TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
ULU TANRI !.
GÜZEL TANRI !.
GÖK TANRI !.

 

Sen Türk'ü Türk yurtlar?n? koru !..

Dü?man ?errinden sakla ! TÜRK'ü yi?itlikte daim et ! TÜRK'ü erlik davas?yla ya?at ! TÜRK'ü gerçekçi yap ! TÜRK'ün gönlüne her?eyden önce, hatta kursa??na ekmek koymadan evvel TÜRK'lük sevgisini koy ! TÜRK'ü ideal ile ya?at ve ideali hakikat yapmaya çal??s?nlar ! Törelerini canlar? gibi saklat ! TÜRK'e zevk ve rahat verme ! Bilakis zahmete al??t?r ! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun ! Bu sayede onlara yüksek çal??ma kudreti verirsin ! TÜRK'ü faal, cevval edersin. TÜRK'e de?i?mez bir seciye ver ! Zamanla seciyesi de?i?mesin, sade tekemmülle tadilat görsün !

 

ULU TANRI !.

 

Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat te?kilat?, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile has?l oldu?undan; TÜRK'e bunlar? ver ! TÜRK'ten h?rs?z, namuzsuz türerse hemen kahret ! TÜRK'e benlik, hem de yüksek bir benlik ver ! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun ! TÜRK'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat ! Hissiyat?na kap?l?p, öfke ile ayaklanmas?n ! Birden barut gibi parlamas?n ! Daima so?uk kanl? olsun ! TÜRK'ü her milletten cesur yarat ! Öç almay? TÜRK asla unutmas?n !

ULU TANRI !.

Namuzsuz bir tek TÜRK yarataca??na, dünyay? y?k daha iyi ! Ne kadar korkak TÜRK varsa hepsini helak et ! TÜRK her?eyi mukayese etsin ! Yaln?z ak?l ve mant?k denen ?eylere b?rakma onu ! Sab?rl?, derde dayan?kl? olsun ! ?radesi çelik gibi olsun ! Dönek TÜRK yaratma ! TÜRK'leri maymun i?tahl? yapma ! TÜRK daima ihtiyatla ad?m ats?n ! Kimsenin tatl? diline inanmas?n ! Kimseye emniyet olmas?n ! Çal??ma zekâdan üstün bir k?ymet oldu?undan, TANRI, sen TÜRK'ü çal??kan et ! TÜRK'ün ömrü çal??ma ile geçsin ! Ona daima çal??ma a?k? ver ! Hele elbirli?i ile çal??may? alet etsin ! Tembel TÜRK'ü hemen öldür !

TÜRK'e her milletinkinden üstün zeka ver! Zeka ve çal??ma; ikisi bir arada olunca TÜRK'ün önünde durulmaz! Milli büyüklü?ün tek ?art? yüksek ideal, buna al??mak için de yüksek ahlak, fedakarl?k ve sebat laz?m oldu?undan TÜRK'leri ahlakl?, sebatl? ve fedai k?l! TANRI, TÜRK'leri sen kendi elinle birle?tir ve her?eyden evvel ruhlar? birle?sin! Onlar? tek bir kafa gibi birle?tirici kültür sahibi et! TÜRK'ü töresine sad?k k?l, Tanr?! TÜRK budunu: Biliniz ki atalar töresi as?rlar?n tecrübesi ile husule gelmi? büyük bir hikmettir. Tanr? beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan saklad? ve saklas?n!

 

ULU TANRI !.

Türk milletini lafç? de?il, elinden i? gelir insanlar et ! Bir ?ey söylemek vazife yapmak de?ildir. Onu fiilen yapmak ve yapt?rman?n vazife oldu?unu beyinlere sok !

GÜZEL TANRI !.

Sana hepsinden çok yalvard???m ?udur : TÜRK'ü dalkavukluktan kurtar ! Dalkavukluk ve emsali vas?talara zengin olmaktan koru ! TÜRK'e kötü para h?rs? verme ! Dalkavuklar? yok et !

AMAN TANRI !.

TÜRK aile, töre ve disiplinini her ?eyden evvel koru! TÜRK topra??nda hürler ya?as?n. Adaletten ba?ka bir ?ey hüküm sürmesin! Sen TÜRK'e tabii ?eylere tabiata kar?? sevgi ver! TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azals?n ki fakirlik suç say?ls?n!

Acunu ( Dünyay? ) Yaratan Yüce Tanr? !.

TÜRK'e insaniyetten evvel TÜRK milletini dü?ündür. ?nsanlar?n insaniyet dedikleri ?ey, göz boyamak için icat edilmi? bir boyad?r. ?nsaniyet maskesi ta??yan öyle milletler vard?r ki maskelerinin alt?nda canavarlar ya?ar. ?nsaniyeti gören olmad?. TANRI, TÜRK'e sa?lam, sürekli irade ver! Güçlüklerde, sabr?n?, tahammülünü ayn? zamanda gayretini artt?r! Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver! Mesuliyeti TÜRK yurdundan eksik etme! En büyük kuvvetinTÜRKLÜK a?? oldu?unu TÜRK'e ö?ret!

TANRI !.


TÜRKÇE konu?ulan, TÜRK'e yurtluk etmi? olan yerleri k?yamete kadar TÜRK'ün hükmü alt?nda b?rak !

YÜCE ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN !..

 

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1071
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7487
mod_vvisit_counterBu Ay21872
mod_vvisit_counterToplam7598554

Kimler evrimii

Şu anda 43 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev