TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Alfabelerimiz
Latin Alfabesi

Yeni Türk alfabesi, Latin harfleri temel al?narak, 1 Kas?m 1928 gün ve 1353 say?l? yasayla tespit ve kabul edilmi?tir. Bu kanuna göre, Türk Alfabesi’nde 29 harf bulunur. Alfabeyi olu?turan büyük ve küçük harfler, s?ras?yla a?a??daki biçimde yaz?l?r.

 

 A B C Ç D E F G ? H I ? J K L M N O Ö P R S

? T U Ü V Y Z - (Â Î Û)

a b c ç d e f g ? h ? i j k l m n o ö p r

s ? t u ü v y z - (â î û)

 
Arap Alfabesi

Türklerin topluca ?slamiyet’i kabulünden, yani 10. as?rdan sonra geni? bir sahada bütün Türk-?slam devletleri taraf?ndan kullan?ld?. Arap Alfabesi yirmi sekiz harf olmas?na ra?men Türklerin kulland??? ?slam harfleri otuz bir ile otuz alt? harften meydana gelir. Sa?dan sola do?ru yaz?lan bu alfabe, bütün Türklü?ü kucaklam?? ve Türkçe’nin çe?itli lehçelerinde, pekçok kitap, kitabe yaz?lm??t?r. Muazzam ve kesintisiz abidevi eserler bu alfabe ile verildi. Türkiye, ?slam alemi ve dünyan?n her yerindeki kütüphane ve kitapseverlerin kitapl?klar?nda ?slam harfleriyle yaz?lm?? milyonlarca Türkçe eser mevcuttur. Dünyan?n en büyük ve muazzam ar?ivi, Türk - ?slam alfabesiyle yaz?lan Türkçe evraklarla doludur.

Devamını oku...
 
Uygur Alfabesi

Göktürk Ka?anl???`n?n 744 tarihinde y?k?lmas?yla onun yerine geçen Uygur egemenli?i dönemi kültürel etkinlikler ve geli?meler yönünden ?slam öncesi Türk tarihinin en parlak ve dikkate de?er dönemini olu?turur. Çin, Hint ve ?ran kültürlerinin de etkisiyle kültür hayat?na öncelik, renk ve hareketlilik getiren Uygurlar, ka??d? ve matbaay? da al?p kullanm??lard?r. Bu arada kullan?lagelen Göktürk yaz?s?n? b?rakarak kendilerine özgü yeni bir alfabe düzenlemi?lerdir.Uygur alfabesi, Sogd kökenli olup, baz? de?i?ikliklerle Türkçe!ye uygulanm??t?.

Devamını oku...
 

Türklerin siyasal varl?k olarak tarih sahnesine ç?kmalar?, Milattan önceki yüzy?llara, Hiung-nu`lar dönemine kadar geriye gitmektedir. Hunlar döneminde yaz?n?n kullan?ld???na ili?kin baz? kay?tlar olmakla birlikte, bu yaz?n?n niteli?i hakk?nda aç?k bilgilere sahip de?iliz. Bu yüzden Türklerin kulland?klar? kesin olarak bilinen ilk alfabe Göktürkler döneminde yayg?nl?k kazanan Göktürk alfabesidir. Son y?llarda Iss?k-Göl yak?n?ndaki bir kurganda bulunan iki sat?rdan olu?an yaz?, Göktürk alfabesi karaterinde olup, M.Ö. V.-IV. yüzy?llara tarihlenmektedir. Bu yüzden de Göktürklere ba?lanan ilk Türk yaz?s?n?n Göktürk Ka?anl???`n?n kurulu?undan yüzy?llarca önce bulundu?unu kabul etmek gerekmektedir.

Devamını oku...
 
Alfabelerimiz

Türkiye Cumhuriyeti`nde bugün kullan?lmakta olan alfabeye gelinceye kadar Türklerin alfabelerini birkaç kez de?i?tirdikleri bilinmekte ve bu konuda ?öyle dörtlü bir dizi yap?lmaktad?r: Göktürk, Uygur, Arap, Latin.


Böyle bir s?ralama gerçe?i tümüyle yans?tmad??? gibi adland?rmalar?n
Arap ve Latin Alfabesi diye yap?lmas? da baz? kavram ve de?erlendirme karga?as?na yol açmaktad?r. Tarih boyunca çok geni? ülkelere yay?lan ve çok de?i?ik kültürlerle ili?kiler kuran Türkler bu dört alfabenin d???nda ,ba?ka alfabeler de kullanm??lard?r. Gününüzde de söz konusu dört alfabeden ba?ka alfabeler kullanan Türkler vard?r.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4661
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta12184
mod_vvisit_counterBu Ay24824
mod_vvisit_counterToplam7722881

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev