TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

CÜMLE B?LG?S?

Cümle bir duyguyu, bir dü?ünceyi, bir dile?i, bir yarg?y? tam olarak anlatan sözcük ya da sözcük öbe?idir.

Bir cümlenin her okuyan ya da dinleyen taraf?ndan farkl? anla??lmas? cümle yorumu demek de?ildir. Tam tersine bir cümlenin herkes taraf?ndan ayn? ?ekilde anla??lmas? gerekir.

Cümleyi okuyan?n veya dinleyenin kültür düzeyi, dü?ünce yap?s? nedeniyle bir cümleden farkl? anlamlar ç?karaca??n? söylemek anlam bilgisiyle ba?da?maz.

Bir cümlede göreceli kavramlar?n egemen oldu?u bir anlat?m varsa bu anlat?ma "öznel anlat?m" denir. Buna kar??l?k cümledeki anlat?m herkes için geçerli olan de?er yarg?lar?n? içeriyorsa bu cümlede "nesnel anlat?m" vard?r.

* Sonbahar insanlar? olumsuz etkiler(Öznel)
* Sonbaharda yapraklar sarar?r (nesnel)

Cümle Vurgusu:

Bir cümlede as?l verilmek istenen, yükleme en yak?n sözcük veya sözcük öbe?i ile verilir. Eylem cümlelerinde vurgu yükleme en yak?n ögedir.

* Bu y?l sizi s?nava biz haz?rlayaca??z.
* Bu y?l biz sizi s?nava haz?rlayaca??z.
* Bu y?l biz s?nava sizi haz?rlayaca??z.
* Biz sizi s?nava bu y?l haz?rlayaca??z.

?sim cümlelerinde ise vurgu yüklemdedir.

* Kom?umuz terbiyelidir.
* Bugün hava çok güzeldir.

UYARI: Devrik cümlelerde vurguyu bulmak için kurall? duruma getirmek do?ru olur. Cümle vurgusunun temeli "sözcük vurgusu" na dayan?r. Çok heceli sözcüklerde genellikle son hece vurgulu söylenir, buna sözcük vurgusu denir.

Cümlede Anlam Farkl?l?klar?:

1- K?nama anlam?: K?nama, yap?lan i?i de?er yarg?lar? aç?s?ndan de?erlendirip do?ru bulmayarak ay?plamakt?r.

* Nas?l olur da küçücük bir çocu?un paras?n? al?rs?n.
* Böyle nur yüzlü bir ihtiyara bak?lmaz m? hiç.

2- Alay anlam?: Bir ki?inin veya bir durumun yetersiz, kusurlu, gülünç yönlerini küçümseyerek ele?tirmek, alay etmek demektir.

* O kadar zeki ki liseyi alt? y?lda bitirdi.
* Dili çok iyi kullan?r, ne de olsa sakatatç? çocu?u!
* Ne anlars?n ya resimden!

3- Yergi anlam?: Eksiklerin,sak?ncal? durumlar?n küçümsenmesi, ele?tirilmesi yergidir.

* Böyle ders çal???rsan?z tabii ba?aramazs?n?z.
* Baba kendi yapmad???n? çocu?undan nas?l ister ki!
* Borcunu ödemez, sözünü tutmaz, nas?l biri bu!

4- Küçümseme anlam?: De?er vermemek, önemsememek, küçük görmektir.

* Bu soruyu ilkokul ö?rencileri bile çözer.
* Üç y?l bekledin de bu arabay? m? ald?n!
* Adam olacak da ailesine bakacak!...

5- Be?enme anlam?: Yap?lan bir i?in, olu?an bir durumun veya ki?inin de?erli bulunmas?, de?erlere uygun bulunmas? be?enmedir.

* Yedi?im yemek nefisti.
* Verilen i?i mükemmel yapard?.
* Ne giydiyse kendine yak??t?r?r.

6- Az?msama anlam?: Bir ?eyin umulandan az bulunmas?, yetersiz görülmesi, az?msamad?r.

* Üç kez ko?makla ko?ucu olunmaz.
* Haftada bir saat sporla zay?flayamazs?n?z.
* Bu paraya asla çal??mam.

7- Yetersizlik, gücü yetmeme, ba?ar?s?zl?k anlam?:
* Birkaç soru daha çözebilseydi, s?nav? kazan?rd?.
* Ya?mur ya??nca sel bask?nlar?n? önleyemiyor belediye.
* Konu oldukça iyi ama anlat?m hiç de ba?ar?l? de?il.

8- Övgü, övünme anlam?: Ki?inin, durumun, nesnenin, kavram?n, üstün yönlerini de al?p de?erlerini artt?rmak, övmektir. Bunu ki?i kendisi veya toplulu?u için yaparsa övünme olur.

Övme: * Onu bir de bilgisayar?n ba??nda gör!
* O boy, o gözler, o burun... sanki ta?bebek.
* Böyle uyumlu bir aile görmemi?sinizdir.

Övünme: * Biz adam? böyle mat ederiz.
* Ben olmasayd?m siz zor ç?kard?n?z buradan.
* Ben sizin ya??n?zdayken...

9- Yak?nma anlam?: Bir ki?inin sözündeki, davran???ndaki veya çevresindeki yanl??l?klardan, eksiklerden duyulan rahats?zl???, k?rg?nl??? üçüncü bir ki?iye yak?narak anlatmak, ?ikayette bulunmak bir yak?nmad?r.

* Bir de ald??? borçlar?n? ödeyebilse.
* Yememi?, içmemi?, söylediklerimi ö?retmene yeti?tirmi?.
* Benden habersiz ak?am yeme?ine konuk ça??rm??.

10- Sitem anlam?: Bir ki?iyle ilgili al?nganl?k, üzüntü, k?zg?nl?k gibi duygular?n biraz da i?neleyici bir dille ortaya konulmas? sitemdir.

* Parti vermi?siniz de en yak?n kom?unuzu, bizi, ça??rmam??s?n?z.
* Senin bu sözleri söyleyece?ini hiç sanmazd?m.
* A?kolsun bana da m? böyle davran?yorsun!

11- Uyarma: Bir ki?iye yanl?? bir i? yapmamas?n?, yanl?? bir davran??ta bulunmamas?n? söylemek, uyarmakt?r.

* Biraz daha sessiz olabilir misiniz?
* Derslerinizi günü gününe yapmal?s?n?z.
* Bütün seçenekleri okumadan yan?t?n?z? i?aretlemeyin.

12- ?a?ma anlam?: Beklenmedik bir durumla kar??la??ld???nda duygu ve dü?üncelerin ortaya konmas? ?a??rmad?r.

* Nas?l kesebildin bunca odunu!
* Aa! Siz de mi bu sitede oturuyorsunuz!
* Kö?eyi dönünce köpekle kar??la?mayay?m m?!

13- Tehdit, korkutma anlam?: Birini kayg?land?rmak, korkutmak, göz da?? vermek, tehdit etmektir.

* Bir daha seni bu evde görmeyece?im!
* Hele bir geç kal da!...
* Bunu ne duymu? olay?m ne de görmü?!

14- ?kilem (tereddüt) anlam?: Karars?zl???n ortaya konulmas? ikilemdir.

* Biz de sizinle gelsek mi ki!...
* Acaba biz de alsak m? ki bu arabalardan?
* Yar?n sinemaya gideyim mi, gitmeyeyim mi!

15- Varsay?m anlam?: Bir ?eyin kan?tlanmadan geçici olarak benimsenmesi önerisi, tahminde bulunma, öyle kabul etme varsay?md?r.

* Diyelim ki enflasyon % 10'a dü?tü.
* Tut ki ülkedeki i?sizlik sona erdi.
* Bizim görmedi?imizi say.

16- Yan?lg? anlam?: Dü?ünülen, varsay?lan bir durumun gerçekle?memesi, yan?lmay? ortaya ç?kar?r.

* Seni çok çal??kan biri san?rd?m.
* Körfez sava??nda kazançl? ç?kaca??m?z? sanm??t?k.
* Avrupa her ?eyi kolayl?kla kabul edece?imizi dü?ünmü?.

17- A?amal? geli?me: Zaman içinde durumun de?i?ip azalmas? veya artmas? a?amal? bir geli?meyi anlat?r.

* Son y?llarda çok daha güzel ya??yordu.
* Her y?l biraz daha güzelle?iyorsunuz.
* Damlaya damlaya göl olur.

18- Ac?ma anlam?: Bir ki?inin ya da canl?n?n içine dü?tü?ü olumsuz durumdan üzüntü duymak, ac?makt?r.

* Depremden kurtulanlar?n hali yürekler ac?s?yd?.
* Tanr? kimseyi bu durumlara dü?ürmesin.
* Zavall? her gün eriyip gidiyordu.

19- Ko?ul (?art) anlam?: Bir olgunun gerçekle?mesi için bir ba?ka etmenin gerekmesi, ko?uldur.

* Derslerinize çal???rsan?z kazan?rs?n?z.
* Ekonomik sorunlar?m?z? çözelim de kalk?nm?? olal?m.
* Dü?ünen ki?iler ço?al?rsa demokrasi geli?ir.

20- Sebep (neden) anlam?: Bir durum di?er bir durumun olu?mas?na yol aç?yorsa buna yeni durumun sebebi denir.

* Paras? yetmedi?i için uçakla gelememi?.
* Sözlerinizi dinlemedi?inden hata yap?yor.
* Mutluluktan uçacakt?.

21- Amaç anlam?: Bir eylemi hedeflenen bir ba?ka eylem için yapmak amaç gütmektir.

* Yeni bir elbise almak için çok çal???yor.
* Gelecek ku?aklara güzel bir dünya b?rakmak için çal??al?m.
* S?nav? kazanay?m diye gece gündüz çal???yor.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1100
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7516
mod_vvisit_counterBu Ay21901
mod_vvisit_counterToplam7598583

Kimler evrimii

Şu anda 19 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev