TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

CÜMLE B?LG?S?

Cümle bir duyguyu, bir dü?ünceyi, bir dile?i, bir yarg?y? tam olarak anlatan sözcük ya da sözcük öbe?idir.

Bir cümlenin her okuyan ya da dinleyen taraf?ndan farkl? anla??lmas? cümle yorumu demek de?ildir. Tam tersine bir cümlenin herkes taraf?ndan ayn? ?ekilde anla??lmas? gerekir.

Cümleyi okuyan?n veya dinleyenin kültür düzeyi, dü?ünce yap?s? nedeniyle bir cümleden farkl? anlamlar ç?karaca??n? söylemek anlam bilgisiyle ba?da?maz.

Bir cümlede göreceli kavramlar?n egemen oldu?u bir anlat?m varsa bu anlat?ma "öznel anlat?m" denir. Buna kar??l?k cümledeki anlat?m herkes için geçerli olan de?er yarg?lar?n? içeriyorsa bu cümlede "nesnel anlat?m" vard?r.

* Sonbahar insanlar? olumsuz etkiler(Öznel)
* Sonbaharda yapraklar sarar?r (nesnel)

Devamını oku...
 

Cümle: Sözcüklerin yan yana gelerek bir duyguyu, bir dü?ünceyi, bir iste?i, bir i?i, k?sacas? bir yarg?y? tam olarak anlatabilir duruma gelmi? biçimine cümle denir.

Burada,  cümlenin anlam yönü ele al?n?p öznellik, nesnellik, kar??la?t?rma... gibi anlamlar ifade eden cümleler üzerinde durulacakt?r.

Öznel Anlat?m

 Do?rulu?u ya da yanl??l??? ki?iden ki?iye de?i?en, do?rulu?u tart???lan dü?üncelerin anlat?ld??? yarg?lara öznel yarg? denir. Bu yarg?lar?n kullan?ld??? anlat?ma da öznel  anlat?m denir. Bu cümlelerde (yarg?larda) bence ifadesi vard?r.

*?zmir,tarihi ve do?al güzellikleriyle e?siz bir ?ehrimizdir.
*?air söyleyi? güzelli?iyle türkü tad?nda bir ?iir sunuyor bize.
*Konferansa kat?lanlar?n saçma sapan fikirleri beni iyice s?km??t?.
*Yazar,sürükleyici anlat?m? ve ilginç betimlemeleriyle okuyucuyu olay?n içinde ya?at?yor.
*Çat?k ka?lar?,yaral? yüzüyle insan? ürküten bir havas? vard?.

Devamını oku...
 

CÜMLE

Bir duyguyu, dü?ünceyi, iste?i, haberi, durumu, olay? vb. ifade etmek için kurulan ve kendi içinde anlam ve yarg? bütünlü?ü olan sözcü?e veya söz dizisine cümle denir.

 

Bugün hava ne kadar güzel!
Senin de benim gibi, otobüste, çalan cep telefonun uzun süre açmayanlara, “?ehir magandalar?!” diye ba??ras?n geldi mi hiç?

Özellikleri

]Her cümle bir yüklem ve varsa ona ba?l? di?er ö?elerden olu?ur.
]Cümlede yarg? bildiren unsur yüklemdir. Cümle yüklem üzerine kurulur. ?htiyaca göre ba?ka ö?elerle desteklenir.

Geldim.
Ben geldim.
Ben buraya geldim.
Ben evden buraya geldim.
Ben evden buraya ko?arak geldim.
Ben evden buraya kadar ko?arak geldim.
Ben seni görmek için evden buraya kadar ko?arak geldim.

]Bir cümle anlam ve yarg? bildiren, ek-fiile çekimlenmi? bir tek isimden (yüklem) veya zamana ve ?ahsa göre çekimlenmi? bir tek fiilden (yüklem) de olu?abilir, yüklemi ve birbirini anlam bak?m?ndan bütünleyen birden fazla kelime ya da kelime grubundan da. Yani en küçük cümle tek kelimeden olu?abilir.

Ö?retmenim.
Ö?retiyorum.
Biz sizinde gelmeyece?iz.
Sokaklarda, caddelerde, kald?r?mlara park eden otolar yüzünden, yayalar?n rahatça yürüme imkân? kalmad? art?k.

Kar??l?kl? konu?malarda tek kelimeden olu?an cevap cümleleri önceki kelimelerle tamamlanmaya b?rak?lm??t?r.

¦?nsan?n elini yakmaz m??
¦Yakmaz.
¦Sen çok güzel Türkçe biliyorsun.
¦Biliyorum.

Devamını oku...
 

YAPI BAKIMINDAN CÜMLELER

1. Basit Cümle
2. Birle?ik Cümle
a. Giri?ik Birle?ik Cümle
b. ?ç ?çe Birle?ik Cümle
c. ?lgi Cümlesi
d. ?artl? Birle?ik Cümle

3. S?ral? Cümleler

4. Ba?l? Cümle
1. “ki”li Ba?l? Cümleler
2. Di?er Ba?laçlarla Kurulanlar

Sonuç


Cümleler, bildirdikleri yarg? say?s?na ve ö?elerin yüklemle olan ili?kisine göre çe?itlere ayr?l?rlar.

Cümlede bir ya da birden fazla yarg? vard?r. Ba?ka bir deyi?le birden fazla cümle bir araya gelip bir cümleymi? gibi görünebilir.

Bir ceylan gibi ürktü. Tek yarg?
Sevincinden ne yapaca??n? ?a??rm??t?. ?ki yarg?
Bu tür cümlelerde baz? ö?eler ortak oldu?u gibi ö?elerin tamam? farkl? da olabilir. Bu cümleler birbirlerine baz? ba?laçlar yard?m?yla ba?lanabildi?i gibi anlam bak?m?ndan da ba?lanabilirler.

Saatine bakt? ve otobüsü kaç?rd???n? anlad?.
Cümleler yap? bak?m?ndan çe?itlere ayr?l?rken içlerindeki kelime say?s? de?il yüklem, fiil veya yarg? say?s? dikkate al?n?r.


Yap? bak?m?ndan cümleler; basit, birle?ik, ba?l? ve s?ral? olmak üzere dörde ayr?l?r.

Devamını oku...
 

??in, olu?un, hareketin, durumun, k?l???n yüklemde nas?l anlat?ld???na göre cümleler çe?itlere ayr?l?r.

Burada i?in yap?l?p yap?lmad???, durumun varl??? yoklu?u, i?in istenildi?i ya da emredildi?i, bildirildi?i ya da soruldu?u önemlidir.

Cümlede anlat?lan i?in, olu?un, hareketin olup olmad???n? veya sözü edilenin var olup olmad???n? bildiren cümlelere haber cümlesi; bir iste?i, dile?i, emri, tasar?y?, ?art? bildiren cümlelere de dilek cümlesi denir.

Bunlar da olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayr?l?r.

Devamını oku...
 

Ö?elerinin Dizili?ine Göre Cümle Türleri

1. Kurall? (Düz) Cümle
2. Devrik Cümle

• Eksiltili Cümle

Türkçe cümle yap?s?nda ö?e dizili?i ?öyledir: Özne + tümleçler + yüklem.

Yüklem sonda bulunur. Ama meselâ ?iirde yüklem cümlenin herhangi bir yerinde olabilir.

Di?er ö?elerin yeri önem s?ras?na göre de?i?ebilir.

Yüklemin cümle sonunda olup olmamas?na göre cümleler ikiye ayr?l?r:

Devamını oku...
 

A. YÜKLEM?N TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER
1. Fiil Cümlesi
2. ?sim Cümlesi

B. Ö?ELER?N D?Z?L???NE GÖRE CÜMLELER
1. Kurall? (Düz) Cümle
2. Devrik Cümle

C. ANLAM YÖNÜNDEN CÜMLELER
1. Olumlu Cümle
2. Olumsuz Cümle
3. Soru Cümlesi
4. Emir Cümlesi
5. Ünlem Cümlesi
6. ?art Cümlesi
7. ?stek Cümlesi

D. YAPI BAKIMINDAN CÜMLELER
1. Basit Cümle

2. Birle?ik Cümle
a. Giri?ik Birle?ik Cümle
b. ?ç ?çe Birle?ik Cümle
c. ?lgi Cümlesi
d. ?artl? Birle?ik Cümle

3. S?ral? Cümleler

4. Ba?l? Cümle
1. “ki”li Ba?l? Cümleler
2. Di?er Ba?laçlarla Kurulanlar

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4705
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4705
mod_vvisit_counterBu Ay24868
mod_vvisit_counterToplam7722925

Kimler evrimii

Şu anda 7 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev