TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
KPDS'YE G?RECEKLER D?KKAT!

Ö?renci Seçme ve Yerle?tirme Merkezinden (ÖSYM) KPDS Sonbahar Dönemi K?lavuzu, ÖSYM internet sitesinde yay?nland?.

ANKARA (A.A) - Kamu Personeli Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Tespit S?nav? (KPDS), sonbahar dönemi için ba?vurular ba?lad?. S?nav 20 Kas?m'da yap?lacak.

 

K?lavuza göre, yabanc? dil tazminat? almak isteyen kamu personelinin yabanc? dil bilgisi seviyesini belirlemek için yap?lacak olan s?nava ba?vurular bugün ba?lad?. Ba?vurular 5 Ekim'e kadar devam edecek.

S?nav, 20 Kas?m 2011 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbak?r, Erzurum, Eski?ehir, ?stanbul, ?zmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefko?a'da yap?lacak.

Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Frans?zca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), ?ngilizce, ?spanyolca, ?talyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, S?rpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca olarak yap?lacak s?nav saat 9.30'da ba?layacak ve 3 saat sürecek.

Devamını oku...
 

Yüksekö?retim programlar?n?n kontenjanlar?na 2011-ÖSYS (Ö?renci Seçme ve Yerle?tirme Sistemi) sonuçlar?na göre Ölçme Seçme ve Yerle?tirme Merkezi (ÖSYM) taraf?ndan ek yerle?tirme yap?lacak.

 

 

 

ANKARA (A.A) - ÖSYM'den yap?lan aç?klamada, 2011-2012 ö?retim y?l? için merkezi yerle?tirmede bo? kalan, yerle?tirilen adaylar?n kay?t yapt?rmamas? nedeniyle bo?alan ve 2011-ÖSYS Yüksekö?retim Programlar? ve Kontenjanlar? K?lavuzu yay?mland?ktan sonra aç?lan yüksekö?retim programlar?n?n kontenjanlar?na 2011-ÖSYS sonuçlar?na göre ek yerle?tirme yap?laca?? bildirildi.

Adaylar?n, 2011-ÖSYS Ek Yerle?tirme tercihlerini, 3-6 Ekim tarihleri aras?nda ba?vuru merkezleri arac?l???yla veya internet üzerinden bireysel olarak yapmalar? gerekti?i belirtilen aç?klamada, 2011-ÖSYS merkezi ilk yerle?tirmede tercih i?lemi yap?labilen tüm ortaö?retim okulu müdürlükleri ve ÖSYM S?nav Merkezi yöneticiliklerinin, ÖSYS'de ba?vuru merkezi olarak görev yapacaklar?, ba?vuru süresinin kesinlikle uzat?lmayaca?? kaydedildi.

Devamını oku...
 

Ö?retmenlere kötü haberi Milli E?itim Bakan? Ömer Dinçer verdi...

Milli E?itim Bakan? Ömer Dinçer, ö?retmenlerin 3 ay?n tamam?nda tatil yapmayacaklar?n? belirterek, “?htiyaç duyduklar? kadar tatil için zaman ay?raca??z ama onun d???nda bir e?itim program? yapaca??z. En az 1 ay süre ile ö?retmenlerimizi e?itime tabii tutaca??z. Onun için de haz?rl?k yap?yoruz.” diye konu?tu.

Milli E?itim Bakan? Ömer Dinçer, TRT Haber’e konuk oldu. Ö?retmenlerin geli?iminin güncellenmesi ile alakal? bir soru üzerine Bakan Dinçer, a?ustos ay?nda al?nan 11 bin ö?retmene yönelik yap?lan e?itimi hat?rlatt?.

Dinçer, bu sayede yaz dönemlerinde yap?lacak e?itim programlar? ile alakal? bir alt yap? da olu?turmaya çal??t?klar?n? söyledi.

Türkiye’de 655 bin civar?nda ö?retmen oldu?unu belirten Dinçer, “Ben en az 3 y?lda bir bu ö?retmenlerimizin hem kendi mesleki alanlar?ndaki geli?meleri, hem dünyadaki ve ülkemizdeki de?i?me ve geli?meleri ve nihayet bizim müfredatta yapaca??m?z de?i?me ve geli?meleri, teknolojik de?i?me ve geli?meleri, hem de kendi bulunduklar? çevre ile ilgili ve mesleki formasyonlar? ile alakal? e?itime tabi tutulmalar? gerekti?ini dü?ünüyorum.” ?eklinde konu?tu.

Devamını oku...
 

2011-2012 e?itim-ö?retim y?l? yar?n ba?l?yor. Yakla??k 16 milyon ö?renci ve 700 bin ö?retmen ders ba?? yapacak.

ANKARA (A.A) - Ö?renciler ve ö?retmenler üç ay süren yaz tatilinin ard?ndan yar?n, 8 Haziran 2012'ye kadar sürecek yeni e?itim ö?retim y?l? maratonuna ba?layacak.

 

Yeni e?itim ö?retim y?l?n?n ba?lamas? dolay?s?yla yar?n Ankara'n?n Haymana ilçesinde Milli E?itim Bakan? Ömer Dinçer'in kat?laca?? bir tören düzenlenecek.

Bakan Dinçer'in yay?mlad??? '?lk Ders' genelgesine göre, okullar?n aç?ld??? ilk hafta tüm resmi ve özel örgün e?itim kurumlar?n?n bütün s?n?f ve ?ubelerinde, 'Demokrasi E?itimi ve Demokratik Okul Kültürü' konular?nda etkinlikler yap?lacak.

Devamını oku...
 
OKUL SERV?SLER? DE????YOR!

E?itim y?l?n?n ba?layaca?? 19 Eylül sabah?, ?stanbul'da 12 bin, Ankara'da 5 bin 500, ?zmir'de 2 bin 500 ve Bursa'da 2 bin 250 okul servis arac?n?n yollarda olaca??, trafikte yo?unlu?un azalt?lmas? için vatanda?lar?n toplu ta??ma araçlar?n? kullanmalar? gerekti?i bildirildi.

 

 

Yeni servis araçlar?n?n dört bir yan?n? gösteren kamera sistemleri var. Araç acil ç?k??lar?, 3 noktal? emniyet kemerleri, sürücü kontrolünde kap? sistemler var. 2 y?l içinde eski servis araçlar? donan?ml? hale getirilecek.

 

Bursa Servis Arac? ??letmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odas? Ba?kan? Sadi Ayd?n, ö?renci servis araçlar?n?n bak?m ve onar?mlar?n? yapt?rd?klar?n?, e?itim ö?retim dönemine haz?r olduklar?n? söyledi.

 

19 Eylül Pazartesi sabah?ndan itibaren yakla??k 2 bin 250 arac?n ö?renci ta??maya ba?layacaklar?n? belirten Ayd?n, araçlar?n?n istenen her belgeye sahip oldu?unu bildirdi.

 

Velilerin dü?ük fiyatlara ta??yan korsan araçlara itibar etmemesini isteyen Ayd?n, “Çocuklar?n?n nas?l ta??nd???n? bilmedikleri araçlardan uzak dursunlar. Üzücü sonuçlarla kar??la??lmamas? için güvenli ta??maya yönelmelerini istiyoruz” dedi.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 8 - 74

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn533
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6539
mod_vvisit_counterBu Ay19179
mod_vvisit_counterToplam7717236

Kimler evrimii

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev