TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Avrupa tarihi hakk?nda bilgi

Avrupa'ya ilk gelenler muhtemelen Asya'dan gelip yerle?mi?lerdir. Bilinen ilk Avrupa medeniyeti M.Ö. 8. yüzy?lda Yunanistan'da ba?lar. Yunanl?lar M.Ö. 5. yüzy?lda en parlak devirlerini ya?am??lar ve Makedonya Kral? Büyük ?skender, Anadolu, M?s?r, Mezopotamya ve Hind k?y?lar?na kadar seferler yapm??t?r. Yunanl?lar?n y?k?lmas?ndan sonra kurulan Roma ?mparatorlu?u, Akdeniz ülkelerinin tamam?n?, Almanya içlerine ve Britanya adalar?na kadar olan yerleri ellerine geçirmi?tir.

Avrupa'ya ilk gelenler muhtemelen Asya'dan gelip yerle?mi?lerdir. Bilinen ilk Avrupa medeniyeti M.Ö. 8. yüzy?lda Yunanistan'da ba?lar. Yunanl?lar M.Ö. 5. yüzy?lda en parlak devirlerini ya?am??lar ve Makedonya Kral? Büyük ?skender, Anadolu, M?s?r, Mezopotamya ve Hind k?y?lar?na kadar seferler yapm??t?r. Yunanl?lar?n y?k?lmas?ndan sonra kurulan Roma ?mparatorlu?u, Akdeniz ülkelerinin tamam?n?, Almanya içlerine ve Britanya adalar?na kadar olan yerleri ellerine geçirmi?tir. Romal?lar zaman?nda H?ristiyanl?k, resmi devlet dini olmu?tur. Roma ?mparatorlu?unun 395 y?l?nda ikiye ayr?lmas? ve Germen kabilelerinin göçleri Avrupa'n?n siyasi tablosunda büyük de?i?iklikler meydana getirdi. Bu göçler neticesinde Ostrogotlar ve Lumbartslar ?talya'ya, Franklar Fransa'ya, Vizigotlar ?spanya'ya, Anglo-saksonlar ise Güney ?ngiltere'ye yerle?tiler. 711 y?l?nda Müslümanlar Tar?k bin Ziyad'?n önderli?inde ?spanya'da hakimiyet kurmu?lard?r. Müslümanlar?n ?spanya'daki hakimiyetleri 16. yüzy?la kadar sürmü?tür. Müslümanlar?n ilim ve kültürleri, Avrupa'da rönesans? haz?rlam??t?r. Charlemange adl? bir Germen (742-814), Almanya ve Fransa'y? içine alan büyük bir Germen ?mparatorlu?u kurdu. Daha sonra ?talya'y? da ele geçirdi. Slavlar, Bohemya, Polonya ve Rusya'da krall?k kurdular. Normanlar; Fransa, Sicilya, ?ngiltere ve Do?u Avrupa'n?n birçok yerlerinde krall?klar ve prenslikler kurarak bütün Avrupa'y? altüst ettiler.

Ortaça? müddetince Avrupa'da bir kilise hakimiyeti vard?. Krallar dahi kiliseye kar?? koyam?yor ve kilise kar??s?nda aciz kal?yordu. Papazlar?n ça?r?s? üzerine on ikinci yüzy?ldan itibaren Kudüs'e kanl? Haçl? seferleri ba?lad? ve defalarca tekrarland?. Bu seferlerde Haçl?lar yüz binlerce suçsuz insan?n, çoluk-çocuk demeden kan?n? döktüler. Haçl? seferleri esnas?nda Avrupal?lar, ?arktaki ?slam kültür ve medeniyetini tan?d?lar ve bunlar? Avrupa'ya ta??d?lar. On üçüncü yüzy?ldan itibaren h?zla geli?ip, Viyana kap?lar?na kadar varan Osmanl?lar?n Avrupa üzerinde y?larca tesiri olmu? ve Avrupa'n?n siyasi olaylar?nda Osmanl? Devleti önemli rol oynam??t?r. On be?inci yüzy?lda Martin Luther ve arkada?lar?n?n ba?latt??? Protestanl?k hareketi, Amerika ve Ümit Burnunun ke?fi Avrupa'n?n siyasi ve sosyal hayat?nda önemli de?i?iklikler meydana getirdi. 1789'da Fransa ?htilali, Napolyon'un Avrupa sava?lar?, bilhassa milliyetçilik ve demokrasi hareketleri Avrupa üzerinde büyük etkiler meydana getirmi?tir. Balkan devletlerinin ba??ms?zl?klar?n? kazanmas?, Prusya, liderli?inde kuvvetli bir Alman Devletinin kurulmas?n? sa?lam??t?r. Osmanl? Devleti bu durumdan etkilenmi?tir. Birinci Dünya Sava?? (1914-1918) sonunda, Almanya, bat?, do?u ve kuzeydeki birçok topra??n? kaybetti. Avusturya-Macaristan ?mparatorlu?u parçaland? ve y?k?ld?. Rusya'da 1917 Bol?evik ?htilali ile bat?da Polonya, Çekoslovakya, Finlandiya, Litvanya ve Romanya devletleri kuruldu. ?kinci Dünya Sava?? (1939-1945) Avrupa'n?n ve özellikle ?ngiltere'nin dünya üzerindeki üstünlü?ünün sonu, ABD ve SSCB'nin dünya siyaseti üzerindeki nüfuzunun artmas? ile sonuçlanm??t?r.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1493
mod_vvisit_counterDn1066
mod_vvisit_counterBu Hafta5551
mod_vvisit_counterBu Ay19914
mod_vvisit_counterToplam7676260

Kimler evrimii

Şu anda 69 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev