TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Atabeylikler

Suriye'de Selçuklu atabeyi, Haçl?lar'la mücadelesinden dolay? "Seyf'ül-?slâm" diye an?lan, Tu?tegin'in öldürülmesi (1128) üzerine yerine geçen o?lu Tâcüddin Böri önce bât?nîli?in bir kolu olarak Suriye'de geli?en ?smâîlîler'le u?ra?t?.

Çünkü bunlar Kudüs'ün Haçl? k?ral? ile anla?m??, ?am'?n Franklar'a geçmesine yard?mc? bir duruma girmi?lerdi. Böri, 20 bin kadar ?smâîlî'yi k?l?çtan geçirmek suretiyle ?am'? kurtard?, fakat kendisi de bir ?smâîlî taraf?ndan öldürüldü (1132).

Yerine arka arkaya atabey olan ve memleketlerini Zengî o?ullar?ndan koruma?a çal??an ?smâîl, Mahmud ve Mehmed adlar?ndaki üç o?lundan sonra (1139), bunlardan Mehmed'in o?lu Atabey Mucîrüddin Abak da ayn? siyâseti güderek varl???n? muhafazaya gayret etti. Sonunda zay?f ?am atabeyli?ine Nûrüddin Mahmud (Musul Atabeyi) taraf?ndan ?am'? i?gal edilmesi ile, son verildi (1154).

 
Erbil Atabeyli?i

Erbil ?ehri, özellikle Selçuklular ve bunlar?n devam? olan atabegler zaman?nda, büyük bir ilim ve kültür merkezi oldu. Hele, Be?-tiginliler hânedan?n?n kurdu?u Erbil Atabegli?i (1144-1233), ?ehrin tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Bu hânedan?n son temsilcisi ve 1190-1233 tarihleri aras?nda 43 y?l hüküm süren Muzaffereddin Gökbörü zaman?nda Erbil, alt?n ça??n? ya?ad?. Yapt??? birçok ilmî, dinî ve hay?r müesseseleri ile ?slâm dünyas?nda destanî ?ahsiyet kazanan Gökbörü, kör ve sakatlar için hankâh yapt?rm??; dullar, yetimler, ya?l?lar ve kimsesiz çocuklar için yurtlar ve zengin vak?flar kurmu?tur. Gökbörü'nün ?öhretini artt?ran di?er bir husus, her y?l Hz. Peygamberin do?um günü münasebetiyle iki gün iki gece süren mevlid törenleri tertiplemi? olmas?d?r. Pekçok kurbanlar?n kesildi?i, ziyafetlerin verildi?i bu mevlid törenlerinde, geceleri mumlar yak?larak fener alaylar? düzenlenirdi. ?ehir d???nda kurulan ota?larda, ?slâm dünyas?n?n her taraf?ndan gelen âlim, sanatkâr ve kalabal?k misafirler a??rlan?rd?. Sanatkâr, âlim ve ?airlere bohçalar içinde hil'at (de?erli giysi) ve hediyeler da??tan Gökbörü, böylece Hz. Peygamber sevgisinin ve mevlid gelene?inin bütün ?slâm dünyas?na yay?lmas?na ve yayg?nla?mas?na vesile olmu?tur.

Erbil, Mo?ol istilâs?ndan sonra Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safevîler ve I. Dünya Sava??na kadar Osamnl?lar'?n idaresinde kalm??t?r.

 

Zengîler (1127-1259)

Büyük Selçuklu Sultan? Melik?ah'?n Haleb vâlisi Ak Sungur (ölm. 1094)'un o?lu ?mâdüddin Zengî, Irak Selçuklu hükümdar? Mugîs'üd-dîn Mahmud taraf?ndan Musul vâlisi tâyin edilmi? (1127). Zengî Cizre kalesini, Nusaybin'i, Sincar ve Harran'? ald?ktan sonra, Haçl?lara kar?? müdafaa etti?i Haleb'i de kendisine ba?layarak kuzey Irak'tan Akdeniz'e kadar uzanan bir devlet kurdu (1128-1146).

Ba?l?ca gayesi Suriye Frank iktidar?na kar?? bir Müslüman Türk birli?i meydana getirmekti. Hama'y? (1130), Antakya Haçl? Prensli?i elinden Kefertâb ve Maarrat'un- Numâniye gibi kaleleri ald?. Trablus Haçl? kontlu?undaki Ba'arin kalesini ku?att??? zaman, üzerine gelen Kudüs k?ral? Foulque d'Anjou'yu ma?lûp ve esir etti (1137).

Sonra mücadeleye devamla, Urfa'y? ele geçirerek Frank kontlu?unu ortadan kald?rd? (1144) ki, bu mühim hâdise Avrupa'da kral ve imparatorlar idaresindeki II. Haçl? seferinin haz?rlanmas?na yol açm??t?r.

Devamını oku...
 
?l-Denizliler
Âzerbaycan’da, Irak Selçuklular? Devletine tâbi olarak kurulan Atabegler sülâlesi (1141-1225). Sülâleye, kurucusunun ad?yla ?ldenizliler denildi?i gibi, Âzerbaycan Atabegleri de denilmektedir.

K?pçak Türklerinden olan ?emseddin ?ldeniz, Irak Selçuklu Sultan? Mesud (1134-1152), Karaba? (Arran) valisiyken Gürcülere kar?? ba?ar?l? sava?lar yapt?. Sultan da onu, karde?i ve selefi Sultan ?kinci Tu?rul'un (1132-1134) dul han?m? Mü’mine Hâtun ile evlendirdi. ?ldeniz, Sultan Mesud’un ölümüyle ç?kan taht kavgalar?na kar??t?. Üvey o?lu Arslan-?ah’? tahta oturttu (1161). Kendisi de atabeg unvan?yla hâkimiyeti ele geçirdi.

Devamını oku...
 
Salgurlular

Salgurlular (1147-1284)

Selçuklular'?n ba?lang?c?ndan beri ?ran'?n Fars bölgesinde hizmet gören O?uz Salgur (Salur) boyundan Atabey Sungur'un Irak Selçuklu sultan? Mes'ud zaman?nda istiklâl ilân etmesi ile kurulmu?tur (1147). Ba?kent ?îrâz ?ehri idi.

Sungur'un ölümü (1116)'nden sonra o?lu Zengî Irak Selçuklu devletini tan?mak zorunda kald? ve bu durum Selçuklu Devleti y?k?l?ncaya kadar (1194) devam etti. Karde?ler aras? mücadelede üstünlük sa?layan Sa'ad I. (Zengî'nin o?lu) 1203'de Salgurlu hükümdar? oldu. Ülkesini imâr etti.

Bir ara, Harezm?ahlar'a esir dü?en Sa'ad (ölm. 1231)'den sonra o?lu Ebû Bekir (ölm. 1260) geçti. ?ranl? ?âir Sa'dî-i ?irazî ünlü eserlerini bu atabeyin himayesinde yazm??t?. Atabeylik ?lhanl? Mo?ollar'a tâbi oldu. Daha sonra Sa'ad II'nin k?z?, Mo?ol hükümdar? Hulagu'nun o?lu ile evlendi ve bu hâtunun 1284'te ölümü ile sülâle nihayet buldu.

 

 

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn22
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta7545
mod_vvisit_counterBu Ay20185
mod_vvisit_counterToplam7718242

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev