TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Amerikan Edebiyat?

Romantik Dönem Amerikan Edebiyat?

Amerikan edebiyat?nda ilk büyük sanatç?lar bu dönemde yeti?meye ba?lam??t?r.

Moby Dick romanlar?yla Herman Melville (1819-1891), ?iirleriyle Edgar A. Poe (1809-1849) ve Walt Whitman (1816-1892); ?iir ve denemeleriyle R. W. Emerson (1803-1882) ba?l?ca romantik sanatç?lardand?rlar.

Devamını oku...
 
?spanyol Edebiyat?

Rönesans Dönemi ?spanyol Edebiyat?
?spanyol yazarlar Rönesans devrinde daha çok roman ve tiyatro türlerinde eser vermi?lerdir.
Rojas, Celestina (1499 ve 1526) adl? roman?nda pek çok engeller sebebiyle kavu?amayan iki sevgilinin ba??ndan geçenleri konu edinir. Hem ?spanya'da hem de Avrupa'da gerçek d??? ki?ilerin kahramanl?klar?n? ve a?klar?n? konu edinen abart?l? pek çok ?övalye roman? yaz?lm??t?r. Ayr?ca çobanlar?n gerçek d??? a?k ili?kilerini konu edinen çoban romanlar? da yaz?lm??t?r.

 

Devamını oku...
 
Alman Edebiyat?

Rönesans Dönemi Alman Edebiyat?
Bu dönemde Luther (1483-1546) ?ncil'i Latinceden Almancaya çevirerek edebî almanca için önemli bir zemin haz?rlam?? oldu.

Romantik (Co?umcu) Dönem Alman Edebiyat?

Goethe (1749-1832), özellikle ?iir ve romanlar?yla romantizm ak?m?n? ba?ar?l? bir ?ekilde temsil etmi?tir. Lirizme, a?k maceralar?na, halk edebiyat? unsurlar?na ve birtak?m felsefî yorumlara yer vermi?tir. Ba?l?ca ?iirleri Roma Eyejileri ve Divan adl? eserlerinde toplanm??t?r. En önemli tiyatro eseri Faust, en önemli roman? da Genç Werther'in Ac?lar? ad?n? ta??r.

Alman edebiyat?n?n di?er önemli romantik sanatç?lar? aras?nda Schiller (1759-1805), Schlegel Karde?ler (Wilhelm 1767-1845, Friedrich 1772-1829), Heine (1798-1856) gibi ?airler; Hoffmann (1776-1822) gibi romanc?lar; Kleist (1777-1811), Hebbel(1813-1883) gibi tiyatrocular say?labilir.

Devamını oku...
 
?ngiliz Edebiyat?

Rönesans Dönemi ?ngiliz Edebiyat?
?ngilizcenin yaz? diline dönü?mesinde büyük katk?lar? olan ve Canterbury Hikâyeleri adl? eseri bulunan Chaucer (1340-1400) ?ngiliz edebiyat?nda Rönesansa zemin haz?rlayan yazarlardan birisidir.

"Elizabeth Dönemi "ad? verilen XVI. yüzy?lda tiyatro ve ?iir türlerinde önemli eserler ortaya konmu?tur.
Rönesans dönemi ?ngiliz edebiyat?n?n en önemli tiyatro yazar? Shakespeare (1564-1616)'dir.

 

Devamını oku...
 
?talyan Edebiyat?

Rönesans Döneminde ?talyan Edebiyat?

Rönesans?n ilk önemli temsilcilerinden biri Dante (1265-1321)’dir.
Yaz? dilini halk?n diliyle olu?turmu? olan Dante, ?talyan edebiyat?n?n kurucusu say?l?r.

Rönesans?n ilk temsilcilerinden biri de lirik ?iirin en büyük ozanlar?ndan olan Petrarca (1304-1374) d?r. Dante gibi o da Laura adl? bir kad?na â??k olmu? ve hemen hemen tüm ?iirlerinden bu kad?n?n a?k?n? terennüm etmi?tir. Halk?n konu?ma diliyle Laura’n?n a?k? için yaz?lm?? ?iirleri Canzoniere (Türküler) ad? alt?nda toplanm??t?r.
Bunlar?n ço?u sone tarz?ndad?r.

Devamını oku...
 
Frans?z Edebiyat?

20. Yüzy?l Frans?z Edebiyat?

Alman filozofu Heidegger'in ortaya att??? varolu?çu felsefeyi bu yüzy?lda baz? Frans?z yazarlar? edebiyata uyarlam??lard?r. Varolu?çu dü?ünce k?saca ?öyle ifade edilebilir:

?nsan dünyaya geldikten sonra kendi varl???n? gerçekle?tirir, kendi özgün ki?ili?ini,özünü, bilincini kendisi olu?turur. ?nsana kendisinden ba?ka yol gösterebilecek kimse yoktur. Onun için özgürdür.

Jean Paul Sartre (1905-1980), insan do?as?n?n en önemli unsurlar?ndan biri olan özgürlük kavram?n? i?lemi?, insan özgürlü?ünün yasak ve yasalarla s?n?rland?r?lamayaca??n? öne sürmü?tür. Ba?l?ca eserleri romanda Bulant? (1938), Özgürlük Yollar? (1945); hikâyede Duvar (1930); Oyun: Sinekler (1942), Sayg?l? Yosma (1945), Kirli Eller
(1948) dir.

Devamını oku...
 
Rus Edebiyat?

20. Yüzy?l Rus Edebiyat?

Fütürüzmin Rus edebiyat?ndaki önemli temsilcisi Mayakovski (1893-1930) olmu?tur.
?iirde Pasternak (1890-1960); hikâye ve romanda ise Zo?çenko (1895-1958),?olohov (1905) ve Soljenitsin (1918) önde gelen sanatç?lar aras?nda yer al?rlar.

Devamını oku...
 
Yunan Edebiyat?

Giri?

Bilinen en eski dönemlerden günümüze kadar Bat?l? uluslar?n naz?m ve düzyaz? türlerinde ortaya koyduklar? edebî ürünlerin tümüne birden Bat? edebiyat? ad? verilir.Bat?l? uluslar, temelde ayn? uygarl??a, Bat? uygarl???na ba?l? olduklar? için, dü?ünü? ve duyu? tarzlar? da pek çok noktada ortak özellikler göstermektedir. Bu bak?mdan
genel bir kavram olarak Bat? edebiyat?ndan söz edilebilir.

Klâsik Bat? Edebiyat?
En eski zamanlardan Rönesans dönemine kadar Bat? edebiyat? , Yunan ve Lâtin edebiyatlar?yla temsil edilmi?tir. Bat?l? uluslar?n yaz? dilleri ve millî edebiyatlar? ise a?a?? yukar? Rönesans döneminde ortaya ç?km??t?r. Onun için bat? edebiyat?n?n ilk örnekleri Yunan ve Lâtin edebî metinleridir.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn225
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Hafta2818
mod_vvisit_counterBu Ay27718
mod_vvisit_counterToplam7725775

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev