TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Çiçekli Bitkiler

Üzerinde ya?ad???m?z dünyam?zda on milyon civar?nda canl? türü ya?amaktad?r.Kara ve su olmak üzere iki temel ya?am ortam?nda hayatlar?n? sürdüren bu canl?lar?n her bir türüne ba?l? onlarca çe?idi görülebilmektedir.Bu kadar canl?y? tek tek incelemek imkans?zd?r.O halde bunlar? benzer gruplar ?eklinde s?n?fland?rmam?z gerekir.
Biyologlar do?adaki canl?lar? önce ana gruplara,daha sonra yan gruplara ay?rm??lard?r.Bitkiler ve hayvanlar ana gruplardan ikisini olu?turmaktad?r.Sizler bu bölümünde bitkilerin ya?amlar?n?,türlerini,do?aya faydalar?n? görecek,k?saca iç içe ya?ad???m?z bu canl?lar hakk?nda genel bilgiler edineceksiniz.

1.Çiçekli Bitkiler
Baz? bitkiler neden çiçek açarlar?Kendi aç?m?zdan bakt???m?zda bu soruya güzel görünmek,güzel kokmak cevab? verilebilir.Ancak bu nedenler gerçek cevap de?ildir.Çiçek bitkinin üreme organ?d?r.Bitkiler ço?almak için çiçek açarlar.
Çiçekli bitkilerde di?er canl?larda oldu?u gibi,çe?itli görevleri yapmak için de?i?ik organlar vard?r.Bu organlar kök,gövde,yaprak ve çiçektir.
Besin kaynaklar?m?zdan önemli bir k?sm?n? olu?turan sebze ve meyveler çiçekli bitkilerdendir.Örne?in;elma,armut,portakal,vi?ne,k iraz,?eftali,kay?s?,erik gibi meyveler;lahana,fasulye,?spanak,p?rasa,patates,so? an gibi sebzeler çiçekli bitkilerdendir.

Bitkinin Toprakla ?li?kisini Kuran Kök
Bir bitkinin tohumu ekildi?inde, öncelikle kök geli?ir .daha sonra di?er organlar olu?ur.Kök bitkiyi topra?a ba?layarak dik durmas?n? sa?lar.Topraktaki su ve suda çözünmü? madensel tuzlar? emerek bitkiye kazand?r?r.

Kökün Görevleri
1-Bitkiyi topra?a sa?lam bir ?ekilde ba?lamak ve dik tutmak.
2-Topraktan su ve madensel tuzlar? emmek ve bunlar? gövdeye iletmek.

Kök Çe?itleri
Kökler ?ekil ve yap?lar?na göre ikiye ayr?l?rlar.Bunlar kaz?k kök ve saçak kök tür.
1-Kaz?k Kök
Baz? bitkilerde ana kök çok uzun ve kal?nd?r.Yan kökler ise ana köke göre daha ince ve k?sad?r.böyle köklere kaz?k kök denir.Örnek olarak fasulye,biber,papatya,yonca,bamya gibi bitkilerin köklerini verebiliriz.
2-Saçak Kök
Bitkinin gövdesinden ç?kan ve hepsi ayn? boyda olan köklere saçak kök denir.Örnek olarak so?an,bu?day,arpa,yulaf,m?s?r gibi bitkileri verebiliriz.

Tohumdan Bitkiye
Topraktaki tohum ana kök olu?turur.Ana kök su emdikçe tohum içerisindeki embriyo etraf?ndaki haz?r besinlerle beslenir.Su tohumda s?k??t?r?lm?? ve paketlenmi? besinleri embriyonun emebilece?i ?ekilde parçalar.Taslak geli?tikçe daha fazla suya gereksinim duyar.Ana kök dallanarak yan kökleri olu?turur.En uç k?s?mda da emici tüyler olu?ur.Emici tüylerin,suyu kuvvetlice emme özelli?i vard?r.Toprak içerisinde iyice da??larak,kökün toprakla dokunma ve emme yüzeyini artt?r?r.Önlerine gelen ta?,kaya gibi yap?lar? salg?lad?klar? asitli maddelerle parçalarlar.Bu arada bitki gövdesi geli?ir,yaprak olu?maya ba?lar.
Kaz?k kök ve saçak kök d???nda farkl? görevleri yerine getiren kök tipleri vard?r.
Havuç,turp,?eker pancar? gibi bitkilerdeki kaz?k kökler besin depo edebilir.Bu köklere depo kök denir.
Duvar sarma???? gibi baz? bitkilerde,gövdenin duvar veya a?aç gibi yüksek yerler t?rmanmas? için gövdeden ç?kan tutunma kökleri vard?r.
Özellikle uzun boylu bitkilerde bitkinin devrilmesini engelleyen destek kökler vard?r.M?s?r bitkisinde destek kökleri çok belirgindir.
Oksijence fakir batakl?k gibi topraklarda yeti?en deve taban? gibi bitkilerde hava almaya yarayan hava kökleri vard?r.Bu kökler ayn? zamanda bitkinin zemine daha sa?lam tutunmas?n? sa?lar.
Ba?ka bitkiler üzerinde parazit olarak ya?ayan ökse otu ve çin saç? gibi bitkilerde sömürme kökleri vard?r.

1-Bitkilerde Gövde Çe?itleri
Bitkide ,kökten sonra olu?an ikinci organ gövde dir.Bitkilerin genellikle tprak üstünde bulunan k?sm?d?r.Gövde, bitkinin toprak üstünde görünen dal,yaprak ve meyve gibi k?s?mlar?n? ta??yan yap?d?r.
Gövdenin Görevleri
1-Bitkiyi dik tutarak;yaprak,çiçek ve meyveleri ta??r.
2-Kökün emdi?i su ve madensel tuzlar? bitkinin tüm k?s?mlar?na iletir.
3-bitkinin yapra??nda fotosentezle üretilen besini tüm k?s?mlara iletir.
* Patates ve yer elmas? nda oldu?u gibi baz? gövdeler besin depo ederler.
*Kaktüs gibi kurak bölgelerde ya?ayan baz? bitkiler de su depo ederler.
*Baz? ye?il gövdeler,sebzelerde oldu?u gibi,fotosentez yapabilir ve besin üretebilir.
*Üzüm asma bitkisinde oldu?u gibi baz? gövdeler bitkinin t?rmanmas?n? sa?larlar.
Her gövdede bir ana gövde ile bu ana gövdeden ç?kan dallar bulunur.Bitkilerin görev,çe?it ve özelliklerine göre gövde çe?itleri vard?r.Bu çe?itlilik özelli?ine ,iklim ve ortam ?artlar?na ba?l?d?r.
Bu?day?n ve k?rlarda yeti?en otlar?n gövdesiyle,bir çam a?ac?n?n gövdesini hiç kar??la?t?rd?n?z m??Bitkilerdeki gövde yap?lar?n? kar??la?t?rd???m?zda iki çe?it gövde yap?s? oldu?unu görürüz.Elma,çam,ceviz gibi uzun y?llar ya?ayan bitkilerde odunsu gövde vard?r.Fasulye,m?s?r,domates gibi y?l içerisinde sadece belli bir sezon ya?ayan bitkilerde otsu gövde vard?r.
Otsu ve Odunsu Gövdeler:
Genellikle ilkbaharla birlikte ye?eren,sonbaharda sarar?p kuruyan,k???n ise yok olan gövdelere otsu gövde denir.?nce,zay?f gövdeleri olan otsu bitkiler 1-2 y?l ya?arlar.Fasulye,m?s?r,?spanak gibi sebzelerle;yonca,çay?r çimen otlar? gibi bitkiler otsu gövdelere örnek olarak verilebilir.
Otsu bitkiler ,yer alt? gövdeleri ve yer üstü gövdeleri olmak üzere iki tip gövde yap?s?na sahiptir.

1-Otsu Gövdeler
Yer Üstü Gövdeleri
a-Sar?l?c? gövde:Örnek;sarma??k,asma,fasulye
b-Sürünücü gövde:Örnek;çilek,karpuz,kavun
c-Dik gövde:Örnek;gül,zambak
d-K?sa gövde:Örnek;havuç,turp
Yer Alt? Gövdeleri
a-Rizom gövde:Örnek;iris(mührü süleyman),manisa lalesi,ball? baba
b-Yass? gövde:Örnek;so?an,sar?msak,p?rasa
c-Yumru gövde:Örnek;patates
Otsu gövdeler sadece bir sezon ya?ay?p ölen bitkilerde görülür.Bu bitkilerdeki gövdeler,zay?f,sulu ve ye?il olurlar.Bitki sadece yapraklar?yla yapaca?? fotosentez le yetinmeyip gövdesiyle de yapar.Bu ?ekilde k?sac?k bir zamanda çok zengin bir besin deposu haz?rlanm?? olur.Domates,patl?can,lahana,karpuz,kavun gibi birçok örnek verebiliriz.
2-Odunsu Gövde
A?açlarda oldu?u gibi ,çok y?l ya?ayan bitkilerin sa?lam ve sert yap?l? gövdelerine odunsu gövde denir.Odunsu gövdeli bitkiler,gövdeleri her y?l biraz daha kal?nla?arak ve boyuna uzayarak büyürler.Gövdeleri sert kal?n ve dayan?kl?d?r.Gövdede bulunan hücrelerin,çeperlerinde odun özü birikir.Odun özü bitkiye sertlik ve sa?laml?k verir.Elma,armut,?eftali,kiraz gibi meyveli a?açlarla,çam,sö?üt,kavak gibi meyvesiz a?açlar odunsu gövdeli bitkilerdir.

Gövde Türleri Sürünücü Gövde
Baz? gövdeler toprak üstünde sürünerek geli?ir.Kavun,karpuz,kabak,salatal?k gibi bitkiler zay?f ve uzun olan gövdeleriyle toprak üzerinde dik duramaz,ancak sürünerek geli?irler.
Etli Gövdeler
Kaktüs gibi kurak ve s?cak yerlerde ya?ayan bitkilerde gövde,etli bir yap?dad?r ve su depo eder.Bitki bu ?ekilde depo etti?i su ile zaman ya?ayabilmektedir.
Yumru Gövdeler
Patetes bitkisinin hem yer alt?nda hem yer üstünde gövdeleri vard?r.Yer alt?ndaki gövde yedek besin depo eder.Bu tür gövdelere yumru gövde denir.
Yass? Gövdeler
So?an,sar?msak,lale ve p?rasada gövde k?sa ve yass?d?r.Bu tür gövdeler yass? gövdelerdir.
Yer Alt? Gövdeleri
Bu gövdelere rizom ad? da verilebilir.Manisa lalesi,ball? baba,iris gibi bitkilerde gövde toprak alt?nda ve yüzeye paralel olarak uzan?r.Belirli yerlerden tomurcuk olu?ur ve toprak üstüne ç?kar.
Otsu gövdeler tek y?ll?k,odunsu gövdeler ise çok y?ll?k bitkilerdir.Odunsu gövdelerin d?? k?sm?nda mantar tabakas? bulunur.Gövdenin kahverengi görünmesini sa?lar ve gövdeyi d?? etkilerden korur.
Odunsu Gövdelerde Ya? Halkalar?
Odunsu gövdeli bir bitkinin gövdesi kesildi?inde merkezden çevreye do?ru geni?leyen halkalar görülür.Bu halkalara ya? halkalar denir.Ya? halkalar? her y?l olu?an iletim borular?n?n olu?turdu?u tabakad?r.Bitkinin ya?? ya? halkalar?na göre belirlenir.

3-Do?an?n Enerji Dönü?ümü ve Besin Kayna?? YaprakBitkinin gövde ve dallar?na ba?l?,genellikle ye?il renkli,yass? organlard?r.Yapraklar gövde üzerine dizilirken birbirinin üstünü örtmezler.Böylece güne? ?????ndan tüm yapraklar en iyi ?ekilde yararlan?r.
Odunsu gövdelerde kambiyum tabakas? bulunur.Kambiyum otsu gövdelerde bulunmaz.
?letim Demetleri
Bitkilerde iki tür iletim demeti vard?r.Bunlar soymuk borular? ve odunsu borular d?r.
Soymuk borular?:Yapraklar taraf?ndan üretilen besin maddelerini tüm vücuda da??tan yap?lard?r.Canl? hücrelerden olu?mu?tur.
Odunsu borular?:Önceden canl? olup,daha sonradan ölerek içi bo?alm?? hücrelerden olu?urlar.Kök taraf?ndan al?nan su ve mineraller bitkinin di?er k?s?mlar?na odunsu borularla ta??n?r.
Tomurcuk- Kulakç?k
Yaprak k?n? ile dal aras?nda tomurcuk vard?r.Baz? bitkilerde yaprak k?n?na ba?l?,yapra?? and?ran ç?k?nt?lar vard?r.Gül ve bezelye de aç?kça görülebilen bu yap?lara kulakç?k denir.
Yaprak üç k?s?mdan olu?ur;
1-Yaprak k?n?:Yaprak sap?n? gövdeye ba?layan ?i?kince k?sma denir.
2-Yaprak sap?:Yaprak ayas?n? gövdeye ba?layan k?s?md?r.
3-Yaprak ayas?:Yapra??n geni? ve yass? olan k?sm?na denir.Ayan?n üst yüzü parlak ve düz,alt
yüzü ise damarlanm?? ?ekilde görülür.

Yaprak Çe?itleri

Yapraklar,dallara dizili?lerine ve yaprak aylar?n?n yap?lar?na göre iki ana grupta incelenir.Yaprak ayas? tek parça halinde olan yapraklara basit yaprak denir.Yaprak ayas? çok parçal? ise bile?ik yaprak denir.
Basit yapraklar aya ?ekline göre çe?itli ?ekillerde incelenirler;
-Oval (kay?s?)
-?eritli(bu?day)
-Yuvarlak(ayva)
-??ne biçiminde(çam)
-Spatül ?eklinde(sö?üt)

D?KKAT!!!!!!Üst epidermis tabakas?n?n üzerindeki mumsu tabaka yapra??n su kayb?n? önler.Yaprak devaml? güne? ve rüzgarla kar?? kar??ya kald???ndan bu ölü tabaka bulunmasayd? yaprak ya?ayamazd?.
Mumsu tabaka ve üst epidermis tabakas? transparan yani ????? geçirir özelliktedir.Böylece alt tabakalar da fotosentez yapabilir.
Yapra??n Görevleri
1-Fotosentez yaparak besin üretir.
2-Solunum yapar.
3-Terleme yaparak fazla suyu ve at?k maddeleri d??ar? atar.

Yapra??n Yap?s?Bir yapra?? mikroskopta inceledi?imiz zaman ?u k?s?mlar görülür:
1-Üst Epidermis:
Hücreler çok s?k dizilmi? durumdad?r.Görev yapra?? d?? etkilere kar?? korumak ve güne? ???nlar?n? alt tabakalara geçirmektir.Üzerinde ölü mumsu bir tabaka vard?r.Üst epidermis hücrelerinde kloroplast olmad???ndan fotosentez yapamazlar.Üst
epidermisin alt?nda bulunan hücreler s?k? bir dizili?e sahiptir.Bu hücrelerde kloroplast bulunur ve üzerlerine ???k dü?tü?ünde fotosentez yapabilirler.
Bitki yapra??nda,topraktan gelen su ve havadan al?nan karbondioksit güne? ????? sayesinde birle?tirilir.Bunun sonucunda besin ve oksijen aç??a ç?kar.Fotosentez ad? verilen bu olay sonucunda üretilen besin ve oksijen bütün canl?lar?n ya?amas? için gerekli en önemli maddelerdir.

Karbondioksit+Su Besin+Oksijen
Fotosentez sonucunda besin,bitkinin kök,gövde ve yaprak gibi k?s?mlar?na depo edilir.Bitkiler bu besinlerin çok az miktar?n? kendi hayatlar?n? devam ettirmek için kullan?r.Depo edilen besinler ço?unlukla di?er canl?lar taraf?ndan kullan?l?r.Fotosentezin gerçekle?mesi için ortam s?cakl???,su ve ???k çok önemlidir.Su olmadan bitkiler ya?ayamaz.So?uk ortamda fotosentez h?z? dü?er.I??k olmayan ortamda fotosentez olmaz.

Mumsu tabaka ve üst epidermis tabakas? ????? geçirir özelliktedir.Böylece alt tabakalar fotosentez yapabilir.
2-Süngerimsi Tabakalar
Her hücrede kloroplast vard?r.Fotosentez yapra??n bu bölümünde gerçekle?ir.
3-Alt Epidermis
Yapra??n alt k?sm?nda d?? yüzeyini örten hücreler aras?nda stoma ad? verilen yap?lar vard?r.Stomalar iki hücrenin bir araya gelmesi ile olu?an yap?lard?r.Bu iki hücreye de stoma hücreleri denir.?ki hücre ars?ndaki bo?lu?a ise stoma aç?kl??? denir.Stomalar bitkinin gaz al??veri?lerini ve terleme ile bitkinin yap?s?ndaki su miktar?n? düzenlemekle görevlidir.

Baz? Yaprak Çe?itleri
a-Besin depo eden yaprak:So?an,lahana ve marul bitkilerinde oldu?u gibi baz? bitkilerde yapraklar etlenip besin depo edecek yap?dad?r.
b-Diken yaprak:S?cak yerlerde,özellikle çöllerde ya?ayan bitkiler suya a??r? ihtiyaç duyar.Diken ?eklindeki yapraklar terleme olay?n? azalt?r.En güzel örnek kaktüstür.
c-Sülük yaprak:Bezelye ve burçak gibi bitkilerin yapraklar?,gövdenin ç?talara tutunmas?n? sa?layacak yap?ya sahiptir.Bunlara da sülük yaprak denir.

4-DO?AYA GÜZELL?K KATAN Ç?ÇEKÇiçekli bitkilerde kök,gövde ve yapraklardan sonra en son olu?an organ çiçek tir.Çiçek bitkilerin üreme organ?d?r.Çiçek 4 ana k?s?mdan olu?ur.Bunlar d??tan içe do?ru
1-Çanak yaprak
2-Taç yaprak
3-Erkek organ
4-Di?i organ

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn644
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8491
mod_vvisit_counterBu Ay20114
mod_vvisit_counterToplam7718171

Kimler evrimii

Şu anda 5 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev