TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Dalgalar
Sarmal Yayda Dalga Hareketi

DALGALAR

             Bu bölümde amaç dalga hareketinin genel özelliklerini ö?renerek ?????n tanecik modeli ile aç?klanamayan olaylar?n?n dalga modeli ile aç?klan?p, aç?klanamayaca??n? tart??makt?r. Bu nedenle önce dalga hareketi tüm yönleriyle incelenecektir.

             Esnek bir ortama verilen sars?nt? nedeniyle ( durgun suya parma??n?z? soktu?unuzda ), esnek ortamda meydana gelen ?ekil de?i?ikli?inin, ortam? meydana getiren tanecikler arac?l???yla bir noktadan di?erine ta??nmas? olay?na dalga hareketi denir.

Devamını oku...
 

ATMALARIN B?RB?R? ?Ç?NDEN GEÇMES?

               Bir yay üzerinde kar??la?an iki atman?n her ikisi de ba? a?a?? ya da her ikisi de ba? yukar? iseler kar??la?ma noktalar? birbiri üstüne binerek birbirini güçlendirir.

               Yayda kar??la?an atmalar?n biri ba? a?a?? di?eri ba? yukar? iken kar??la?t?klar?nda kar??la?an noktalar kadar atmalar birbirini söndürür.

               Üst üste binme olay? sona erdi?inde atmalar?n kar??la?madan önceki h?z, yön ve genliklerinde hiç bir de?i?me gözlenmez.

Devamını oku...
 

SU YÜZEY?NDE DALGA HAREKET?

                 Su dalgalar? ve özellikleri, dalga le?eni ad? verilen taban? cam, kenarlar? suyu tutacak biçimde çevrili bir araç ile incelenir. Dalga le?enine üstten ???k tutulunca su yüzeyinde olu?an dalgalar mercek gibi davran?p kab?n alt k?sm?nda ayd?nl?k ve karanl?k bölgeler olu?turur. Bu da incelemeyi kolayla?t?r?r.

                 Su ortam?nda do?rusal ve dairesel olmak üzere iki tip dalga yarat?labilir.

Devamını oku...
 
Do?rusal Dalgalar?n Yans?mas?

DO?RUSAL DALGALARIN YANSIMASI

            1. Do?rusal engel üzerine gönderilen do?rusal dalgalar gelme aç?s? ( i ), yans?ma aç?s? ( r ) e?it olacak ?ekilde yans?rlar.

Devamını oku...
 
Dairesel Dalgalar?n Yans?mas?

DA?RESEL DALGALARIN YANSIMASI

                 1. Do?rusal dalga düzlem engel üzerine gönderilirse engelin içinden dairesel dalgalar ç?k?yormu? gibi görüntü görüntü olu?turacak ?ekilde yans?rlar. Dairesel dalga üreten kaynak ile düzlem engelde olu?an kayna??n görüntüsü ayn? fazl? özde? iki kaynak gibi davran?r.

                 

Devamını oku...
 

SU ORTAMINDAN DALGALARIN YAYILMA HIZI VE FREKANSININ ÖLÇÜLMES?

                  Su ortam?nda yay?lan dalgalar?n h?z?, ortamdaki su derinli?i ile orant?l?d?r. Dalgalar derin suda h?zl?, s?? suda yava? yay?l?rlar. ?deal s?v?larda dalgalar?n yay?lma h?z? s?v? derinli?inin karekökü ile do?ru orant?l? al?nabilir. Ancak genel olarak s?v? içinde dalgan?n yay?lma h?z? s?v? derinlikten ba?ka etkenlere de ba?l?d?r.

                  Bir su ortam?nda kaynak hareketsiz ve su derinli?i sabit kald??? sürece dalgalar?n h?z? de?i?mez. Periyodik dalgalar üreten sabit bir kaynak ç?kan dalgalar?n h?z?; v = λ / T = λ.f ba??nt?s? ile hesaplan?r.

Devamını oku...
 
Dalgalar?n K?r?lmas?

DALGALARIN KIRILMASI

                Dalgalar?n derinlikleri farkl? bir ortamdan di?erine geçerken do?rultu de?i?tirmesine k?r?lma denir. Derinli?i de?i?en dalga le?eninde dalgan?n h?z?ndaki de?i?me dalgalar?n do?rultu de?i?tirmesine neden olur.

Devamını oku...
 
Parabolik S?n?rlarla Birbirinden Ayr?lan Farkl? Derinlikteki Su Ortamlar?nda Dalgan?n K?r?lmas?

PARABOL?K SINIRLARLA B?RB?R?NDEN AYRILAN FARKLI DER?NL?KTEK? SU ORTAMLARINDA DALGANIN KIRILMASI

           K?r?lma incelenirken s?? ortamda dalgalar?n yava? gitti?ini biliyoruz. Bu nedenle s?? ortam saydam maddelerde çok yo?un ortama kar??l?k gelir.

           Atmalar bu ?ekilde ayr?lan ortamlara girdiklerinde her noktas? her an ayn? ortam içinde bulunmayaca??ndan ?eklide de?i?meye u?rar.

           Do?rusal atmalar?n orta k?sm? s?? ortamda daha fazla kalaca??ndan geride kal?r bu ?ekilde s?? ortam? terk terk eden atma bükülerek odaklanmas? sonucu dairesel atma olu?turur. Bu olay ?????n ince kenarl? mercekten geçi?ine benzemektedir.

Devamını oku...
 
Giri?im

G?R???M

                Dalgalar?n bir ortamda kar??la?t?klar?nda üst üste binme ilkesinde gördü?ümüz gibi atmalar?n durumuna ba?l? olarak birbirini güçlendirdi?ini veya söndürdü?ünü biliyoruz.

                Su ortam?nda farkl? iki kaynaktan ç?kan periyodik dalgalar?n iki tepesi kar??la?t???nda çift tepe, iki çukuru kar??la?t???nda çift çukur ve bir tepe ile bir çukurun tam üst üste bindi?i yerde ise hareketsiz dü?üm noktalar? olu?tu?u gözlenir. Bu olaya giri?im, üst üste binme sonucu gözlenen yeni dalga desenine de giri?im deseni denir.

                Ayn? anda dalga üretmeye ba?layan özde? kaynaklara ayn? fazda kaynaklar diyoruz. Ayn? fazl? iki kayna??n periyodik dalga üretti?i bir ortamda gözlenen giri?im deseni kullan?larak

Devamını oku...
 

DÜ?ÜM Ç?ZG?S? VE DALGA KATARI SAYISININ HESABI

               Ayn? fazl? kaynaklar?n olu?turdu?u giri?im deseninde kaynaklar? birle?tiren do?ru boyunca  dü?üm çizgileri dalga katarlar?n?n nas?l dizildi?ini biliyoruz. O halde çizim yolu ile;

               * Dü?üm çizgileri merkez do?rusundan önce λ/4 sonra kendi aralar?nda λ/2 aral?kla yerle?tirilir.

                Bu yerle?tirme i?lemi son dü?üm çizgisi ile kaynak aras?nda λ/2 den daha az kalana kadar sürdürülür.

               * Dalga katarlar? ise ilki merkez do?rusu üzerinde olmak üzere merkezden ba?layarak λ/2 aral?klarla yerle?tirilir.

Devamını oku...
 
Faz Fark?

FAZ FARKI

       Kaynaklardan biri Δt kadar gecikme ile dalga üretiyorsa veya birinden ç?kan dalgalar Δl kadar fazla yol al?yorsa kaynaklar aras?nda faz fark? olu?ur.

       Gecikme süresi T periyodunun tam katlar? veya yol fark? λ dalga boyunun tam katlar? ise kaynaklar aras?nda faz fark? olu?maz.

       Faz fark? bu nedenle 0 ile 1 aras?nda de?i?en bir say?d?r.

       P = Δt/T = Δl/λ   ;   0 < p < 1

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn503
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6509
mod_vvisit_counterBu Ay19149
mod_vvisit_counterToplam7717206

Kimler evrimii

Şu anda 21 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev