TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Callan Method

Deren Koray Group Dil Okullar?'n?n kulland?klar?, oldukça ba?ar?l? olan E?itim metodu Callan Method Nedir ?

?NG?L?ZCE D?L E??T?MDE DÜNYACA ÜNLÜ CALLAN METOD FARKI

Callan Method Nedir?

Callan Method standart ?ngilizce kurslar?n ö?retti?i ?ngilizceyi sadece 1/4 zamanda ana dili ?ngilizce olan özel e?itimli ö?retmenlerle ?ngilizce konu?turarak ö?rencisine gerçek ?ngilizce e?itimi veren Londra merkezli bir dünyaca ünlü bir e?itim metodudur. ENGLISH LIFE Callan Method Organisation taraf?ndan sunulan orijinal ders materyalleri ile ?ngilizce dersi veren onayl? bir dil okuludur.

 • Callan Metod (CMO) 1960'da ?ngiltere'de ?ngilizce e?itim amac?yla ba?lam?? köklü, dünyaca ünlü ?ngilizce ö?renme yöntemidir, ?ngilizce e?itimdeki ba?ar?s?n? tüm dünyada kan?tlam?? bir metottur.
 • 4 de?i?ik ?ngilizce aksan?na sahip tamam? profesyonel, ana dilleri ?ngilizce olan yabanc? ö?retmen kadrosu (?ngiliz, Amerikan, Avustralya - Yeni Zelanda ve ?skoç) metodu etkin ?ekilde, Londra merkez okulumuzla paralel uygular
 • Klasik sistemlerden ve yöntemlerden 4 kat daha h?zl? ?ngilizce gramer bilgisi ve ?ngilizce konu?ma becerisi kazand?r?r
 • Sadece 140 saatte hiç ?ngilizce bilmeyen birini (beginner) 1222 kelime 14 tense bilgisini içeren Cambridge Preliminary (CPL) seviyesine ula?t?r?r
 • S?n?flarda maksimum 10, ortalama 7 ö?renci bulunur
 • Klasik sistemlere oranla ö?rencinin ?ngilizce derslerinde ?ngilizce konu?ma oran? %40 daha fazlad?r
 • ?ngilizce dersini tamamen derste ö?reten bir sistemdir, sürekli tekrara dayal?d?r, unutma riski içermez
 • Tamamen ö?retmen – ö?renci diyalog sistemine dayan?r ve sözlük gibi klasik ders araçlar? gerektirmez
 • IBM – FIAT – OLIVETTI – PHILIPS – HONEYWELL gibi dünya devleri, personel ?ngilizce dil e?itimlerinde Callan Metod'u kullan?rlar. Türkiye'nin önde gelen kurulu?lar?nda görev alan yönetici ve personel de Callan Metod'u tercih etmektedirler
 • Ö?renciler derste 1 dakikada ortalama 210, 1 derste ortalama 10500 ?ngilizce kelime i?itir, ?ngilizce dersinde ?ngilizce gramer konular? dahi konu?ularak i?lenir
 • Ö?rencilerimiz diledikleri zaman kursu dondurabilir, erteleyebilir ve daha sonra kald?klar? yerden ba?ka bir grupta ?ngilizce e?itimlerine devam edebilirler. Callan Metod bu esnekli?i ö?rencilerimize sunabilen e?siz bir metottur
 • Her ya? seviyesine uygun bir ?ngilizce e?itim metodudur, kolayd?r ve zevklidir
 • Ö?rencilerimiz diledikleri ?ehirde e?itimlerini sürdürebilir, ?ubelerimiz aras?nda diledikleri zaman yatay geçi? yapabilirler. Böylece e?itimleri yar?m kalmam?? olur
 • Ö?renci diledi?i gün, diledi?i saatte kursa ba?layabilir, ?ngilizce dersleri zincir ?eklinde i?lenir, klasik / geleneksel sistemlerdeki gibi dönemler için uzun beklemeye gerek yoktur. Çabuk mezun eder, çabuk s?n?flar açar?z. Çünkü ?ngilizceyi çok h?zl? ö?retiriz. Klasik metodlar gibi 24 - 36 ay süren uzun e?itimler vermeyiz
 • Kalitesi onaylanm??, dünya üzerinde 5 k?ta, 23 ülkede ve 400'den fazla okulda uygulanan ?ngilizce e?itim metodudur. Ortamala 1 milyon dünya ö?rencisinin ortak ?ngilizce e?itim metodudur
 • Ö?rencilerimiz ?zmir yurtd??? e?itim servisimizin dan??manl?k ve deste?i ile Londra'daki merkez okulumuzda diledikleri seviyede geçi? yapabilir ve e?itimlerini Londra'da tamamlayabilirler. Arzu eden ö?rencimiz Londra'daki merkez okulumuzda ald??? e?itime Türkiye'deki ya da dünya üzerindeki di?er okullarda da devam edebilir
 • Yaz okullar?m?zda 2500'den fazla ö?rencimizin Londra'da ?ngilizce e?itimi ald??? e?siz bir metodtur
 • Sadece ?ngiltere Cambridge'den gelen ve CMO'nun resmi web sitesinden her ö?rencimiz için lisans bedelleri ödenerek indirilen orijinal e?itim materyalleri ile ?ngilizce ders verilir, bu kitaplar herhangi bir ma?aza ya da k?rtasiyede sat?lmaz
 • Callan Metodu bilimsel yöntemlerle kesintisiz tekrara dayal? konu?ma, yazma ve okuma çal??malar? ile ö?renciye uygulan?r, çok pratik ve etkilidir, standart yöntemlere benzemez
 • Callan Metod, ücretsiz ?ngilizce deneme derslerine kat?l?m ve test olana?? sunar, ö?renci metodun gücüne tan?k olduktan sonra okula kayd?n? yapt?r?r, metod bu anlamda görücüye ç?kar
 • Ek ders materyalleri ile kendi kendinize çal??ma ve kurda ilerleme olana?? sunar. CD/MP3 ve kitap destekli "Self Study" sistemi ile derslerden ayr? kald???n?z zaman eksiklerinizi kolayca giderebilirsiniz
 • ?irket ve kurum çal??anlar? gibi sabit mekanlarda bulunan adaylar?n ?ngilizce e?itiminde kolayl?kla k?sa sürede uygulanabilir, ?irketler bu sayede zamandan ve paradan tasarruf eder
 • Anadili ?ngilizve olan yabanc? ö?retmenlerimiz dinamik, ö?renciyi sürekli aktif tutan her dakika konu?turmaya yönelik yo?un bir ?ngilizce ders sistemi uygular. Callan Metod ö?renci ve ö?retmenin en yava?? bile klasik sistemlerden çok daha h?zl?d?r ve verimlidir
 • Sorular ö?renciye iki kez h?zl? ?ekilde sorulur, bu sayede 1 yerine 2 defa ?ngilizce cümleler ve kelimeler i?itilir, asla bo?lu?a izin verilmez, dersler dolu dolu geçer
 • Gereksiz araç ve gereçler bu metotta kullan?lmaz. Sebebi çok basittir. Ö?retmen ö?retir, ö?renci ö?renir. Ö?retmen ve ö?renci aras?ndaki tek köprü ?ngiltere'de bas?l?p da??t?lan ayn? zamanda resmi siteden indirilebilen ö?renilecek ?ngilizce kelimelerin Türkçe anlamlar?n?n bulundu?u 12 setten olu?an ?ngilizce ders e?itim kitab?d?r
 • Sorular?n yan?t?n? h?zland?rmak, ö?renciyi konu?maya yönlendirmek ve dü?ünmeden yan?t alabilmek için ö?retmen ipucu yan?tlar verir, ö?renci cümlenin gerisini refleksif verir.
 • Uzun ?ngilizce yan?t alabilmek için sorular negatif yönde iletilir böylece konu?ma oran? %50 oran?nda artt?r?l?r, ö?renci ?ngilizce cümle kurarken dü?ünmeye sevk edilir
 • Ders tekrarlar?nda çeviriye izin verilmeden sorunun yan?t? ana dilimizde konu?ur gibi dü?ünmeden almaya yönelik refleksif e?itim uygulan?r, t?pk? yürürken ayaklar?m?za komut vermemek ya da nefes almay? bilinçli yapmamak gibi
 • ?ngilizce konu?ma ve ?ngilizce pratik becerisi olan ö?renciye ö?retmen taraf?ndan "push" (e?lik etme), konu?ma becerisi olmayan ö?renciye de "pull" (önden konu?ma) tekni?i uygulan?r, bu gibi tekniklerde ba?ar?l? olan ö?retmenler ENGLISH LIFE dil okullar? bünyesinde e?itim vermeye hak kazan?r
 • Her derste 25 yeni ?ngilizce kelime ö?renci da?arc???na kazand?r?l?r, bu sayede ö?rencilerin CPL (Cambridge Preliminary Level) için 1222, CFC (Cambridge First Certificate Level) için 2450 ve CAE seviyesi için de 4000 kelime kazanmas? garanti edilir
 • Ö?rencinin ingilizce konu?urken yapt??? telaffuz hatalar? an?nda taklit edilerek düzeltilir ve ö?rencinin ilgili kelimeyi do?ru telaffuz etmesi sa?lan?r, bu i?lem anadili ?ngilizce olan ö?retmenlerimiz taraf?ndan kurallara uygun ?ekilde yap?l?r
 • ?ngilizce derslerinde ö?renilen her yeni ?ngilizce kelime, cümle, gramer kal?b? ve kurallar? önce tekrar edilir, sürekli yazma çal??malar?yla geli?tirilir, okuma bölümünde revize edilir ve de?i?ik günlerde ortalama 7 kez tekrar edilerek ö?rendikleri ?ngilizce kelime ve ?ngilizce gramer yap?lar? belleklerde peki?tirilir.
 • ?ngilizce konu?ma e?itimi gerçek ya?amda kullan?lan gerekli k?saltmalar ve uygulamalarla eksiksiz verilir, dolay?s? ile TV'de ya da telefonda geçen ?ngilizce konu?malar ö?rencilerimize farkl? gelmez
 • Metod toplam 12 kurdan olu?ur, her kur sonunda yap?lan k?sa süreli genel tekrarlarla ?ngilizce bilgilerinin haf?zalar?nda güncel tutulmas? sa?lan?r, mezun olan ö?rencilerimizin ?ngilizceleri ELNET sistemi ile e-bülten ve ara s?navlarla yabanc? ö?retmenlerimiz taraf?ndan canl? tutulur
 • Ö?renciler kendilerine anadili ?ngilizce olan yabanc? ö?retmenlerimiz taraf?ndan yöneltilen ani sorulara yan?t vermek üzere haz?r beklerler, dersler "tenis maç?" konsepti ile i?lenir, ?ngilizce derslerde sürekli konsantrasyon bu sayede sa?lan?r
 • S?n?ftaki ö?renci say?s?n?n s?n?rl? olmas? ve metodun h?z?, ?ngilizce konu?ma oran?n?n %70 oran?nda artmas?na dolay?s? ile çabuk ö?renmeye olanak verir
 • Her s?n?f?n ?ngilizce e?itimdeki günlük geli?im çizelgesi takip edilir ve bu çerçevede metodun ba?ar?s? bilgisayar deste?i ile do?rulan?r
 • ?ngilizce e?itim verdi?imiz Callan Metod yine ?ngiliz e?itim sistem ve disiplini çerçevesinde ENGLISH LIFE dil okullar?nda ö?renciye verilir
 • Zorunlu olarak ?ngilizce derslerimize kat?lamayan kursiyerlerimiz metod CD'lerini takip ederek, gelemedikleri günleri kolayca telafi edebilir ve kald?klar? yerden derse eksiksiz geçi? yapabilirler. Özellikle vardiya sistemine sahip kat?l?mc?lar?m?z için ideal bir ?ngilizce e?itim metodudur

Özetle, ENGLISH LIFE ?ngilizce Dil Okullar? ve Callan Metod ?ngilizce e?itimi için bir ?anst?r!

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn145
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Hafta2738
mod_vvisit_counterBu Ay27638
mod_vvisit_counterToplam7725695

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev