TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
A

Abiyogenez: Canl?lar?n cans?z maddelerden meydana geldi?ini savunan görü?.

Absorbsiyon :  Bir maddenin enerjiyi veya di?er bir maddeyi emebilme, so?urma yetene?idir.

Aç?k dola??m: Kan?n damarlardan dokular aras?ndaki özel bo?luklara yay?l?p, madde al??-veri?i olduktan sonra toplay?c? damarlarla kalbe dönmesine denir.

Adaptasyon: Canl?n?n ya?ama ve üreme ?ans?n? art?ran çevreye uyumunu sa?layan ve kal?tsal olan özellikleri.

Devamını oku...
 
B

Ba????kl?k: Bir organizmada, mikroorganizmalara ve bunlar?n olu?turdu?u maddelere kar?? olu?turulan normal olmayan ?artlara kar?? koymay? sa?layan, do?al yada sonradan kazan?lm?? direnç.

Bakteri: Monera aleminde yer alan zarla çevrili gerçek ve belirgin çekirde?i ve organelleri bulunmayan prokaryotik yap?daki en ilkel tek hücreli canl?.

Bakteriyofaj :  Bakterileri enfekte ederek ölümlerine neden olabilen virüslere verilen genel ad.

Bal özü:Çiçekler taraf?ndan salg?lanan tatl? ve genellikle kokulu bir s?v?.

Devamını oku...
 
C

C Vitamini :  Meyve ve sebzelerde bulunan, eksikli?inde ba? dokusunda zay?flamalara yol açan bir vitamin türü.

Cenin: Geli?menin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.

C?v?k mantarlar :  Hem bitkisel hemde hayvansal özellik gösteren, gövdeleri ya tek yada çok çekirdek içeren, uygun olmayan ?artlarda " Sklerotyum " ad? verilen bir kist olu?turan canl?lar.

Cins :  Canl?lar?n s?n?fland?r?lmas?nda kullan?lan bir terim olup, türleri içerisine alan taksonomik bir gruptur.Örne?in köpek (Canis), me?e (Quercus) gibi.

Covper bezi: Seminal s?v?n?n olu?turdu?u bezlerden biri.

Crossing-over: E?ey ana hücrelerinde gerçekle?en mayoz bölünmenin profaz I safhas?nda olu?an tetratlar?n kromatitleri aras?ndaki parça de?i?imi.

 

Çenek: Tohum yapra??. Tohumun yap?s?ndaki bitki tasla??nda bulunan yapraklardan her biri.

Çift çenekli bitki (Dikotiledon): Embriyolar?nda iki çenek yaprak (kotiledon) bulunan bitkiler. ?letim demetleri gövdede belirli bir düzende yerle?mi?tir.

 
E

Efektör: Bir organizman?n uyar?ya kar?? reaksiyon gösteren vücut k?sm?, örne?in kas.

Ekdoderm: Embriyo geli?imi s?ras?nda meydana gelen d?? tabaka.

Eklem: ?skelet sistemini olu?turan, iki yada daha fazla kemi?in birbirne eklendi?i k?s?m.

Ekoloji: Canl?lar?n birbirlriyle ve çevreleriyle olan ili?kilerini inceleyen bilim dal?.

Ekosistem: Bir çevredeki canl? ve cans?zlar?n tümü.

Eksositoz :  Tek hücreli bir ökaryot canl?n?n art?k maddelerini bo?um yaparak hücre d??ar?s?na atma i?lemi.

Embriyo: Yumurtan?n döllenmesinden sonra, olu?an canl? tasla??.

Devamını oku...
 
F

Fagositoz: Hücre zar?ndan geçemeyen büyük kat? moleküllerin yalanc? ayaklarla hücre içine al?nmas?d?r.

Farinks: A??z ve burun bo?luklar?yla, g?rtlak ve yemek borusu aras?ndaki bo?luk, yutak.

Fauna: Belirli bir co?rafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü.

Fenoloji :  Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre ko?ullar?na ba?l?, periyodik biyolojik olaylar?n incelenmesi ve kayd?.

Fermantasyon: Baz? mikroorganizmalar?n üretti?i enzimlerin etkisiyle organik maddelerin u?rad??? de?i?iklik.

Fetüs: Embriyonun üçüncü aydan do?uma kadar tüm organ taslaklar? olu?mu? hali.

Devamını oku...
 
G

Galaktoz :  Alt? karbonlu bir tür ?eker (aldoz ?ekeri).

Gamet: Erkek ve di?i üreme hücresina verilen ad.

Gangliyon: Merkezi sinir sistemi d???nda bulunan, sinir hücrelerinin gövdelerinden olu?an sinir dü?ümü.

Gastrin :  Mide suyunun salg?lanmas?n? uyaran ve mideden salg?lanan bir peptit hormonu.

Gastrula :  Embriyonun blastuladan sonra olu?an, hücreleri içeri çökmesiyle ilk ba??rsak bo?lu?unu meydana getiren erken embriyonik safha.

Gen: DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten olu?mu? canl?n?n kal?tsal özelliklerinden herhangi birini ta??yan parças?.

Genetik: Kal?t?m bilimi.

Devamını oku...
 
H

Habitat: Bir organizman?n do?al olarak ya?ad??? ve üreyebildi?i yer.

Habitus :  Bir bitki yada hayvan?n genel görünü?ü.

Haploid: Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom say?s?, vücut hücrelerinin sahip oldu?u kromozom say?s?n?n yar?s?na sahiptir. Kromozom say?s?n?n yar?ya inmesi sonucu olu?an "n" say?da kromozom ta??yan hücrelere haploid hücre denir.

Havers kanal?: Kemik dokudaki, sinir ve kan damarlar?n?n geçti?i kanal.

Heksoz :  Alt? karbonlu monosakkarit.

Devamını oku...
 
I

IAA :  Bitkilerde büyümeyi te?vik eden bir çe?it hormon.Uzun ad? " ?ndol asetik asit ".

Islah: Bitki yada hayvanlarda türün iyile?tirilmesi i?lemi.

 
?

?çgüdü :  Organizmay? o türe özgü olan bir amaca sürükleyen hareket e?ilimi (Örne?in örümce?in a? örmesi gibi)

?mplantasyon: Döllenmi? yumurtan?n rahim'in (uterus) Yumu?ak dokusuna gömülmesi, döl tutma

?mmünoloji :  Organizman?n hastal?klara kar?? direnç gösteren ba????kl?k sistemini inceleyen bilim dal?.

?norganik madde: Canl?lardan elde edilmeyen ve canl?lar?n ya?ad??? çevrede bulunan maddeler(karbondioksit, su, tuz vs.)

?nsülin: Pankreas?n üretti?i kan ?ekerini azaltan hormon

?nterferon: Hücrelerin virüslere kar?? üretti?i özel savunma maddesi.

Devamını oku...
 
J

Jel :  Kolloit s?v?lar?n yada sollerin p?ht?la?mas? ile olu?an pelte koyulu?unda madde.


Jel elektroforez tekni?i : 
Ayn? elektrik yüklü moleküllerin jel matriks içerisinde büyüklüklerine göre ayr?lmas? tekni?i.

Jelatin :  Aç?k sar?, suda çözünebilen ve hayvanlardan elde edilen pelte k?vam?nda, suda kaynat?ld??? zaman çözünen, oda s?cakl???nda kat? hale geçen bir protein.

Jeomorfolojik: Yer ?ekillerinin engebe biçimlerine yönelik.

Jeotermal: Yer kabu?unun iç k?s?mlar?nda ?s?nan s?cak su yada bunlarda elde edilen enerji.

 
K

Kadavra: T?p ö?reniminde üzerinde çal??mak için haz?rlanm?? ölü insan ya da hayvan vücudu.

Kafein :  Kahve taneleri ve çay yapraklar?nda bulunan, merkezi sinir sistemi üzerinde uyar?c? etkisi olan, fosfodiesteraz aktivitesini engelleyen bir pürin alkaloit.

Kalaza :  Ku? yumurtalar?nda vitellusu (yumurta sar?s?) kar??l?kl? iki taraftan zara ba?layan iki sarmal banttan her biri.


Kal?t?m : 
Canl?n?n genetik ?ifresinin kendisinden sonra gelen nesle/yavrulara aktar?lmas?.

Kaliptra: Kökün ucunu yüksük gibi saran ve koruyan doku.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn103
mod_vvisit_counterDn785
mod_vvisit_counterBu Hafta3388
mod_vvisit_counterBu Ay26372
mod_vvisit_counterToplam7640206

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev