TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Di?er bütün bilimler gibi co?rafya'da gereklilik sebebiyle ortaya ç?km??t?r.Eski ça?larda M?s?r uygarl???nda verimli topraklar?n nerede oldu?u ve nas?l kullan?laca?? gibi konular ayr?ca her y?l gerçekle?en sellerin sonuçlar?n? bulmak ve zararlar?n? en aza indirmek için co?rafyay? kullanm??lard?r.Dönemin göçebe topluluklar? ise su kaynaklar?n?, yerle?ecekleri yerleri ve yollar? bulabilmek için kolay haritalar yapm??lard?r.

Ptolemy'nin haritas?


Eski Yunanl?lar ise verimli alanlar?n k?tl???ndan dolay? denizcilikle ilgilenmi? ve bu alanda co?rafyay? geli?tirmi?lerdir.Miletoslu Hekataios'un ?Ö 500'de yazd??? kitab?n ilk co?rafya yap?t? oldu?u varsay?l?r.Ayr?ca Klaudios Ptolemaios'un Geographike hyphege-sis kitab?nda harita yap?m yöntemlerinden bahsetmi? ve bu alanda co?rafyaya büyük katk?da bulunmu?tur. Eratosthenes, Surlu Marinus ve Ptolemaios da bugün kulland???m?z paraleller ve meridyenlerden olu?an düzenin geli?mesine katk?da bulunmu?lard?r.

Abraham Ortelius'un yeryüzü atlas?


Karakteristik olarak yay?lmac? olan Roma ?mparatorlu?u döneminde co?rafya daha çok askeri amaçlar için kullan?ld? ve geli?tirildi. Co?rafi ?artlar?n sava? üzerindeki etkileri ba?lam?nda yer ve hava incelemelerinde bulundular ayr?ca haritac?l?kta askeri alanda geli?tirildi
?slam dünyas?nda ise Havkal'?n 10. yüzy?lda yazd??? el-Mesalik ve'l-Memalik (Yollar ve Ülkeler), 9. yüzy?lda Belhi'nin yazd??? Suverü-l-Ekâlim (?klim Türleri), 10. yüzy?lda Mesudi'nin yazd??? el-Müru-çü'z-Zeheb (Alt?n Çay?rlar) ve 14. yüzy?lda ?bn Battuta'n?n yazd??? Tuhfetü'n-Nuzzarfi Garaibi'l-Emsar adl? yap?tlar öne ç?kmaktad?r.Ayr?ca ?slam dünyas? taraf?ndan geli?tirilen 360 dereceli düzen haritac?l?kta hâlâ kullan?lmaktad?r.
Pusulan?n Avrupa'ya geçmesi sonucunda uzak diyarlara yolculuklar ba?lad? ve yeryüzü hakk?nda daha geni? bilgiler edinildi. Kristof Kolomb, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Cabot ve Macellan ke?ifleriyle haritalar zenginle?ti.Anversli Abraham Ortelius 1570'te ilk yeryüzü atlas?n? yapt?.
1700'lü y?llardan sonra co?rafya yöntem ve biçim olarak daha bilimselle?ti. Teleskop ve kronometrenin (süreölçer) bulunu?uyla co?rafi bilgilerin güvenilirli?i ve hesaplar?n kolayl??? sa?land?.
1800'lü y?llarda ise co?rafya do?abilimci Alexander von Humboldt Alman bilim adam? ile tarihçi Carl Ritter taraf?ndan akademide ders olarak verilmeye ba?land?.Humboldt'un Cosmos (Evren), Ritter'in de Die Erdkunde (Co?rafya) adl? yap?tlar?nda co?rafya bilgisini düzenli biçimde düzenlemeye çal??arak modern co?rafyan?n dayanaklar?n? att?lar.
A. von Humboldt fiziki co?rafyan?n C. Ritter ise be?eri co?rafyan?n kurucusu olarak kabul edilir.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn930
mod_vvisit_counterDn1041
mod_vvisit_counterBu Hafta5866
mod_vvisit_counterBu Ay19756
mod_vvisit_counterToplam7633590

Kimler evrimii

Şu anda 38 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev