TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Ye?ilay Haftas?

1-7 Mart aras? Ye?ilay Haftas?d?r.Ye?ilay haftas?nda içki,sigara ve uyu?turucu gibi zararl? al??kanl?klarla mücadele edilir.Bü tür al??kanl?klar?n hem bireylere hemde topluma çok büyük zararlar? vard?r.1. dünya sava??ndan sonra Türk Milleti'nin direncini k?rmak, azmini ve milli inanc?n? yok etmek amac?yla bat?l?lar?n ülkemizde alkol ve uyu?turucunun yay?lmas? yönünde çal??malar? üzerine, dönemin ayd?nlar? 5 Mart 1920 tarihinde Türkiye Ye?ilay Cemiyetini kurdular.Cemiyet zararl? al??kanl?klara kar?? faaliyetler düzenleyip,toplumu ve gençli?i bilinçlendirip üklemizin karanl??a sürüklenmesini engellemeye çal??maktad?r.

1-7 Mart aras? Ye?ilay Haftas?d?r.Ye?ilay haftas?nda içki,sigara ve uyu?turucu gibi zararl? al??kanl?klarla mücadele edilir.Bü tür al??kanl?klar?n hem bireylere hemde topluma çok büyük zararlar? vard?r.1. dünya sava??ndan sonra Türk Milleti'nin direncini k?rmak, azmini ve milli inanc?n? yok etmek amac?yla bat?l?lar?n ülkemizde alkol ve uyu?turucunun yay?lmas? yönünde çal??malar? üzerine, dönemin ayd?nlar? 5 Mart 1920 tarihinde Türkiye Ye?ilay Cemiyetini kurdular.Cemiyet zararl? al??kanl?klara kar?? faaliyetler düzenleyip,toplumu ve gençli?i bilinçlendirip üklemizin karanl??a sürüklenmesini engellemeye çal??maktad?r.
Ye?ilay Cemiyetinin Faaliyetlerinden Baz?lar?:

-Alkollü içkilerin,uyu?turucular?n ve sigaran?n insan ve toplum sa?l???na,maddi ve manevi yönlerden verdi?i say?s?z zararlar anlat?lmaya çal???l?r.
-E?itim y?l? içinde, bilhassa Ye?ilay Haftas?’nda, il ve ilçelerde Ye?ilay konular?n? dile getiren radyo ve televizyon konu?malar? yap?l?r.
-Okullarda sahne oyunlar? ile film ve konferanslarla gençler uyar?lmaya çal???l?r.
-Çocuklar?m?za kompozisyon, ?iir, hikaye, karikatür ödevleri verilir.Ba?ar? gösterenlere ödüller da??t?l?r.
-Okullar?m?zda Ye?ilay kö?eleri, duvar gazeteleri, video çal??malar? yap?l?r.

Devamını oku...
 

Bir olay?n çe?itli ?ekillerde canland?r?lmas?na "tiyatro" ad? verilir. Tiyatro, yazarlar?n dram, komedi, trajedi türünde yazd?klar? eserlerin sahnede oynanmas? sanat?d?r. Tiyatro ya?am?n bir parças?d?r. Konusu bak?m?ndan hareketlere, konu?maya, bazen de müzi?e yer verilir. Bu nedenle tiyatro güzel sanatlar?n en ilgi çekici kollar?ndan biridir. Tiyatroda oynayanla izleyen aras?nda yak?n, s?cak bir ileti?im vard?r. Tiyatroda rol alan ki?ilere "tiyatro oyuncusu" ya da "tiyatro sanatç?s?" denir. Tiyatronun yaz?l? bir metni vard?r ve oyuncular bu metne göre tiyatroyu oynarlar. Metne ba?l? kalmadan oyuncular?n do?al olarak kendili?inden oynad?klar? bölümlere ise "do?açlama" ad? verilir. ?lk ça?larda oyunun yaz?l? metni yoktu. Yeteneklerine güvenen oyuncular ortaya ç?k?p bir çe?it tuluat yaparlard?. Tuluat; oyuncular?n o anda düzenle­dikleri hareketleri, tasarlad?klar? sözleri söylemeleridir. Tuluat, sahnesiz ve metinsiz bir tiyatro oyunudur. Yaz?l? tiyatro yap?tlar? çok sonra ortaya ç?kt?. Bir süre tiyatro sözsüz oynand?. Oyuncular olaylar?, el, kol, gövde, bacak ya da yüz hareketleriyle anlat?rlard?. Bu sözsüz tiyatroya "pandomima" ad? verilir.

Devamını oku...
 
Nevruz Bayram?

AVRASYA’NIN ORTAK BAYRAMI NEVRUZ

Tabiat ile iç içe, kucak kuca?a ya?ayan, topra?? "ana" olarak vas?fland?ran Türk'ün dü?ünce sisteminde "bahar?n geli?i" elbette önemli bir yere sahip olacakt?.

Nevruz, Türk dünyas?n?n kuzeyinden güneyine, bat?s?ndan do?usuna kadar uzanan engin co?rafyada ya?ayan topluluklar?n pek ço?u taraf?ndan yayg?n olarak kutlanan bahar bayram?d?r. Bütün bayramlar?n dinî ve millî bir inan??tan, o toplumu ilgilendiren ortak bir hat?radan, geleneklerden, duygulardan ve tabiat?n insanlara tesir eden bir olay?ndan do?du?una inan?l?r.

Tabiat ile iç içe, kucak kuca?a ya?ayan, topra?? "ana" olarak vas?fland?ran Türk'ün dü?ünce sisteminde "bahar?n geli?i" elbette önemli bir yere sahip olacakt?. Çünkü insan vücudu, baharda uyar?ld??? kadar k??ta uyar?lmaz. ?ç karart?c?, yeknesak günlerin ard?ndan do?an hareketli, p?r?l p?r?l güne?li, ku? ve hayvan sesleriyle kurulmu? ilâhî orkestran?n musikisi insan hayat?n? canland?r?r. Ayr?ca ortaya ç?kan rengârenk tablo k??tan bahara geçi?i ne de güzel tasvir eder: "Bir yanda her taraf? kaplayan soluk, mat ve daha çok beyaz?n hakim oldu?u renkler, di?er yanda ye?ilin de?i?ik tonlar? aras?nda ba? veren bin bir renk cümbü?ü... Birisi hareketsiz, ?ekilsiz; di?eri k?p?r k?p?r, ?ekil ?ekil, çiçek çiçek... K??, sa??r ve dilsiz; ilkyaz duygulu, co?kulu, kulaklara f?s?ldad??? na?melerle cazibeli... Birinde tabiat hayat dolu, di?erinde donmu?, yeniden do?mak üzere uyu?mu? kalm??...

Devamını oku...
 
ORMAN HAFTASI

Orman; hayvanlar?n bar?nd???, çe?itli bitkilerin bulundu?u s?k a?aç topluluklar?d?r. Ormanda büyük a?açlar, a?açç?klar, mantarlar, otlar, yüzlerce, binlerce bitki bir arada bulunur. Çam, sedir, köknar, ladin, ard?ç, me?e, di?budak, kay?n, gürgen belli ba?l? orman a?açlar?d?r.

A?açlar ya kendili?inden yeti?ir, ya da insanlar?n ormana dikti?i fidanlardan olu?ur. Orman?n küçü?üne, a?açlar?n seyrek oldu?u yerlere koru denir.

Eskiden yeryüzünün büyük bir bölümü ormanlarla kapl?yd?. insanlar?n bilgisizlikleri nedeniyle yok edilen ormanlar?n yerini bozk?rlar, çorakla?an topraklar, çöller ald?.

Devamını oku...
 
?ST?KLAL MAR?I

?stiklâl Mar??, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli mar??d?r. Mar??n sözlerini Mehmet Akif ERSOY yazm??, bestesini Zeki ÜNGÖR yapm??t?r.

Türk Kurtulu? Sava??'n?n en çetin döneminde, bir millî mar?a duyulan gereksinmeyi göz önüne alan Milli E?itim Bakanl???, 1921y?l?nda bunun için bir ?iir yar??mas? düzenledi. Yar??maya 724 ?iir gönderildi. Kazanacak ?iire para ödülü kondu?u için ba?lang?çta Mehmet Akif kat?lmak istemedi. Ama millî e?itim bakan? Hamdullah Suphi'nin (TANRIÖVER) ?srar? üzerine, ödülsüz olmak ?art?yla o da ?iirini gönderdi.

Yap?lan seçim sonunda, Mehmet Akif'in 20 ?ubat 1921'de yazd??? "Kahraman Ordumuza" sungusunu ta??yan ?iiri 12 Mart 1921 günü büyük ço?unlukla TBMM'nce ?stiklâl Mar?? kabul edildi. Ayn? y?l bir de beste yar??mas? aç?ld?, ama kesin bir sonuç al?namad?. Bunun üzerine Millî E?itim Bakanl???'nca Ali R?fat ÇA?ATAY’?n (1867–1935) bestesi uygun görülerek okullara duyuruldu. 1924'ten 1930'a kadar mar? bu beste ile çal?nd?. O y?l bunun yerini, Cumhurba?kanl??? Orkestras? ?efi Zeki ÜNGÖR'ün 1922'de haz?rlad??? bugünkü beste ald?.

Mehmet Akif Ersoy, ?stiklâl Mar??'nda, Kurtulu? Sava??'n?n kazan?laca??na olan inanc?n?, Türk askerinin yüreklili?ine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun ba??ms?zl??a, hakka, yurduna ve dinine ba?l?l???n? dile getirir. ?iirin bütünü, dörtlükler halinde yaz?lm?? k?rk bir dizedir. Sonuncu bölük be? dize.

Devamını oku...
 
DEPREM HAFTASI (1 - 7 Mart)

Dünyan?n olu?umundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ard???kl? olarak olu?tu?u ve sonucundan da milyonlarca insan?n ve bar?naklar?n yok oldu?u bilinmektedir.
Bilindi?i gibi yurdumuz dünyan?n en etkin deprem ku?aklar?ndan birinin üzerinde bulunmaktad?r. Geçmi?te yurdumuzda birçok y?k?c? depremler oldu?u gibi, gelecekte de s?k s?k olu?acak depremlerle büyük can ve mal kayb?na u?rayaca??m?z bir gerçektir.
Deprem Bölgeleri Haritas?'na göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde oldu?u, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi alt?nda ya?ad??? ve ayr?ca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlar?m?z?n %93'ünün deprem bölgesinde bulundu?u bilinmektedir.
Son 58 y?l içerisinde depremlerden, 58.202 vatanda??m?z hayat?n? kaybetmi?, 122.096 ki?i yaralanm?? ve yakla??k olarak 411.465 bina y?k?lm?? veya a??r hasar görmü?tür. Sonuç olarak denilebilir ki, depremlerden her y?l ortalama 1.003 vatanda??m?z ölmekte ve 7.094 bina y?k?lmaktad?r.

 

Devamını oku...
 
VEREMLE SAVA? E??T?M? HAFTASI

VEREMLE SAVA? E??T?M? HAFTASI (Ocak Ay?n?n ilk Pazartesi ile Ba?layan Hafta)

Verem (Tüberküloz), "Koch Basili" ad? verilen bir mikrobun meydana getirdi?i, bula??c? hastal?klar içinde en ciddi olan?d?r. Sinsi bir geli?me  gösterdi?inden geç fark edilir. Erken te?his edildi?inde tedavisi zor gideridir. Tedavi gecikirse ba?ka hastal?klara da sebep olarak, ölümcül olabilir. Halk aras?nda " ince hastal?k" olarak da bilinir.

Verem hastal???n?n mikrobu, boyu eninden uzun olan basil (çomak) halindedir. 1882 y?l?nda Alman doktor Robert Koch (Robert Koh) taraf?ndan  bulunmu?tur. Bundan sonra geli?tirilen verem a??s? (BCG) sayesinde pek çok ki?i bu ölümcül hastal?ktan kurtulmu?tur. Verem insanlarda oldu?u gibi s???r, domuz, tavuk gibi hayvanlarda da görülebilir.

Verem hastal???na yakalanma riski, özellikle s?k hastalanan, vücut direnci dü?ük kimselerde daha fazlad?r. Alkol ve uyu?turucu kullananlar,ile , gece e?lencelerine dü?künlükten dolay? uykusuz kalanlarda, yeterli, ve dengeli beslenmeyen?erde, güne?ten ve temiz havadan mahrum yerlerde çal??anlarda vereme yakalanma riski yüksektir. Ayr?ca psikolojik bozukluklar da hastal??a kar?? direnci azalt?r. Verem hastal???, her çe?it dokuya yerle?ip hastal?k meydana getirebildli?inden, hastal?k vücudun bir çok yerinde görülebilir. En s?k rastlanan giri? yolu akci?erlerdir. Basiller akci?erlere solunum yoluyla veya kom?u organlardan kan yoluyla girerler. Verem hastalar?n?n e?yalar?n? kulllanmayla da bula?abilirler. Mikroplu çi? süt ile bula?mada ise daha , çok kar?n veremi görülür.

Verem hastal??? akci?erlerden ba?ka akci?er zar?nda (zatülcenp), lenf bezlerinde, kanda, böbrek üstü bezlerinde, idrar yollar?nda, cinsiyet organlar?nda, beyin zar?nda ve merkezi sinir sisteminde, kemiklerde, sindirim sisteminde, karaci?erde, dalakta, memelerde ve kalp kaslar?nda görülebilir.
Veremden korunmak için BCG a??s? olmak, iyi beslenmek, veremli hastalarla temas etmemek, verernli hayvanlar?n etini yememek, sütünden içmernek, sa?l?k kontrolü yapt?rmak ve hastal??a yakalan?lm??sa tedaviye erken ba?lamak gerekir. Tedavi süreci de uzun sürmektedir. 


Devamını oku...
 

18 Mart Çanakkale Zaferi
Tarihteki ve Ulusal Ya?ant?m?zdaki Yeri

Turhan OLCAYTU * E.Tümgeneral

3 Kas?m 1914 ve 18 Mart 1915 tarihleri aras?nda Çanakkale Bo?az?'nda cereyan eden bir seri deniz sava?lar?yla Gelibolu Yar?madas?'nda 25 Nisan 1915 - 8/9 Ocak 1916 tarihleri aras?nda yap?lan kara sava?lar?, Türk tarihinin en ?erefli sayfalar?n? dolduran birer zafer destan?d?r.

Devamını oku...
 
Söyle Arkada??m' dedi Anadolulu Mehmet
yan?ba??ndaki Anzak erine
'nereden kopup gelmi?sin,
neden çökmü? bu mahsunluk üzerine?'
'DUNYANIN ÖBÜR UCUNDAN' dedi. gencecik Anzak
'Öyle yazm??lar mezar ta??ma.
do?du?um yerler öylesine uzak,
örtündü?üm topraksa gurbet bana.'
'Dert edinme arkada??m'dedi Mehmet
'de?il mi ki bizlerle birle?ti kaderin,
de?il mi ki yurdumuzun koynundas?n ilelebet, sen de art?k bizdensin,
sen de bencileyin bir Mehmet'
Devamını oku...
 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?


"Küçük han?mlar, küçük beyler!
Sizler hepiniz gelece?in bir gülü,
y?ld?z?, bir mutluluk par?lt?s?s?n?z!
Memleketi as?l ayd?nl??a bo?acak
sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,
k?ymetli oldu?unuzu dü?ünerek
ona göre çal???n?z. Sizlerden
çok ?eyler bekliyoruz."
Mustafa Kemal ATATÜRK
Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1059
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7475
mod_vvisit_counterBu Ay21860
mod_vvisit_counterToplam7598542

Kimler evrimii

Şu anda 52 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev