TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
A

Aban?n kadri ya?murda bilinir.
Her ?eyin bir de?eri vard?r. Bir ?eyin gerçek de?eri (kadri) ise, ona gerçekten ihtiyaç duyuldu?u zaman ortaya ç?kar.

Abdala “kar ya??yor” demi?ler, “titremeye haz?r?m” demi?.
Yoksulluk ve s?k?nt? içinde ya?ay?p eziyet çekmekte olan kimseler, kar??la?acaklar? zor ?artlardan endi?e duymazlar. Çünkü onlar bu ?ekilde ya?amaya al???kt?rlar.

Abdal ata binince bey oldum san?r, ?algam a?a girince ya? oldum san?r.
Kimi görgüsüz ve e?itimsiz kimseler bir rastlant? sonucu lây?k olmad?klar? önemli bir i?in ba??na geçseler ya da bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adam? gibi görünmeye ve böbürlenmeye ba?larlar. Dahas?, bunun kendi haklar? oldu?unu da ileri sürerler.

Devamını oku...
 
B

Baba koruk (ek?i elma, erik) yer, o?lunun di?i kama??r.
 Bir baban?n yapt??? kötü i?, sürekli tekrarlad??? uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çal???l?r. Toplum içinde de bunun s?k?nt?s?n? en çok, çocuk çeker; en çok o, güç duruma dü?er.
 
 Baba mal? tez tükenir, evlât gerek kazana.
 Çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmad?klar? mal?n de?erini pek bilmezler, me?er ki bu baba mal? ola. Babadan kalan mal, mülk ya da para haz?r oldu?u, de?eri de pek bilinmedi?i için kolay ve çabuk harcan?r; tez biter. Bu bak?mdan babadan kalan mirasa güvenip çal??mamak, bir kazanç yolu tutmamak son derece sak?ncal?d?r. Ki?ilik sahibi olan kimse ise baba mal?na güvenmez, al?n teri dökerek kazanmaya çal???r, kazand???n?n de?erini de bilir, ona sahip ç?kar, dolay?s?yla onu dikkatle harcar.
 
 Baca e?ri de olsa duman do?ru ç?kar.
 
Dürüst, do?ru, iyi ve güzel vas?flar?n? do?u?tan getiren insan, ne denli bozuk, elveri?siz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip korur. Bu durum nesneler için de geçerlidir.

Devamını oku...
 
C

Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.
 Cahil ki?i, okuyup ö?renim görmemi?, bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir. Bu bak?mdan söylenen bir sözün ne maksatla söylendi?ini, hangi anlama geldi?ini kavramakta zorluk çeker. O ne biliyorsa, do?ru onlard?r. Ne kadar u?ra??rsan?z u?ra??n kendi do?rular?ndan ba?ka bir do?ru kabul etmez. Öyle de inatç?d?r ki deve nas?l hendek atlamamak için direniyorsa, o da görü?ünden vazgeçmemek için direnip durur.
 
 Cambaz ipte, bal?k dipte gerek.
 
Niteli?i gere?i hemen her varl?k farkl? bir yerde bulunur, bar?n?r ve i? yapar. Niteli?ine uygun olmayan yerin ?artlar? onu zor durumda b?rakabilir. Dolay?s?yla her ki?i elde etti?i niteliklerin gerektirdi?i bilgi, beceri ve uzmanl?k sahas? içinde çal??mal?; o alan?n d???ndaki i?lerden uzak durmal?d?r.

Devamını oku...
 

Çabuk parlayan, çabuk söner.
 1. Baz? insanlar vard?r ki bir olay kar??s?nda çok çabuk öfkelenip k?zar?rlar. Ancak öfkelenip k?zd?klar? gibi de çabuk sakinle?irler. 2. Baz? insanlar hak etmedikleri hâlde, kimi yollar? kullanarak, yasa ve kurallara uymaks?z?n önemli mevkilere, makamlara çok k?sa zamanda gelirler; ancak o görevin ehli, o makam?n adam? olmad?klar? anla??ld???nda da çabucak o yerden uzakla?t?r?l?rlar.
 
 Ça?r?lan yere erinme, ça?r?lmayan yere görünme.
 ?çinde ya?an?lan toplumda sosyal ili?kiler oldukça önemlidir. Bu sebeple yap?lan davetlere-çok önemli bir sebep yoksa-bir nezaket gere?i olarak gitmelidir. Toplum dayan??mas? bak?m?ndan bu bir görevdir. Ki?i, ça?r?lmad??? yere ise gitmemelidir. Gelene?imize göre ça?r?lmad??? yere gitmek terbiyesizlik ve yüzsüzlüktür. Çünkü gitti?i o yerde insanlar?n rahat?n? kaç?rabilir.

Devamını oku...
 
D

Da? ba?? dumans?z olmaz.
 Tabiatlar? gere?i da? ba?lar? genellikle dumanl? olur. Nas?l da? ba?lar?ndan duman eksik olmazsa, toplumda yüksek mevkilere, makamlara ç?kan ve sorumluluk alan kimselerin ba??nda da dert eksik olmaz.
 
 Da? da?a kavu?maz, insan insana kavu?ur.
 ?nsanlar gezen, dola?an, hareket eden varl?klard?r. Bir yerden kalk?p ba?ka bir yere gidebilirler. Arkada?lar, dostlar, tan?d?klar birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, günün birinde, bir yerde kar??la?abilirler; hatta hiç kar??la?mayacaklar?n? sanan insanlar dahi birbirlerine kavu?abilirler.

Devamını oku...
 
E

Ecel geldi cihana, ba? a?r?s? bahane.
 Her canl? gibi insan da ya?ar ve ölür. Her insan?n da Yüce Allah taraf?ndan takdir edilmi? bir ömrü vard?r. ?nsan bunu ne uzatabilir ne de k?saltabilir. Ecel saati gelen kimse bir nedenle ölür. Ancak ölüm nedeni olarak gösterilen hastal?k, kaza gibi bir ?eyler asl?nda bir bahanedir. As?l neden ki?inin kendisine takdir edilen ya?am süresinin dolmas?d?r.
 
 Eceli gelen köpek cami duvar?na i?er.
 Tutum ve davran??lar?yla herkesin nefretini kazanm??, büyük bir cezay? hak etmi? ve çaresiz kalm?? kimse, ?a?k?nl??a dü?er; sanki hak etti?i cezan?n biran önce uygulanmas?n? ister gibi daha büyük suçlar i?ler; kendisini yarg?layacak kimselere çatar, onlar? kötüler, öfkelerini üzerine çeker. Bütün bu hareketleri onu kötü bir sona ula?t?r?r.

Devamını oku...
 
F

Fakirlik ay?p de?il, tembellik ay?p.
 ?nsan?n kusur ve eksi?i, ahlâkî yönü varl?kla belirlenemez. Bu bak?mdan yoksul olmas?, geçimini sa?lamakta güçlük çekmesi utan?lacak bir durum de?ildir. As?l utan?lacak durum ve davran??, gücü varken tembellik edip çal??mamak ve yoksul dü?mektir.
 
 Fare (s?çan) deli?e s??mam??, bir de kuyru?una (k?ç?na) kabak ba?lam??.
 1. Yapamayaca?? kadar a??r bir i? varken ba?ka bir i? daha yüklenmek son derece sak?ncal?d?r. ?nsan önce kendi i?ini yap?p düzlü?e ç?kmal?, daha sonra ba?kalar?n?n yükünü omuzlamay? dü?ünmelidir.
 2. Kendisi s???nt? durumunda iken yan?na bir ki?i daha almak yanl?? ve tutars?z bir davran??t?r.
 
 Faydas?z ba? mezara yara??r.
 
Mademki ya??yor, o hâlde bir i?e yaramal?d?r insan. Ne kendisine, ne de etraf?na bir yarar?, bir kâr? dokunmayan ve ona buna yük olan ki?inin ya?amas? ile ölmesi aras?nda bir fark yoktur.

Devamını oku...
 
G

Gafile kelâm, nafile kelâm.
 Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalg?n kimseye ne söylense kâr etmez. O, bildi?i gibi hareket eder. Dolay?s?yla ona söylenecek her söz bo?a gider.
 
 Gammaz olmasa tilki pazarda gezer.
 Gizli-sakl?, kanunsuz yollarla ç?kar sa?lamay? i? edinen kimseleri, söz getirip götüren kimselerin varl??? korkutur. Dolay?s?yla bunlar yakay? ele vereceklerinden çekinerek, herkesin içinde öyle uluorta dola?amazlar.
 
 Garip ku?un yuvas?n? Allah yapar.
 
Kimsesiz, zavall?, yoksul ve güçsüz ki?iye yüce Allah yard?m eder. Hiç ummad?klar? bir yerden kendilerine yard?m eli uzan?r ve darda kalmazlar. Yüce Allah onlar? korur, gözetir ve mal sahibi yapar.
 

Devamını oku...
 
H

Hac? hac? olmaz gitmekle Mekke`ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye.
 Bir i?te as?l olan iyi niyet, samimiyet ve içtenliktir. Bunlar olmadan bir i?i görünü?te ve ?eklen yapmakla o i? gerçekten yap?lm?? olmaz. Böyle yap?l?rsa gerçekten iyi sonuç al?n?p amaca ula??lamaz.
 
 Haddini bilmeyene bildirirler.
 Hemen herkesin toplumda belli bir konumu, s?n?r? ve yetkisi vard?r. Bulundu?u durumu söz ve davran??lar?yla a?anlar sert bir kar??l?k görürler, cezaland?r?l?rlar, yola getirilirler.
 
 Hak deyince akan sular durur.
 
Bir meselenin çözümünde, bir anla?mazl?kta adaletli ve tarafs?zca davran?l?r, do?ru yol tutulur, hakkaniyet gözetilirse hiç kimse bir ?ey söyleyemez, herkes verilen karar? kabul eder.
 
 Hak gelince, bat?l gider.
 
Kur`an?kerim`deki “Hak geldi, bât?l zâil oldu” âyetinden yola ç?k?larak olu?turulan bu atasözünde, “Hak”, Yüce Allah`?n emri, hükmü anlam?ndad?r; “bât?l” ise do?ru ve gerçe?in kar??t?d?r. Dolay?s?yla bir anla?mazl?k s?ras?nda do?rudan ve gerçekten yana olunur, insafl? ve adaletli hüküm verilirse, do?ru ve gerçe?in kar??s?nda olan zalimler çekip gitmek zorunda kal?rlar.
 

Devamını oku...
 
I

Irmak kenar?na çe?me yap?lmaz.
 
Bir yerde ihtiyac? kar??layan bir ?ey varsa, onun yan?na yine ayn? ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha küçük bir ?eyi yapmak gereksizdir; ayr?ca bu, bo?una bir çabad?r; geri durmak gereklidir.
 
 Irmaktan geçerken at de?i?tirilmez.
 
Yürütülmekte olan bir i?in tam ortas?nda, i?i tehlikeye dü?ürebilecek bir yöntem, bir araç-gereç de?i?ikli?i giri?iminden kaç?n?lmal?d?r. Yoksa i?imizi büsbütün bozup büyük bir zararla kar??la?abiliriz. Bu tür giri?imler için en uygun zaman kollanmal?, de?i?iklik zaman?nda ve yerinde yap?lmal?d?r.
 
 Irz insan?n kan? pahas?d?r.
 
Irz, bir kimsenin ba?kalar? taraf?ndan dokunulmamas?, sayg? gösterilmesi gereken iffetidir. Dolay?s?yla her ?eyden önemlidir. Bu bak?mdan ki?i kan?n? döker, can?n? verir ama namusunu kirlettirmez.

Devamını oku...
 
?

?badet de gizli, kabahat de.
 
Yüce Allah`?n buyruklar?n? yerine getirmek her insana borçtur ve gösteri?ten uzakt?r. Gerçek iman sahipleri ibadetlerini ba?kalar? görsün diye yapmazlar. E?er böyle yaparlarsa ibadetleri, ibadet olmaktan ç?kar. Benzer ?ekilde kabahat de ba?kalar?na gösterilecek bir ?ey de?il, tam tersi utan?lacak bir ?eydir. Bu bak?mdan onu da aç?ktan aç??a yapmak insana yak??maz, gizlenmeli ve örtülmelidir.
 
 ??neyi kendine, çuvald?z? ba?kas?na bat?r.
 
Ho?lan?lmayan bir davran???n en küçü?ünü, ba?kalar?ndan önce kendimizde deneyip etkiyi görmeli; ondan sonra bunun daha büyü?ünü ba?kalar?na uygulaman?n ne denli uygun olup olmayaca??na karar vermeliyiz.
 
 ?ki at bir kaz??a ba?lanmaz.
 
Kendi ba??na buyruk, kimseden izin almaks?z?n diledi?i gibi davranan iki ki?i, ayn? i? üzerinde görevlendirilip çal??t?r?lamaz. Her an aralar?nda anla?mazl???n ç?kmas?, bunun da kavgaya dönü?mesi kaç?n?lmazd?r.

Devamını oku...
 
K

Kaçan bal?k büyük olur.
 Çok önemsiz, çok küçük de olsa, her nedense elden kaç?r?lan f?rsat ah vah edilerek gözde büyütülür.
 
 Kaçan?n anas? a?lamam??.
 Kar?? koyamayaca?? bir tehlikeden ve sald?r?dan kaçan ki?i kazançl? ç?kar. Ayr?ca yak?nlar?n?n üzülmesine yol açacak bir olaya da f?rsat vermemi? olur.
 
 Kalayl? bak?r küflenmez.
 
Saf, temiz, dürüst ve namuslu kimseye kimse kara çalamaz; onun ?ahsiyetine kimse leke süremez.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn483
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6489
mod_vvisit_counterBu Ay19129
mod_vvisit_counterToplam7717186

Kimler evrimii

Şu anda 20 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev