TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Avrupa Tarihi
Avrupa tarihi hakk?nda bilgi

Avrupa'ya ilk gelenler muhtemelen Asya'dan gelip yerle?mi?lerdir. Bilinen ilk Avrupa medeniyeti M.Ö. 8. yüzy?lda Yunanistan'da ba?lar. Yunanl?lar M.Ö. 5. yüzy?lda en parlak devirlerini ya?am??lar ve Makedonya Kral? Büyük ?skender, Anadolu, M?s?r, Mezopotamya ve Hind k?y?lar?na kadar seferler yapm??t?r. Yunanl?lar?n y?k?lmas?ndan sonra kurulan Roma ?mparatorlu?u, Akdeniz ülkelerinin tamam?n?, Almanya içlerine ve Britanya adalar?na kadar olan yerleri ellerine geçirmi?tir.

Devamını oku...
 

-Kavimler göçüyle ?lkça??n yerini ortaça? , köleci düzenin yerini feodalite ald?. -Feodal Beylikler,Avrupa'n?n siyasi, sosyal ve ekonomik yap?s?n? da etkiledi. -Feodalitede toprak sahiplerine ve himayeyi kabul edenlere SENYÖR-SÜZEREN, -Himaye alt?na giren küçük toprak sahiplerine VASSAL,topra?? i?leyen köylülere de SERF denir. -Senyörler, serfler üzerinde mutlak haklara sahiptiler. Serfler toprakla beraber al?n?r-sat?l?rlard?. -Feodalitede, Soylular, Rahipler, Burjuvalar ve köylüler olmak üzere 4 sosyal s?n?f vard?.

Devamını oku...
 
H?r?stiyanl?k

- H?r?st?yanl?k, Milano Ferman? (313) ile serbest b?rak?ld?. 330 y?l?nda Roman?n resmi dini oldu. Kavimler göçüyle Avrupa'da Hakim din haline geldi. Kilise gibi örgütlü bir kurum sayesinde h?zla yay?ld?.

-Dü?ünce alan?nda Kilisenin koymu? oldu?u kurallar geçerliydi. Buna dogmatizm denir. Bilgiyi, inanc? ve dü?ünceyi Kilisenin koymu? oldu?u normlarla birle?tirmeye bu ortaça? dü?üncesine SKOLAST?K dü?ünce denir. Bu dü?üncede deney ve gözleme yer yoktur. Ortaça? Avrupa's?nda laiklik yoktu. Avrupa'da 6-12 yy aras? Karanl?k Ça?, 12. yy'dan sonras? ise Ayd?nlanma Ça??d?r.

Devamını oku...
 
Siyasi yap?

-Ortaça? Avrupa's?nda en önemli siyasi güç, Frank ?mp.lu?uydu. -Frank ?mp.lu?unun temeli Merovenjler zaman?nda at?ld?. (Bu hanedan zaman?nda ?spanya müslümanlar?, Puvatya Sava??nda (732) Franklara yenildiler. Daha sonra Karolenjler yönetime egemen oldular.

Devamını oku...
 
?ngiltere

-Kavimler Göçüyle birlikte ?ngiltere'de yedi krall?k kuruldu(Briton, ?skoç, Galler (vs). -Yurtsuz Jan, halk?n bask?s?yla 1215 y?l?nda Magna Carta’y? (Büyük ?art) ilan etti. -Buna göre halk?n r?zas? olmadan vergi al?nmayacak, özgürler haks?z yere tutuklamayacak, hapis ve sürgün edemeyecekti. -Bu belge Avrupa’da ilk demokrasi hareketi ve ilk Anayasa Kabul edilir. -Bu fermandan sonra ?ngiltere’de Parlâmento aç?ld? (1295) -Lordlar ve Avam Meclisi

 

-Sebepler: -Kutsal yerleri ele geçirmek -Kluni Tarikat?n?n çal??malar? -Do?u ilkelerinin zenginli?i, Avrupa'daki sefalet. -Müslümanlar?n ticari alandaki üstünlüklerine kar??n siyasi alandaki kar???kl?klar. -Senyör ve ?övalyelerin serüven arzusu -Müslüman Türklerin Anadolu'yu almalar?na kar??n Bizans'?n k??k?rtmas?

-Haçl? SeferlerinePapal?k,Fransa,?ngiltere,Almanya,Bizans Macar ve Napoli kat?ld?.

-Haçl?laraSelçuklular,Musul Atabeyli?i,Eyyubiler, Dani?mendliler, Artuklular, ?am Atabeyli?i, Memluklular kar?? koydu.

-I. Haçl? Seferi: (1096-99) Ke?i? Piyer Lermit komutas?ndaki öncü haçl?lar I.K?l?ç Arslan taraf?ndan yok edildiler.

As?l Haçl? ordusu ise Frans?z Senyörü (Gudfuruva dö Buyyon) komutas?nda önce ?stanbul' a, oradan da ?znik'i alarak Anadolu'ya girdiler. I. K?l?ç Arslan, Haçl?larla yapt??? meydan sava??nda ba?ar?l? olamay?nca geri çekilerek gerilla sava?lar?na giri?ti.

 

Haçl?lar Anadolu'da kay?plar verdiler ancak ilerlemeye devam ettiler. Antakya, Urfa, Trablus?am, Sur, Nablus, Yafa, Kudüs ele geçirilerek birer Latin k?rall??? kuruldu. Selçuklular, Bat? Anadolu'daki topraklar?n? kaybettiler.

-II. Haçl? Seferi: (1147-49) Haçl?larla mücadele eden Musul Atabeyi ?madeddin Zengi ve o?lu Nureddin Mahmud Zengi' nin Urfa, Halep ve ?am' ? Haçl?lardan almalar? üzerine Kudüs K?rall???n?n Papadan yard?m istemesi üzerine meydana geldi. Bu sefere Alman ?mparatoru (III. Kontrat) ve Fransa K?ral? (VII. Lui) birlikte ç?kt?lar. I. Mesut komutas?ndaki Selçuklu ordular? haçl?lar? peri?an ettiler. Haçl?lar?n çok az bir k?sm? Kudüs'e geçebildi. Herhangi bir ba?ar? elde edemediler.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4696
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4696
mod_vvisit_counterBu Ay24859
mod_vvisit_counterToplam7722916

Kimler evrimii

Şu anda 5 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev