TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Hz Osman

Hz Osman

Hz. Muhammed bir gün evinde yatak k?yafetiyle oturmu?, az önce kendisini ziyarete gelen Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'le konu?uyordu. Bir süre sonra kap? çal?nm?? ve kendisine Hz. Osman'?n geldi?i bildirilmi?ti,

Hz. Osman'?n geldi?ini ö?renen Hz. Muhammed, hemen ba?ka bir odaya geçerek, üzerindeki geceli?i ç?karm?? elbiselerini giymi?ti. Hz. Muhammet'in bu davran???n? gören Hz. Ay?e, elbiselerini neden giydi?ini sormu? ve ?u kar??l??? atm??t?:

"Osman'dan melekler utan?r, ben nas?l utanmam!..)"

Ne ac?d?r ki, Hz. Muhammed'in böylesine sayg?s?n? kazanan bu büyük adam, öldürmesini bilmedi?i için, kendisine ba? kald?ranlar taraf?ndan vah?ice öldürülecekti...

Hz. Osman, Hicret'ten 47 y?l önce, bugünkü tarihle 575'te Mekke'de dünyaya gelmi?ti. Mekke'nin soylu Kurey? ailesindendi, O tarihlerde Kurey?liler birçok kollara ayr?lm??lard?. Bunlar?n en önemlileri, Hz. Muhammed'in de ba?l? bulundu?u Ha?imiler, öbürü Hz. Osman'?n soyu olan Emevilerdi. Bu iki aile Mekke'yi birlikte yönetiyordu.

Devamını oku...
 

1905 y?l?n?n 21 temmuzuydu. Padi?ah II. Abdülhamit'e Y?ld?z camisindeki cuma selâml???ndan ç?km??, arabas?na do?ru ilerliyordu. Her zamanki gibi, c*****n merdivenlerinden inecek ve dört yüz metre ileride bekleyen arabas?na binecekti. Fakat bu sefer ufak bir gecikme olmu?tu. ?eyhülislâm Cemalettin Efendi, Abdülhamit�n yolunu kesmi?, baz? konularda bilgi istemi?ti.

Padi?ah II. Abdülhamit'le ?eyhülislâm Cemalettin Efendi aras?ndaki konu?ma oldukça uzam??t?. Tam bu s?rada korkunç bir patlama duyulmu?, arkas?ndan araba parçalar? ve insan kol ve bacaklar? dört bir yana savrulmaya ba?lam??t?. Padi?ah?n yan?nda bulunanlar korkuyla kaç???yor, canlar?n? kurtarmak için s???nacak yer ar?yorlard?. O kadar kalabal???n aras?nda k?l?n? k?p?rdatmayan, yüzünde en ufak bir heyecan ve korku izi görülmeyen tek bir ki?i vard?: Kuruntu ve ku?kusu herkes taraf?ndan bilinen II. Abdülhamit..

Ortada heykel gibi k?p?rdamadan duruyordu. Yaverlerinden Miralay Sad?k Bey korku ve telâ?tan k?l?c?n? yere dü?ürmü?. Miralay Süleyman ?efik Bey de apoletini kaybetmi?ti. Çevresindekilerin can kayg?s?na dü?üp çil yavrusu gibi da??lmalar?, II. Abdülhamit� çok k?zd?rm?? ve olaydan sonra yaveri için :

"K?l?c?n? dü?üren yaveri maiyetimde görmek istemem, Trablus'a sürgün gidecek!.." emrini vermi?ti. Tehlike savu?tuktan sonra, s???nd?klar? yerlerden ç?kanlara Padi?ah ?unlar? söylemi?ti:

"Arabam? çekiniz, buray? kordon alt?na al?n?z, sorumlular? tutuklay?n?z!.." Bu s?rada, muhaf?z k?talar?n?n tüfeklerine mermi sürdüklerini görünce, töreni yöneten subaya :

Devamını oku...
 
Abraham Lincoln Suikast?

Amerika Birle?ik Devletlerinin 16. Cumhurba?kan? Abraham Lincoln'ün çocuklu?u yoksulluk içinde geçmi?, do?ru dürüst okula bile gidememi?ti. Küçük ya?ta babas?yla birlikte ormanlarda kereste biçmi?, nehir gemilerinde çal??m??, bir kürk tüccar?n?n kâtipli?ini yapm??t?. 1818 y?l?nda, ?ndiana'y? kas?p kavuran bir salg?n hastal?k s?ras?nda, baba-o?ul bütün bir sonbahar mevsimi boyunca tabut yap?p satt?lar!..

Böylesine yoksulluk içinde geçen çocukluk ve gençlik günleri, Abraham Lincoln'ün kendi kendini yeti?tirip 1834'te avukat, 1860'ta da A.B.D. Cumhurba?kan? olmas?n? engelleyemedi.

Köleli?e kar??yd? Lincoln. Yeti?me biçiminin onun bu dü?ünü?ünde büyük etkisi olmu?tu. Beyaz Amerikal?n?n zencilere uygulad??? insanl?k d??? tutum, Abraham Lincoln'ün üzerinde çocuklu?undan beri derin izler b?rakm??t?. Cumhurba?kan? seçilmeden önce, köleli?i kald?rman?n çok zor oldu?unu biliyor, hiç olmazsa daha da yay?lmas?n? önlemeyi dü?ünüyordu.

Abraham Lincoln'ün cumhurba?kanl???na seçilmesi. Güney Eyaletlerinde ayaklanman?n ba?lamas? için sanki bir i?aret oldu. 1861 ?ubat?nda, Güney Carolina ve onu izleyen 10 eyalet Birle?ik Devletlerden ayr?larak aralar?nda bir Konfederasyon kurdular. Ba?kenti Richmond olan bu devletin anayasas?nda ?öyle bir madde yer al?yordu :

Devamını oku...
 
II.Aleksandr Suikast?

Ak?am yeme?i için sofray? son defa gözden geçiren saray te?rifatç?s? kap?da görünmü? ve tam:

"Ha?metmeab!.." diye söze ba?lad??? s?rada, birden korkunç bir patlama duyulmu?tu. Saray?n yemek salonu bu patlama sonunda çökmü?, 11 askerin ölümüne 40 askerin de yaralanmas?na yol açm??t?.

Bomba yemek salonuna gizlice yerle?tirilmi?ti. Fakat, istenilen zamanda patlat?lmam??, daha do?rusu, Rus Çar? II. Aleksandr bir yak?n?yla konu?maya dald???ndan biraz gecikmi? ve bu gecikme de onun hayat?n? kurtarm??t?.

Ba?savc?'n?n s?k? kovu?turmas? sonucu, suikast? Stefan Kalturin ad?ndaki marangozun düzenledi?i anla??ld?. Marangoz, Çar'?n yemek masas?n?n alt?na yirmi kilo patlay?c? madde yerle?tirmi? ve II. Aleksandr�n yemek salonuna gelece?i s?rada fitili ate?leyip kaçm??t?. Bu Çar'a yap?lan ne ilk ne de son suikastt?.

Zincirleme suikastlar? do?uran olay, 1876 y?l?nda Petersburg'daki k??l?k saray?n tam kar??s?ndaki Piyer ve Pol kalesinde geçti. Bu tarihte kale siyasi mahkûmlarla a??z a??za dolmu?tu. Bagolyubov adl? genç ö?renci de bu mahkûmlardan biriydi. Genç, bir gün hücresine götürülürken, Petersburg Polis ?efi General Trepov'la kar??la?m??t?. Trepov, Bagolyubov'a ?apkas?n? ç?kartmas?n? söyledi. Fakat Bagolyubov bu emre uyaca?? yerde, ?apkas?n? ba??na daha da s?k? olarak geçirdi. Onun bu davran???na k?zan Petersburg Polis ?efi, dayak cezas?n?n kald?r?lm?? olmas?na ra?men, ö?renciye yüz kamç? att?rd?. Bu hem öteki suçlular?n, hem de serbest bulunan Çar aleyhtarlar?n?n aras?nda büyük bir k?zg?nl?k yaratt?.

Devamını oku...
 

ül Sezar, M.Ö 101 y?l?nda Roma'da soylu bir ailenin o?lu olarak dünyaya geldi. Sa?lam bir e?itim gördü?ü gibi, ailesi taraf?ndan bir silah?or olarak yeti?tirilmi?ti. Edebiyata ve güzel sanatlara a??r? bir dü?künlü?ü vard?.

Fakat bu genç adam, dünya zevklerine, içkiye ve kad?nlara kar?? da ayn? ilgiyi duyar, bu arada kendisine aç?lan erkek kollar?na hiç çekinme duymadan vücudunu teslim ederdi. Ola?anüstü bir hatip, yaman bir binici, kad?nlar? ba?tan ç?karmada e?i bulunmaz bir ustayd?. Roma'da ******* soka??nda bir oda tutarak y?llarca sefahat içinde ya?am??t?.

Annesi Auralia, bu çok yak???kl?, güzellikte mitoloji kahramanlar? Adonis ve Paris'le e? tutulan o?luna para yeti?tirmekte güçlük çekiyordu. Jül Sezar, paras? tükenince, arkada?lar?ndan ve dü?üp kalkt??? yosmalardan borç al?r, bir daha da ödemezdi. Onlara ?öyle derdi yaln?zca:

"Dostlar?m, Roma ?mparatorlu?unu pençeme alaca??m güne kadar bana zaman veriniz..."

Yirmi ya?lar?ndayken. ?mparator Sulla'n?n can dü?man? Marius'un ye?eni oldu?u için, Roma'dan kaçmak zorunda kald?. Anadolu'ya kaçmak isterken korsanlar?n eline dü?tü. Korsanlar onu Antalya'ya götürmü?ler ve kurtulu? paras? olarak 20 talent istemi?lerdi. Genç ****kanl? kendisine biçilen bu fiyat kar??s?nda küplere binmi? ve :

"Hayvanlar!., Ben 20 talentlik bir tutsak m?y?m? Yakalad???n?za iyi bak?n, size 50 talent getirtece?im!..)" diye ba??rm??t?.

Devamını oku...
 
Kennedy Suikast?

O suikast yap?lmasayd?, 22 Kas?m 1963 günü, Dallas halk? için A.B.D. Ba?kan? Kennedy'nin ?ehri ziyaret etti?i tarih olarak bir süre hat?rlanacak, sonunda unutulup gidecekti. Ama öyle olmad?. Sonucu bugün bile tart???lan suikast nedeniyle, 22 Kas?m 1963 günü, Dallas ?ehri ve Kennedy adiyle birlikte tarihe geçti.

O gün Ba?kan Kennedy, be? ay önce tasarlanan bir gezi için, yan?nda kurulla birlikte Teksas'?n Dallas ?ehrine gelmi?ti. Gezinin amac?, 1960 seçimlerinde kar?? parti olan Cumhuriyetçilere oy veren bu ?ehirde, havay? Demokrat Parti lehine de?i?tirmekti.

Gökyüzü aç?k ve güne?liydi. Saat 11,50 sular?nda uzun bir araba dizisi, Dallas caddelerinde ilerlemeye ba?lam??t?. Ba?kan Kennedy, aç?k bir otomobilin içindeydi. Yan?nda e?i Jagueline Kennedy, önünde Vali Connaly oturuyordu.

Otomobil, Houston ve Elm caddelerinin kesi?ti?i yere vard???nda, saatler 12,30'u göstermekteydi. Az sonra, bir demiryolu geçidinin alt?ndan geçeceklerdi. Yolun iki yan?nda s?ralananlar? selâmlayan Ba?kan'?n sa??nda, Teksas Okul Kitaplar? Deposu görülüyordu. Suikastç?n?n bu yap?dan ate? etti?i ileri sürülmeseydi, bu yap?n?n Ba?kan Kennedy'nin sa??nda olmas?n?n hiç bir önemi kalmayacak, öteki yap?lar gibi, ondan da söz edilmeyecekti.

Devamını oku...
 
Malcom X Suikast?

Malcom X Suikast?

"Biz Tanr?'n?n kullar?y?z ama ayn? zamanda da onun örne?iyiz!.."

Topluluk hep bir a??zdan ba??r?r:

"Ne demek istedi?inizi aç?klay?n Hoca Efendi!.."

"Demek istiyorum ki. Tanr? da bizim gibi siyaht?r!.."

"Tanr? büyüktür!.."

"Tanr? Dünya�? yarat?rken kendisi de orada bulunuyordu."

"Do?ru!.. Do?ru!.."

"Öyleyse biz de Dünya yarat?lal? beri yeryüzünde bulunuyoruz."

Topluluk sevinç ve co?kunluk içinde ba??rarak aya?a kalkar:

"Do?ru... Hakl?s?n!.. Elbette!.."

"Mavi gözlü beyaz adam, üstün oldu?unu ileri sürüyor. Ona atalar?n?n bizler oldu?unu anlatman?n zaman? geldi de geçti bile!.."v

Devamını oku...
 
Marsilya Suikast?

Yugoslavya Kral? I. Aleksandr için, Fransa parlak bir kar??lama töreni haz?rlam??t?. Kral, deniz yoluyla Marsilya'ya gelecek, oradan da Fransa D??i?leri Bakan? Barthou'yla birlikte Paris'e gidecekti. Marsilya liman?ndaki bütün tekneler, gemiler, yatlar her renkten bayraklarla donat?lm??t?. Yap?lar da ayn? biçimde süslenmi?, bütün resmi ve özel binalar Frans?z ve Yugoslav bayraklar?yla donat?lm??t?.

Bu, yaln?zca bir dostluk ziyareti de?ildi. I. Aleksandr, Fransa yolculu?una ç?kmadan önce e?iyle birlikte 1934 y?l? eylülünün 27'sinden 30'una kadar Sofya'da kalm??, böylelikle Bulgarlarla Yugoslavlar?n son bir y?l içinde gerginle?mi? olan ili?kileri, geçici bir süre için bile olsa yumu?am??t?. Yugoslavya'n?n Mussolini ?talya�?yla de ili?kileri iyi de?ildi. Kral l. Aleksandr, Fransa'ya yapaca?? dostluk gezisiyle, ?talya ve Yugoslavya aras?ndaki so?uklu?u giderecek görü?melere ortam haz?rlayaca?? inanandayd?. Çünkü, Fransa D??i?leri Bakan? Louis Barthou, ekim ay?n?n sonlar?na do?ru ?talya'ya gitmeye haz?rlan?yordu.

Devamını oku...
 
Martin Luther King Suikast?

929 Y?l?nda Atlanta'da do?an Martin Luther King'in öbür Amerikan zenci önderleri aras?nda özel bir yeri vard?. Amerikan zencilerini uygarca bir ya?ay?? düzeyine kavu?turmak ve ?rk ay?r?m?na son vermek için, ?iddet yöntemlerine ba?vurmaktan kaç?n?yordu. Onu en çok etkileyenlerden biri Gandi'ydi. Martin Luther King de, Gandi gibi, ?iddete kaçmayan direnme yöntemiyle ba?ar?ya ula?aca??na inan?yordu. Gandi, tek kur?un s?kmadan koca ?ngiltere�i dize getirip, ülkesini ba??ms?zl??a kavu?turmam?? m?yd?? Amerikan zencileri de ayn? yoldan e?itli?e kavu?abilirler, ikinci s?n?f yurtta? olmaktan kurtulabilirlerdi.

Martin Luther King, öldürüldü?ü güne kadar, bu inanc?na ba?l? olarak, birçok eylemler düzenledi, ba?ar?lar kazand? ve bu insanc?l, bar??sever tutumu nedeniyle 1964 y?l?nda Nobel Bar?? Ödülünü ald?.

Ne var ki, ?iddetten yana olmayan, sorunlar?n kan dökülmeden çözümlenmesini öneren Martin Luther King, kendisi gibi dü?ünmeyen bir beyaz Amerikal?n?n kur?ununa hedef olarak can verdi...

1968 y?l?nda, Memphis ?ehrindeki temizlik i?çileri greve ba?lam??lard?. ?ehirde ya?ayanlar?n yüzde k?rk? zenciydi ve temizlik i?i gibi "a?a??l?k" bir meslekte çal??anlar?n yüzde doksan be?i de kara renkli ki?ilerdi. Grevciler, Martin Luther King'i yard?mlar?na ça??rm??lar, o da seve seve ?rkta?lar?n?n yan?na ko?mu?, gösteriler ve yürüyü?ler düzenlemeye ba?lam??t?.

Devamını oku...
 
Orlando Letelier Suikast?

"Orlando Letelier'in kar?s? m?s?n?z?" diye sordu telefondaki meçhul ses. "Evet" diye yan?tlad?. "Hay?r" dedi telefondaki, "Siz Orlando Letelier'in dul kar???s?n?z."

Bir hafta sonra 21 Eylül 1976'da, CIA destekli Pinochet rejiminin önde gelen muhaliflerinden sürgündeki ?ilili diplomat Orlando Letelier, Washington'un bir soka??nda otomobiline konan bir bombayla paramparça edildi. Patlamada, Letelier'in Amerikal? yard?mc?s? Ronni Moff?t de öldü. Moff?t'in kurtulan kocas?, parçalanan otomobilden ç?kar ç?kmaz vah?etin sorumlusunun ?ilili fa?istler oldu?unu hayk?rmaya ba?lad?.

Moff?t'in kocas? hakl?yd?; ancak, o fa?istlerin Washington'da güçlü dostlar? vard?. Bir FBI muhbiri suikast komplosunu önceden bildirmi?ti; ancak FBI Letelier'i korumak için hiçbir ?ey yapmad?. Bombalamadan sonra, CIA Ba?kan? George Bush FBI'ya, ?ilililerin hiçbir ?ekilde olaya bula?mad???n? bildirdi. "CIA bundan emin" dedi Bush, "Çünkü ?ili gizli polisi DINA içinde CIA'n?n çok say?da güvenilir kayna?? var."

Gerçekte CIA, DINA vurucu timinin ABD'de oldu?unu ve Washington'a yöneldi?ini biliyordu. CIA, bombalamadan sonra suikastç?lara ait kendi foto?raf dosyalar?n? imha etti.

Arkas?ndan CIA ve DINA, Letelier'in, kendisini ?ehit ilan etmek isteyen solcularca öldürüldü?ü yolunda hikâyelerin bas?nda yer etmesi çal??mas?na ba?lad?lar.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn930
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta13003
mod_vvisit_counterBu Ay13003
mod_vvisit_counterToplam7669349

Kimler evrimii

Şu anda 9 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev