TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Ebru Sanat?
Ebru Sanat?
EBRU
Ebru, yo?unla?t?r?lm?? su üzerine tezyini kâ??t ve resim yapma sanat?d?r. Geleneksel Türk Sanatlar?ndand?r. Ebru sözcü?üne köken olarak bulut anla.m?nagelen ve Farsça bir kelime olan "ebr" sözcü?ü gösterilmektedir. Ebru sanat?n?n ne zaman ve hangi ülkede ortaya ç?kt??? bilinmemekle beraber bu sanat?n do?u ülkelerine özgü bir süsleme sanat? oldu?u dü?ünülmektedir. Baz? ?ran kaynaklar?nda Hindistan'da ortaya ç?kt??? yaz?l?d?r. Baz? kaynaklara göre de Türkistan'daki Buhara kentinde do?mu? ve ?ran yoluyla Osmanl?lar'a geçmi?tir. Bat?da ebru "Türk Ka??d?" olarak adland?r?lmaktad?r. Koyula?t?r?c? bir madde ile k?vam? artt?r?lm?? suyun üzerine, içine öd kat?lm??, suda erimeyen boyalar?n serpilmesi ve su yüzeyinde meydana gelen ?ekillerin bir ka??da geçirilmesi ile yap?l?r.
Ebru malzemeleri
1-) Su
2-) toprak boya
3-) Öd
4-) Kitre yada deniz kaday?f?
5-) At k?l?
6-) Gul dal?
7-)Tekne
8-) Ebru yap?lmas? için özel karton
Su
Kitre ,deniz kaday?f? boy tohunu ve sahlep gibi suyun yo?unlu?unu sa?layacak do?al maddeler ile kar??t?r?l?r. Su kireçsiz ise dinlendirilmi? musluk suyu olabilir.Eskiler ya?mur suyu kullan?rm??.Tercihen saf su kullan?lmal?d?r.
Toprak boya
Ebruda kullan?lan boyalar eskiden do?ada bulunan topraktan elde edilirmi?.Bu toprak ezilir elekle elenir ve suda süzülerek kullan?ma haz?r hale getirilirmi?. Günümüzde ezilmeye haz?r halde yada ezilmi? boyalar kullan?lmaktad?r.Toprak boyalar mermer ve destiseng denilen el ta?? n?n yard?m?yla ezilerek macun k?va.m?na getirilerek kullan?l?r.
Öd
Öd genellikle büyük ba? hayvanlar?n safrakesesinden elde edilir.Safrakeseleri del.inir ve içindeki öd süzülerek bir kapta toplan?r,benmari usulü kaynar suda 20 dakika bekletilir.Yüzeyde biriken köpük bir ka??k yard?m?yla al?n?r.Bu i?lem kötü bir kokuya neden oldu?u için aç?k havada yap?lmas? önerilir.Kalkan bal??? ödü de kumlu-k?ç?kl? ebru yap?m? için uygundur.
Kitre
Ebru yap?m?nda kullan?lan suyun belli bir yo?unlu?a sahip olmas? ve özel olarak haz?rlanan boyay? üzerinde tutabilmesi gerekmektedir, her hangi bir suyla ebru yap?lamaz. Ebrunun suyuna bu özelli?i veren maddenin ismi kitredir. Kitre, Türkiye'nin güney ve güneydo?u bölgelerinde k?rlarda yeti?en yabani bir dikenin(geven) özsuyudur. Köylüler k?rlarda geven dikeninin gövdesine b?çakla çizik atar, birkaç gün beklerler. Bitkinin özsuyu çizik bölgeden akar ve kurur. Bir a?aç kabu?una benzer görünüm al?r. Bu kabuklar tek tek toplan?r. Kabuk ?eklinde olan kitre aktarlarda sat?lmaktad?r. Ebrunun suyu haz?rlan?rken saf suyun içine belli ölçülerde kitre konulur. Su a?z? kapal? bir kapta bu ?ekilde bir süre bekletilir. Belli zaman aral?klar?yla m?nc?klanarak eriyen kitre özünün da??t?lmas? gerekir. Suyun yeterli yo?unlu?a ula?mas?ndan sonra, içinde kalan erimemi? kitre kal?nt?lar?n? ay?rmak için, ebru suyu iyice süzülmelidir. Kitre ebru yap?m?nda kullan?lan, suyun belli bir yo?unlukta olmas? için suya kar??t?r?lan maddelerden biridir. Ünlü Ebrucu Sacid Okyay ebru yap?m?nda en iyi sonucu salepin verdi?ini ancak kitrenin daha ucuz olmas? sebebi ile kitre kulland???ndan bahseder.
Deniz kaday?f? Kitrenin haz?r hale gelmesi 5-6 gün kadar gerekti?i için deniz kaday?f? denilen deniz yosunu kullan?labilir.Haz?r toz halde sat?l?r.50 gr toza 5 lt saf su ilave edilerek topaklanma olmamas?na dikkat edilerek el ile kar??t?r?larak 15-20 dk aras?nda ezilir.Mikser yada blender kullan?ld??? zaman köpük olu?maktad?r.Bu yüzden kesinlikle tercih edilmemelidir.Bir saat içindeki hava kabarc?klar? yüzeye ç?k?p patl?yana kadar beklenir.Sonra kullan?ma haz?rd?r.
At k?l?
F?rça yap?m?nda kullan?lan atk?llar? tercihen ya?l? atlar?n yelelerinden yada kuyruklar?ndan elde edilir.At k?l? tercih edilmesinin nedenleri gözenekleri nedeniyle boyalar?n f?rçadan bir vuru?ta dökülmemesidir.Böylece tüm yüzeye e?it büyüklükte ve miktarda boya dökülebilir.
Gül dal?
F?rçada gül dal? kullan?lmas?:gül dal?n?n esnek olmas? , kolay küf tutmamas? nedeniyledir.Eski ustalardan Necmettin OKYAY'?n çok özel ve ödüllü güller yeti?tirmesi ve bu güllerin dallar?n? kullanmas? ,ö?rencilerinin de bu yönde gelene?i sürdürmesi.
Tarihçe
Ebru sanat?n?n hangi tarih ve zamanda ula??ld??? belli de?ildir. Ortaya ç?k?? yeri ve tarihine ili?kin kesin bir ****l bulunmamaktad?r. Ancak, köklerinin 9. ve 10. yüzy?la kadar uzand??? varsay?lmaktad?r. Bilinen o ki, bu sanat, ka??d?n tarih sahnesine girmesiyle geli?mi?tir. Çin'de liu-?a-cien (流沙箋), XII. as?rdan itibaren Japonya'da suminaga?i (墨流し) ve beninaga?i (紅流し) isimleriyle sulu vasatta yap?lan bir tak?m çal??malar?n mevcudiyeti, daha sonraki as?rlarda Ça?atay Türkçesi'yle ebre (ابره) ad?n? alarak Türkistan'da ortaya ç?kan bu sanat?n tarihi geli?imi hakk?nda, müphem de olsa bir fikir vermektedir. Türkistan'dan en geç XVI. as?r ba?lar?nda ?pekyolu'nu takiben ?ran'a geçi?inde ebri (ابری) olarak isimlendirilen bu sanat, görünü?üyle gerçekten bulut kümelerine benzer ?ekiller ta??d???ndan, buluta nisbet ifade eden bu Farsça ismi do?rulamaktad?r. Osmanl? ülkesinde de revaç bulan ayn? isim, telaffuz zorlu?undan son yüzy?lda Türkçe'de ebru'ya dönü?mü?tür. Galat olmakla beraber, ka? gibi ?ekiller de ihtiva etti?inden, bu sanata ebru denilmesi bir çeli?ki say?lmamal?d?r; çünkü ebru kelimesi Farsça'da ka? manas?na gelmektedir. XVI. as?r ortalar?nda Mir Muhammed Tahir (میر محمد طاهر) taraf?ndan Hindistan'da yap?lmaya ba?land??? rivayet olunan ebruculuk, buradan ?ran'a ve sonra da ?stanbul'a kadar yay?lm??t?r. Ayn? yüzy?l?n sonlar?nda, ?stanbul'dan Avrupal? seyyahlar taraf?ndan kendi memleketlerine götürülen ebru ka??tlar? önce Almanya'da, sonra da Fransa ve ?talya'da mermer ka??d? veya Türk mermer ka??d?, hatta sadece Türk ka??d? ad?yla tan?n?p benimsenmi? ve oralarda da yap?lmaya ba?lanm??t?r. Zaman içinde ?ngiltere ve Amerika'ya da yay?lan ebru ka??d?, her ülkenin sanat anlay???na göre bir ba?kal?k gösterir. Bunda, kullan?lan de?i?ik malzemenin de rolü olmal?d?r. Belgelenen en eski ebru örne?i 16. yüzy?la aittir. Ka??d?n süslenmesinde, k?t'a ve levhalar?n iç ve d?? pervazlar?nda, yazma ciltlerinde yan ka??d? olarak s?kça kullan?lm??t?r. (Derman، M.U?ur Osmanl? Ansiklopedisi. C.11,s.189)
Ebru hakk?nda Türkçe kaleme al?nm?? bilinen en eski eser, 1615’ten sonra yaz?lan "Tertib-i Risâle-i Ebrî" (ترطيبِ رسالهِ ابری) adl? yazma kitapç?kt?r. Günümüzde bilinen ebru tarz?ndaki eserler ilk kez Orta Asya - Osmanl? co?rafyas?nda ortaya ç?km??t?r. Ebrunun tarihi ile ilgili olarak say?n U?ur Derman (Türk Sant?nda Ebrû), tarihi kestirilebilen en eski ebru olarak, üzerinde Mâlikî Deylemî’ye ait bir k?t’an?n bulundu?u ve Gürcistan’da yaz?lm?? olan 1554 tarihli bir ebruyu gösterir. Bu ebrunun, hafif ebru olarak yap?lm?? olmas? ve hafif ebrunun ancak belli bir ustala?madan sonra yap?labildi?i gözönüne al?nacak olursa, ebrunun orijinin çok daha eskilere dayand??? dü?ünülmektedir.
Osmanl? döneminde ba?l?ba??na bir sanat ve i? kolu olan ebruculuk, 20.yüzy?l ba?lar?na gelindi?inde unutulma noktas?na gelmi?tir. Bu sanat?n tekrar hayat kazanmas?, ebru sanat?na 'çiçekli ebru'yu geli?tiren büyük sanatç? Necmeddin Okyay sayesinde olmu?tur. Okyay'dan sonraki büyük merhale Mustafa Düzgünman'd?r.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x600 and weights 148KB.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 97KB.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x560 and weights 83KB.
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn141
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Hafta2734
mod_vvisit_counterBu Ay27634
mod_vvisit_counterToplam7725691

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev