TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Edebiyat Konu Anlat?m?
Edebiyat Konu Anlat?m? 1 Edebi Sanatlar

EDEB? SANATLAR

Sözü etkili hale getirmek için de?i?ik anlam ça?r???mlar? ya da ses benzerlikleri kullan?l?r. ?air ne kadar ince bir anlam, ne kadar ho? bir ses bulursa, ?iiri o denli güçlü olur. ??te ?iirde, az da olsa düzyaz?da, bu tür söz hünerleri edebi sanatlar? olu?turur.

?imdi bu sanatlar?n önemlilerini görelim.

BENZETME (TE?B?H)

Aralar?nda benzerlik ilgisi bulunan iki kavram ya da varl?ktan birinin di?erine benzetilmesiyle yap?lan sanatt?r. Sadece ?iirde de?il düzyaz?da hatta konu?ma dilinde bile çok kullan?l?r.

Bir benzetmede dört unsur bulunur: Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edat?.

Devamını oku...
 

TÜRK EDEB?YATI TAR?H?

Türk edebiyat? tarihi, Türklerin kültür de?i?imlerine göre üç ana grupta incelenir:

 • ?slamiyetten Önceki Türk Edebiyat?
 • ?slam Etkisindeki Türk Edebiyat?
 • Bat? Etkisindeki Türk Edebiyat?

Elbette bu üç grubu kesin hatlarla birbirinden ay?rmak mümkün de?ildir. Çünkü ?slam etkisine girince eski edebiyat tamamen yok olmad??? gibi Bat? etkisine girince de ?slami edebiyat bitmemi?tir. Ancak genel tercihin de?i?mesi, bu ayr?m? ortaya koyar.

Bu ana grubun içinde de de?i?ik anlay??lar?n olu?turdu?u ayr?lmalar görülür. Bunlar? bir ?ema halinde gösterelim.

?imdi bu dönemleri ayr?nt?lar?yla görelim;

Devamını oku...
 
Edebiyat Konu Anlat?m? 3 Divan Edebiyat?

D?VAN EDEB?YATI

Arap ve Fars edebiyatlar?n?n tesirinde geli?en bu edebiyat?n ilk ürünlerinin daha Ortaasya’da iken verildi?ini (Kutadgu Bilig, Atabet’ül Hakay?k) anlatm??t?k. Onun devam? olarak Türkler Anadolu’ya göçtüklerinde, yeni yurtlar?nda yeni bir edebiyat olu?turdular. Elbette bu edebiyat?n temelinde ?slam kültürü vard?r. Ancak tamamen dini konular? i?leyen divan ?iirleri, Tasavvuf Edebiyat? ad? alt?nda incelenir. Bunu Divan edebiyat?ndan kesin hatlarla ay?rmak mümkün de?ildir.

?imdi Anadolu’da geli?en Divan edebiyat?n? yüzy?llar?na göre inceleyelim.

13. Yüzy?l

Bu yüzy?lda Türk edebiyat?n?n, ünü s?n?rlar? a?an sanatç?s? Mevlana yeti?mi?tir. Ortaasya’da , Horasan’da do?mu? ve küçük ya?ta ailecek oradan ayr?l?p Konya’ya yerle?mi?lerdir. ?slam ilminin temelini babas?ndan alm??t?r.

?lmini, ?ems-i Tebrizi adl? hocas?ndan ald??? duygu ve tasavvufla birle?tiren Mevlana as?rlarca sürecek Mevlevi tarikat?n? bu anlay??la kurdu.

Mevlana, eserlerini, o dönemin edebiyat dili say?lan Farsça ile yazm??t?r. Elbette bu, edebiyat?m?z aç?s?ndan bir kay?pt?r. En önemli eseri, Mesnevi adl? 25618 beyitlik kitab?d?r. Bu, tasavvufu ö?retici bir kitapt?r. Bunun d???nda Divan-? Kebir, Fîhi Mâfîh adl? eserleri de vard?r. Divan?nda Türkçe, Farsça kar???k olarak söylenmi? beyitler de vard?r.

Mevlana, insanlara ho?görüyle yakla?mas?, tüm insanlar? sevmesi yönüyle evrensel bir sanatç?d?r.

Bu dönemin bir di?er büyük ?airi, Mevlana’n?n o?lu Sultan Veled’dir. Hemen her sahada onun izinden gitmi?tir. Farsça ?iirleri de olmakla birlikte Türkçe ?iirleri daha çoktur.

Bu dönemin di?er tasavvuf ?airleri Ahmet Fakîh ve Yusuf ü Züleyha mesnevisinin yazar??eyyad Hamza’d?r.

13. Yüzy?l ayn? zamanda tasavvufi olmayan Divan ?iirlerinin de verilmeye ba?land??? bir dönemdir. Bu türde tan?nan ilk ?air Hoca Dehhani’dir.

?iirlerini temiz bir Türkçeyle ve sanatl? bir üslupla yazm??t?r. ?iirlerinde tasavvufa hiç yer vermemi?; devrinin sosyal hayat?n?, ahlak ve güzellik anlay???n? aksettirmi?tir.

Devamını oku...
 

EDEB? TÜRLER

Tür, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konular?na ve teknik özelliklerine göre ayr?lmas?d?r. Bunlar iki ana grupta incelenir: Yaz? Türleri ve ?iir Türleri.

YAZI TÜRLER?

Yaz? türleri, cümleler halinde ortaya konan, sözlerin belli kal?plar içine (ölçü, kafiye, naz?m ?ekli) s?k??t?r?lmad??? anlat?m türleridir. Bunlar?n en önemlileri ?unlard?r:

ROMAN

Olmu? ya da olabilecek olaylar?n anlat?ld??? uzun yaz?lard?r.

Roman belli bir olay etraf?nda geli?ir ve olaylar ayr?nt?lar?yla anlat?l?r. Ço?u zaman ?ah?s kadrosu geni?tir. Ki?iler ayr?nt?l? olarak tan?t?l?r. Çevrenin tan?t?m?na özen gösterilir.

Temsil etti?i ak?ma göre romantik roman, realist roman, naturalist roman; konusuna göre a?k roman?, toplumsal roman, polisiye roman, macera roman? gibi isimler al?r.

Türk edebiyat?nda Tanzimat’tan sonra görülür. ?lk örne?i ?emseddin Sami’nin Taa??uk-? Talat ve F?tnat adl? roman?d?r. Bat? roman? ölçüsünde en ba?ar?l? romanlar? ise Halit Ziya U?akl?gil yazm??t?r. Nam?k Kemal, Mehmet Rauf, Re?at Nuri, Yakup Kadri, Peyami Safa di?er ünlü romanc?lar?m?zd?r.

Devamını oku...
 
Edebiyat Konu Anlat?m? 5 Halk Edebiyat?

HALK EDEB?YATI ANADOLU TÜRK EDEB?YATI

Türklerin Anadolu’ya gelmeden önceki edebiyatlar? iki gruba ayr?lm??t?. Arapçay? ve Farsçay? çok iyi bilen ayd?nlar?n olu?turdu?u “Yüksek Zümre Edebiyat?” ve ?slam öncesinden gelen sözlü bir “Halk Edebiyat?.”

Anadolu’ya göç eden Türkler aras?nda ayn? ayr?m devam etti. Medrese e?itimi gören ayd?n kesim Arap ve Fars edebiyatlar? tesirini sürdürürken halk yine saz ?airleri arac?l???yla Halk edebiyat?n? devam ettirdi. Öyleyse biz Anadolu Türk Edebiyat?n? iki grupta incelemeliyiz.

HALK EDEB?YATI

O?uz Türkleri, Anadolu’ya dilleriyle, gelenekleriyle, geleneksel halk edebiyatlar?yla gelmi?lerdir. Ozan dedikleri saz ?airleri, Anadolu’nun gittikçe Türkle?en bölgelerinde, gezici ?airler olarak, sazlar?yla ?iirler söylüyorlard?. Bunlar?n tarihi geli?imlerini yüzy?llar?na göre inceleyelim.

 

Devamını oku...
 
Edebiyat Konu Anlat?m? 6 Bat? Edebiyat? ve Ak?mlar

BATI EDEB?YATI VE AKIMLAR

Bat? edebiyat?ndan etkilenen ayd?nlar?n olu?turdu?u yeni edebiyata geçmeden önce, ayd?nlar?m?z? derinden etkileyen Bat? edebiyat?n? genel yönleriyle bilmeliyiz. Özellikle Bat? ?air ve yazarlar?n?n savundu?u ve bizim ayd?nlar?m?z?n da de?i?ik yönlerden temsil etti?i edebiyat ak?mlar?n? bilmeden Tanzimat, Servet-i Fünün ve di?er dönemlerin dü?ünce dünyalar?n? anlayamay?z. Bu nedenle Bat? etkisindeki Türk Edebiyat?na geçmeden Bat? edebiyat? ve ak?mlar? inceleyece?iz.

BATI EDEB?YATI

Bat?’ya aç?lan Türk ayd?nlar? Bat?’n?n 19. yüzy?ldaki edebiyat?yla tan??m??lard?r. Bu da Romantizm, Realizm dönemlerine denk gelir. Ancak Bat?’daki bu edebiyat anlay??lar? da kendinden önceki anlay??lardan bir etkilenme sonucunda meydana gelmi?tir. Bu nedenle 19. yüzy?la gelinceye kadarki önemli Bat? ürünlerinden söz etmeliyiz.

Bat? edebiyatlar?n?n temelini Yunan ve Latin edebiyatlar? olu?turur.

Yunan edebiyat?nda ?lyada ve Odise destanlar?yla Homeros, trajedileriyle Aiskhilos, Sophokles ve Euripides, komedileriyle Aristophanes, tarih eserleriyle Heredot, Felsefe eserleriyle Eflatun, Aristoteles, fablleriyle Aisopos kendinden sonrakileri etkilemi?tir. Yunan edebiyat? M.Ö II. yüzy?lda biter.

Latin edebiyat? ise Yunan edebiyat?n?n bitiminde ba?lar. Söylev dal?nda Cicero, pastoral, epik ve lirik ?iirde Virgillius yeti?mi?tir.

Devamını oku...
 

BATI ETK?S?NDEK? TÜRK EDEB?YATI

Osmanl? Devleti’nin siyasi, askeri ve ekonomik aç?dan Avrupa’n?n gerisinde kalmas? devlet büyüklerini baz? tedbirler almaya zorlam??, bu alanlarda Avrupa’n?n nas?l geli?ti?inin ö?renilmesi için baz? gençler oraya e?itime gönderilmi?ti. Avrupa’ya, özellikle Fransa’ya giden gençler oradaki edebiyata hayran kalm?? ve dönü?lerinde, gördükleri yenilikleri Türk edebiyat?nda uygulamaya ba?lam??lard?r.

De?i?iklikler önce siyasi alanda görülmü? ve 1839 y?l?nda Gülhane Hatt-? Hümayunu ilan edilmi?tir. Bu ferman?n en önemli yönü “insan haklar?n?n korunaca??n?” garanti alt?na almas?yd?. Bundan sonra de?i?meler birbirini izlemi?, özellikle 1860′tan sonra art?k geri dönülmez bir yol aç?lm??t?r. Sonuçta belli dönemler halinde günümüze kadar süren yeni bir edebiyat ba?lam??t?r. Bu dönemleri ?u ?ekilde s?ralayabiliriz:

A- Tanzimat Dönemi

B- Servet-i Fünun Dönemi

C- Fecr-i Ati Dönemi

D- Milli Edebiyat Dönemi

E- Cumhuriyet Dönemi

Devamını oku...
 

BATI ETK?S?NDEK? TÜRK EDEB?YATI

D – M?LL? EDEB?YAT SANATÇILARI

Ömer SEYFETT?N

Genç Kalemler dergisindeki yaz?lar?yla Milli Edebiyat?n kurulmas?nda büyük rol oynayan sanatç?, ayn? zamanda realist Türk hikayecili?inin yerle?mesinde de büyük bir etkiye sahiptir. Edebiyat?m?zda hikayecili?i meslek edinen ilk sanatç? diyebiliriz Seyfettin için.

Onun Türk edebiyat?nda “edebiyats?z edebiyat yapmak” amac?yla çal??mas?, edebiyat? gereksiz söz, ?ekil ve mecazlarla yüklemeden parlak cümleler kullanmadan yapmas? o gün için çok yeni bir üsluptur.

Seyfettin, hikayelerinde çok de?i?ik konular i?lemi?tir. Onda sosyal hayatta görülen gülünç huylar?n ele?tirisini yaparak, toplumu i?nelemekten ho?lanan ele?tirici bir huy vard?r. Hikayelerinin ba?ar?l? olanlar? ise milli duygular? canland?r?c? tarihi hikayelerdir. Ayr?ca çocukluk an?lar?ndan, Balkanlardaki Türklerin durumundan bahsetti?i hikayeleri de vard?r.

Hikayelerini beklenmeyen sonuçlarla bitirerek okuyucuda iz b?rakmak ister. Fikirlerini olaylar aras?na da??tarak kuru didaktizm’den kurtulur.

Hikayelerinde kulland??? sade dil, onlar?n her kesimde okunabilmesini sa?lam??, gençlerin milli duygular?n? canland?rmak gayesine yazar böylece ula?abilmi?tir.

Seyfettin, Türk milliyetçili?ini savunur ancak bu milliyetçilik kan ve ?rk birli?i de?il ideal birli?idir. Hikayelerinde halk f?kralar?na, halk?n arifçe sezgilerine büyük bir sevgi duyar.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn448
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6454
mod_vvisit_counterBu Ay19094
mod_vvisit_counterToplam7717151

Kimler evrimii

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev