TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

ÖSYM'nin Türkiye'deki tüm adaylara uygulad??? Önlisans Ba?ar? Puan? Hesaplama kurallar? gere?i son s?n?f ö?rencilerinin ÖBP'lerinin belirlenmesinde mezun olduklar? okuldaki di?er son s?n?f ö?rencilerinin notlar?n?n belirleyici oldu?u bildirildi.

 

 

ANKARA (A.A) - ÖSYM'den yap?lan aç?klamada, bas?nda yer alan 'S?nav Ma?duru: ÖSYM, kural hatas? yapt?' ba?l?kl? haberde, Gaziantep MYO Elektronik Teknolojisi (?kinci Ö?retim) bölümünden mezun olarak 2011-DGS'ye ba?vuran bir aday?n Önlisans Ba?ar? Puan? (ÖBP) hesab?nda hata yap?ld???, bu nedenle aday?n istedi?i bölüme yerle?emedi?inin iddia edildi?i belirtildi.

Söz konusu aday?n mezun oldu?u, Gaziantep MYO Elektronik Teknolojisi bölümünden 2011 y?l?nda 5 ö?rencinin mezun oldu?u ifade edilerek, ?unlar kaydedildi:

'2011-DGS'ye ba?vuran bu 5 ö?rencinin akademik ortalamalar?n?n standart sapmalar? beklenen de?erin alt?nda kalm??t?r. Bu nedenle, Önlisans Ba?ar? Puan? hesaplama kural? gere?i, bu adaylara ÖBP olarak 50 puan verilmi?tir.'

Bu kural?n tüm DGS'lerde Türkiye'deki tüm programlar için uyguland???n?n alt? çizilen aç?klamada, ?u ifadelere yer verildi:

'Bir kez daha hat?rlatmakta fayda vard?r ki, ÖSYM'nin Türkiye'deki tüm adaylara uygulad??? Önlisans Ba?ar? Puan? Hesaplama kurallar? gere?i son s?n?f ö?rencilerinin ÖBP'lerinin belirlenmesinde mezun olduklar? okuldaki di?er son s?n?f ö?rencilerin notlar? belirleyicidir. Yap?lan inceleme sonucunda ÖSYM'nin bu konuda herhangi bir hatas?n?n bulunmad??? tespit edilmi?tir.'

 

Devamını oku...
 

Üniversite kay?tlar?n?n devam etti?i ?u günlerde, ailesinden uzakta okuyacak ö?renciler için, önemli bir sorun da yurt bulmak.

 

 

 

Aileler, çocuklar?n? güvenle emanet edecekleri, evlerini aramayacaklar? konforda ve bütçelerini zorlamayacak bir yurt aray???ndalar.

 

K?z ve erkek ö?renci yurtlar? ile hizmet veren Anadolu Yüksek Ö?renim Ö?renci Yurtlar?’n?n kurucular?ndan Mehmet Kaya, aileleri ve ö?rencileri do?ru yurt seçimi konusunda uyar?yor.

 

Mehmet Kaya, seçilecek yurdun öncelikle ö?rencilerin güvenli?ini sa?lamas? gerekti?ine dikkat çekiyor. Bu, özellikle ?stanbul gibi büyük ?ehirlerde büyük önem ta??yor. Ayr?ca, son y?llardaki en büyük korkumuz depreme de dayan?kl? olmas? gerekiyor ki aileler çocuklar?n? yurda güvenle emanet edebilsin. Kaya, bir yurdun ö?renciye evini aratmayacak konfora sahip olmas? ve rahat ders çal??ma ortam? sa?lamas? gerekti?ini de vurguluyor. Yine büyük ?ehirlerdeki trafik sorununa da de?inen Kaya, yurtlar?n üniversitelere, ula??m araçlar?na yak?n, merkezi konumlarda bulunmas? gerekti?inin de alt?n? çiziyor.

Devamını oku...
 

Milli E?itim Bakan? Ömer Dinçer, bu y?l ilk defa yeni atanan ö?retmenlere yönelik düzenlenen uyum e?itimini ba?latt?.

 

 

 

ANKARA (A.A) - Bakan Dinçer, 81 ildeki göreve yeni ba?layacak ö?retmenlere video konferans yöntemiyle ba?lanarak seslendi. Oryantasyon e?itimine, 26 A?ustos'ta atamas? yap?lan 11 bin 475 ö?retmen kat?l?yor.

MEB E?itim Teknolojileri Genel Müdürlü?ü Bili?im Hizmetleri Daire Ba?kanl???n?n konferans salonunda kurulan teknik donan?m ile ö?retmenlere seslenen Dinçer, konu?mas?na 'Sayg?de?er ö?retmenler hepinizi sevgiyle, sayg?yla selaml?yorum. Sizler e?itim ailemize kat?ld?n?z. Aram?za ho? geldiniz. Sizleri bu vesileyle tebrik ediyorum, yeni görevinizde ba?ar?lar diliyorum' diyerek ba?lad?.

 

Devamını oku...
 

Milli E?itim Bakanl???’n?n yeni ba?latt??? projede imamlar da görev alacak. ?mamlar bak?n hangi konuda ö?rencilerin yan?nda olacak...

 

 

 

Milli E?itim Bakanl???’n?n (MEB), ilkö?retim ö?rencilerinin okula devams?zl?klar?n? takip etmek amac?yla haz?rlad??? “A?amal? Devams?zl?k Yönetimi” (ADEY) kapsam?nda, devams?zl?k yapan ö?rencinin ailesine yap?lacak ev ziyaretine bölgenin din görevlisi de kat?labilecek.

Her ilkö?retim okulunda kurulacak Okul Risk Takip Kurulu’na (R?TA) ihtiyaç duyulmas? halinde din görevlileri de kat?lacak. Devams?zl?k yapan ö?rencinin kendisi ve velisi bir daha devams?zl?k yap?lmayaca??na ili?kin sözle?me imzalayacak.

Devamını oku...
 

Milli E?itim Bakan? Dinçer’in “hayalim” dedi?i projeyle okullar hafta sonu da aç?k kalacak. ...

 

 

 

Amac? ‘okulu sevdirmek’ olan proje kapsam?nda ö?renciler ders de?il, sportif ve kültürel aktiviteler yapacak.

 

Milli E?itimBakanl??? (MEB), ö?rencilerin okulu sevmesi için yeni bir proje ba?lat?yor. BakanÖmerDinçer’in “hayalim” diye aç?klad??? ve ö?rencilerin hafta sonlar? da okula gitmesi sa?lanacak projenin amac?, “çocuklar?n sportif ve kültürel aktivitelerini” art?rarak okulu sevdirmek.

 

VEL?LER DE G?DEB?LECEK

 

Proje kapsam?nda hafta sonlar? da okullardaki bilgisayarlar ö?rencilerin hizmetine olacak. ?nternette serbestçe dola?abilecek olan ö?renciler, ara?t?rma yapmak için internet kafelere gitmek zorunda kalmayacak. Bakanl?k, ö?rencilerin sportif ve kültürel faaliyetlerin art?r?lmas? için okullara talimat verirken, ö?rencilerin yan? s?ra velilerinin de bu programlara kat?lmas? sa?layacak.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 9 - 74

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn500
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6506
mod_vvisit_counterBu Ay19146
mod_vvisit_counterToplam7717203

Kimler evrimii

Şu anda 21 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev