TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Solunum Sistemi

Canl?l?k faaliyetlerinin gerçekle?mesi için enerji gerekir. Hücrelerimizde mitekondrilerde besinlerin oksijenle yak?lmas?yla su, karbondioksit ve enerji aç??a ç?kar.


Canl?lar?n büyük bir bölümü hayat?n? devam ettirebilmek için hücrelere oksijen iletmek ve hücrelerde olu?an karbon dioksiti de d??ar?ya atmak zorundad?r. Bu olaya solunum, bunu gerçekle?tiren sisteme de solunum sistemi denir.

Solunum Sisteminin Görevleri
1.    Atmosferde bulunan oksijen gaz?n? dola??m sistemine aktar?r.
2.    Hücre içi solunumu sonucu olu?an at?k maddeler (karbondioksit, su buhar?) dola??m yoluyla akci?ere ta??n?r. Bu at?k maddeleri vücuttan uzakla?t?r?r.

Solunum Organlar?
a. Burun: ?nsanda solunum sistemi burunla ba?lar. Burnun yap?s?nda k?llar, mukuslu yüzey ve yüzeye yak?n k?lcal damarlar bulunur. Bu yap?lar, solunum esnas?nda al?nan havan?n, mikrop ve tozlar?n?n tutulmas?n?, ?s?nmas?n? ve nemlendirilmesini sa?lar.

b. Yutak: A??z ve burun bo?lu?unun birle?ti?i yerdir. Al?nan havan?n soluk borusuna, besinlerinde yemek borusuna geçmesini sa?lar.

c. G?rtlak: Yutaktan gelen havay? solukborusuna  ileten organd?r. K?k?rdaktan yap?lm??t?r. Ses telleri g?rtlakta bulunur.

d. Soluk Borusu: Yutak ile akci?er aras?nda bulunur. K?k?rdak  halkal? yap?dad?r. Akci?ere hava iletimini sa?lar. Soluk borusunun içinde titrek tüylü epitel doku bulunur. Ayr?ca soluk borusunun içi kaygan ve yap??kan s?v? ile kapl?d?r. Bu madde toz ve mikroplar? tutar.

e. Akci?er: sa? ve solda birer adet bulunur. Soluk borusu akci?erlere gelince bron? ad? verilen iki kola ayr?l?r. Her bir kol ise yan kollara ayr?l?r. Her bir yan kola bron?çuk denir. Bron?çuklar?n ucunda ?i?ebilen hava kesecikleri vard?r. Hava keseciklerinin ucunda ise alveol denilen bölümler bulunur.
√    Oksijen ve karbondioksit de?i?imi alveollerle k?lcal damarlar ars?nda gerçekle?ir.

Akci?erlerde kan?n temizlenmesi
√    Akci?er atardamar? akci?ere gönderilen kirli kanda (karbondioksitçe zengin kan) bulunan karbondioksit akci?er k?lcallar?ndan alveollere geçer.
√    Soluk alma ile alveollere kadar gelmi? olan oksijen ise k?lcal damarlara geçer. Böylece kirli kan temizlenmi? olur.
√    Akci?er toplardamar? ile kalbe getirilen temiz kan buradan vücudun her bölgesine da??t?l?r.
√    Alveollere geçmi? olan karbondioksit ise soluk verme yoluyla d??ar? at?l?r.

Diyafram ve Gö?üs Kaslar?
   Diyafram kas?, gö?üs bo?lu?uyla kar?n bo?lu?unu birbirinden ay?r?r. Kas?l?p gev?eyerek akci?ere hava
giri? ç?k???n? kolayla?t?r?r. Gö?üs kaslar? gev?eyerek gö?üs kafesinin hacmini de?i?tirir. Akci?erlere hava giri? ç?k???n? kolayla?t?r?r.

Soluk Al?p Verme
a. Soluk Alma Mekanizmas?

1. Gö?üs kaslar? ve diyafram kas? kas?l?r. Diyafram düzle?ir.
2. Gö?üs bo?lu?unun hacmi artar.
3. Akci?er geni?ler ve iç bas?nc? dü?er.
4. Oksijence zengin hava akci?ere dolar.
5. Oksijen kana, karbon dioksit hava keseciklerine geçer.

b. Soluk Verme Mekanizmas?
1. Gö?üs ve diyafram kaslar? gev?er.
2. Gö?üs bo?lu?unun hacmi azal?r.
3. Akci?er küçülür, iç bas?nç artar.
4. Kirli hava d??ar? at?l?r.

c. Solunum Sisteminin Sa?l???
    Solunum sisteminin sa?l???n?n korunmas? için temiz haval? ortamlarda bulunulmal?d?r. Sigara içilmemeli; sigara içilen, havas?z ortamlardan kaç?n?lmal?d?r. Burundan nefes almaya özen gösterilmelidir.
    So?uk, tozlu, çok kuru yerlerde bulunmaktan kaç?n?lmal?d?r. Solunum yoluyla nezle, grip, bron?it, zatürre, verem, kabakulak, k?z?l, k?zam?kç?k, k?zam?k, suçiçe?i difteri gibi hastal?klar bula?abilir.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn636
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta636
mod_vvisit_counterBu Ay25536
mod_vvisit_counterToplam7723593

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev