TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Co?rafya'da En'ler

 • Co?rafya'da Enler
  TÜRK?YE’DE
 • Ç.kale ve ?stanbul bo?azlar? dördüncü zamanda olu?mu?tur.
 • Lüle ta??n?n ç?kar?ld??? tek ilimiz Eski?ehir’dir.
 • Türkiye’de en fazla elma ?ç Anadolu’da üretilir.
 • Türkiye’nin en az ormana sahip bölgesi G.D. Anadolu Bölgesi’dir.
 • ?ç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek yeri Erciyes Da??’d?r.
 • Ege Bölgesi’nde en uzun k?y?ya sahip ilimiz Mu?la’d?r.
 • Karadeniz’in en yüksek da?? Kaçkar Da??’d?r.
 • Ta?kömürü ilk defa Zonguldak’ta ç?kar?lm??t?r.
 • Türkiye’de petrol arama çal??malar? ilk defa ?skenderun’da yap?lm??t?r.
 • Türkiye’nin en zengin boksit yataklar? Seydi?ehir’de bulunur.
 • Türkiye’de heyelan en çok k?? mevsiminde görülür.
 • Türkiye’nin do?usu ile bat?s? aras?nda 76 dakikal?k zaman fark? vard?r.
 • Türkiye’nin çay yeti?tirilen tek yöresi D.Karadeniz’dir.
 • Türkiye’nin ilk turistik yerle?im yeri Çe?me’dir.Kümes hayvanc?l??? en çok Marmara Bölgesinde geli?mi?tir.
 • Türkiye’nin en do?u ucunda I?d?r ili bulunur.
 • Ula??m yap?labilinen tek akarsuyumuz Bart?n Çay?’d?r.
 • Ülkemizde ilk dokuma fabrikas? Nazilli’de aç?lm??t?r.
 • Ülkemizde ilk ?eker fabrikas? U?ak’ta aç?lm??t?r.
 • Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikas? Karabük’te aç?lm??t?r.
 • Ülkemizde ipek böcekçili?i en fazla Marmara Bölgesi’nde yap?l?r.
 • Türkiye’nin en fazla kara s?n?r? Suriye ile(877),en az kara s?n?r? ise Nahç?van iledir(10)
 • Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.
 • Ülkemizde 15 adet büyük ?ehir,38.000′de köy mevcuttur.
 • Türkiye’de rüzgâr?n en etkili oldu?u yer ?ç Anadolu’dur.
 • Türkiye’nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir.
 • Türkiye’nin en uzun akarsuyu, K?z?l?rmak’t?r.
  Last Updated ( Saturday, 04 November 2006 )
 • DÜNYADA
 • Avrupa’n?n en uzun nehri Volga’d?r.
 • Deniz seviyesinden en alçak akarsu ?eria Irma??’d?r.
 • Türk devletleri aras?nda alt?n?n en fazla ç?kar?ld??? yer Özbekistan’d?r.
 • Dünyam?za en yak?n gezegen Mars’t?r.(en yak?n gök cismi ise ayd?r)
 • En büyük gezegen Jüpiter’dir.
 • Dünya’n?n en az ya??? alan k?tas? Avustralya’d?r.
 • Dünya’n?n en tuzlu denizi Lut Gölü’dür.
 • Dünya’n?n en küçük adas? Antarktika’d?r.
 • Dünya’n?n en derin gölü Baykal Gölü’dür.
 • Balkanlar?n en büyük gölü ??kodra’d?r.
 • Do?ada en çok bulunan element silisyumdur.
 • Deniz yüzeyinden derinli?i en fazla olan göl ise Lut Gölü’dür.
 • Dünya’n?n en yüksek gölü Titicaca Gölü’dür.
 • Yerle?ik hayat?n mümkün olmad??? tek k?ta Antarktika’d?r.
 • Dünya’n?n en büyük göldenizi Hazar Gölü’dür.
 • Güne?e en uzak gezegen Pluton’dur.
 • Dünya üzerinde çizgisel h?z?n en fazla oldu?u yer Ekvator’dur.
 • Dünyam?za en yak?n gök cismi Ay’d?r.
 • Dünya kalay üretiminde Malezya ilk s?rada yer al?r.
 • Kay?s?, f?nd?k, çay üretiminde ülkemiz ilk s?rada yer al?r.
 • Dünya bor rezervlerin %70′i ülkemizde yer al?r.
 • Dünya’n?n en s?cak yeri de?-ti Lut Çöl’ünde ölçülmü?tür.
 • Dünyan?n en büyük adas? Okyanusya Adas?’d?r.
 • Dünyan?n en büyük akarsuyu, Amazondur.
 • Dünyan?n en uzun akarsuyu, Missisippi’dir.
 • Dünyan?n en büyük krater gölü, Iss?k Gölü’dür.(K?rg?zistan)
 • Dünyan?n en tuzlu denizi K?z?ldeniz’dir.
 • Dünyan?n ilk haritas? ünlü Türk denizci Piri Reis taraf?ndan çizilmi?tir.
 • En derin okyanus çukuru Guam Çukuru’dur
 • Gümü? en çok Meksika’da üretilir.
 • K?y?lar?m?za en yak?n ada Midilli Adas?’d?r.
 • Güne? sistemindeki en s?cak gezegen Venüs’tür.
 • Dünyada rak?m? en dü?ük yer Lud Gölü’dür.
 • Dürbünü ilk yapan Galile’dir.
 • Türkiye d???nda Türk bayra??n?n dalgaland??? tek kale Caber Kalesi’dir.
 • ?lk petrol üreten kuyu ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 1859 y?l?nda Edwin Drake taraf?ndan kurulmu?tur.
 • Okyanuslar büyükten küçü?e ?öyle s?ralan?r: B.Okyanus(Pasifik),Atlas Okyanus’u, Hint Okyanusu…
 • Dünyan?n yüzölçümü 510 milyon kilometre karedir.
 • 361milyon kilometre karesi, denizlerle,
 • 149 milyon kilometre karesi karalarla kapl?d?r.
 • Yerkabu?unun en yüksek noktas? Himalaya Da?lar?’n?n üstündeki Everest Tepesi’dir.
 • Karalar üzerindeki en derin yer, Filistin’deki Gor Çukuru’dur.
 • Yeryüzünün %71′i deniz,%29′u kara (K.Y.K.%39 kara,%61 deniz G.Y. K.%19 kara,%81 deniz) ile kapl?d?r.
 • K?talar?n büyükten küçü?e s?ralan??? ?öyledir: Asya, Afrika, K.Amerika, G.Amerika, Antartika Avrupa Avustralya
 • Ortalama yükseltisi en fazla olan k?ta Asya’d?r.
 • ?lkel ya?am paleozoik zamanda ba?lam??t?r.
 • Zonguldak kömür yataklar? birinci zamanda olu?mu?tur.
 • ?kinci zamanda k?talar birbirilerinden ayr?lm??t?r.
 • Yüksek da?lar üçüncü zamanda olu?mu?tur.
 • Alp S?rada?lar?, Ege Denizi üçüncü zamanda olu?mu?tur.
 • Dünya’da ilk baraj Sebe Devleti taraf?ndan yapt?r?lm??t?r.(Yemen)
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn623
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1653
mod_vvisit_counterBu Ay26553
mod_vvisit_counterToplam7724610

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev