TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
SBS'DE ?K?NC? YEDEK KAYITLAR BA?LADI

Seviye Belirleme S?nav? (SBS) sonuçlar?na göre ö?renci yerle?tirilen ortaö?retim kurumlar?nda bo? kalan kontenjanlara kay?t hakk? kazanan adaylar?n ikinci yedek kay?t süresi bugün ba?lad?.

 

 

 

ANKARA (A.A) - SBS 8. s?n?f sonuçlar?na göre, fen, sosyal bilimler, Anadolu liseleri; teknik ve endüstri meslek liseleriyle mesleki ve teknik e?itim merkezleri (Anadolu teknik lisesi, Anadolu meslek lisesi programlar?), tapu ve kadastro Anadolu meslek lisesi, tar?m Anadolu meslek ve tar?m meslek lisesi, denizcilik Anadolu meslek lisesi ve denizcilik Anadolu teknik lisesi, k?z teknik ve meslek liseleriyle mesleki ve teknik e?itim merkezleri (Anadolu k?z teknik lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu k?z meslek Lisesi, Anadolu meslek lisesi programlar?); ticaret meslek liseleri (Anadolu

Ticaret  meslek lisesi, Anadolu ileti?im meslek lisesi, adalet meslek lisesi program?), otelcilik ve turizm meslek liseleri (Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi program?), Anadolu ö?retmen liseleri, Anadolu imam-hatip liseleriyle Anadolu sa?l?k meslek liselerine ö?renci yerle?tirildi. Bu liselerde as?l listeden kay?tlar, 1-5 A?ustos tarihleri aras?nda yap?ld?.

Devamını oku...
 

Dan??tay ?dari Dava Dairesi, sa?l?k meslek liselerinin hem?irelik bölümü mezunlar? için, t?bbi laboratuvar önlisans program?n?n 'üst ö?renim' say?lmas?na karar verdi.

 

 

 

ANKARA (A.A) - Sa?l?k-Sen, T?bbi Laboratuvar Önlisans Program?n?, sa?l?k meslek lisesi hem?irelik bölümünün 'üst ö?renimi' saymayan Sa?l?k Bakanl??? i?lemi ile bu i?leme dayanak te?kil eden YÖK karar?n?n iptali için dava açt?.

Dan??tay 8. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma istemini reddetmesi üzerine Sa?l?k-Sen, Dan??tay ?dari Dava Daireleri Kuruluna itirazda bulundu.

Sendikan?n itiraz?n? hakl? bulan Dan??tay ?dari Dava Daireleri Kurulu, 'yürütmeyi durdurma karar?' verdi. Kararda, daval? idareler taraf?ndan, üniversitelerin sa?l?k meslek yüksekokulu t?bbi laboratuvar program?nda görülen ö?renimin, sa?l?k meslek lisesi hem?irelik bölümünün bir üst ö?renimi olmad???na ili?kin Yüksekö?retim Genel Kurulunun karar?n?n al?nd???n?n belirtildi?i ancak, konuya ili?kin komisyon raporu ile görü? içeren bilgi ve belgelerin dosyaya ibraz edilmedi?i kaydedildi.

Kararda, 'Mesleki ve teknik orta ö?retim kurumlar?ndan mezun olan ö?rencilerin bitirdikleri program?n devam? niteli?inde veya buna en yak?n programlar?n uyguland??? meslek yüksekokullar?na s?navs?z olarak yerle?tirilebilmelerinin olanakl? olmas? kar??s?nda dava konusunda kararla getirilen s?n?rland?rman?n bilimsel ve hukuki gerçeklerinin ortaya konulmas? gerekmektedir' denildi.

Devamını oku...
 

ÖSYM Ba?kan? Prof. Dr. Ali Demir, üniversiteye yerle?tirme sonuçlar?n?n 19 A?ustos 2011 Cuma günü aç?klanaca??n? bildirdi.

 

 

 

ANKARA (A.A) - Üniversiteye yerle?tirme sonuçlar?n?n aç?klanmas?na ili?kin aç?klamada bulunan Prof. Dr. Demir, 'Yüzlerce gencimizin ve ailelerinin heyecanla bekledi?i 2011 ÖSYS Yerle?tirme Sonuçlar?n? aç?klama a?amas?na geldik' dedi

Adaylar?n sab?rs?zl?kla bekledikleri sonuçlar? h?zl? bir ?ekilde tamamlamak için ÖSYM olarak özverili ve yo?un bir çal??ma temposundan geçtiklerini vurgulayan Demir, 'Bu süreçte sistemli olarak kurumumuzu y?pratma gayreti güden yalan haberler de yap?l?yor ne yaz?k ki. Buna ra?men biz, bir gencimizin bile hayallerine kavu?mas?n? geciktirmemek, adaylar? ve yak?nlar?n? bekletmemek için sadece i?imize odakland?k' diye konu?tu.

Üniversiteye yerle?tirme sonuçlar?n? 19 A?ustos 2011 Cuma günü aç?klayacaklar?n? bildiren Demir, adaylar?n sonuçlar?n aç?kland??? gün, saat 15.00 itibariyle ÖSYM'nin 'http://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden sonuçlara ula?abileceklerini söyledi.

ÖSYM Ba?kan? Demir, adaylar?n sonuçlar? T.C kimlik numaralar? ve ?ifreleri ile ö?renebileceklerini belirterek, 'Bu y?l yerle?tirme sonuç belgesi bas?lmayacak ve adaylar?n adreslerine gönderilmeyecek' diyerek adaylara hat?rlatmada bulundu.

Devamını oku...
 

Ölçme Seçme ve Yerle?tirme Merkezi (ÖSYM), 2011-T?pta Yan Dal Uzmanl?k E?itimi Giri? S?nav? (YDUS) sonuçlar?n? aç?klad?.

 

 

 

ANKARA (A.A) - Kurumun internet sitesinden yap?lan aç?klamada, 16 Temmuz 2011'de yap?lan s?nav?n de?erlendirme i?lemlerinin tamamland??? belirtildi.

Adaylar?n s?nav sonuçlar?n? ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralar? ve ?ifreleri ile ö?renebilecekleri kaydedilen aç?klamada, adaylar?n adreslerine s?nav sonuç belgesi gönderilmeyece?i bildirildi.

S?nava giren adaylar?n kendi cevap ka??tlar?n?n görüntüsünü, http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralar? ve ?ifreleri ile edinebilecekleri ifade edilen aç?klamada, bu uygulaman?n, aday? bilgilendirme amac?yla yap?ld???, görüntülenen sayfan?n belge niteli?i ta??mad??? vurguland?. Aç?klamada, her türlü de?erlendirmede ÖSYM sisteminde kay?tl? bilgilerin esas al?naca?? belirtildi.

 

Devamını oku...
 
BU OKULDAN MEZUN OLANA ?? HAZIR!..

Yalova Üniversitesi (YAÜ) bünyesinde ve Türkiye'de ilk olarak ula?t?rma mühendisli?i ile ka??t mühendisli?i bölümlerinin aç?laca?? bildirildi.

 

 

 

YALOVA (A.A) - YAÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, gazetecilere yapt??? aç?klamada, ula?t?rma mühendisli?i ve ka??t mühendisli?i bölümlerini açmak istediklerini ve bunun projesini önümüzdeki hafta YÖK'e sunacaklar?n? söyledi.

2012-2013 akademik y?l?nda bu bölümleri faaliyete geçirmek istediklerini kaydeden Eruslu, 'Mühendislik Fakültemizde 5 bölümümüz mevcut. Ula?t?rma mühendisli?i ve ka??t mühendisli?i bölümleri ile bunu 7'ye ç?karaca??z' dedi.

Eruslu ?öyle konu?tu:

'Türkiye'de ilk kez bu bölümler Yalova Üniversitesinde aç?lacak. Dünyan?n çe?itli ülkelerinde müfredatlar incelendi en iyileri seçildi. Bu bölümler gelece?in meslekleri. Yalova Üniversitesi daha önce de Türkiye?de ilk kez polimer mühendisli?i bölümünü açm??t?. ?lkleri yapmaya devam ediyoruz. Gelecekte ihtiyaç duyulan meslekleri bir bir belirliyoruz.'

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 10 - 74

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4667
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta12190
mod_vvisit_counterBu Ay24830
mod_vvisit_counterToplam7722887

Kimler evrimii

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev