TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Haçl?lar Anadolu'da kay?plar verdiler ancak ilerlemeye devam ettiler. Antakya, Urfa, Trablus?am, Sur, Nablus, Yafa, Kudüs ele geçirilerek birer Latin k?rall??? kuruldu. Selçuklular, Bat? Anadolu'daki topraklar?n? kaybettiler.

-II. Haçl? Seferi: (1147-49) Haçl?larla mücadele eden Musul Atabeyi ?madeddin Zengi ve o?lu Nureddin Mahmud Zengi' nin Urfa, Halep ve ?am' ? Haçl?lardan almalar? üzerine Kudüs K?rall???n?n Papadan yard?m istemesi üzerine meydana geldi. Bu sefere Alman ?mparatoru (III. Kontrat) ve Fransa K?ral? (VII. Lui) birlikte ç?kt?lar. I. Mesut komutas?ndaki Selçuklu ordular? haçl?lar? peri?an ettiler. Haçl?lar?n çok az bir k?sm? Kudüs'e geçebildi. Herhangi bir ba?ar? elde edemediler.


-III. Haçl? Seferi: (1189-1192) Selahattin Eyyübi' nin Hattin Sava??ndan (1187) sonra Kudüs' ü haçl?lardan almas? bu sefere sebep oldu. Bu sefere Alman K?ral? (Frederik Barbaros), ?ngiliz Kral? (Arslan Yürekli Ri?ar), Fransa Kral? (Filip Ogüst) kat?d?lar. Alman K?ral? Frederik Barbaros, II. K?l?ç Arslan'? yenerek Konya'y? ald?. Ancak Silifke suyunda bo?uldu ve ordusu da??ld?. ?ngiltere ve Fransa K?rallar? denizden hareket ederek Akka Kalesini Selahaddin Eyyubiden ald?lar. Aralar?ndaki anla?mazl?k sonucu Fransa Kral? ülkesine döndü. ?ngiltere Kral? Arslan Yürekli Ri?ar ise Selahaddin Eyyubi ile anla?arak Kudüs' ü silahs?z olarak ziyaret ederek ülkesine döndü.

-IV. Haçl? Seferi: (1202-4) Filistin'deki Yafa' n?n Selahaddin Eyyubi' n?n karde?i taraf?ndan al?nmas? üzerine ç?km??t?r. Ancak bu sefer ?stanbul üzerine yap?lm??t?r. ?stanbul' daki taht kavgas? nedeniyle ?stanbul' a gelen haçl?lar, ?stanbul' u ele geçirerek bir Latin k?rall??? kurdular. ?stanbul Rumlar? da ?znik ve Trabzon'da birer Rum K?rall??? kurdular.

Bu seferlerin d???nda 4 Haçl? Seferi daha yap?lm??t?r. Macar K?ral?n?n da kat?l?m?yla meydana gelen V. Haçl? Seferinde ve di?er haçl? seferlerinde de Avrupal?lar herhangi bir ba?ar? elde edemediler.

SONUÇLARI: -Genel -Yüzbinlece insan?n kan? döküldü. -Türklerin haçl? ordular?n? kazanmas? ?slam Alemi için önemli kazançt?r. -?slam Aleminin çok büyük kayb? olmu?tur. ?ehirler tahrib edilmi?tir. -Avrupal?lar do?uda geçici birtak?m ba?ar?lar elde ettiler. Latin k?rall?klar? kurdular.

-Ekonomik -Akdeniz limanlar? önem kazand?. (Marsilya, Venedik, Cenova...) --Do?u-bat? ticareti geli?ti. --Do?unun zenginlikleri Avrupaya götürüldü. Burjuva s?n?f? güçlendi. --Bankac?l?k borçlanma sayesinde geli?ti.

-Siyasal --Derebeyler eski güçlerini kaybettiler. Haçl? seferleri s?ras?nda birçok senyör ve ?övalye öldü. Kalanlar ise borç yüzünden malikanelerini kaybettiler. --Derebeylerin güç kayb?ndan yararlanmaya çal??an k?rallar derebeyleri ortadan kald?rmaya çal??t?lar. --Köylüler , çal??t?klar? tarlalar? efendilerinden sat?n alarak özgürlüklerini kazand?lar. --Avrupal?lar bu seferler sayesinde birbirini tan?ma f?rsat? buldular. Ho? gürü artt?. Hümanizma hareketi ba?lad? (Rönesans'? do?uran ilk hareket)

-Dini --Kiliseye ve papazlara duyulan güven sars?ld? (Do?udaki insanlar?n, papazlar?n söyledi?i gibi barbar olmad?klar?n?, bilakis yard?msever, medeni ve ho?gürülü oldu?unu ö?rendiler.) --Papazlar?n ve kilisenin sars?lan otoritesinin yerini K?rallar ve ?mparatorlar almaya ba?lad?.

-TEKN?K --Müslümanlarin teknolojisi Avrupal?lar? büyüledi. Müslümanlar?n kulland??? ka??t, pusula, barut ve mimari tarz? Avrupaya götürüldü. ?atolar, saray ve evler do?u usulüne göre süslendi. --Ortaça? Avrupas?, e?itim alan?nda da do?uya göre çok geriydi. Yaln?z papazlar ve din admlar? okuma ve yazma bilirlerdi. Çünkü e?itim ve ö?retim kilisenin elinde idi. --Baz? Avrupal? ö?renciler Endülüs ve Sicilya'daki ?slam medreselerine devam ediyorlard?. --Avrupada baz? okullarda ?slam filozuflar?n?n eserleri okutuluyordu (Farabi, Sina, Rü?d..) --E?itim dili laticeydi. --Sanat tarz? olarak Roman ve Gotik tarz?nda mimari eserler verilmi?tir. Bütün bu geli?meler Co?rafya Ke?iflerine, Reform ve Rönesans'a zemin haz?rlam??t?r.

-Yüzy?l Sava?lar?(1337-1457) ?ngiltere Kral?n?n Fransa taht?na ve topraklar?na göz koyup sald?r?ya geçmesiyle ba?lam??t?r. Jan Dark ad?nda bir k?z?n milli ruhu canland?rmas?yla Frans?zlar galip geldi. Derebeyliklerin güç kayb?yla da güçlü bir k?rall?k kuruldu.

Ortaça??n sonunda Almanya hariç Avrupa'n?n genelinde feodalite sona erdi. Derebeyli?in y?k?lmas?nda toplar etkili oldu.

-?ki Gül Sava?lar? (1455-1485) ?ngilterde iç sva? sonucu derebeylik zay?flad?. Mutlak k?rall?k güçlendi.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1367
mod_vvisit_counterDn1066
mod_vvisit_counterBu Hafta5425
mod_vvisit_counterBu Ay19788
mod_vvisit_counterToplam7676134

Kimler evrimii

Şu anda 77 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev