TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Abideler
ORHUN AB?DELER?

Orhun Yaz?tlar?, Göktürk ?mparatorlu?u'nun ünlü hükümdar? Bilge Ka?an devrinden kalma alt? adet yaz?l? dikilita?t?r. Mo?olistan'?n kuzeyinde, Baykal gölününü güneyinde, Orhun ?rma?? vadisindeki Ko?o Saydam gölü yak?nlar?ndad?r. Bu yaz?tlardan Köl Tigin ve Bilge Ka?an yaz?tlar?, Koçho Tsaydam bölgesindeki Orhun Irma?? civar?nda; Bilge Tonyukuk yaz?tlar? ise, Köl Tigin ve Bilge Ka?an yaz?tlar?ndan yakla??k 360 km uzakta, Tola Irma??'n?n yukar? yata??ndaki Bayn Tsokto (Bayn Çokto) bölgesindedir.

 

Bilge Tonyukuk yaz?tlar?n?n, (Orhun Irma?? civar?nda olmamas?na ra?men), Orhun yaz?tlar?yla birlikte dü?ünülmesi, an?lmas? Köl Tigin ve Bilge Ka?an yaz?tlar? ile ayn? döneme ait olmas? ve ayn? konular? içermesindendir. Yaz?tlar Türk dili, tarihi, edebiyat?, sanat?, töresi hakk?nda önemli bilgiler vermektedirler.

Devamını oku...
 

3,35 metre yükseklikte, kireçta??ndan yap?lm?? ve dört cephelidir. Do?u-bat? cephelerinin geni?li?i a?a??da 132, yukar?da 122 santimetredir. Kuzey-güney cepheleri de a?a??da 46, yukar?da 44 santimetredir. Üst k?s?m kemer ?eklinde ve yukar?da be? kenarl? olarak bitmektedir.

An?ttaki sat?rlar?n uzunlu?u 235 santimetredir. Yaz?t?n do?u yüzünde 40; güney ve kuzey yüzlerinde 13'er sat?r Göktürk harfli Türkçe metin vard?r. Bat? yüzünde ise, devrin Tang ?mparatoru'nun Köl Tigin'in ölümü dolay?s?yla gönderdi?i Çince mesaj?na yer verilmi?tir. Bat? yüzde Çince yaz?lar d???nda yaz?ta sonradan eklenmi? Göktürk harfli iki sat?r bulunmaktad?r. Yaz?t?n kuzeydo?u, güneydo?u, güneybat? yüzlerinde de (pahlarda) Göktürk harfli Türkçe metinler mevcuttur. Kültigin yaz?t?nda Göktürk tarihine ait olaylar, Bilge Ka?an'?n a?z?ndan nakledilerek birlik, bütünlük mesaj? verilir.

Yaz?t?n do?u, kuzey ve güney yüzlerinin yaz?c?s?, Yollug Tigin, bat? yüzünün yaz?c?s? ise, Tang ?mparatoru Hiuan Tsong'?n ye?eni Çang Sengün'dür. Köl Tigin yaz?t?n?n do?u yüzünde, bütün Türk boylar?n?n ortak damgas? oldu?u san?lan da? keçisi damgas?na; do?uya ve bat?ya bakan "tepelik" k?s?mlar?nda ise, kurttan süt emen çocuk tasvirlerine yer verilmi?tir. Yaz?t, geçen yakla??k 1300 y?ll?k süreç içinde önemli ölçüde tahrip olmu?tur.

Zira yaz?t?n do?u ile kuzey yüzlerini birle?tiren k?s?m y?ld?r?m dü?mesi sonucunda parçalanm??t?r. Orijinalinde kaplumba?a kaide üzerinde bulunan yaz?t, bu kaidenin de parçalanmas? üzerine 1911 y?l?nda, sunak ta??ndan kesilen granit bir blok üzerine oturtulmu?tur.

 
ULU TANRI !.
GÜZEL TANRI !.
GÖK TANRI !.

 

Sen Türk'ü Türk yurtlar?n? koru !..

Dü?man ?errinden sakla ! TÜRK'ü yi?itlikte daim et ! TÜRK'ü erlik davas?yla ya?at ! TÜRK'ü gerçekçi yap ! TÜRK'ün gönlüne her?eyden önce, hatta kursa??na ekmek koymadan evvel TÜRK'lük sevgisini koy ! TÜRK'ü ideal ile ya?at ve ideali hakikat yapmaya çal??s?nlar ! Törelerini canlar? gibi saklat ! TÜRK'e zevk ve rahat verme ! Bilakis zahmete al??t?r ! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun ! Bu sayede onlara yüksek çal??ma kudreti verirsin ! TÜRK'ü faal, cevval edersin. TÜRK'e de?i?mez bir seciye ver ! Zamanla seciyesi de?i?mesin, sade tekemmülle tadilat görsün !

 

ULU TANRI !.

 

Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat te?kilat?, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile has?l oldu?undan; TÜRK'e bunlar? ver ! TÜRK'ten h?rs?z, namuzsuz türerse hemen kahret ! TÜRK'e benlik, hem de yüksek bir benlik ver ! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun ! TÜRK'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat ! Hissiyat?na kap?l?p, öfke ile ayaklanmas?n ! Birden barut gibi parlamas?n ! Daima so?uk kanl? olsun ! TÜRK'ü her milletten cesur yarat ! Öç almay? TÜRK asla unutmas?n !

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn563
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta563
mod_vvisit_counterBu Ay25463
mod_vvisit_counterToplam7723520

Kimler evrimii

Şu anda 27 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev