TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Beylikler
Toluno?ullar? Beyli?i

M?s?r'da ve Suriye'de kurulan ve Abbasî hilafetine ismen ba?l? ilk Müslüman-Türk devletidir. Devletin kurucusu Ahmed, bir Türk askeri idi. Babas? Tulun (Tulun: Türkçe'deki dolun, yani dolun aydan gelir) yakla??k 815-816'da Buhara valisi taraf?ndan Ba?dad'a gönderilmi?ti. Ahmed, Eylül 835'te Ba?dad'da do?du.

O çok iyi askerî ve dinî bir terbiye gördü ve tahsilini Tarsus'ta tamamlad?. Daha sonra cesareti sayesinde Halife Mustain'in be?enisini kazand?. Üvey babas? Bay?kbeg'in vekili olarak M?s?r valili?i yapt?. Ahmed, 15 Eylül 868'de Fuslat'a ula?mas?yla Tulunîlerin kurulu?u ba?l?yordu. Ondan önce de M?s?r'da Türk valileri görev yapm??, bunlardan Muzâhim b. Hakan'?n devrinde buraya Türk askerleri gelmeye ba?lam?? ve M?s?r, Samarra'dan sonra Türklerin ikinci üssü olmu?tu.

Ahmed bin Tulun'un Fuslat'a ula?mas?yla Müslüman M?s?r tarihinde yeni bir devir ba?l?yordu. Ancak o M?s?r'da hakimiyeti ele geçirmek ve nüfuzunu bütün ülkeye yaymak istedi?i zaman baz? engeller ile kar??la?t?. Ahmed'in kar??la?t??? en büyük güçlük malî hususlarda oldu. M?s?r'?n maliyesi bu s?rada kuvvetli ve usta bir maliyeci olan Ahmed bin Müdebbir'in elinde idi ve o Ahmed bin Tulun'a muhalefete kalk??m??t?. Ahmed bin Tulun, ?bn-i Müdebbir ile dört y?l süreyle yapt??? mücadeleyi kazanmaya ve onu Suriye'ye uzakla?t?rmaya muvaffak oldu. Art?k Ahmed M?s?r'da malî ba??ms?zl??a da sahipti. Öte taraftan Bay?k beg Haziran 870'te öldürülmü? ve M?s?r ?kta'? ?bn Tulun'un kay?npederi Yarcuh el-Türkî'ye geçmi?ti. Yarcuh, damad? ?bn Tulun'a Berka ve ?skenderiye'nin idaresini de verdi. Böylece bütün M?s?r onun hakimiyeti alt?na girdi.

Devamını oku...
 
?h?ido?ullar? Beyli?i

?h?ido?ullar? Beyli?i (935-969)

M?s?r ve Suriye'de hüküm süren ikinci Türk hanedan?d?r. Kurucusu Muhammed b. Tu?ç 882'de Ba?dad'da do?du. Babas? Tulunîlerin hizmetinde görev alm??, ?am ve Taberiyye valili?i yapm??t?. Bu bak?mdan Muhammed devlet idaresi içinde yeti?mi? hatta bir süre Taberiyye'den babas?na vekâlet etmi?ti. Muhammed Tulunîlerin y?k?lmas?ndan sonra Abbasi Devleti hizmetinde çal??t?.

Bu s?rada bazan M?s?r'da bazan Suriye'de görev yapt?. O devlet kademelerinde yava? yava? yükselmi? ve 933 y?l?nda nüfuzunu bütün Suriye üzerinde yaym??t?, ancak M?s?r'a da sahip olmak istiyordu. Öte taraftan Tulunîlerin y?k?lmas?ndan sonra M?s?r'da ortaya ç?kan meseleler burada kuvvetli bir hükümete ihtiyaç gösteriyordu. M?s?r, ?imdi do?uda ve bat?da ?slam dünyas?n?n liderli?i için çeki?en iki devletin ortas?nda idi. Ba?dat'taki Abbasî hükümeti M?s?r'da kuvvetli ve kendine güvenen bir devletin bulunmas?n? uygun görüyordu.

Çünkü M?s?r'da hüküm sürecek kuvvetli bir devlet bat?dan Fat?mîlerin ilerlemesine kar?? bir engel olacak ve daha sonra Suriye'de yeni ortaya ç?kan Bedevî hanedanlar üzerinde kontrolü elinde tutacakt?. Bu ortamdan faydalanmas?n? bilen Muhammed b. Tugç, M?s?r ve Suriye vergi mütesellimi (müfetti?i) el-Fazl b.Cafer el-Furat'tan da kendisine destek buldu. O Suriye'ye ilave olarak M?s?r valisi tayin edildi. Nitekim kuvvetli bir ordu ve donanma sayesinde Fustat'a girdi (935).

Devamını oku...
 
?zmir Beyli?i

?zmir Beyli?i (1081-1097)

Anadolu'nun fethi s?ras?nda, Malatya dolaylar?nda faaliyet gösteren O?uz'un Çavuldur boyundan oldu?u san?lan Çakan, ?stanbul'da uzunca bir müddet kald?ktan sonra 1081'e do?ru ?zmir'e gelerek bir beylik kurmu?tur.

Bizans ?mparatorlu?unun zay?f noktalar?n? iyi bilen Çakan, Foça'y? ve civar?n? ald?ktan sonra 40 parça gemiden kurulu kuvvetli bir donanma yapt?rarak Ege Denizi'nde Sak?z, Midilli, Sisam, Rodos adalar?n? zapt etti ve Çanakkale'ye do?ru ilerledi. Üzerine gönderilen Bizans donanmalar?n? birkaç kere ma?lûp etti. ?stanbul'u ele geçirip ?mparator olmak istiyordu.

Kara kuvveti kâfi gelmedi?i için, Balkanlar üzerinden Trakya'ya do?ru ilerleyen Peçenek Türkleri ile i?birli?i yapt?. Onlar karadan ?stanbul'u bask? alt?na al?rken Çakan Bey de denizden hücuma geçecek ve Bizans ba?kenti dü?ürülecekti. Fakat plân ba?ar?ya ula?amad?. Çünkü, ?mparator Aleksios Komnenos, Tuna boyundaki Kuman Türkleri'ni Peçenekler üzerine sald?rtm?? ve aralar?nda cereyan eden, Meriç k?y?s?ndaki Lebonium Sava?? (Nisan 1091)'nda Peçenekler a??r ma?lûbiyete u?ram??lard?.

?zmir Beyi Çakan, Selçuklu Sultan? K?l?ç Arslan I. taraf?ndan ortadan kald?r?ld? (1097). Yine bu s?ralarda Efes bölgesinde de çok küçük bir Türkmen beyli?i daha görülmektedir ki, ba??nda Tanr?vermi? Bey bulunuyordu.

 

Do?u Anadolu'da kurulmu? olan Türk beyliklerinden birisi de Bitlis ve Erzen'de hüküm sürmü? olan Dilmaço?ullar?d?r. Bu beyli?in kurucusu Dilmaço?lu Mehmed (Muhammed) Bey, Sultan Alp Arslan devrinde Bekçio?lu Af??n, Ahmed-?âh gibi Türkmen emîrleri ile Bizans idaresindeki Anadolu'ya ak?nlarda bulunuyordu.

Dilmaço?lu Mehmed Bey Malazgirt sava??na da i?tirak etmi?ti (1071). Daha sonra onu Haleb çevresindeki fetihlere kat?ld???n? görüyoruz. 1085 y?l?nda Diyarbekir al?nd?ktan sonra Bitlis ve Ahlat da Selçuklu kuvvetleri taraf?ndan zapt edilmi?ti. Bitlis ve havalisi Mehmed Bey'in idaresine b?rak?larak ona iktâ (kullan?m? verildi) edildi. Bu suretle Dilmaço?ullar? Beyli?i kurulmu? oldu. Önce K?l?ç Arslan'a, onun ölümünden sonra da Ermen?ahlar'a (Ahlat?ahlar) ba?land?. Togan Arslan daha sonra Artuklulardan ?lgazî'ye tâbi olmu? ve bu hükümdarla beraber Haçl?lara ve Gürcülere kar?? sava?m??t?.

Hüsâmeddîn Kurt zaman?nda (1137-1143), Irak Selçuklu sultan? Mes'ûd, karde?i Selçuk-?âh'a Ahlat, Malazgird ve Erzen bölgesini iktâ etmi?ti 1138 Selçuk-?âh bu bölgeyi tahrip etti?i gibi, halk?na da kötü davranm??t?. 1192 y?l?nda Ermen?âhlardan Begtimur Bitlis'i zapt etti. Bundan sonra Dilmaço?ullar? Beyli?i Erzen ve havalisinde XIV. yüzy?l?na sonlar?n kadar hüküm sürmü?, muhtemelen Akkoyunlular devrinde tarihe kar??m??t?r.

 

 

 
Dani?mendliler Beyli?i

Dani?mendliler Beyli?i (1092-1178)

Anadolu'da fetihlere memur edilen Gazi Ahmed Bey, Türkmenlere hocal?k, ö?retmenlik yapt??? için "Dani?mend" lâkab? ile an?l?yordu. Dani?mend Gazi Ahmed Bey, K?z?l?rmak ve Ye?il?rmak dolaylar?n? ele geçirmi?ti. Emir Dani?mend'in Bizanslar ile bir sava?ta ölen Battal Gazî (öl. 740)'nin neslinden geldi?i söylendi?i gibi, onun Anadolu fâtihi Sultan Süleymân b. Kutalm??'?n day?s? oldu?u da rivayet edilmektedir. 1086'da Süleyman?ah ölünce gücünü artt?rd?. I. K?l?çarslan'?n Haçl?larla yapt??? Sava?lara kat?larak ba?ar? gösterdi. Antakya Prensi Bohemond'u esir ald? ve Malatya'y? ele geçirdi. Bu prensin serbest b?rak?lmas?n? isteyen K?l?çarslan'la aras? aç?ld? ve aralar?nda sava? ç?kt?. Bu sava?ta Gazi Ahmed Bey yenildi ve 1106'da öldü.

Bu Türkmen hanedan?n?n kuvvet merkezi asl?nda, Kuzey Anadolu'da Tokat, Amasya ve Sivas çevresinde idi.. Ancak Dani?mend'in as?l ad?n?n Taylu oldu?u ve hocal?k yapt??? biliniyor. Buna göre Emîr Dani?mend 1080 y?l?nda Sivas'a gelmi? ve hiçbir mukavemetle kar??la?madan burada yerle?mi?ti.

Daha sonra Ye?il?rmak havzas?nda fetihlerde bulundu, Niksar'? muhasara ve zabtetti (1097'den önce). Emîr Dani?mend Anadolu'daki emîrler aras?nda mücadelelerden yararlanarak devletinin hudutlar?n? geni?letmi?, Haçl? Seferleri'nin ba?lamas? ile bat?dan gelen bu yeni dü?mana kar?? çetin mücadelelere kat?lm??t?r. Türkiye Selçuklu sultan? I. K?l?ç Arslan, ?znik önünde do?uya çekildikten sonra, Haçl?lara kar?? Emîr Dani?mend ve Kapadokya Emîri Hasan ile birle?tiler. Bu müttefik Türk ordusu 1 Temmuz 1097'de Darylaeum (Eski?ehir) civar?nda Haçl?lara kar?? sava?a tutu?tu, fakat Türkler a??r kay?plar vererek çekilmek zorunda kald?lar.

Devamını oku...
 
Saltuklu Beyli?i

Saltuklu Beyli?i (1092-1202)

Selçuklu fetihleri aras?nda Do?u Anadolu'da kurulan Türk devletlerinden birisi Saltuklular'd?r. Anadolu'nun fethinde görev alan kumandanlardan Ebul Kas?m, Erzurum dolaylar?n? ele geçirmi? ve Sultan Alparslan onu bu bölgenin beyli?ine tayin etmi?ti. Ebul Kas?m 1102'de ölünce yerine o?lu Ali geçti ve Bey oldu. Ali'den sonra Bey olan ?zzeddin Saltuk bu hanedan?n en güçlü beyi oldu ve beylik onun ad? ile yani "Saltuk Beyli?i" olarak an?ld? (1072).

Bu beylik, önceleri Büyük Selçuklu Devleti'ne tâbi idi, fakat bu devletin zay?flamas?ndan sonra, ba??ms?zl???n? kazand?. Saltuklu Beyli?i Kars, Bayburt, Oltu, Trabzon, ?spir ve Tercan bölgelerini ele geçirerek gücünü artt?rd?. Önce Gürcülerle, sonra Bizansl?larla yapt??? sava?larda da ba?ar?l? sonuçlar elde etti. Selçuklu Sultan? II. K?l?çarslan'la ittifak kurarak k?z al?p vermek suretiyle akrabal?k kuruldu.

Saltuklu beyleri, bir çok defa Gürcülere kar?? sava?t?lar. Nitekim bunlardan ?zzeddin Saltuk bu sava?lar?n birisinde Gürcülere esir dü?mü? (1153), öteki Türk beyleri taraf?ndan 10.000 dinar verilmek suretiyle kurtar?lm??t?r.

?zzeddin Saltuk, 1174'te ölünce yerine o?lu Muhammed K?z?l Arslan geçti. K?z?l Arslan Bey, 1195'te Erzurum önüne kadar gelen Gürcü kuvvetlerini ma?lup etti. ?zzeddin Saltuk devrinde (1132-1168), Saltuklu Beyli?i ülkesi Tercan'dan ba?layarak Tâhir Gedi?i'ne kadar uzanmakta; Erzurum, Bayburd, Avnîk, Micingird, ?spir, Oltu gibi ?ehir ve kasabalar? kaplamakta idi. Nâs?reddîn Muhammed (1168-1191)'in ise, Irak Selçuklu sultan? III. Tu?rul'a ve as?l iktidar? elinde tutan Atabeg K?z?l Arslan'a tâbi oldu?u anla??l?yor. Yine onun zaman?nda Gürcüler Erzurum önüne geldilerse de, bir muhasaraya giri?meden ald?klar? ganimetlerle yetinerek geri döndüler. Bu devrin dikkati çeken bir olay? da bu hanedandan Muzaffereddîn Melik?âh adl? Saltuklu beyinin Gürcü kraliçesi Thamara ile evlenmesidir.

Devamını oku...
 
Ahlat?ahlar Beyli?i

Bu beyli?e, Ermen?ahlar Beyli?i, Sökmenliler Beyli?i de denir. Sultan Melik?ah'?n amcas?n?n o?lu olan Kutbeddin ?smail, 1080 y?l?nda Azerbaycan genel valili?ine tayin edilmi?ti. Kutbeddin ?smail'in kumandanlar?ndan olan Sökmen, Büyük Selçuklu sultan? Melik?âh'?n amcas? Yâkûtî'nin o?lu olan Kutbeddîn ?smâ'il'in gulâm? (yard?mc?-hizmetli) idi. K?sa zamanda kendini göstermi? ve süratle yükselerek kumandan olmu?tur. Adâleti ve iyili?i ile ?öhret kazanan Sökmen, Mervânîlerden Ahlat'ta hâkim olan emîrin halka kötü davranmas? sonucu bu ?ehre davet edildi. Sökmen askerleri ile Ahlat'a gelerek, ?ehri teslim ald?. Burada bir hükümet yani beylik kurdu. Aileye de bundan sonra Ahlat ?ahlar? (Ahlat?ahlar) ve Ermen?ahlar denildi.

Sökmen Bey, 1108'de Meryafarikin'i ele geçirdi ama onun ölümünden sonra bu ?ehri Artuklular ald?lar (1121). Ahlat?ahlar kom?u beyliklerle (Artuklu, Saltuklu, Mengücek beylikleriyle ) nüfuz çeki?meleri içinde geçen sürelerde güçlerini korudular. XII. yüzy?l?n ikinci yar?s?nda hakimiyet s?n?rlar?n? Kars'a kadar geni?lettiler. Fakat 1207 y?l?nda, ?zzettin Balaban'?n beyli?i s?ras?nda, Eyyûbîler bu beyli?e hakim oldu.

Devamını oku...
 
Artuklu Beyli?i

Artuklu Beyli?i (1101-1409)

Kültür ve sanat?yla iz b?rakm?? uzun ömürlü beyliklerden biri Artuklu Beyli?i'dir. O?uzlar?n Döver boyundan ünlü bir Türkmen Beyi olan Artuk Bey, Anadolu'nun fethi s?ras?nda büyük hizmetler görmü?tü. Fakat, Tutu?'la Süleyman?ah'?n aras?ndaki sava?ta Tutu?'tan yana olarak sava?? ona kazand?rm?? ve Süleyman?ah'?n intihar?na sebep olmu?tu. Tutu?, Artuk Bey'in yard?m?na kar??l?k olarak onu Kudüs valisi yapm??t?. Ölüm y?l? olan 1091'e kadar bu görevde kald?.

Artuk Bey ölünce Kudüs Fat?mî'lerin eline geçti.Fakat Artuk Bey'in o?ullar? Sökmen ve ?l-Gazi, Selçuklu hükümdar? taraf?ndan kendilerine verilen bölgelerde beylikler kurdular. Artuk Bey'in o?ullar? taraf?ndan kurulan bu beylikler üç kol halinde geli?ti.

1. H?sn Keyfâ ve Âmid,
2. Mardin ve Meyyâfâr?kîn,
3. Harput'da, üç kol halinde hüküm sürmü? bir Türkmen sülâlesidir.

Artuk Bey, önce Sultan Alp Arslan'?n hizmetinde bulunmu? ve Malazgirt sava??na da i?tirak etmi?ti 1071 Anadolu'nun Türklere aç?lmas?nda rol oynayan emîrler aras?nda Artuk Bey de bulunuyordu. Daha sonra Artuk Bey, Sultan Melik?âh taraf?ndan kendisine iktâ edilen Huvân'a çekildi. Ahsâ ve Bahreyn Karmatîlerini itaat alt?na almak görevini ba?ar?yla sonuçland?rd?. Artuk Bey'in bir süre sonra Sultan Melik?âh'a küskünlü?ü, Suriye Selçuklu Meliki Tutu?'un hizmetine girmesine yol açt?. Tutu? da ona Kudüs ve havalisinin valisi yapt? (1085-6.

Devamını oku...
 
?nalo?ullar? Beyli?i

?nalo?ullar? Beyli?i (1098-1183)

Büyük Selçuklu taht?n?n varisleri Tutu? ile Berkyaruk aras?ndaki mücadele s?ras?nda Diyarbekir bölgesi muhtelif emîrler aras?nda payla??lm??t?. Bu s?rada Sadr ad?nda bir Türk emîri de Âmid (Diyarberik)'e hâkim oldu. Bu hakimiyet Sadr'?n yerine gelen karde?i ve bu sülâlenin kurucusu olarak kabûl edilen Türkmen emîrlerinden ?nal ile (1098) devametti. Emîr ?nal da çok ya?amam?? ve yerini o?lu ?brâhîm alm??t?. Emîr ?brâhîm, Tutu?'un ölümünden sonra ikiye ayr?lan Suriye Selçuklular? Devleti'nin D?ma?k koluna tâbi idi.

1098'de Haçl?lar?n Antakya'y? kurtarmak için harekete geçen Musul emiri Kürbo?a idaresindeki Selçuklu odusunda ?nalo?ullar? da yer alm??t?. Emîr ?brâhîm de?i?en ?artlara göre Büyük Selçuklulara, Türkiye Selçuklular?na ve Erman?âhlara tâbi olmu?tu.

?l-Ald? zaman?nda (1110-1142), Emîr Zengî ve Mardin Artuklu emîri, Timurta? ile birle?erek Âmid'i muhasara ettilerse de, ?ehrin kuvvetli surlar? kar??s?nda çekilmek zorunda kald?lar (1134). Emîr ?l-Ald?'n?n ölümünden sonra ?nalo?ullar? Beyli?i'nde Vezîr Nisano?lu Mü'eyyeddîn ve evlâtlar?n?n önemli bir rol oynad?klar? ve yönetime hâkim olduklar?n? görüyoruz.

Devamını oku...
 

Mengücükler (1118-1250)

Mengücük Gazî'nin, Malazgirt sava??na i?tirak etti?i ve bu sava?tan sonra Sultan Alp Arslan'?n Anadolu'yu zabtetmek için görevlendirdi?i beyler aras?nda bulundu?u bilinmektedir. Türkmen beylerinden Mengücük, Anadolu'nun fethi s?ras?nda Erzincan, Kemah, Divri?i ve Karahisar'? zaptetmi?ti. Kendisi bu çarp??malarda ?ehit dü?tü. O?lu ?shak, 1118'de bu bölgede, babas?n?n ad?n? ta??yan beyli?i kurdu.

?shak Bey, beyli?ini korumak için Selçuklularla, Artuklu ve Dani?mendli beylikleriyle mücadele etti. Fakat Artuklu Belek taraf?ndan ma?lup edildi (1120). ?shak Bey 1142'de ölünce beylik ikiye ayr?ld?. O?ullar?ndan Davud, Kemah ve Erzincan'da, Süleyman ise Divri?i'de kendi beyliklerini ilan ettiler.

Erzincan Kemah kolundan Fahreddîn Behrâm-?âh (1162-1225) ülkesini iyi yönetmi?, Erzincan onun zaman?nda önemli bir kültür ve ticaret merkezi haline gelmi?ti. Bu s?rada Mengücüklü Beyli?i, Türkiye Selçuklular? Devleti'ne tâbi olmu?tu.

Davud Bey, Selçuklu II. K?l?çarslan taraf?n? tuttu?u için, ona dü?man olan Dan??mendli Ya??basan taraf?ndan 1162'de öldürüldü. Yerine geçen Fahreddin Behram?ah, II. K?l?çarslan'?n damad? idi. 63 y?l hüküm sürdü ve bu süre içinde Erzincan'? bir ticaret ve kültür merkezi haline getirdi.

Devamını oku...
 

Çobano?ullar? Beyli?i, Kastamonu'da Türkiye Selçuklular?n?n uç beyi (beylerbeyi) olarak bulunan, O?uzlar?n Kay? boyuna mensup Hüsâmeddîn Çoban taraf?ndan kurulmu?tu. Sultan I. Alâ ed-Dîn Keykubâd, Çoban Bey'i deniz a??r? Su?dak (K?r?m) seferi ile görevlendirilmi?ti (1225 veya 1227). Çoban Bey'in bu sefer sonunda kazand??? ba?ar? neticesinde Kastamonu arazisinin hizmetine kar??l?k mükâfat olarak kendisine verilmi? ve bu tarihten itibaren beyli?in kurulmu? olmas? muhtemeldir. Onun ve o?lu Alp yürük (yürek) hakk?nda bilgimiz yok denecek kadar azd?r. Daha sonra tahta geçen Muzaffer ed-Din Yavlak Arslan ise Türkiye Selçuklular?na ve ?lhanl?lara tâbi idi. Bununla beraber Selçuklular?n taht mücadelelerine kar??m?? ve Rüdneddîn K?l?ç Arslan'? sultan ilân ederek ba??ms?zl???n? kazanmak istemi?ti.

?lhanl? Geyhâtû, Sultan Mes'ûd ve Vezîr Necmeddîn idaresinde bir Selçuklu ve Mo?ol ordusunu Kastamonu üzerine gönderdi. Yap?lan sava?ta Yavlak Arslan öldü (1292). Selçuklu sultan? Mes'ûd bu sava?ta kendisine yard?mc? olan ?emseddîn Yaman Candâr'a Kastamonu ve havalisinin idaresini verdi. Ancak Yavlak Arslan'?n o?lu Nâs?reddîn Mahmûd bir süre daha Kastamonu'da hüküm sürdü. Nihayet Candâro?lu Süleymân Pa?a bir bask?nla Kastamonu'ya hâkim olmu? ve Çobano?ullar? Beyli?i'ne son vermi?ti (1309).

Devamını oku...
 
Karamano?ullar? Beyli?i

Türkçe'den ba?ka dilin konu?ulmas?n? yasaklayan Karamano?ullar?, Osmano?ullar?'n?n en büyük rakibi idi. Anadolu'da yakla??k 230 y?l hüküm süren bu beylik, Türkmen beyliklerinin Osmano?ullar?'dan sonra en önemlisi, en kudretlisidir. Merkezi Karaman (o zamanki ad? Larende) olan geni? bir bölgede, güçlü bir devlet olarak hüküm sürmü? ve Büyük Selçuklu Devleti'nin halefi, Anadolu'nun hakimi olmak için Osmanl?larla mücadele etmi?lerdi. "Karaman Tac?" bir prenslik de?il, bir krall?k say?lm??t?r.

Konya'y? yani Türkiye Hâkanl???'n?n sab?k ba?kentini ellerinde tutan Karamano?ullar?, Selçuklular'?n halefi olarak kendilerini takdim eylemi?lerse de, Osmano?ullar?'n?n jeopolitik vaziyetinden, gazalar?n?n yaratt??? prestijden ve hükümdarlar?n?n emsalsiz dehâs?ndan mütevellit bulunan rekabet ve üstünlü?ü kar??s?nda, bu iddialar? hayalden öteye gidememi?tir. Anadolu Birli?i'ni yapmak ve Türkiye Hâkanl???'n? yeniden in?a etmek istiyen Osmano?ullar?'na en büyük güçlük ç?kartanlar, Karamano?ullar?'d?r. Osmanl?lar'?n ?evket ve azametini zedelemek, mümkünse y?kmak için, Avrupa H?ristiyan devletleri ile bile ittifak akdetmi?lerdir.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn512
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6518
mod_vvisit_counterBu Ay19158
mod_vvisit_counterToplam7717215

Kimler evrimii

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev