TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

-A-

 

Abdomen: Kar?n, böceklerde vücudun son bölümü.
Absorbsiyon :
Enerji ya da di?er bir maddeyi emebilme, so?urma.
Acoelomata:
Sölom bo?lu?una sahip olmayan canl?lar. Endoderm ve ektoderm aras? tamamen mezoderm ile doludur.
Aerob: Yaln?zca oksijen varl???nda ya?ayabilen.
Amebosit (Ameboid): Amip benzeri hücreler.
Amilaz: Ni?astay? parçalayarak ?ekere çeviren enzim. Tükürükte bulunan haline “Pityalin" ad? da verilmektedir.
Amitotik bölünme: Hücrenin bo?umlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme
Amoeboid hücreler: Belirgin bir ?ekilde olmayan ve ba?ka hücrelere farkl?la?ma potansiyeline sahip olan hücreler.
Anaerob: Ya?am? için oksijen varl???na gereksinim duymayan.
Analog: Kökenlerinin benzer olmas?na gerek olmaks?z?n, ayn? görevi gören organlar. ör. Midyedeki ve bal?klardaki solungaçlar.
Anatrop: Tohum tasla??n? plesentaya ba?layan sap olan funikulusa göre 180 derece dönmü?, ters tohum tasla??.
Anteridyum: Çiçeksiz bitkilerde ve mantarlarda erkek gametleri olu?turan k?sa, silindirik yap?daki kese.
Antikoagülan: Kan?n p?ht?la?mas?n? önleyen madde.
Antropojen: Do?al bitki örtüsünün insanlar?n çe?itli etkinlikleri sonunda özelliklerini yitirmesiyle ortaya ç?kan yeni bitki örtüsü.
Arboretum: Do?ru biçimde etiketlenmi? odunsu ve otsu bitkilerin te?hisi ve bilimsel ara?t?rmalar amac?yla bir araya getirilip yeti?tirildi?i ortamlar.
Arillus: Döllenme sonras?nda, baz? tohumlar?n üzerinde olu?an ek örtü.
Arkegonyum: Genellikle ?i?e biçiminde, bir s?ra verimsiz hücre tabakas?yla çevrilmi? boyun, kar?n kanal hücreleriyle yumurta hücresinden meydana gelmi? üreme organ?.
Arkenteron: Embriyodaki ilkin ba??rsak tüpü.
Arkeosit: Süngerlerde, besin depolayan amoeboid hücrelere verilen ad.
Asimetri: Herhangi bir simetri tipine sahip olmama durumu.
 

-B-

Bakteri: Prokaryot hücre yap?s?ndaki mikroorganizma.
Balsam: S?kl?kla odunsu bitkilerden elde edilen reçine ve bu reçinelerden yap?lan ilaç.
Basit yaprak: Yaprak ayas? parçalara bölünmemi?, sap üzerinde bir parçadan olu?an yaprak.
Bentik: Deniz ve tatl? sularda dip ya da taban bölgesine ili?kin.
Bilateral simetri: Vücudun tam ortas?ndan geçen bir düzlemin, vücudu iki e? yar?ya (sa? ve sol) ay?rd??? simetri tipi.
Bile?ik yaprak: Yaprak ayas? parçalara bölünmü?, yaprak çok say?da yaprakç?klardan meydana gelir.
Biyolüminesans: Baz? canl?lar taraf?ndan, belirli bir metabolik yol izlenerek ???k meydana getirilmesi.
Biyom: Ya?am ku?aklar?. Yeryüzünün geni? alanlar?na yay?lm?? bitki ve hayvanlar?n do?al olarak kümelendirilebilicek özellikte olanlar?n?n bulundu?u ya?ama alanlar?.
Biyosfer: Canl?lar?n birbirleriyle ili?kilerinin sürdü?ü kayaç, su ve hava katmanlar?ndan olu?an yeryüzü örtüsü.
Blastomer: Embriyoda bulunan genç hücreler.
Blastopor: Embriyoda, d?? hücrelerin içeri çökmesiyle olu?an ilkin girintinin aç?kl?k k?sm?, ilkin a??z aç?kl???.
Blastosöl: Embriyonun erken safhas?nda, d?? tabakadaki hücrelerin içeriye do?ru bir girinti yapmas? sonucu olu?an, ilkin vücut bo?lu?u.
Brakte: Çiçek sap? yaprakç???. Çiçek sap?n?n kaidesinde, sap?n gövdeye ba?land??? yerde bulunan yaprakç?k.
Brakteol: ?kinci derecedeki brakte. Çiçek sap?n?n üzerinde bulunan küçük yaprakç?k.

-C,Ç-

Calyx: Mercanlarda, kalsiyum karbonat yap?da olan, kase ?eklindeki d?? iskelet.
Cephalothorax: Ba? ve gövdenin kayna?m?? hali.
Cercus (Serkus): Baz? canl? gruplar?nda, vücudun sonunda görülen ve çe?itli ?ekillerde olabilen, kuyruk benzeri uzant?.
Çenek: Çim yapraklar?, kotiledon: Tohumlu bitkilerin tohumlar?n?n çimlenmesiyle embriyolar?ndan olu?an ilk yaprak ya da yapraklar?.
Çok y?ll?k bitki: Ya?amlar?n? iki y?ldan fazla sürdüren bitkiler.
Çomak hücreleri: Retinada bulunan ve beyaz ????a kar?? duyarl? olan, çubuk ?eklindeki hücreler.

-D-

Dekumbent: Kalk?k uçlu. Yaln?z dallar?n uç k?sm? yukar? do?ru yükselmi?yerde yat?k olarak geli?en bitki.
Dekurrent:
A?a?? do?ru sarkarak uzayan. Yaprak ayas?n?n gövde üzerine yap???k olarak a?a?? do?ru uzamas?.
Deltat:
E?kenar üçgen biçiminde. Yaprak sap? üçgeninin taban?n?n ortas?nda bulunur.
Dendroid: A?aç dal? biçiminde dallanm?? tüy.
Dendroloji:
Botani?in a?aç özelli?indeki bitkilerini inceleyen ve ara?t?ran bilim dal?.
Dentat: Di?li. ?ri ve keskin olan di?lerin eksenleri yapra?a dikey durumdad?r.
Dentikulat: Küçük di?li. Dentat ile ayn? biçimde olup daha küçük olan di?.
Dentin: Kollajen ve kalsiyum tuzlar?ndan olu?an, di? ya da pul yap?s?nda bulunabilen sert madde.
Dentisid kapsula: Di?li kapsül. Aç?lma kapsülün uç k?sm?ndaki di?lerin birle?tikleri yerde olur.
Dermis: Hayvanlarda derinin alt tabakas?na verilen ad.
Deuterostomia: Blastopor, a??z yerine anüsü olu?turur. A??z daha sonra ?ekillenir. Genellikle, enterosöl sölom ve radial segmentasyon ile birlikte an?l?r.
D?? döllenme: Erkek ve di?i e?ey hücrelerinin vücut d???nda birle?mesi ile meydana gelen döllenme tipi. D?? döllenme görülen canl?larda genellikle üreme su varl???na ba??ml?d?r (suda gerçekle?ir).
Diandrus: ?ki stamenli.
Diatom: Bir fitoplankton grubu.
Difüzyon: Molekül ya da iyonlar?n, çok yo?un olduklar? bir ortamdan, daha az yo?unlukta bulunduklar? bir ortama do?ru yapt?klar? geçi? hareketi.
Diklin: Bir e?eyli çiçek. Erkek üreme organlar?n?n (andrekeum) ve di?i üreme organlar?n?n (ginekeum) ayr? çiçekler üzerinde bulunmas?.
Dikotiledon: Embriyosunda iki çenek yapra?? bulunan bitki.
Dimorfizm: Bir tür içinde, iki farkl? formun görülmesi durumu.
Dioik: Vücudunda di?i veya erkek üreme organlar?ndan sadece birini bulunduran canl?, ayr? e?eyli.
Diploblasti: Embriyonik geli?im sürecinde sadece endoderm ve ektodermin olu?mas?, iki tabakal?l?k.
Diploid: Birbirinin ayn?s? halindeki çift kromozom setine sahip olan.
Diskoid: Disk biçiminde.
Distikus: ?ki s?ral?. Yaprak ve çiçeklerin ayn? düzlem üzerinde birbirlerinin ters yönünde s?ralanmas?.
Divergent: Birbirlerinden ayr?lm?? ve uzakla?m?? ?ekilde.
Dorsal: S?rtsal yüzey. S?rt k?sm?.
Dorsifiks: S?rttan ba?l?. Flamentin antere s?rt k?sm?ndan ba?l? olmas?.
Döl de?i?imi: E?eyli ve e?eysiz üremenin birbirini takip etti?i üreme sistemi, döl alma??, metagenez.

-E-

Effektör: Sinir hücrelerinin ba?l? oldu?u ve sinirsel uyar?lara kar?? verilen cevab?n yerine getirildi?i bez, kas, hücre veya organlar, sonuçland?r?c? organlar.
Egzotik: Yerli olmayan canl?lar.
Ekoloji: Organizmalarla çevrelerini ve bu iki varl?k aras?ndaki kar??l?kl? ili?kileri ara?t?ran bilim dal?. Do?an?n yap?s?n? ve i?levini ara?t?ran bilim dal?.
Ekosistem: Do?adaki canl? ve cans?z varl?klar?n kar??l?kl? etkile?im ba?lar?yla olu?turduklar? sistem
Ektoderm: Embriyo geli?imi s?ras?nda olu?an 3 tabakadan en d??ta olan?, d?? deri.
Ektoparazit:Ba?ka bir canl?n?n vücudu üzerinde parazit olarak ya?ayan canl?, d?? parazit.
Ektoplazma: Hücre içerisindeki sitoplazman?n çevresel veya d?? bölgesi, d?? plazma.
Ekzoenzim: D?? ortama salg?lanan enzim.
Elytra: K?n kanat, kitinle?mi?i kanat yap?s?.
Embriyo: Zigotun geli?mesiyle olu?an genç organizma.
Endemik: Belirli bölgeye ait canl? türleri.
Endoderm: Embriyo geli?imi s?ras?nda olu?an 3 tabakadan, en içte olan?, iç deri.
Endoparazit: Bir canl?n?n vücudunun içinde parazit olarak ya?ayan organizma.
Endopeptidaz: Protein molekülünün iç ba?lar?n? hidrolize u?ratan bir proteinaz türü.
Endoplazma: Hücre içerisindeki sitoplazman?n orta veya iç bölgesi, iç plazma.
Enfektif: Enfeksiyona neden olabilme yetene?ine sahip.
Enfeksiyon: Bakteri, virüs, mantar yada protozoonlar?n organizmaya girmesi durumu.
Enterosöl sölom: Embriyonik geli?im s?ras?nda arkenteron tavan?nda her iki yanda cepler olu?ur. Daha sonra arkenteron ile ba?lant?lar?n? yitiren bu cepler, endoderm ve ektoderm aras?nda ara bir doku halinde geli?ir. Bu ceplerin içindeki bo?luklar ba??rsaktan türedi?i için “enterosöl" ad?n? al?r. Sindirim sisteminden meydana gelen, cep ?eklindeki vücut bo?luklar?d?r.
Entogami: Böcekler yoluyla tozla?ma.
Epidermal: Epidermisten köken alan, epidermis yap?s?ndan olan.
Epidermis: Epitel dokunun, en üst tabakas? (genellikle vücudun en d?? yüzeyini örten doku tabakas?), üst deri.
Epifiz: Beynin taban?nda bulunan bir iç salg? bezi.
Epigeik:Toprak üzerinde geli?en.
Epitel: Hayvanlarda organizman?n vücut d???n? ve iç organlar?n? astarlayan doku.
Erdi?i: Çift cinsiyetli, hermafrodit.
E?ey Hücresi: üremeden sorumlu hücre, gamet.
E?eyli üreme: Erkek ve di?i bireylerin üreme hücrelerinin birle?mesiyle meydana gelen üreme.
E?eysel dimorfizm: Erkek ve di?i e?eyler aras?nda vücut boyutu ve ?ekli, renk veya desen bak?m?ndan farkl?l?klar görülmesi durumu.
E?eysiz üreme: Erkek ve di?i bireylerin ayr? üreme hücrelerinin söz konusu olmad???, tamamen benzer genetik yap?da bireylerin olu?umunu sa?layan üreme tipi.
Eucoelomata: Gerçek sölom bo?lu?una sahip canl?lar. Endoderm ve ektoderm aras?ndaki bo?luk, tamamen mezoderm ile astarlanm??t?r.
Eutely: Canl?n?n hayat? boyunca vücudunda bulunacak hücre say?s?n?n sabit olmas?.
Evcik: Baz? çiçeklerde tohumlar?n sakl? bulunduklar? oyuklar.

-F-

Fagositoz: Büyük parçac?klar?n (besinlerin veya yok edilecek olan yabanc? maddelerin), yalanc? ayaklar yard?m?yla hücre içerisine al?nmas?.
Farinks: A??z ve burun bo?luklar?yla, g?rtlak ve yemek borusu aras?ndaki bo?luk, yutak.
Fauna: Belirli bir ortamdaki hayvan türlerinin tümü.
Femur: Uyluk kemi?i.
Feromon: Alan belirlenmesi, topluluk içinde hiyerar?ik düzenin sa?lanmas? ve üreme döneminde e?lerin birbirini bulmas? gibi durumlarda etkili olan, "d?? hormon" olarak da adland?r?labilen kimyasallar.
Filotaksis: Gövde ekseni üzerinde yapraklar?n dizili? ?ekli.
Fitoplankton: Suda pasif olarak hareket eden (yer de?i?tiren) ve bitkisel özellik gösteren organizmalar.
Floem: Bitkilerde organik besin ta??yan borular, soymuk borular?.
Flora: Belirli bir alanda bulunan bitkilerin tümü. Bakteriler için de flora kelimesi kullan?l?r.
Folikül: Küçük kese ?eklindeki yap?lar?n genel ad?.
Fosil: Günümüzde ya?amayan canl?lar?n eski devirlerden kalma, ta?la?m?? kal?nt?lar?.
Foto-ototrof: I??k enerjisini kullanarak, ihtiyac? olan organik besin maddelerini üretebilen canl?lar.
Fotoreseptör: I???a duyarl? almaçlar.
Fotosentez: Klorofil ta??yan hücrelerde görülen, ???k enerjisinin kullan?lmas?yla su ve karbondioksitten organik madde sentezlenmesiyle sonuçlanan tepkimeler zinciri.
Fototaksi: I???a bir cevap olarak yap?lan yönlenme hareketi.

-G-

Gal: Bitkilerde, böcek ya da mantar gibi organizmalar?n neden oldu?u anormal geli?en yap?lar.
Gamet: Üreme hücresi, e?ey hücresi.
Gastrodermal: Gastrodermisten köken alan, gastrodermis özelliklerini ta??yan.
Gen: DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten olu?mu? canl?n?n kal?tsal özelliklerinden herhangi birini ta??yan parças?. Kal?t?m?n temel fiziksel ve i?levsel birimi. Her gen, protein veya RNA molekülü gibi özel bir i?lev ta??yan kromozomlar?n belli bir noktas?ndaki nükleotid dizilerinden olu?ur.
Genom: Bir organizman?n sahip oldu?u genetik ?ifrelerin tamam?.
Gonad: E?ey hücrelerinin üretildi?i organlar, e?ey organlar?.
Gonopor: E?ey aç?kl???, e?ey organlar?n?n vücut d???na aç?ld??? delik.

-H-

Habitat: Yeti?me ortam?, bir canl?n?n, bir türün içinde ya?ad??? ortam.
Haploid:
Tek kromozom setine sahip olan.
Hemoglobin: Alyuvarlar içerisinde bulunan ve yap?s?nda demir ta??yan, k?rm?z? renkli bir solunum pigmenti.
Hemolenf: Baz? omurgas?zlarda, hemosöl ad? verilen vücut bo?lu?u içerisinde bulunan s?v?.
Hemolitik: Kan hücrelerine zarar veren.
Hemosiyanin: Baz? omurgas?zlarda bulunan, demir yerine bak?r içeren, mavi-ye?il renkli solunum pigmenti.
Hemosöl: Eklem bacakl?larda, gerçek sölom bo?lu?u yerine bulunan ve içinde solunum s?v?s?n?n dola?t??? vücut bo?lu?u.
Herbivor: Bitkisel besinler ile beslenen canl?lar.
Hermafrodit:
Çift e?eyli, her iki e?eyin organlar?n? birlikte ta??yan, er di?i, monoik.
Heterojen: De?i?ik karakterlere yada yap?lara sahip olan.
Heteronom metamerizm: Vücudu olu?turan segmentlerin, birbirinden farkl? yap?da olmas?.
Heterospor: Mikrospor ve makrospor gibi morfolojik ve e?ey bak?m?ndan farkl? sporlar.
Heterotrof: Kendi besinini üretemedi?i için, organik besinleri d??ar?dan almak zorunda olan canl?lar (ard?beslek).
Hidrostatik: Suda sabit bir ?ekilde kalmay? ve yüzebilmeyi sa?layan.
Hif: Sporlar?n çimlenmesiyle olu?an ve birden fazla çekirdek ta??yan, silindir ?eklindeki tüpsü iplikçikler.
Hipodermis: Dermis tabakas?n?n alt bölümü.
Hipofiz: Beyin taban?nda bulunan ve iki k?s?mdan meydana gelen bir iç salg? bezi.
Hipogeik: Toprak yüzeyinin alt?nda geli?en ya da ya?ayan.
Holoblastik bölünme: Hücre bölünmesinin, yumurtan?n tamam?nda gerçekle?mesi.
Homolog: Ayn? görevi görmeseler bile, embriyonik dönemde ayn? dokudan köken alarak geli?mi? organlar.
Homonom metamerizm: Vücut bölümlerinin birbirine e? bölmelerden olu?mas?.
Homospor: Yosun ve e?reltilerde morfolojik olarak birbirinin ayn? olmakla birlikte, e?ey fonksiyonlar? negatif, pozitif biçimde olan sporlar, ?zospor.
Humus: Toprak üzerindeki ve içindeki organik at?klar?n ayr??mas? sonucu olu?an kütle
Hücre d??? sindirim: Büyük moleküllü besinlerin, hücrelerin d??ar?ya verdikleri salg?lar ile hücre içine al?nmadan, yap? ta?lar?na ayr?lmas?.
Hücre içi sindirim: Büyük moleküllü besinlerin, hücre içerisine al?narak, hücre içinde yap? ta?lar?na ayr?lmas?.

-?-

?ç döllenme: Erkek ve di?i e?ey hücrelerinin vücut içinde birle?mesi ile meydana gelen döllenme tipi. Erkek bireyin spermleri, belirli yap?lar yard?m?yla di?i vücuduna aktar?l?r ve di?inin vücudu içerisinde yumurta hücresini döller.
?ki evcikli: Dioik.
?letim demeti: Bitkilerde organik ve inorganik besin maddelerinin iletiminin yap?ld??? odun ve soymuk borular?ndan olu?an yap?lar.
?ndikatör: Belirleyici. Baz? durumlara kar?? hassasiyet göstererek ya da cevap olu?turarak, o durumlar hakk?nda ipucu veren.
?nsektivor: Böcekler ile beslenen canl?lar.
?zospor: Benzer yap?daki sporlar veya bu tip sporlara sahip canl?lar, homospor.
?zotonik: Ayn? ozmotik bas?nca sahip olan ortamlar. örne?in, Salpa'da kan, içindeki madde yo?unlu?u (kan hücreleri, proteinler, mineraller vd.) bak?m?ndan deniz suyuyla e?de?erdir.

-K-

Kambiyum: Bitkilerin iletim demetlerinde, bir ya da birkaç s?ra meristematik hücre tabakas?ndan olu?an, ikincil kal?nla?may? ve enine büyümeyi sa?layan doku.
Kapsit:
Virüslerin çekirdek asitlerinin d???nda bulunan, tek tip ya da birkaç tip proteinden olu?an k?l?f.
Karnivor:
Hayvansal besinler ile beslenen canl?lar.
Karotenoid: Sar?, turuncu, k?rm?z? veya kahverengi olan; ya?da çözünebilen, ço?unlukla fotosentez tepkimelerinde de görev alan, bitkilerin çiçek ve meyve k?s?mlar?nda bulunan pigment grubu.
Karpel: Tohum taslaklar?n? ve özellikle tohumlar? örtmek için birkaç makrosporofilin kendi üzerlerine katlanarak ya da biraraya gelerek olu?turduklar? tek ya da çok gözlü olabilen tohum zarflar?.
Kaz?k kök: Ana kökün yan köklerden daha fazla geli?me göstermesi.
Kemoreseptör: Kimyasal maddelere kar?? duyarl? olan almaçlar.
Kitin: Oldukça dayan?kl? yap?da, N-asetil glikozamin'den meydana gelmi?, bir tür nötr polisakkarit.
Kloak: Baz? canl? gruplar?nda, sindirim, bo?alt?m ve üreme sistemlerinin son ürünlerinin d??ar? b?rak?ld??? ortak tek aç?kl?k.
Klorofil: Fotosentez tepkimelerinde güne? enerjisini kimyasal enerjiye çeviren, yap?s?nda Magnezyum (Mg) içeren, ye?il pigment maddesi.
Kloroplast: Ye?il renkli klorofil pigmentini ta??yan plastit.
Knidosit: Omurgas?zlarda görülen, içinde yak?c? kapsüller ta??yan, savunma veya beslenmede görevli olabilen özelle?mi? hücreler.
Kokon: ?çine yumurta ya da tohumlar?n b?rak?ld??? yap?.
Koleteral: Ksilem ve floemin üstüste bulunmas?.
Kommensal: Birlikte ya?ayan iki canl? türünden birinin fayda sa?lad???, di?erinin ise hiçbir ?ekilde etkilenmedi?i ortak ya?am biçimi.
Konakç?: Bir parazit canl?n?n üzerinde ya?ad??? di?er canl?.
Koni hücreleri: Omurgal?lar?n gözlerinde, retinan?n arkas?nda yer alan, koni ?eklindeki, ????a son derece hassas olan ve renkli görüntünün alg?lanmas?ndan sorumlu olan hücreler.
Kontraktil vakuol: Tatl? sularda ya?ayan bir hücrelilerde, aç?l?p büzülerek, fazla suyu ve metabolizma at?klar?n? hücre d??ar?na atmada görevli olan organel.
Kopulasyon: Çiftle?me.
Korda: Omurgay? olu?turan ilkin iç iskelet (S?rt ipi).
Kornea: Gözün en d??ta bulunan sert tabakas?n?n yakla??k 1/6's?n? olu?turan ön bölgesi, saydam tabaka.
Kotiledon: Çenek. Çim yapraklar?.
Kökçük: Kara yosunlar?nda oldu?u gibi, ilkel bitkilerde bulunan, tek ya da çok hücreden olu?mu?, kök görevini yapan basit yap?lar. Rizoit.
Kromatofor: Pigment içeren ve canl?n?n deri renginin de?i?iminden sorumlu olan organel.
Ksilem: Bitkilerde su ve mineral ta??nmas?ndan sorumlu olan borular, odun borular?.
Kupula: F?nd?k tipi meyveyi ta??yan, kadehe benzer yap?.
Kursak: Ku?larda, bo?azda kese ?eklinde geni?lemi? ve besin depo edilen bölge.
Kütikula: Su geçirmeyen, koruyucu, mumsu yap?daki tabaka.

-L-

Larva: Baz? hayvanlar?n hayat devrelerinde görülen ve metamorfoz sonucunda ergin hale benzeyecek olan yavru evresi.
Lenf: Lenf damalar? içerisinde dola?an, kan plazmas? ve lenf proteinlerinden olu?an dola??m s?v?s?, akkan.
Lentisel: Kovucuk. Mantar özüne dönü?mü? gövde k?s?mlar?nda havan?n girip ç?kmas?n? sa?layan aral?klar.
Lignin: Odun özü denilen su geçirmez madde.
Lipaz: Lipidleri (ya?lar?), ya? asitleri ve gliserine parçalayan sindirim enzimi.
Lob/lop: Beyin, karaci?er gibi organlar?n parçalar? bölümleri.
Lokus: Kromozomlar?n üzerlerinde genlerin bulundu?u özel yerler.
Lökoplast: Baz? bitki hücrelerinde yedek besin depolayan renksiz madde.
Lökosit: Akyuvar, fagositoz yapan, antikor üreten, renksiz kan hücresi.
Lümen: Tüp ya da kese ?eklindeki bir organ ya da organelin iç bo?lu?u.
Lütein: Folikül hücrelerinde meydana gelen, yumurta sar?s?na renk veren pigment.

-M-

Makrofil/Makrosporofil: Makrosporangiyumlar? ta??yan yap?. Makrofil de denir. Çiçekli bitkilerde pistile özde?tir.
Makroportal:
Arkegonyumlar? olu?turan portal.
Makrospor
: Megaspor. Makrosporangiumlardan meydana gelen büyük ve di?i olarak kabul edilen sporlar. Çiçekli bitkilerde embriyo kesesine özde?tir.
Makrosporangiyum: Makrosporlar? olu?turan yap?. Megasporangiyum da denir. Çiçekli bitkilerde polen kesesine özde?tir.
Matriks: ?çinde biyolojik olaylar?n olu?tu?u cans?z, s?v? ortam.
Mayoz bölünme: E?ey organlar?nda e?ey hücrelerinin olu?mas? s?ras?nda diploit ya da somatik kromozom say?s?n?n yar?ya indi?i ve dört haploit hücrenin olu?tu?u hücre bölünmesi. Redüksiyon bölünme. ?ndirgenme bölünmesi.
Melez: Herhangi bir karakter yönünden farkl? iki ar? dölün çaprazlanmas? sonucu olu?an heterozigot döl.
Mercek: Gözde ?????n do?ru ?ekilde k?r?lmaya u?rayarak, a? tabakaya dü?mesini sa?layan yap?.
Meristem: Sürekli olarak bölünebilme yetene?ine sahip hücrelerin olu?turdu?u embriyonik doku.
Meristem halkas?: Büyüyen bitki ekseninde korteks ile merkezi parenkima dokusu aras?nda bulunan ve vasküler dokuyu veren meristem dokusu.
Meroblastik bölünme: Hücre bölünmesinin, yumurtan?n belirli bir k?sm?nda gerçekle?mesi.
Me?cere: D?? görünüm, tür bile?imi, ya?, yap? bak?m?ndan tek düzelik gösteren bitki toplulu?udur.
Metabolizma: Canl? organizman?n hücreleri içinde meydana gelen ve enzimlerle kontrol edilen olaylar?n hepsi. Metabolizma ile enerji üretimi ve madde yap?m? gerçekle?tirilir. ATP üretimi ve protein sentezi iki önemli metabolik reaksiyondur.
Metagenez: E?eyli ve e?eysiz üremenin döngüsel olarak birbirini takip etti?i üreme sistemi, döl de?i?imi.
Metamerizm: Segmentli bir yap?y gösterme.
Metamorfoz: Canl?n?n yumurtadan ç?kt?ktan sonra, tam bir ergin görünümüne eri?inceye kadar geçirdi?i evrelerin bütünü, ba?kala??m.
Metanefridyum: Sölom bo?lu?una aç?lan bo?alt?m tüpçükleri.
Metanefroz: Omurgal?larda görülen ve ikincil böbre?in arkas?ndan meydana gelen, en geli?mi? böbrek tipi.
Mezen?im: Embriyonun mezoderm tabakas?ndan geli?en, daha sonra kas ve ba? dokusunu olu?turacak olan farkl?la?mam?? hücreler.
Mezoderm: Embriyo geli?imi s?ras?nda olu?an 3 tabakadan, ortada olan?, orta deri.
Mezofil: Yapra??n üst ve alt epidermisi aras?nda kalan k?sm?.
Mezonefridyum: Mezodermden geli?en bo?alt?m organ?.
Mezonefroz: Omurgal?larda görülen, orta derecede geli?mi? böbrek tipi.
Mikrofil/Mikrosporofil: Tohumsuz bitkilerde bir tek damarl? doku ?eridi içeren küçük bir yaprak. Mikrosporangiyumlar? ta??yan yap?. Çiçekli bitkilerde erkek organa-stamene özde?tir.
Mikroprotalyum: Anteridyumlar? olu?turan protal.
Mikrospor: Polen. Tohumlu bitkilerde üreme organ? olan stamenlerde mayoz bölünmeyle meydana gelen erkek üreme hücreleri, çiçektozu. Çiçekli bitkilerdeki polene özde?tir.
Mikrosporangiyum: Mikrosporlar? olu?turan yap?. Polen kesesi.
Mikrotübül: ökaryot hücrelerde, hücre iskeletinin yap?s?na kat?lan, kamç?l? ve sillilerde ise sillerin yap?s?na kat?lan, içi bo? tüpçükler.
Misel: 1. Mantarlarda, hiflerin bir araya gelmesiyle olu?mu? yap?lar. 2. Ya? moleküllerinin, çözünmedi?i bir s?v? madde içerisine b?rak?ld??? zaman olu?turdu?u küçük partiküller.
Mitokondri: Hücrede enerji üretiminden sorumlu olan (oksijenli solunumun gerçekle?ti?i) organel.
Mitotik bölünme: Kromozomlar?n kopyalanarak say?s?n?n iki kat?na ç?kar?lmas?n? takiben gerçekle?en ve sonuçta yine diploid say?da kromozom ta??yan iki o?ul hücrenin meydana geldi?i hücre bölünmesi tipi, mitoz bölünme.
Mitoz bölünme: Ökaryot hücrelerin tipik çekirdek bölünmesi. Kopyalanarak say?s? iki kat?na ç?km?? kromozomlar?n profaz, metafaz, anafaz ve telofaz safhalar?n? geçirdikten sonra bölünerek diploit say?da kromozom kaps?yan iki o?ul çekirde?e ayr?lmalar?. Mitozu takiben sitoplazma bölünmesiyle hücre iki o?ul hücreye ayr?l?r.
Mixotrof: Klorofil ta??d??? halde, heterotrof olarak da beslenebilen canl?lar.
Miyelin k?l?f: Sinir hücrelerinde, hücrenin belirli bir bölümü taraf?ndan meydana getirilen ve akson ad? verilen uzant?lar?n üzerini kaplayarak koruma ve sinir iletiminde h?z sa?layan örtü.
Monofiletik: Tek atadan köken alm??.
Monohibrit: Tek karakter bak?m?ndan melez.
Monoik: Bir evcikli. Erkek ve di?i organlar?n ayr? çiçeklerde fakat ayn? bitki üzerinde bulunmas?.
Monokotiledon: Embriyolar?nda tek çenek yapra??na sahip bitki.
Monomer: Büyük moleküllerin hidrolizi sonucu olu?an en küçük yap? birimi.
Monosakkarit: Genel formülü (CH2O)n olan en basit ?eker molekülü.
Mozaik geli?im: Embriyoya ait hücrelerin her birinin, vücudun farkl? bir bölgesini meydana getirmek üzere belirlendi?i geli?im tipi. Bu geli?im tipini gösteren canl?larda, embriyodan ayr?lan herhangi bir parça, kendi ba??na tam bir birey olarak geli?emez.
Mukus: Koyu ve az ak??kan özellikte, glikoprotein yap?s?nda salg?, sümük.
Multipotent: Birden fazla farkl? hücre veya doku tipine farkl?la?abilme yetene?ine sahip olan. Hidralarda “interstitial hücreler" ve omurgal? embriyolar?nda “kök hücreler" , multipotent karakterdedir.
Musilaj: Yap??kan ve az ak??kan karakterli polimerler.
Mutasyon: Bir canl?n?n kal?t?m özelliklerinde meydana gelen birdenbire ve kendili?inden de?i?meler.
Mürein: Bakterilerin hücre duvar?nda bulunan yap?sal bir peptidoglikan.

-N-

Nasti: Bitkinin, uyaran?n cinsine göre yapt??? fakat uyaran?n yönüne ba?l? olmayan davran??lar.
Nefridiopor
: Omurgas?zlar?n bo?alt?m organlar? olan nefridyumlar?n vücut d???na aç?ld?klar? aç?kl?k.
Nefridyum: Omurgas?zlar?n bo?alt?m organlar?.
Nermatosit: Knidosit hücrelerinin içeri?i ya da kendisi.
Neoteni: Ergin halde larva özelliklerinin görülmesi.
Nimf: Ba?kala??m gösteren böceklerde, d?? görünü?ü ergine benzeyen, fakat e?ey organlar? ve kanatlar? tam olarak geli?memi? evre.
Nod: Dü?üm ?eklinde yap?.
Notokord: ?lkin s?rt ipli?i.
Nöron: Sinir hücresi.
Nörotoksik: Sinir sistemi üzerinde zararl? etkisi olan zehirli maddeler.
Nötr: Elektriksel yükü s?f?ra e?it olan.
Nusellus: Tohum tasla??nda embriyo kesesini çevreleyen doku.
Nükleik asitler: Çekirdek içinde bulunan, genetik ?ifreyi ta??yan, yap?lar?nda ?eker bulunan asitler (DNA ve RNA).

-O,Ö-

Ocellus (ço?ulu= Ocelli): Baz? omurgas?zlarda ve di?er basit yap?l? organizmalarda görülen, mercek de ta??yabilen basit göz, nokta göz.
Odun borular?: Bitkilerde çe?itli hücre tiplerinden olu?an, su iletimi ve destek görevini yapan doku. Ksilem.
Oksidasyon: (Yükseltgenme) Elektronlar?n bir atom ya da molekülden ayr?lmas?n? sa?layan kimyasal tepkime.
Omnivor: Hem bitkisel hem de hayvansal besinler ile beslenebilen canl?lar.
Oocyst: Etraf? koruyucu bir k?l?fla çevrili, olumsuz çevre ko?ullar?na kar?? dayan?kl? yap?da olan yumurta hücresi.
Organel: Hücrenin içerisinde bulunan ve her biri farkl? görevlerden sorumlu olan, daha küçük alt birimler.
Osmoregülasyon: Baz? sucul organizmalar?n, vücutlar?n?n osmotik bas?nc?n?, ya?ad?klar? ortam?n osmotik bas?nc?na ba?l? olmadan ayarlamalar?.
Osmoz: Suyun yo?unlu?unun çok oldu?u yerden az oldu?u yere do?ru, yar? geçirgen zardan geçmesi.
Ototrof: I??k enerjisi veya kimyasal enerji kullanarak, inorganik maddelerden kendi organik besinini üretebilen canl?lar (kendibeslek).
Ovaryum: Di?i e?ey organ?, yumurtal?k.
Ovidukt: Yumurtalar?, yumurtal?ktan d??ar? ta??yan kanal, yumurta kanal?.
Ovipar: Yumurtas?n? vücut d???na b?rakarak ço?alan.
Ovipozitor: Yumurtalar? yerle?tirmeye yarayan yap?, yumurtlama borusu.
Ovovivipar: Bir plasenta olu?umuyla anne-yavru aras?nda ba?lant? olmaks?z?n, yumurtas? vücut içinde geli?en ve yavruyu yumurtadan ç?kt?ktan sonra vücut d???na b?rakan, yalanc? do?um yapan.
Ovül: Tohumlu bitkilerde, döllenmeden sonra tohumu meydana getiren yap?.
Ökaryot: Zar ile çevrili gerçek organelleri bulunan hücreler. (Bkz. Prokaryot ve ökaryot hücreler aras?ndaki farklar)

-P-

Papilla: Tomur. Koni biçimindeki herhangi bir ç?k?nt?.
Parafiletik:
Birden fazla atadan köken alm??.
Parapod
: Her vücut segmentinin yan?nda, bir çift halinde bulunan ve yer de?i?tirmeye yarayan yap?lar.
Parazit: Ba?ka türden bir canl?n?n içinde veya üzerinde, kendisine besin veya bar?nak sa?layacak ?ekilde ancak ayn? zamanda da di?er canl?ya da zarar verecek ?ekilde ya?ayan organizma, asalak.
Parankima: ?nce duvarl?, nisbeten farkl?la?mam?? hücrelerden olu?an, yap? ve görevi de?i?ebilen, yumu?ak bitki dokusu, parankima. Yass? solucanlarda kas tabakas?yla ba??rsak aras?nda bulunan çe?itli hücrelerden olu?mu? sert doku. Bir organ?n zemin dokusu.
Partenogenez: Yumurta hücrelerinin, sperm hücreleri ile döllenmeden mitoz geçirmeye ba?layarak, bir canl?y? olu?turmas? ?eklindeki üreme tipi.
Patojen: Zararl?, hastal?k yap?c?.
Pektin: Özellikle bitki hücrelerinin orta lamelinde bulunan büyük moleküllü, karbonhidrat kar???m? maddeler.
Pelajik: Deniz ya da göllerde tabana tutunarak ya da serbest halde ya?ayan canl?lar.
Penetrasyon: Nüfuz etmek, içine girmek, dalmak.
Peptidoglikan: Uzun polisakkarit zincirlerinin k?sa peptitlerle (protein ba?lar?) ba?land??? büyük moleküller.
Peptit: Aminoasitler aras?ndaki ba?lar.
Periant: Çiçek örtüsü ve çiçek örtü yapraklar?. Taç ve çanak yapraklar?n tümü. Bir çiçekte erkek organlar ve di?i organ d???nda kalan parçalar.
Peristom: Yosunlarda (Bryofitler) kapsül aç?ld?ktan sonra a??zda bir ya da iki s?ral? silli halka yap?s?. Silyat protozoonlarda, denizy?ld?zlar?nda, halkal? solucanlarda, böceklerde, derisi dikenlilerde, vb. a??z çevresi bölgesi.
Periton zar?: Karn?n iç k?sm?n? asarlayan zar, iki katl? kar?n zar?.
Peyzaj: Bir arazi parças?n?n ekolojik, biyolojik, yap?sal ve tüm do?al özelliklerinin topluca anlat?m?.
Pigment: Bitkilerde ve hayvanlarda bulunan renk maddelerinin genel ad?.
Plankton: Suyun hareketiyle pasif olarak sürüklenen küçük canl?lar?n genel ad?.
Planktonik: Plankton yap?s?nda olan ya da planktona ili?kin olan.
Plasenta: Anne ve yavru aras?nda, döl yata?? içerisinde kurulan ve madde al?? veri?ine olanak tan?yan, damarl? ve süngerimsi yap?.
Plastit: Bitki hücrelerinde ve baz? bir hücreli canl?larda bulunan, ço?unlukla renk pigmenti de ta??yan bir organel.
Poikilotherm: De?i?ken vücut s?cakl?kl?.
Polimer: Birden fazla benzer ya da farkl? birimin, kovalent ba?larla birle?mesiyle olu?an yap?.
Polimerize: Polimer yap?da, polimer özelli?i gösteren.
Polipeptit: çok say?da aminoasidin birle?mesiyle olu?an organik molekül (örne?in protein).
Polisakkarit: çok say?da monosakkaritten meydana gelen organik bile?ikler.
Populasyon: Ayn? türün bireylerinden olu?an ya?ama birli?i ve toplumudur.
Por: Aç?kl?k, delik.
Predatör: Besin olarak di?er canl?lar? yakalay?p öldüren canl?, avc?.
Primer: Birinci derecedeki, ilkin, esas.
Proboscis: Genellikle vücudun ön k?sm?nda ve a??z yak?n?nda bulunan, veya tamamen a??z yap?s?n? te?kil eden hortum.
Prokaryot: Zar ile çevrili olan gerçek organelleri bulunmayan organizmalar, bakteri ve mavi-ye?il algler. (Bkz. Prokaryot ve ökaryot hücreler aras?ndaki farklar)
Pronefroz: Omurgal?larda görülen en basit böbrek tipi.
Protallus: Protal. Haploit yap?daki gametofit.
Proteaz: Proteinlerin peptit ba?lar?n? koparak y?k?lmas?ndan sorumlu olan enzim, proteinaz.
Protonefridyum: Baz? ilkel omurgas?zlarda görülen, bir uçta alev hücreleriyle ba?layan ve dallanan kanallar?n bir merkez kanalla birle?erek, d??ar?ya aç?ld??? bo?alt?m organ? tipi.
Protostomia: Embriyodaki blastopor, geli?erek a?z? olu?turur. Anüs, a?z?n tam kar??s?nda, arka bölgedeki ektodermin çökmesiyle geli?ir. Genellikle, ?izosöl sölom, spiral segmentasyon, ve mozaik geli?im ile birlikte an?l?r.
Protozoon: Tek hücreli canl?lara genel olarak verilen ad.
Pseudocoelomata: Gerçek söloma sahip olmayan canl?lar. Embriyonel dönemdeki blastosöl'ün devam?d?r. Sadece d?? k?sm? mezoderm ile çevrilidir.
Pseudopod: Amip benzeri bir hücrelilerde ve fagositoz yapan di?er hücrelerde bulunan sitoplazma uzant?lar?, yalanc? ayak.

-R-

Radial segmentasyon: Embriyoda, olu?an yeni hücrelerin birbirinin üzerine veya yan?na gelecek ?ekilde ilerledi?i segmentasyon tipi.
Radial simetri: Vücuttan diklemesine (yere paralel olarak) geçen tüm düzlemlerin, vücudu e?it iki parçaya ay?rd??? simetri tipi, ???nsal simetri.
Radula: Yumu?akçalarda, üzerinde kitin di? s?ralar? ta??yan, a??z içi rende organ?, di?i dil.
Red-tide: Dinoflagellata tak?m?nda yer alan alglerin, y?l?n beli dönemlerinde okyanuslarda çok h?zl? bir ?ekilde ço?almalar? ve bu alglerin içerdikleri pigmentin renginin suda yo?unla?mas? sonucu ortaya ç?kan görüntü, k?rm?z? ku?ak.
Reçine: Baz? odunlu bitkilerin salg?lad?klar?, kat? ya da yar? ak??kan, yar? saydam, suda çözünmeyen salg? maddeleri.
Rejenerasyon: Canl?larda eksilen, bozulan bir yap?n?n tamamlanmas?, onar?m?.
Reseptör: Belirli kimyasallar?n veya uyart?lar?n tan?y?c?s? konumunda olan, baz? hallerde de bunlar?n hücreye girmesini veya bunlara kar?? bir cevab?n olu?turulmas?n? mümkün hale getiren yer veya yap?, almaç.
Retina: Gözde en iç k?s?mda bulunan, ????a duyarl? hücrelerin, duyu sinirlerinin ve pigmentlerin bulundu?u, çift katl? a? tabaka.
Ribozom: Protein sentezinden sorumlu olan organel.
Rizoid/rizoit: Kökçük.
Rizom: Genellikle toprak alt?nda bulunan ve yukar? do?ru filizler, a?a??ya do?ru kökler veren kal?n, yatay gövde.

-S-

Saçak kök: Yan köklerin ana kökten daha fazla geli?mesi.
Saprofit
: Ölü canl?lar veya organik maddeler üzerinden beslenen, çürükçül, ayr??t?r?c?.
Segment: Bir yap?n?n, az çok birbirine benzeyen parçalar?ndan her biri, bölüt.
Segmentasyon: Zigotta, sitoplazma büyümesi olmadan art arda görülen mitoz bölünmeler sonucunda, birbirine benzer hücrelerin olu?mas?.
Sekonder: ?kincil, ikinci derecede önemli olan, yan, tali.
Selüloz: çok say?da glikozun birle?mesi ile olu?an, bitki hücrelerinin temel yap?ta?? olan yap?sal bir polisakkarit.
Septum: Bölme.
Sesil: Bir yere ba?l? olarak ya?ayan.
Sferik simetri: Vücudun herhangi bir yerinden geçen tüm düzlemlerin, vücudu e?it iki parçaya ay?rd??? simetri tipi, küresel simetri.
Sil: Baz? bir hücrelilerde hareketi sa?layan, baz? organizmalar?n da akci?er borular?nda senkronize hareket ederek, toz gibi. partikülleri akci?erden uzakla?t?ran kamç? benzeri yap?.
Simbiyont: Ba?ka türden bir canl? ile ortak ya?ayan canl?. Bu birliktelik, her iki taraf?n fayda ya da zarar durumuna göre farkl? isimler al?r.
Sinüs: Organlar?n ya da dokular?n aras?ndaki bo?luk.
Sitoplazma: Hücre zar? içerisinde, çekirdek d???nda kalan bütün canl? k?s?m ve bu k?sm? dolduran viskoz yap?.
Soymuk borular?: Bitkilerde iletici hücreler olan, kalburlu hücreler ve kalburlu boru elementlerinden olu?an, besin iletimi, depo edilmesi ve destek görevlerini yapan doku. Floem
Sölom bo?lu?u: üç embriyo tabakas?na sahip olan hayvanlarda, iç k?sm? tamamen periton zar? ile kaplanm?? olan gerçek vücut bo?lu?u.
Sperm: Erkek e?ey hücresi.
Spermatofor: Baz? canl?lar?n erkek bireylerinde, birçok spermin bir arada ta??nmas?n? sa?layan kapsül.
Spikül: ??nemsi uzant?lar.
Spiral segmentasyon: Embriyoda, olu?an yeni hücrelerin birbirinin tam olarak üzerine veya yan?na denk gelmeyip, yakla??k 45 derecelik bir kayma ile birbirinin üzerine oturdu?u segmentasyon tipi.
Spongocoel: Süngerlerde vücut içi bo?lu?u.
Spor: E?eysiz üremeyi sa?layan hücre.
Sporofit: Döl de?i?imi gösteren bitkilerde diploit ya da e?eysiz (aseksüel) evre.
Stamen: Erkek organ. Bir çiçekte ba?ç?k (anter) ve iplikçik (flamen)ten olu?an çiçek tozlar?n? (polen) olu?turan organ.
Statocyst: ?çerisinde denge ta?? bulunan kesecik.
Stigma: 1. Eklembacakl?larda, trake sisteminin havayla temas etti?i aç?kl?klar. 2. Çiçeklerde, di?i üreme organ?n?n poleni ald??? uç k?sm?.
Stilet: Yap??kan organ.
Subepidermal plexus: Deri alt? sinir a??.
?izosöl sölom: Erken embriyonik evrede kopan iki blastomer, endoderm ve ektoderm aras?na dü?erek ilkin mezoderm hücrelerini olu?turur. ?ki tabakan?n ayr?lmas?yla mezoderm geli?ir. Mezodermden köken alan vücut bo?lu?udur.

-T-

Tagmata: Kayna?m?? ya da hareketli halde olabilen, özelle?mi? vücut bölümleri.
Tal/Tallus: Kök, gövde ya da yaprak gibi doku özelle?mesi görülmeyen, alglerde ve baz? a?a?? yap?l? bitkilerde görülen vücut yap?s?.
Tek y?ll?k bitki: Ya?am devirlerini bir y?l içinde tamamlayan bitkiler.
Tentakül: Uzant?.
Testa:Tohum kabu?u. Tohum d?? örtüsü.
Testis: Erkeklerde üreme hücrelerini olu?turan, ayn? zamanda e?ey hormonlar? salg?layan bir bez niteli?i de ta??yan organ, erbezi.
Triploblasti: Embriyonik geli?im sürecinde her 3 tabakan?n da (endoderm, mezoderm ve ektoderm) olu?mas?, üç tabakal?l?k.
Tüberkül: Topuzcuk ?eklindeki küçük ve yuvarlak ç?k?nt? ya da kabart?lar.

-Ü-

Üre: Memeli ve di?er hayvanlarda amino asitlerin y?k?m? ile olu?an son ürün.
Üreticiler
: Bir sistem içerisinde, güne? enerjisini organik moleküllerin ba? enerjisi ?ekline çevirebilen canl?lar, besin üreticiler, ototroflar.

-V-

Vasküler sistem: Ksilem ve floemden olu?an bitki dokular?nda, ksilem taraf?ndan su ve suda erimi? maddelerin, floem taraf?ndan fotosentez ürünlerinin ta??nmas?n? sa?layan sistem. ?letim sistemi. Damar sistemi.
Vejetasyon: Bitkilerin s?n?fland?r?lmas?ndaki, yöreleri gözetmeksizin fizyonomik ve ekolojik bak?mdan bir bölgedeki bitki örtüsü. Bir yerdeki ekolojik ko?ullara ba?l? olarak bulunan bitki örtüsü.
Vejetatif üreme:
Yaprak ya da sap gibi vücut bölümlerinden e?eysiz olarak üreme.
Velum
: 1. Medüzlerde, ?emsiye yap?s?n?n kenar?n? çember gibi saran örtü. 2. Basidli mantarlarda, genç basidiokarplar? örten yap?.
Ventral: Bir organizman?n kar?n k?sm?.
Visceral kitle: ?ç organlar.
Viskoz: Ak??kanl??? az olan s?v?.
Vivipar: Yavrunun, bir plasenta varl???yla, anneyle aras?nda besin, gaz, vb. al??veri?i olarak geli?imini tamamlamas? sonucunda, gerçek do?um yapan.

-X-

Xantofil (Ksantofil): Sar? veya kahverengi bir karotenoid pigment grubu.

-Y-

Yolk Bezi: Besin maddesi üreten ya da depolayan bez ya da kese.
Yumurta: Di?i e?ey hücresi.
Yumurtal?k: Di?i bireylerde e?ey hücrelerinin üretildi?i, ayn? zamanda e?ey hormonlar? da salg?layan organ.
Yutak: A??z bo?lu?u ve yemek borusu aras?ndaki kasl? kanal, farinks.

-Z-

Zigot: Di?i ve erkek e?ey hücrelerinin birle?mesiyle olu?an, döllenmi? yumurta hücresi.
Zooid: Bir koloni içerisinde farkl?la?m?? olarak bulunan bireylerin her biri.
Zooplankton: Hayvansal özellik gösteren planktonlar.
Zoospor: Bir hücreli algler ve mantarlarda kamç?l?, hareketli e?ey hücresi.

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn954
mod_vvisit_counterDn1041
mod_vvisit_counterBu Hafta5890
mod_vvisit_counterBu Ay19780
mod_vvisit_counterToplam7633614

Kimler evrimii

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev