TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

DÜ?ÜNCEY? GEL??T?RME YÖNTEMLER? 

1. Tan?mlama
2. Örnekleme
3. Kar??la?t?rma
4. Tan?k Gösterme-Al?nt? Yapma
5. Say?sal Verilerden Yararlanma
6. Soyutlama
7. Somutlama
8. Benzetme

Devamını oku...
 

Mizahi Anlat?m?n Özellikleri

1.Okuyucuda uyand?r?lmak istenen etkiye göre düzenlenir.
2.Ses, taklit, hareket ve konu?ma önemlidir.
3.Mizahi unsurlarda gerçekten sapma vard?r.
4.Mizahi unsurlar? olu?turmada kar??la?t?rmalar, durumlar, hareketler, kelime ve kelime gruplar?ndan yararlan?labilir.
5.Amaç okuyucuyu dü?ündürmek ve e?lendirmektir.
6. Roman, hikâye, tiyatro, ?iir, deneme gibi türlerde kullan?l?r.
7.Mizahi anlat?mlarda dil bir olay? anlatmak için kullan?l?r.(sanatsal, edebi i?levlerde kul.)

Devamını oku...
 

Söyle?meye Ba?l? Anlat?mla Olu?turulmu? Metinlerin Özellikleri

1.Jest ve mimikler anlat?m?n gücünü artt?r?r.
2.Sohbet, mülakat ve diyalog, monolog metinleri söyle?meye ba?l?d?r.
3.Kar??l?kl? konu?malar, ba?lama ve konu?ulan ki?iye göre de?i?ebilir.
4.Görme ve i?itmeyle kurulan ileti?im önemlidir.
5.Vurgu ve tonlama önemlidir.
6.Hikâye, Roman, Tiyatro, Röportaj, Monolog söyle?meye ba?l? anlat?m?n kullan?ld??? metin türleridir.
7.Roman, hikâye ve tiyatrolardaki kar??l?kl? konu?malara diyalog, iç konu?malara ise monolog denir.
8.Tekrarlar söyle?meye ba?l? anlat?mlarda ifadeyi kuvvetlendirir.
9.Söyle?meye ba?l? metinlerde anlat?m?n süresi s?n?rland?r?lmal?d?r.

Devamını oku...
 

Gelecekten Söz Eden Anlat?m?n Özellikleri

Gelecekten söz eden anlat?m?n kullan?ld??? metin türleri: roman, hikâye, tiyatro, ?iir, deneme

1. Gelecekten söz eden metinler varsay?m ile olu?mu?tur.
2. Gelecekten söz eder.
3. Verilerden yola ç?k?larak gelece?e ait tahmin yap?labilir.
4. Olandan çok olmas? istenilen anlat?l?r.
5. Gerçekle?mesi mümkün olmayan tasar? ve dü?ünceler(ÜTOPYA) anlat?l?r.
6. Genellikle gelecek zaman ifadesi kullan?l?r.

Devamını oku...
 

Dü?sel Anlat?m?n Özellikleri

1.D.A.da konu; ola?anüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünüdür.
2.Zaman belirli ya da belirsizdir; ola?anüstü özelliklere sahip olabilir.
3.Mekân, ola?anüstü, dü?sel ö?elerden olu?mu? olabilir. Mekân günlük ya?amda kar??la?amayaca??m?z niteliktedir.
4.Ki?iler ço?u zaman gerçekten uzak ki?ilerdir. Ola?anüstü nitelikte olabilirler.
5.Dü?sel anlat?mda hayal, varsay?m, abartma, ki?ile?tirme gibi unsurlar çok kullan?l?r.
6.Daha çok di’ li veya mi?’li geçmi? zaman kipi kullan?l?r.
Örnekler: Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Gora, E.T,Y?ld?z Sava?lar?

Devamını oku...
 

Emredici Anlat?m?n Özellikleri

1.Dil al?c?y? harekete geçirme i?levinde kullan?l?r.
2.Emir, telkin, öneri anlam? ta??yan ifadeler yer verilir.
3.Ö?retici ve aç?klay?c? yönleri vard?r.
4.Cümlelerde fiiller hakimdir.
5.Uyulmas? beklenen bir üslubu vard?r.(Zorlama anlam? vard?r)
6.Sosyal hayat?n düzenlenmesinde emredici anlat?m kullan?l?r.
7.Trafik kurallar?, baz? e?yalar?n kullanma k?lavuzlar?, ilaçlar?n kullanma k?lavuzlar? emredici anlat?ma örnek verilebilir.

Devamını oku...
 

Destans? (Epik) Anlat?m?n Özellikleri

1.Ola?anüstü olaylar ve ki?iler anlat?l?r.
2.Destan türünün yi?itçe havas? vard?r.
3.Yap?p etmeler yani fiiller ön plandad?r.
4.Tarihi konular ve kahramanl?klar i?lenir.
5.Etkileyici bir özellik ta??r.
6.Sürekli hareket vard?r.
7.Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullan?labilirler.
8 ?iir, destan, roman, hikâye, tiyatro, destans? anlat?m?n kullan?ld??? türlerdir.
9.Anlat?mda abart?ya yer verilebilir.
10.Sanatl? bir dil kullan?l?r.

Devamını oku...
 

Lirik Anlat?m?n Özellikleri

1.Lirik anlat?mda dil “heyecana ba?l? i?lev”de kullan?l?r.

2.Co?ku ve heyecana ba?l? anlat?m daha çok ?iir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullan?l?r.

3.Öyküleyici anlat?mda bir olay ve durumun anlat?lmas?; betimleyici anlat?mda ki?i, durum ve varl?klar?n betimlenmesi; lirik anlat?mda ise duygular?n ifade edilmesi esast?r.

4. Co?ku ve heyecana ba?l? anlat?mlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullan?l?r.

5.Öyküleyici anlat?mlarda olay ve durumlar anlat?l?rken duygusal dü?ünceler kat?lmaz. Co?ku ve heyecana ba?l? anlat?mda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yans?t?l?r.

Devamını oku...
 

1.?nand?rma, ayd?nlatma, kendi görü?ünü kabul ettirme amaç edinilir.
2.Kavramlar? tan?mlama ve aç?klama önemlidir.
3.Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, dü?ündürmek ve üzerinde durulan konudan uzakla?mamak için baz? kelime, kelime gruplar? ve cümleler tekrar edilir.
4. Konu?mac? ve yazar üzerinde durdu?u konuyu ayd?nlatmak ve dü?üncelerini kabul ettirmek için örneklere ba?vurur.
5.Konu?mac? ve yazar konuyu ayd?nlatmak maksad?yla farkl? ki?ilerin dü?üncelerine müracaat eder.
6.Kelimeler ve kelime gruplar? gerçek anlam?nda kullan?l?r.
7.Dil daha çok göndergesel i?levde kullan?l?r.
8. ”Tan?mlama, aç?klay?c? betimleme, s?n?fland?rma örneklendirme, kar??la?t?rma, tan?k gösterme, say?sal verilerden yararlanma “ gibi dü?ünceyi geli?tirme yollar?ndan faydalan?l?r.
9.Kan?tlay?c? anlat?mda hitap edilen toplumun kültür düzeyi ve beklentileri önemlidir.

Devamını oku...
 
Tart??mac? Anlat?m

Tart??mac? Anlat?m?n Özellikleri

1.Dil daha çok göndergesel i?levde kullan?l?r.
2.Dü?ünce ve duygular k?sa ve kesin ifadelerle dile getirilir.
3.Dil ve ifade sade, gösteri?siz ve pürüzsüzdür.
4.Gereksiz ifadelere yer verilmez.
5.Karma??k ve anla??lmas? güç cümleler kullan?lmaz.
6.Ses ak???n? bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur.
7.Savunulan ve kar?? ç?k?lan görü?lere yer verilir.
8.?ki farkl? bak?? aç?s?n?n oldu?u konular bu türde i?lenmeye daha elveri?lidir.
9.F?kra, deneme, makale, röportaj gibi türlerde kullan?l?r.
10.Yetene?e, bilgi ve deneyime göre yöntem belirlenir.
11.Ele?tirici bir bak?? aç?s?yla yaz?l?rlar. Anlat?m tarz? sohbete varabilir.
12.?htimal bildirmeyen, kesin, kan?tlanm?? bilgiler kullan?l?r.

Devamını oku...
 

Bu metinlerde amaç okuyucuya bilgi vermektir. Genelde ö?retici (didaktik) metinlerde bu anlat?m türü kullan?l?r. Onun için makale, ele?tiri gibi yaz?larda, tarih, co?rafya gibi ders kitaplar?nda bu teknik kullan?l?r. Yazar, okuyucunun bilmedi?ini dü?ündü?ü bilgileri okuyucuya aktar?r. Onu bilgilendirir. Yazarda, bu bilgileri ben biliyorum, okuyucu bilmiyor, anlatay?m da ö?rensin anlay??? vard?r.

Klasik paragraflarda yani giri?, geli?me, sonuç cümlelerini içeren paragraflarda bu yönteme ba?vurulur.

Önce giri? cümlesiyle konu ve bak?? aç?s? verilir, sonra geli?me cümleleriyle yard?mc? dü?ünceler aktar?l?r ve ana dü?ünce belirtilir. Paragraflarda ana dü?ünce genellikle sonda bulunur ilkesine uygun bir anlat?m yöntemidir.

Devamını oku...
 

1.Dil daha çok göndergesel i?levde kullan?l?r.
2.Söz sanatlar?na, kelimelerin mecaz anlamlar?na yer verilmez.
3.Verilen bilgiler örneklerle ve tan?mlarla peki?tirilir.
4.Daha çok nesnel cümleler kullan?l?r.
5.Aç?klama, ayd?nlatma, bilgi verme amaçlar?yla yaz?l?r.
6.Ö?retici metnin anla??lmas? ve yorumlanmas? için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olmas? gerekir.
7.?fade hiçbir engele u?ramadan ak?p gider.
8.Gereksiz söz tekrar? yap?lmaz.
9.Ses ak???n? bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur.
10.Dil ve ifade sade, gösteri?siz ve pürüzsüzdür.
11.Dü?ünce ve duygular k?sa ve kesin ifadelerle dile getirilir.
12.Bu anlat?m türü daha çok ansiklopedilerde ve ders kitaplar?nda kullan?l?r.
13.Tarihi metinler, Felsefi metinler, Bilimsel metinler gibi bölümleri vard?r.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn79
mod_vvisit_counterDn785
mod_vvisit_counterBu Hafta3364
mod_vvisit_counterBu Ay26348
mod_vvisit_counterToplam7640182

Kimler evrimii

Şu anda 21 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev