TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Fenerbahçe Üniversitesi için nihayet ilk ad?mlar at?l?yor Fenerbahçe Spor Kulübü Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'?n 'En büyük hayallerimden biri' dedi?i Fenerbahçe Üniversitesi için nihai imar izni verildi. Fenerbahçe Üniversitesi ile 5 y?l içinde ö?renci say?s? 20 bine ç?kar?larak Türkiye’nin bir y?lda en çok ö?renci çeken özel üniversitesi olmay? planlan?yor.

 

Fenerbahçe Spor Kulübü Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'?n 'En büyük hayallerimden biri' dedi?i Fenerbahçe Üniversitesi için nihai imar izni verildi.

1993 y?l?nda kullan?m hakk? al?nan 50 dönümlük arazinin, 20 y?ll?k süresinin dolmas?na 1 y?l kala üniversite yap?m? için gerekli nihai onay?n al?nd??? ve projeye ilk kazman?n ise önümüzdeki günlerde vurulaca?? ö?renildi. Ata?ehir Kay??da??’nda 50 dönüm arazi üzerinde yap?lacak üniversite için 150 bin metrekare in?aat yap?lacak. Özel Fenerbahçe Spor Kulübü Lisesi’nin yer ald??? arazinin yan?ndaki 80. y?l park? da plan tadilat?na eklenerek ye?il alan olarak ayr?ld?.

 

Devamını oku...
 

Formasyon için 15 bin kontenjan verildi.Yüksekö?retim Kurulu, 2012-2013 ö?retim y?l? için 64 üniversiteye toplam 15 bin pedagojik formasyon sertifika program? kontenjan? verdi.

 

 

YÖK, ö?retim üyesi ?art?n? sa?lamayan A?r? ?brahim Çeçen, Afyon Kocatepe, Bart?n, Bozok, Dumlup?nar, Hasan Kalyoncu, Lefke Avrupa ve Recep Tayyip Erdo?an Üniversitelerine ise söz konusu sertifika program?n?n aç?lmas? için onay vermedi.


YÖK internet sitesinden yapt??? duyuruda, 13 Eylül tarihinde yap?lan Yüksekö?retim Genel Kurul Toplant?s?nda, Pedegojik Formasyon Sertifika Programlar?n?n ele al?nd???n? aç?klad?.  Duyuruya göre, 2012-2013 ö?retim y?l?nda toplam 64 üniversiteye 15 bin formasyon sertifika kontenjan? verildi. En fazla kontenjan? 350 say?s? ile Ankara, Anadolu, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Gazi, ?stanbul, Marmara, Necmettin Erbakan, Selçuk, Sakarya, Y?ld?z Teknik Üniversiteleri ald?. Bu üniversiteleri 300 kontenjan ile  Ondokuz May?s Üniversitesi takip etti. Di?er üniversitelere de 200'er kontenjan ayr?ld?.

Devamını oku...
 

 

2012 PMYO SINAVI SONUÇLARI ?Ç?N TIKLAYINIZ

2012-Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokullar? Ö?renci Adayl??? S?nav?'n?n (PMYO) sonuçlar? aç?kland?.

ÖSYM'den yap?lan aç?klamada, 1 Temmuz 2012 tarihinde yap?lan Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokullar? Ö?renci Adayl??? S?nav?'n?n de?erlendirme i?lemlerinin tamamland??? bildirildi.

Aç?klamaya göre, sonuçlar ÖSYM'nin ''https://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden ö?renilebilecek.

Adaylar s?nav sonuçlar?n? belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaralar? ve ?ifreleri ile ö?renebilecek. S?nav Sonuç Belgesi bas?lmayacak ve adaylar?n adreslerine gönderilmeyecek.

S?nava 31 bin 309 aday ba?vuruda bulunurken, 31 bin 97'si s?nava girdi. S?nav? geçersiz aday say?s? 3 olarak belirlendi.

 

Devamını oku...
 

16-17 ve 23-24 Haziran 2011 tarihlerinde yap?lan 2012-Lisans Yerle?tirme S?navlar? (LYS) sonuçlar? aç?kland?.

 

 

 

Milyonlarca üniversite aday?n?n heyecanla bekledi?i LYS sonuçlar? aç?kland?.

SONUÇLARI GÖRMEK ?Ç?N TIKLAYIN

 

LYS puanlar? nas?l hesaplan?r ?

Üniversite adaylar?n?n bugün girdi?i LYS s?nav? böyle hesaplanacak...

 

 

LYS PUAN HESAPLAMA YÖNTEM?

ÖSYM’nin 2 hafta önce yay?mlad??? k?lavuza göre art?k yerle?tirme puan? hesab?nda okullar?n ba?ar?s? dikkate al?nmayacak. Yaln?zca bireysel ba?ar? önemli olacak.
Uzmanlar, “Bu uygulamayla en iyi okullar bo?al?r, parayla not sat??? ba?lar” dedi ÖSYM’den bu y?l üniversiteli olacak gençlere son dakika sürprizi geldi.
Habertürk gazetesinin haberine göre Lisans Yerle?tirme S?navlar?’na (LYS) 2 hafta kala yap?lan de?i?iklikle üniversite yerle?tirme puanlar?n?n hesaplanmas?nda yaln?zca bireysel ba?ar? dikkate al?nacak. Okulun ba?ar?s?na göre ö?rencinin puan?n?n a??rl?kland?r?lmas? yani AOBP uygulamas? son buldu. Uzmanlar son dakika duyurulan de?i?ikli?in “ö?rencileri gafil avland???n?”, önümüzdeki y?llarda da fen ve Anadolu liselerinin bo?alaca??n?, okullar?n sahte yüksek notlar vermeye ba?layaca??n? söylüyor. ÖSYM dün e?itimsistemini 4+4+4 ?eklinde de?i?tiren 6287 say?l? kanunda yer alan ve yüksekö?retime yerle?tirme puanlar?n?n hesaplanmas?nda de?i?iklik getiren düzenlemeye göre yeni k?lavuz yay?mlad?. Yeni hesaplama sistemi bu y?l YGS’ye giren ve önümüzdeki ay yap?lacak LYS’ye kat?lacak ö?rencileri etkiliyor.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 3 - 74

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn528
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6534
mod_vvisit_counterBu Ay19174
mod_vvisit_counterToplam7717231

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev