 Behçet Necatigil öldü.
15 Aral?k 1989 Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali ?en öldü.
16 Aral?k 1956 Ercüment Ekrem Talu öldü.
17 Aral?k 1273 Mevlana Celaleddin Rumi öldü
18 Aral?k 1967 ?smail Hikmet Ertaylan öldü.
18 Aral?k 1989 ?air ve yazar Sunullah Ar?soy öldü.
19 Aral?k 1988 Sosyal bilimci Niyazi Berkes öldü.
21 Aral?k 1840 Nam?k Kemal do?du.
23 Aral?k 1931 Mehmet Rauf öldü.
24 Aral?k 1867 Tevfik Fikret do?du
26 Aral?k 1530 Babür ?ah öldü
27 Aral?k 1936 Mehmet Akif Ersoy öldü
28 Aral?k 1912 Ahmet Mithat Efendi öldü.
28 Aral?k 1964 Umran Nazif Yi?iter öldü.
31 Aral?k 1949 R?za Tevfik Bölükba?? öldü.v

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn457
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6463
mod_vvisit_counterBu Ay19103
mod_vvisit_counterToplam7717160

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev