TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Milli E?itim Bakanl???, k?z çocuklar?n?n okulla?ma oran?n? art?rmak için yeni bir proje haz?rlad?.

 

 

 

ANKARA  -   Bakanl?k, ''Özellikle K?z Çocuklar?n?n Okullula?ma Oran?n?n Art?r?lmas? Projesi'' (KEP) ad?yla yeni bir proje ba?latacak.
     Proje, 8 Mart Dünya Kad?nlar Günü'nde düzenlenen bir toplant?yla Milli E?itim Bakan? Ömer Dinçer taraf?ndan kamuoyuna tan?t?lacak.
     Tan?t?m kampanyas?n?n aç?l?? törenine, projenin uygulanaca?? illerin valileri, il milli e?itim müdürlerinin yan? s?ra AB'yi temsilen Türkiye Delegasyonu Ba?kan? Büyükelçi Jean-Maurice Ripert'in kat?l?m? bekleniyor.
    
     -Proje 2 y?l sürecek-
    
     AB ile Milli E?itim Bakanl???nca finanse edilecek projenin uygulama süresi 2 y?l olarak belirlendi.
     Bakanl?k projeyle e?itim kalitesini art?rmay?, e?itim ve i? piyasas? aras?ndaki ba??n güçlendirilmesini ve ba?ta k?z çocuklar? olmak üzere her düzeyde okulla?ma oran?n?n yükseltilmesini hedefliyor.

Devamını oku...
 

Art?k üniversiteye giri? s?nav?nda, ö?rencilerin puan?na okullar?n?n genel ba?ar?s? etki etmeyecek, ki?isel ba?ar?lar? üzerinden puanlar? hesaplanacak.

 

 

 

2 y?l kesintili zorunlu e?itim yani e?itimde 4+4+4 formülüne ili?kin yasa teklifinin alt komisyonda görü?meleri tamamland?.
Teklifle sadece ilkö?retim ve ortaö?retime ili?kin düzenlemeler yap?lmad?, yüksekö?retime geçi?e ili?kin de bir dizi de?i?iklik getirildi. Getirilen en önemli de?i?iklik ise üniversiteye giri? s?nav? için yap?lan puan hesaplamas? ile ilgili oldu. ??te ayr?nt?lar...
   
Art?k üniversiteye giri? s?nav?nda, ö?rencilerin puan?na okullar?n?n genel ba?ar?s? etki etmeyecek, ki?isel ba?ar?lar? üzerinden puanlar? hesaplanacak. 12 y?l kesintili e?itime ili?kin yasa teklifi yasala??rsa...

Ancak bu yeni karar 2012'de yap?lacak s?navda uygulanmayacak. Çünkü o s?nav?n k?lavuzu ÖSYM taraf?ndan aylar önce yay?nland?. Bu yüzden düzenleme 2013 y?l?ndan itibaren geçerli olacak.

Devamını oku...
 

Üniversiteye giri?te birinci a?ama s?nav? olan Yüksekö?retim Geçi? S?nav?'na (YGS) ba?vurucak özürlü adaylardan 'tekerlekli sandalye ile s?nava girmek isteyenler', bu talebi ba?vuru formunda belirtecek.

ANKARA - ÖSYM, '2012 Ö?renci Seçme ve Yerle?tirme Sistemi (ÖSYS) K?lavuzu'nda yer alan ÖSYS Aday Ba?vuru Formu'nda yeni bir uygulamaya gitti. Kimlik, ö?renim, s?nava ili?kin bilgiler ile ileti?im bilgilerin de yer ald??? formda, 'Özür Durumu Bilgileri' ad?yla yeni bir bölüm olu?turuldu.

Bu alan s?nava özürlü aday olarak ba?vuran adaylar taraf?ndan doldurulacak. Di?er adaylar bu alan? bo? b?rakacak. Bölümde adaya özür durumu ile 's?navda okuyucu ve i?aretleyici yard?mc? s?nav görevlisi' isteyip istemedi?i soruluyor.

Devamını oku...
 

Liseli ö?rencilere ö?retmenleriyle ilgili yap?lan ankette inan?lmaz sonuçlar...

?zmir'de yap?lan dev ankette ö?rencilere sorulan sorulara çok ilginç cevaplar al?nd?.

 

?zmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi öncülü?ünde, 'ideal ö?retmen profilinin belirlenmesi' amac?yla ?zmir'de bulunan özel ve devlete ba?l? bütün ortaö?retim kurumlar?nda uygulanan anket ilginç sonuçlar ortaya ç?kard?. dikkat çekiyor. ?nternet yoluyla 2 bin 443 ö?renci kat?ld??? anketten baz? sonuçlar...

 

Devamını oku...
 
2012 YILI KPSS BA?VURU VE SINAV TAR?H? BELL? OLDU

2012 KPSS Lisans'a girilecek oturum say?s?na göre 35 TL ile 95 TL aras?nda s?nav ücreti verilecek.

2012 KPSS Lisans'a ba?vurular 09.04.2012 – 18.04.2012 tarihleri aras?nda al?n?rken s?nav 07.07.2012 – 08.07.2012 tarihleriaras?nda yap?lacak.

 

 

2012 KPSS Ortaö?retim/Önlisans'a ba?vurular ise 18.06.2012- 04.07.2012 tarihleri aras?nda al?n?rken s?nav 23.09.2012 tarihinde gerçekle?tirilecek.

 

2012 KPSS Ortaö?retim/Önlisans s?nav ücreti ise 35 TL olacak

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 5 - 74

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn446
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6452
mod_vvisit_counterBu Ay19092
mod_vvisit_counterToplam7717149

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev