TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Devlet Tiyatrosu, Devlet Konservatuar? Tatbikat Sahnesi’nin bir a?amas? olarak, 1949 y?l?nda, “Devlet Tiyatro ve Operas?” ad?yla kurulmu?tur. Konservatuvar’?n kuruldu?u 1936 y?l?ndan 1947 y?l?na kadar, Tiyatro Bölümü’nü Alman Tiyatro Sanatç? ve Yöneticisi Carl EBERT yönetmi?ti.1940 y?l?nda, “Tiyatro ve Opera Tatbikat Sahnesi” kuruldu.
1947 Mart’?nda Türkiye’den ayr?lan Carl EBERT’in yerine, Tatbikat Sahnesi’nin yöneticili?ine Muhsin ERTU?RUL getirildi. 27 Aral?k 1947’de Küçük Tiyatro, 2 Nisan 1948’de Büyük Tiyatro aç?ld?.
10 Haziran 1949 günü ç?kar?lan “Devlet Tiyatro ve Operas?’n?n Kurulu? Yasas?”, 16 Haziran’da yürürlü?e girdi. Muhsin ERTU?RUL, Devlet Tiyatro ve Opera Genel Müdürlü?ü’ne getirildi.
Devlet Tiyatrosu, 1 Ekim 1949 ak?am? Küçük Tiyatro’da Cevat Fehmi BA?KUT’un “Küçük ?ehir”, Büyük Tiyatro’da Johann Wolfgong von Goethe’nin “Faust” adl? oyunlar?yla aç?ld?. 20 Kas?m 1949’da, Devlet Tiyatrosu’nun ilk çocuk oyunu “Y?ld?z Ece” sahneye konuldu.
1950–1951 mevsimi sonunda Devlet Tiyatro ve Operas? Genel Müdürlü?ü’ne Cevat Memduh ALTAR getirildi. 1954 y?l?nda Genel Müdürlük görevine yeniden Muhsin ERTU?RUL atand?.
Üçüncü Tiyatro, 4 ?ubat 1956’da Garson KAN?N’in “Dünkü Çocuk”, Oda Tiyatrosu 5 Ekim 1956’da Jan de HARTOG’un “Bir Yast?kta” adl? oyunlar?yla aç?ld?.
28 Eylül 1957’de aç?lan Bursa Ahmet Vefik Pa?a Tiyatrosu’nda, 30 Eylül’de Celâl Esat ARSEVEN’le Salâh Cimcoz’un "Üçüncü Selim”, ?zmir Devlet Tiyatrosu’nda 1 Ekim’de John Boynton PR?ESTLEY’in “Haftaba??” adl? oyunlar?yla, devaml? oyunlara ba?land?.25 A?ustos 1958’de Devlet Tiyatro ve Operas? Genel Müdürlü?ü’ne Cüneyt GÖKÇER getirildi.Yeni Sahne 4 Ekim 1960’da Albert CAMUS’nun “Caligula”, Alt?nda? Tiyatrosu 27 Mart 1964’te Naz?m KUR?UNLU’nun “Merdiven” adl? oyunlar?yla aç?ld?.
Adana Devlet Tiyatrosu, 22 Ocak 1966’da Musahipzade CELAL’in “?stanbul Efendisi”yle aç?ld?.
13 Haziran 1966’da Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatrolar?’ndan ayr?ld?.
12 Nisan 1969’da aç?lan ?stanbul Kültür Saray?’nda ilk tiyatro oyunu, 18 Nisan’da Büyük Salon’da oynanan “IV Henry” (Luigi Pirandello) oldu.
1971 Temmuz’unda Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?ü, yeni kurulan Kültür Bakanl???’na ba?land?.
1 Ekim 1971’de Lillian HELLMAN’?n “Küçük Tilkiler”i Bursa Devlet Tiyatrosu’nun, 26 Ekim 1971’de Strati KARRA’n?n “Gece Bekçileri” adl? oyunu ?zmir Devlet Tiyatrosu’nun kendi yerle?ik kadrolar?yla sahneledikleri ilk oyunlar oldu.
29 May?s 1978’de Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?ü’ne Ergin ORBEY getirildi.
1970’de yand?ktan sonra onar?m? tamamlanan Kültür Saray?’na, 1977 – 1978 mevsiminin sonunda, Atatürk Kültür Merkezi ad? verildi. 1978 yaz?nda ?stanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlü?ü kuruldu. Devlet Tiyatrosu, 9 Ekim 1978’de Büyük Salon’da William Shakespeare’in “Othello”su ile oyunlar?na ba?lad?. Atatürk Kültür Merkezi’nin Oda Tiyatrosu, 15 Kas?m 1978’de Dinçer SÜMER’ in “Eski Foto?raflar”?yla aç?ld?. Devlet Tiyatrosu’nun yerle?ik kadrosuyla ilk oyunu Ergun SAV’?n 7 Nisan 1979’da sahnelenen “Pof’la Paf” adl? çocuk oyunu oldu.
28 Aral?k 1979’da Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?ü’ne Cüneyt GÖKÇER getirildi.
25 Ekim 1981’de William Shakespeare’in “Kral Lear”?yla aç?lan Hac? Ömer Sabanc? Kültür Sitesi’nde, Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlü?ü kuruldu. Adana’da yerle?ik kadroyla oynanan ilk oyun, 11 Kas?m 1982’de sahnelenen, Ira LEV?N’in “**üm Tuza??” oldu.
21 Mart 1983’te Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?ü’ne Turgut ÖZAKMAN atand?.
28 Ekim 1983’te ?stanbul’da Taksim Sahnesi, Musahipzade Celal’in “?stanbul Efendisi”yle aç?ld?.
1984 – 1985 mevsiminde Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlü?ü kuruldu.
Bursa’da Feraizcizade Oda Tiyatrosu 17 Aral?k 1985’te, Nezihe MER?Ç’in “Sular Ayd?nlan?yor”du; ?zmir’de Kar??yaka Sahnesi 29 Mart 1986’da William Shakespeare’in “H?rç?n K?z” oyunlar?yla aç?ld?. 9 ?ubat 1987’de Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?ü’ne Raik ALNIAÇIK atand?.
1986 – 1987 mevsiminin sonunda kurulan Trabzon Devlet Tiyatrosu, 7 Ekim 1987’de Necati CUMALI’n?n “Bo? Be?ik” adl? oyunuyla aç?ld?. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun ?inasi Sahnesi 13 Mart 1988’de Yüksel PAZARKAYA’n?n “Meliha” adl? oyunuyla aç?ld?.
29 Ekim 1988’de Diyarbak?r Devlet Tiyatrosu Mehmet Ali Bey’in yazd??? “Ayyar Hamza”y? sahneleyerek aç?ld?.
15 Aral?k 1988’de Prof.M.Bozkurt KURUÇ, Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?ü’ne getirildi.
4 Nisan 1990 ‘da Ankara’da ?rfan ?ahinba? Atölye sahnesi aç?ld?. Deneme sahnesi olarak kullan?lmak amac?yla aç?lan sahnede, Federal Almanya’dan gelen konuk Ruhr Tiyatrosu Jean–Paul SARTRE’?n “Mezars?z **üler” adl? oyununu sahneledi.
14 ?ubat 1992’de, Mehmet EGE Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?ü’ne getirildi. 1 Nisan 1992’de Bozkurt KURUÇ, Bölge ?dare Mahkemesi’nin karar?yla görevine döndü.
14 Ekim 1992’de, Genel Müdürlü?e Yücel ERTEN atand?.
27 Mart 1993’te Antalya Devlet Tiyatrosu, Haldun TANER’in yazd??? “Sersem Kocan?n Kurnaz Kar?s?”yla aç?ld?.
Ankara’da Kamyon Tiyatrosu uygulamas?, 27 Nisan 1993’te K?z?lcahamam Lisesi’nin bahçesinde, Sönmez ATASOY’un “Yedi Köyün Yarg?c?” adl? çocuk oyunuyla ba?lad?.
6 Ocak 1994’te Atatürk Kültür Merkezi’nde William Shakespeare’in “Hamlet”ini sahneleyerek aç?lan Birim Tiyatro Atölye Sahnesi, daha sonra Aziz Nesin Sahnesi ad?n? ald?.
Yücel ERTEN, Genel Müdür seçimine aday olaca?? için 7 ?ubat 1994 ‘te görevinden ayr?ld?. 8 ?ubat 1994’te Tamer LEVENT, Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?ünü vekaleten yürütmekle görevlendirildi.
Kültür Bakanl???’n?n talimat?yla yap?lacak e?ilim yoklamas? için kararla?t?r?lan 14 ?ubat 1994 günü Prf.M.Bozkurt KURUÇ Genel Müdürlü?e Dan??tay karar? ile ba?lad?. Tüm kurum çal??anlar?n?n oylar?yla seçildikten sonra Bakanl?k taraf?ndan önerilen Tamer LEVENT, 25 Mart 1994’te atamas? yap?larak Genel Müdürlük görevine ba?lad?.
Prof.M.Bozkurt KURUÇ, Dan??tay karar?yla 1 A?ustos 1994’te Genel Müdürlük görevine döndü.
Ankara’da Mahir Canova Sahnesi, 7 Nisan 1995’te Orhan ASENA’n?n “Candan Can Koparmak” adl? oyunuyla aç?ld?.
?zmir Bornova Belediyesi U?ur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi 7 Mart 1997’de Necati CUMALI’n?n yazd??? “Gömü”yle aç?ld?.
Sivas Devlet Tiyatrosu, 26 Kas?m 1997’de Atatürk Kültür Merkezi’nde Ferdi MERTER’in “Seviyorlard? Ya?am?” adl? oyunuyla aç?ld?.
Van Devlet Tiyatrosu, 9 Aral?k 1997’de Recep B?LG?NER’in “Sar? Naciye” adl? oyunuyla aç?ld?.
12 Aral?k 1997’de Erzurum Devlet Tiyatrosu, Ergun SAV’?n “Can Bebek” oyunuyla yerle?ik düzene geçti.
Konya Devlet Tiyatrosu, 19 Aral?k 1997’de Refik ERDURAN’?n yazd??? “Tamirci”yle aç?ld?.
Sivas Devlet Tiyatrosu 2 Mart 1998’de Athol Fugart-John Kani-Winston Ntskona’n?n yazd?klar? “Ada” adl? oyunla, Cumhuriyet Üniversitesi Oda Tiyatrosu’nda da oyun sahnelemeye ba?lad?.
24.08.1998 tarihinde K.Lemi Bilgin Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?üne atand? ve bu görevi 09.12.1999 tarihine kadar sürdürdü.
26.02.1999 – 22.09.1999 tarihleri aras?nda Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?ü ne vekaleten ?.Rahmi Dilligil atand?. Dilligil 09.12.1999 tarihinde ise Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?ü’ne atand?.
06.02.2001 tarihinde Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?üne Vekaleten Faruk Günu?ur atand?.
24.08.2001 tarihinde K.Lemi Bilgin Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?üne atand?.
22.08.2005 tarihinde ?.Mine Acar vekaleten Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?üne atand?.

23.05.2007 tarihinde K.Lemi Bilgin Devlet Tiyatrolar? Genel Müdürlü?üne atand?.

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn77
mod_vvisit_counterDn785
mod_vvisit_counterBu Hafta3362
mod_vvisit_counterBu Ay26346
mod_vvisit_counterToplam7640180

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev