TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

ÖSYM Ba?kan? Ali Demir, katsay? uygulamas?n?n YÖK taraf?ndan kald?r?lmas?na ili?kin, 'Herkese e?it katsay? ile tüm liselerden mezun olan, türü ne olur olsun, herkes ayn? ?artlarda yar??acak demektir' dedi.

ERZURUM  - Atatürk Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi ev sahipli?inde düzenlenen 'Di? Hekimli?i Fakülteleri Dekanlar Toplant?s?'na, ÖSYM Ba?kan? Prof. Dr. Ali Demir ile 28 fakültenin dekan? kat?ld?

Toplant?n?n ard?ndan gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Demir, 2012'de ilk defa Di? Hekimli?i Uzmanl?k S?nav?'n? (DUS) yapacaklar?n? belirterek, di? hekimli?i fakültelerinin dekanlar?n?n, bu konuyu görü?mek üzere topland???n? söyledi.

Dekanlarla, s?nav?n nas?l yap?laca??, içeri?inin nas?l olaca?? konusunda bilgi payla??m?nda bulunduklar?n? ifade eden Demir, 'Di? Hekimli?i Uzmanl?k S?nav?'n? 22 Nisan 2012'de gerçekle?tirece?iz' diye konu?tu.

Devamını oku...
 

Milli E?itim Bakanl??? (MEB), 2012 y?l? program?na göre, ö?retmen yeti?tirme ve geli?tirme sistemini, ö?retmen ve ö?renci yeterliliklerini esas alan bir performans sistemini de içerecek ?ekilde yeniden yap?land?racak.

 

 

ANKARA - Ö?retmen yeti?tirme ve atama sisteminde, ülkenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar?n?n niteliksel ve niceliksel olarak dikkate al?nd??? bir yap? olu?turulacak. Ö?retmen atamalar?nda bölgeler itibar?yla ihtiyac?n dikkate al?nd???, te?vik edici bir yakla??m benimsenecek.

2012 y?l? hükümet program?nda milli e?itimde okul öncesi, ilkö?retim, ortaö?retimle mesleki ve teknik e?itimin mevcut durumuyla ö?retmen yeti?tirme ve atama sistemine ili?kin bilgiler yer ald?.

Ö?retmen yeti?tirme ve atama sisteminde, ülkenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar?n?n niteliksel ve niceliksel olarak dikkate al?nd??? bir yap? olu?turulacak.

E?itim fakültelerinin kontenjanlar? ülkenin gelecekte ihtiyaç duyaca?? bran?lara ve ö?retmen say?s?na göre belirlenecek.

Devamını oku...
 

Yüksek Ö?renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), ö?rencilerin burs ve ö?renim kredilerini bugünden itibaren banka hesaplar?ndan çekebileceklerini bildirdi.

ANKARA - YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak yapt??? yaz?l? aç?klamada, Gençlik ve Spor Bakan? Suat K?l?ç'?n talimat?yla burs ve ö?renim kredilerinin bugün itibar?yla ö?rencilerin hesaplar?na aktar?ld???n? belirtti.

Ö?rencilerin burs ve ö?renim kredilerini bugün, Ziraat Bankas?n?n herhangi bir ATM'sinden alabileceklerini bildiren Albayrak, burs ve ö?renim kredisi miktar?n?n ayl?k 240 TL, yüksek lisans ö?rencilerine ayl?k burs/ö?renim kredisi miktar?n?n 480 TL ile doktora ö?rencilerine ise 720 TL ödendi?ini ifade etti.

Albayrak, ba?ar?l? ö?rencileri desteklemek için son 7 y?ld?r ÖSS sonucuna göre tüm dallarda ilk 100'e giren ö?rencilere ve son 6 y?ld?r amatör spor dallar?ndan herhangi birinde milli olmu?, yüksek ö?renim ö?rencilerine ayl?k 720 TL burs verildi?ini kaydetti.

Devamını oku...
 

Hükümet, 2012 y?l?nda yüksekö?retime ili?kin çal??malar?na devam edecek. Buna göre, yüksekö?retim sisteminin yeniden yap?land?r?lmas?na yönelik haz?rl?k çal??malar? tamamlanacak.

ANKARA  - YÖK, üniversiteler aras?nda koordinasyon sa?layan ve kalite standartlar? belirleyerek denetleyen bir kurum haline dönü?türülecek.

 

2012 y?l? hükümet program?nda, yüksekö?retim kapsam?nda YÖK, üniversiteler, ö?retim üyeleri, yabanc? ö?rencilere ili?kin yap?lacak çal??malar yer al?yor.

E?itimin yüksekö?retim kademesinde önemli geli?melerin ya?and???n?n belirtildi?i programda, yüksekö?retime eri?imi art?rmak amac?yla iki önemli ad?m?n at?ld??? an?msat?ld?.

Bunlardan ilkinin, 2006-2011 döneminde 50 yeni devlet üniversitesi, 2007-2011 döneminde ise 37 yeni vak?f üniversitesi kurulmas? oldu?u belirtilerek, toplam üniversite say?s?n?n 165'e ula?t??? kaydedildi.

Devamını oku...
 
Facebook sayfam?z? be?endiniz mi?

Sitemizde yay?nlanan e?itim haberlerini, yeni yaz?lan yaz?lar? Facebook üzerinden takip etmek için www.facebook.com/Talebedunyasi  sayfas?n? be?eniniz.

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 6 - 74

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4706
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4706
mod_vvisit_counterBu Ay24869
mod_vvisit_counterToplam7722926

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev