TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Biyoloji Ders Notlar?
?NORGAN?K MADDELER

CANLILARIN TEMEL B?LE?ENLER?

?NORGAN?K B?LE??KLER

 • Su
 • Asit
 • Baz
 • Tuz
 • Mineraller

ORGAN?K B?LE??KLER

 • Vitaminler
 • Enzimler
 • Ya?lar
 • Proteinler
 • Karbonhidratla
 • Nükleik asitler
Devamını oku...
 
Organik Bile?ikler
KARBONH?DRAT

MONOSAKKAR?TLER
¦Hücre zar?ndan geçerler
¦Hidrolize u?ramazlar
¦Kan ve doku s?v?s?nda bulunurlar
¦Karbonhidratlar?n yap?ta?lar?d?r
¦Fotosentezin ilk ürünleridir
¦Hücrede depolanmazlar
¦Riboz ve deoksiriboz nukleik asitlerin yap?s?na kat?l?rlar
¦Suda çözünürler
¦Protein ve ya?larla bile?ik olu?turabilirler
¦Enerji verici olarak kullan?l?rlar
¦Yap?lar?nda glikozit ba?? bulunmaz
¦Benedikt çözeltisiyle ?s?t?l?rsa kiremit k?rm?z?s? renk verirler
Örn:Glikoz,Galaktoz,Fruktoz,Ma nnoz,Ksiloz,Arabinoz
  yap?lar?na kat?l?rlar.
Devamını oku...
 
YA?LAR

Özellikleri
Suda erimezler.
Eter , alkol , aseton gibi organik çözücülerde erirler.
C ve O oran?ndan fazla oldu?undan enerji verimide fazlad?r.
Hücre zar?ndan geçemezler.
1 mol gliserol 3 mol ya? asidin dehidrasyon ile birle?mesinden olu?ur.
Sentezlerinde 3 ester ba?? kurulur.
Sentezlerinde 3 mol H2O aç??a ç?kar.
3 mol H2O ile hidrolize edilirler.
Ya?lar?n hidrolizi lipaz ile gerçekle?ir.
Sudan III ile k?rm?z? renk verirler.
Bitki ve hayvan hücrelerinde depolanabilirler.
Hücre zarlar?n?n esas yap?s?n? olu?tururlar.
Çe?itleri
Nötral ya?lar : Depo ve enerji verici olarak görev al?r.
Fosfolipid : Hücre zar?n?n temel maddesidir.
Glikolipit : Hücre zar? ve sinir hücrelerinde bulunur.
Steroidler : Vit-D , baz? hormonlar , safra tuzlar? , kolesterol , eterik ya? , kauçuk vb.. maddelerin olu?umunu gerçekle?tirerek canl?lar düzenleyici görev al?rlar.
Kolesterol:Hayvanlarda hücre zar?nda ve derinin yap?s?nda bulunur.Di?er steroid lerin olu?umunda rol al?r.
Görevleri
Enerji kayna?? olarak kullan?l?rlar.
Hücre zar? yap?s?na kat?l?rlar.
Baz? hormonlar?n yap?s?n? olu?tururlar.
A,D,E,K vitaminlerinin emilimini sa?larlar.
Is? kayb?n? önlerler.
Organ ve vücudu mekanik etkilerden korur.
Göç eden ve k?? uykusuna yatan canl?lar?n besin ve su (metabolik su ) kayna??d?r.

 
PROTE?NLER

Özellikleri
N(Aminoasit)’in dehidrasyonu ile birle?meleri ile olu?ur.
Yap?m?nda en az 1 çe?it aminoasit bulunur.
Yap?m?nda en çok 20 çe?it aminoasit bulunur.
Sentezlerinde n-1 kadar H2O aç??a ç?kar.
Hücrede ribozom larda sentezlenir.
Hücrelerde kullan?lan karakter çe?idi kadar protein bulunur.
Hidrolizinde n-1 kadar H2O aç??a ç?kar.
Yap?s?nda n-1 kadar peptid ba?? bulunur.
Globülar (küresel) proteinler enzimler ve hormonlar suda çözünür. Lifli proteinler hücre zar? kes ve derideki yap?sal proteinler suda çözünmez.
Biuret çözeltisi ile mor renk , nitrik asit ile sari renk verirler.
Hücre zar?ndan geçemezler.
Kan ve doku s?v?s?nda bulunurlar.
Her canl?n?n proteini kendine özgüdür. Ancak canl?larda kullan?lan ortak proteinlerde vard?r. ÖRN : Solunum enzimleri
Benzer proteinlerde amino asitlerin say?s? , dizili?i , s?ras? ve tekrarlan??? ayn?d?r. Farkl? proteinlerde farkl?d?r.
Yap?s?nda peptid , hidrojen ba?? ve disülfit ba?lar? vard?r.
Amino Asitler
Suda çözünürler.
Hücre zar?ndan geçerler.
Sindirim enzimlerinden etkilenmezler.
Bütün amino asitlerde de?i?en sadece radikal gruptur.
A.asitlerin amino grubu asit, kar***sil grubu baz özelliktedir. Bu nedenle 7-Kuvvetli asitler kar??s?nda baz, kuvvetli bazlar kar??s?nda asit gibi davran?r.
Kanda ve doku s?v?s?nda bulunurlar.
Peptid ba?lar? :A.asitlarin amino grubu ile kar***sil gruplar? aras?nda kurulur.
Molekül er yap?lar?:

Proteinlerde çe?itlilik
Amino asit say?s?.
Amino asitlerin çe?idi .
Amino asitlerin dizili?i.
Amino asitlerin tekrarlan???.
Amino asitlerin birbirlerine oran?.
Denaturasyon
Proteinler DNA’daki kal?tsal ?ifreye göre sentezlenir. Bu ?ifre proteinin amino asitlerinin say?s? , s?ralan??? dizili?i ve tekrarlan???n? belirler. Amino asitlerin birinin say?s? s?ras? de?i?irse farkl? proteinler ortaya ç?kar. Kal?tsal bilgideki de?i?meler proteinlerde de?i?meye yol açar.Proteinlerin ilk sentezlendiklerinde sahip olduklar? primer yap? fonksiyonel de?ildir.Primer yap?dan olu?an zay?f hidrojen ba?lar? ve disülfit ile protein boyut kazanarak fonksiyonel olan sekonder , tersiyer ve kuaterner yap?lar olu?ur.Zay?f hidrojen ba?lar?n?n yüksek ?s? , asit , yüksek bas?nç gibi etkilerle bozulmas?na dolay?s? ile fonksiyonun kaybedilmesine neden olur. Bu yap?n?n bozulmas? olay?na denaturasyon ad? verilir.

Görevleri
Yap?sal görevi : Hücre zar? , organel , kas hücrelerinde aktin miyozin flamentleri gibi yap?lar? olu?turur.
Enzim görevi : Biyokimyasal reaksiyonlar? katalizler.
Ta??ma görevi : Hemoglobin vücutta O2 ve CO ta??r.
Tan?ma görevi : Hücre zar?ndaki özel proteinler moleküllerin tan?n?p hücreye al?nmas?nda rol oynar.
Hormonal görev : Hormonlar?n yap?s?n? olu?turarak vücutta ya?amsal olaylar?n düzenlenmesinde rol oynar.
Savunma görevi : Antikorlar halinde vücudun savunmas?nda rol al?r.
Enerji kayna?? : Gereksinim duyuldu?unda enerji kayna?? olarakta kullan?l?r.
Osmotik bas?nc?n korunmas?nda : Kanda bulunan proteinler kan ile doku s?v?s? aras?nda osmotik bas?nc?n ayarlanmas?n? sa?layarak madde al?? veri?inde rol oynar.
Dokularda fonksiyonel yap? olarak : Kaslarda aktin ve miyozin , ba? dokusunda fibroblastlar?n olu?turdu?u lifler , sinir dokusunda nöronlar.
Akseptör olarak : Klorofil ve ???k akseptörleri .
Koruma : Y?lan zehiri gibi.

 
ENZ?MLER

Canl?larda Hücrede gerçekle?en biyokimyasal reaksiyonlar d?? ortamdaki reaksiyonlara göre
Daha h?zl?
Dü?ük ?s?da
Dar PH derecesinde gerçekle?ir.
Hücredeki biyokimyasal reaksiyonlar?n gerçekle?mesini sa?layan biyolojik katalizör olan enzimlerdir.
Enzimlerin görevleri
Reaksiyon h?z?n?n canl? için yeterli olmas?
Reaksiyonun ba?lamas? için gerekli aktivasyon enerjisinin dü?ürülmesi
Reaksiyon olu?urken aç??a ç?kan enerjinin canl?ya zarar vermeyecek düzeyde tutulmas?
Enzim çe?itleri
Basit enzimler : Sadece proteinden olu?mu? enzimler . ÖRN: Bütün sindirim enzimleri , üreaz
Bile?ik enzimler : Protein olan esas k?s?m ve protein olmayan organik veya inorganik yard?mc? k?s?mlardan meydana gelir.

Devamını oku...
 
DNA

Nucleik asitlerin hücre hayat? için önemi
A-Oswgld Avery’nin yapt??? çal??malar ve sonuçlar?

Kapsülsüz pneumococlar farelerde hastal?k olu?turmaz.
Kapsüllü pneumococlar farelerde hasal?k olu?turur.
Kapsüllü pneumococlar ?s?t?l?p öldürülürse hastal?k olu?turmaz.

Is?t?l?p öldürülmü? kapsüllü pneumococlarla canl? kapsülsüz pneumococlar birlikte farelerde hastal?k olu?turur.
Ölmü? kapsüllü pneumococlar?n özütü ile canl? kapsülsüz pneumococlar birlikte farelerde hastal?k olu?ur.
Aç?klama: 5. çal??ma sonunda ölen farelerin kan?nda kapsüllü pneumococlara rastlanmas? öldürülen kapsüllü pneumococlar?n özütündeki
DNA’lar?n kapsülsüz pneumococlara geçerek onlar? kal?tsal de?i?ime u?ratm?? ve kapsül olu?turup hastal?k meydana getirmelerine neden olmu?tur.
Sonuçta DNA Kal?tsal karerkterlerin olu?umunu belirler

Devamını oku...
 
RNA


Eukoryatik hücrelerde nukleus , mitekondri , kloroplast , ribozom , sitoplazmada bulunur. Prokaryotik hücrelerde ise ribozom ve sitoplazmada bulunur.. Yap?ta?lar? Adenin ,Guanin ,Urasil ve Sitozin’ dir.

Hücrelerde yap? ve özellik bak?m?ndan 3 tip RNA vard?r

Devamını oku...
 
V?TAM?NLER

enel özellikler
1-Hücre zar?ndan geçebilirler
2-Sindirim enzimlerinden etkilenmezler
3-Kanda görülürler
4-Vücudumuzdaki ya?amsal olaylar? denetlerler
5-Karaci?erde A ve Deride D vitaminleri (öncül maddelerden) üretilebilir
6-A-D-E-K vitaminleri ya?da çözünür ve vücudumuzda biriktirilir
7-B-C vitaminleri suda çözünür vücudumuzda biriktirilmez. Vücudumuzda en çok eksikli?i görülen vitaminlerdir.
8-Baz?lar? I??k baz?lar? ?s?dan etkilenebilir.
9-?nsan A ve D vitamini hariç di?er vitaminleri d??ar?dan haz?r olarak almak zorundad?r
10-Yeterli gün ????? almayan bölgelerde D vitamini yetersizli?i görülür
Not:Çe?itli biyokimyasal olaylarda varl??? gereken ve vücut taraf?ndan sentez edilmedi?i için besinlerle al?nmas? gereken organik bile?iklerdir. Vitaminler ya?da ve suda çözünmeleri bak?m?ndan s?n?fland?r?l?rlar ve adland?r?lmalar? alfabetik olarak yap?l?r.Ya?da çözünenler:A-D-E-K ve Suda çözünenler B-C.Vitaminlerin besinlerle yeterli al?nmamas? baz? sa?l?k sorunlar?na yol açar.

Devamını oku...
 

Hücre zar? özellikleri ve görevleri
Hücreyi çepe çevre ku?at?r
Ya?-protein ve karbonhidrattan olu?ur.Temel yap? ya?d?r.
Hücreye ?ekil verir
Hücreyi d?? etkilerden korur
Baz? organelleri olu?umunda rol al?r(E.R.,Golgi, vb.)
Madde al?? veri?ini kontrol eder
Hücrelerin birbirini ve kimyasallar? tan?mas?n? sa?lar.
Çok hücrelilerde hücrelerin birbirine ba?lanmas?n? sa?lar

Devamını oku...
 
METABOL?ZMA

Metabolizma:hücrede gerçekle?en biyokimyasal reaksiyonlar?n tümüdür.
A-Anabolizma?? ortamdan al?nan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu olu?an basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duydu?u kompleks veya di?er moleküllerin sentezlenmesidir.
Örnek:Protein,RNA,Fotosentez,K emosentez vb.

B-Katabolizma D?? ortamdan al?nan veya hücrede daha önce üretilip i?levlerini kaybetmi? kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yap?ta?? üretimi için daha basit moleküllere parçalanmas?d?r.
Örnek:Hücre içi ve d??? sindirim,O2 li ve O2 siz solunum

Devamını oku...
 
MADDE ALI?-VER???

Madde Al??-Veri?i
Hücrelerin Bulunduklar? Ortamla Yapt?klar? Madde Al?? Veri?i
Hücrelerin ya?amlar?n?n devam? bulunduklar? ortamdan ihtiyaç duyduklar? maddeleri almas? ve bu ortama metabolik art?klar?n? vermesine ba?l?d?r.
Maddelerin sitoplazmik ortam ile d?? ortam aras?nda al?? veri?inde hücre zar? engelini a?mak gerekir . Hücre zarlar? seçici geçirgendirler . (Organel zarlar? da ( E.R. , Golgi , Lizozom , Mitekondri , Kloroplast vb.) seçici geçirgendir.) Bitki , mantar ve bakterilerde ayr?ca çeper ve kapsül engeli de bulunur.

Devamını oku...
 

Kal?tsal yap?
Moneralar hariç di?er canl?larda kal?tsal yap? kromozomlar halindedir.Moneralarda ve sitoplazmik kal?t?mda rol alan organel kal?tsal yap?lar? DNA halindedir.
Moneralar hariç bütün canl?larda nucleusta bulunur.Moneralarda ve sitoplazmik kal?t?mda rol alan organel kal?tsal yap?lar? plazmada yer al?r.
Hücrelerde canl? türüne özgü kromozom say?s? bulunur.Örnek:?nsanda=46, Güvercin=16,Sirke sine?i=8 vb.
Hücrelerdeki kromozomlar çiftler halindedir.Bu çiftlerden biri anneden biri babadan gelir.Bu kromozom çiftlerine homolog kromozom denir.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 4

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn456
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6462
mod_vvisit_counterBu Ay19102
mod_vvisit_counterToplam7717159

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev