TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Biyoloji Felsefesi
Biyoloji Felsefesi

Biyoloji Felsefesi, alan olarak di?eri biyoloji alanlar?na göre daha çok yenidir. Biyoloji felsefesi di?er alanlardan farkl? olarak deney yapabilme ve bir ?eyi ispatlayabilme ?ans? yoktur.Bu nedenle Biyoloji Felsefesi'nin amac? labarotuvarda ispatlanamayan problemleri varsay?mlar üreterek çözmektir.Bu problemlerden en büyü?ü ve en s?k tart???lan? da "Dünyan?n ve ilk insan?n var olu?u" konusudur.

  ??te bu problemler tart???l?rken, tarafs?z olan bilim maalesef baz? gruplarca siyasalla?t?r?l?yor ve bilim subjektif olmaya zorlan?yor.Bu problemler tart???l?rken biyoloji ile uzaktan yak?ndan ilgisi olmayan ki?iler bile bu tart??man?n içinde yer alabiliyor. ??te bu nedenle "Biyoloji Felsefesi" objektif olmaktan uzakla??yor.

  Günümüzde en s?cak tart??malar?n ya?and??? konu: "Evrim Teorisi-Yarat?l?? Teorisi çat??mas?" yani ateist-dindar çat??mas?...

  Allah'a inanan bir insan olarak Yarat?l?? Teorisi'nin su götürmez bir gerçek oldu?una inan?yorum. Fakat bu konuda inanç yetmez. Yüce Yarat?c?n?n dünyay? ve ilk insan? nas?l ve ne ?artlarda yaratt???n? anlamak için Allah'?n vermi? oldu?u beyini kullanmam?z gerekti?ine inan?yorum. "Allah'?n takdiridir", "Hey Yüce Allah'?m ne güzel yaratm??s?n" sözleriyle yetinmek yerine bu konuda ara?t?rmalar yap?lmal?d?r. Nitekim ilk vahiyi "Oku!" olan bir dinin ve "?lim Çin'de de olsa bulup getiriniz" diyen bir Peygamber'in ümmeti olarak bu en temel en vazifemiz olmal?d?r.

  Zaten ?slam toplumlar? salt "Kaderci" anlay??la bu duruma dü?mü?lerdir. Bilimi gavur icad? olarak görerek, bilimin dinsizlik oldu?unu söyleyerek Bat?'n?n gerisinde kalm?? ve Bat? toplumlar?n?n oyunca?? olmu?lard?r.

  Evrim Teorisine gelince, ben birtak?m çevreler gibi tamamen reddetmiyorum. Çünkü Evrim Teorisi'ne tamamen yanl?? dersem bilime ve bu zamana kadar, bu konuda objektif ara?t?rmalar yapm?? bilim adamlar?na haks?zl?k etmi? olurum ve subjektif olurum.

  Evrim Teorisi baz? çevrelerin anlatt??? gibi sadece "?nsan maymundan gelmi?tir" tezinden ibaret de?ildir. Evrim Teorisi'ni bilmeyen bir insan?n bu konularda yorum yapmas? bana göre yanl??. Nas?l bir biyologun ülkenin para politikalar? konusunda çözüm üretmesi ne kadar abes ise biyoloji ile alakas? olmayan bir ki?inin bu konuda yorum yapmas? abestir.

  Biyolojide her zaman rastlad???m?z Adaptasyon, Modifikasyon, Mutasyon gibi olgular vard?r.Evrim teorisi tamamen reddedilirse o zaman bu olgulara yokmu? gibi davranmam?z gerekir yada baz? çevreler gibi "Allah'?n takdiridir" deyip kestirip atmak gerekir.

  Evrim Teorisinde Dü?ülen Baz? Yanl??lar:

  1."?nsan maymundan gelmi?tir." görü?ü: ?nsan?n maymundan gelme gibi bir ?ans? yoktur. Çünkü türün tan?m?na bakt???m?zda çiftle?tiklerinde verimli döller verebilen canl? toplulu?u olarak tan?mlan?r. Ama bir insan ile maymuna çiftle?tirmeye kalkt???m?zda türün tan?m?na uyulmayan bir durum görülür. Yani döl meydana gelmez.

  2."Do?a tesadüfen meydana gelmi?tir" görü?ü:Do?a öyle bir intizam içinde varl???n? sürdürmektedir ki ço?u do?a olay? insanda hayranl?k uyand?rm?? ve icatlara ön ayak olmu?tur.Bir kompozisyon yazd???m?zda kelimeler tesadüfen de?il bizim istedi?imiz ?ekilde yanyana gelir.

  "Yararl? mutasyonlar vard?r." görü?ü: ?u ana kadar görülen yararl? mutasyon yoktur. E?er olsayd? çevremizde bir sürü X-men olurdu.

  Ayr?ca Darwin'in "?nsan?n Türeyi?i" adl? kitab?nda insan?n baz? uzuvlar?n?n hiçbir i?e yaramad???n? ve fazlal?k oldu?unu savunmu?tur. Örnek:Kulak kepçesi... Oysa kulak kepçesi ses dalgalar?n? bir anten gibi toplar. Yani vücudumuzdaki her uzuv(organ) bir i?e yarayacak ?ekilde yarat?lm??t?r.

  Yarat?l?? Teorisi'nde Dü?ülen Baz? Yanl??lar

  1.Yüce Allah'? sürekli ispat etmeye çal??mak... Yüce Allah zaten do?ada insano?luna varl???n? göstermi?tir. Anlayabilene...

  2.Evrim teorisini tamamen yok saymak....

  3.Evrim Teorisi'nin "?nsan maymundan gelmi?tir" tezinden ibaret oldu?unu sanmak...

  4.Bilimi dinsizlik arac? olarak görmek...

  Fakat bakt???m?zda Evrim Teorisi ile Yarat?l?? Teorisi'nin birbirini destekledi?i noktalar var:
  Örne?in Kuran-? Kerim'de Saffat Suresi'nin 11. ayetinde "Biz insan? yap??kan çamurdan yaratt?k" ibaresi vard?r. Bu ibare Evrim Teorisi deneylerinden biri olan Stanley-Miller deneyini do?rular nitelikte. Stanley-Miller yapt?klar? deneylerde inorganik maddelerden bulamaç haz?rlam??lar ve bu bulamaçtan o zaman?n ortam ?artlar?n? labarotuvarda sa?layarak aminoasit elde etmi?lerdir. Aminoasit de bilindi?i gibi proteinlerin temel yap?ta??d?r.Kuran-? Kerim'de bahsi geçen bu yap??kan çamur kanaatimce i?te bu bulamaçt?r.

  Sonuç olarak bilim ve din bir arada bulunabilir. Baz? çevreler aksini savunsa da...

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4666
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta12189
mod_vvisit_counterBu Ay24829
mod_vvisit_counterToplam7722886

Kimler evrimii

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev