TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Milli E?itim Bakanl???, üniversite s?navlar?na haz?rlanan 50 bin ö?renciye internet üzerinden ileri derece matematik ve fizik e?itimi verecek.

 

 

 

 

ANKARA - Sarp Özer

MEB Bilgi ??lem Grup Ba?kan? Volkan Akçay, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, 12. s?n?f ö?rencilerine yönelik YGS ve LYS'ye destek projesi haz?rlad?klar?n? belirtti.

''e-LYS Projesi'' kapsam?nda ö?rencilerin web tabanl? olarak olu?turulan interaktif s?n?flarda ileri düzeyde matematik ve fizik dersleri alaca??n? dile getiren Akçay, proje kapsam?nda 50 bin ö?renciye e?itim vereceklerini söyledi.

''Ö?rencilerin bir k?sm? evlerinde bilgisayarlar?n?n ba??nda, yat?l? ö?renciler de etüt salonlar?nda bu dersleri alacaklar'' diyen Akçay, ö?rencilerin bilgisayarlar ba??ndan soru sorabileceklerini, e?itim materyallerine elektronik posta yoluyla ula?abileceklerini belirtti.

Proje, Aral?k ay?nda ba?layacak'' dedi.

Devamını oku...
 
KPSS'de tercihler ba?lad?

KPSS'de tercihler ba?lad?.Ortaö?retim, ön lisans ve lisans düzeyinde Kamu Personeli Seçme S?nav?'na (KPSS) giren adaylar?n, kamu kurum ve kurulu?lar? kadro ve pozisyonlar?na yerle?tirmek için tercihler al?nmaya ba?land?.

 

 

 

ANKARA -       ''Kamu Görevlerine ?lk Defa Atanacaklar ?çin Yap?lacak S?navlar Hakk?nda Genel Yönetmelik'' hükümleri uyar?nca baz? kamu kurum ve kurulu?lar?n?n kadro ve pozisyonlar?na yerle?tirme yapmak amac?yla adaylardan tercih al?nacak.
      Bu amaçla haz?rlanan Kamu Personel Seçme S?nav? KPSS-2012/2 Tercih K?lavuzu ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yay?mland?.
      K?lavuzda, ortaö?retim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayr? olmak üzere tercih yap?labilecek kadro ve pozisyonlar yer al?yor.
      Adaylar?n k?lavuzda yer alan kadro ve pozisyonlar? tercih edebilmeleri için 7-8 Temmuz ve 22-23 Eylül tarihlerinde yap?lm?? olan Kamu Personel Seçme S?navlar?ndan (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS Ortaö?retim/Önlisans) birine girmi? ve bu s?navlar?n en az birinden ilgili KPSS puan?n? alm?? olmas? gerekiyor.
    

Devamını oku...
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün'ün aç?klad??? ''Üniversiteleraras? Giri?imcilik ve Yenilikçilik Endeksi''ne göre, ilk s?ray? Sabanc? Üniversitesi ald?.

 

 

 

ANKARA (AA) -      Ergün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? Toplant? Salonu'nda düzenledi?i bas?n toplant?s?yla Türkiye'de ilk kez haz?rlanan ''Üniversiteleraras? Giri?imcilik ve Yenilikçilik Endeksi''ni aç?klad?.

Endeks belirlenirken, ö?retim üyesi 50'nin alt?nda olan üniversiteleri hesaplamaya dahil etmediklerini belirten Ergün, bu nedenle çal??man?n, Türkiye'deki 168 üniversitenin 126's?n? kapsad???n? söyledi.
Endeksin 5 boyuttan olu?tu?unu aktaran Ergün, bunlar?n bilimsel ve teknolojik ara?t?rma yetkinli?i, fikri mülkiyet havuzu, i?birli?i ve etkile?im, giri?imcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katk? ve ticarile?me oldu?unu ifade etti.

Devamını oku...
 

Yurt ba?vuru sonuçlar? bugün saat 23.00'da aç?klanacak

 

 

 

 

Sonuçlar?n yurtkur'un sitesinde duyurulaca?? bildirildi.
ANKARA (AA) - YURTKUR'un yurt ba?vuru sonuçlar?, kurumun internet sitesinden bu gece aç?klanacak.
YURTKUR'dan yap?lan yaz?l? aç?klamada, 2012-2013 ö?retim y?l?nda ilk defa yüksek lisans (doktora-master ?ubat 2012 tarihinde girenler de dahil), ön kay?t ve özel yetenek, dikey veya yatay geçi? ve askeri okullardan sa?l?k sebebiyle elenen ö?rencilerle YÇS (Yurt D???nda Çal??anlar?n Çocuklar?) s?nav? sonucu bir yüksek ö?retim program?na yerle?en ö?rencilerin yurt ba?vuru sonuçlar? saat 23.00'ten itibaren, kurumun, ''www.kyk.gov.tr'' adresli internet sayfas?ndan aç?klanaca?? belirtildi.

 

Esenler Belediyesi'nin kurdu?u geri dönü?ümü tesisinde elde edilen gelirle sat?n al?nan defterler, ilçedeki ilkö?retim ö?rencilerine da??t?ld?.

 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün, Yunus Emre ?lkö?retim Okulu ö?rencilere geri dönü?ümden elde edilen defterleri da??tt?.

Esenler Belediyesi'nin geri dönü?ümden elde etti?i gelirle sat?n al?nan 400 bin defter, Yunus Emre ?lkö?retim Okulu'nda törenle ö?rencilere da??t?lmaya ba?land?. Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün, AK Parti ?l Ba?kan? Aziz Babu?cu, Esenler Kaymakam? Naz?m Madeno?lu, Esenler Belediye Ba?kan? Tevfik Göksu, davetliler ve çok say?da ö?renci ile velileri kat?ld?. Tören sayg? duru?u ve ?stiklal Mar?? ile ba?lad?.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 - 74

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn460
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6466
mod_vvisit_counterBu Ay19106
mod_vvisit_counterToplam7717163

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev