TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar?
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 4-5-6

9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 4-5-6

 

Sayfa 4
Anlama Yorumlama


resimler-1- tiyatro 2-mimari 3- müzik 4- resim

Sayfa 5

Olçme ve De?erlendirme
1-) D
Y
2-) D?L
3-)E
4-)B

Devamını oku...
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 7-8

sayfa 7)
1)Yukar?daki verilen üç parçada da ele al?nan konular sosyolojinin ilgi alanlar?yla ilgilidir. Üç parçada da toplumsal bir durum dile getirilmi?tir. Toplumlar?n yap?s? ve özellikleriyle sosyoloji bilimi ilgilenir.

2)Yukar?daki parça bilimsel bir de?er ta??maktad?r. Çünkü bu ifade sosyoloji biliminin ilgi alan?na girmektedir. Edebî eserler bilimlerin verilerinden yararlan?r, yararlan?rken de bu verileri düzenler, hayal süzgecinden geçirir. Bu nedenle edebî eser bilimsellikten uzakla??r. Bir edebî eserin bilimlerden yararlanmas? onun bilimsel oldu?unu göstermez. Bu yüzden parçadaki her dü?ünceye bilimsel diyemeyiz.

3)Vadideki Zambak adl? metnin yaz?l?? amac? toplumda yerle?mi? kurallar?n neler oldu?unu ortaya ç?karmakt?r. Bu çerçevede metnin temas? toplumdur. Bu tema ba?ka bilim dallar?nda ele al?n?p i?lenebilir. Bir tarihi toplum meydana getirdi?i için tarih bilimi, toplumu insanlar olu?turdu?u için psikoloji bilimi de rahatl?kla bu konuyu i?leyebilir. Edebi eserlerin yaz?l?? amac? okuyucuya estetik bir zevk vermektir. Bilimsel metinlerin amac? ise okuyucuya do?rudan genel geçerli?i olan ki?iden ki?iye de?i?meyen nesnel bilgiler vermektir.

Devamını oku...
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 11-12-13-14

Sayfa 11-
Olçme ve De?erlendirme1-)D
D
2-)NESNE YA DA CANLI VARLIKTIR.
3-)D

sayfa 12-13

1)kazak için ip,t?? veya ?i?e ihtiyac?m?z vard?r.tabi en önemlisi bir matif örne?ine ihtiyaç duyar?z
3)bal?k tutmak en mant?kl?s? olur.di?erleriyle mant?ksal yönden uyu?maz
4)?iirde her?ey anlat?lm?? fakat gerçek anlamlar?yla de?il.ba?ka bir anlamla anlat?lm??t?r

Devamını oku...
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 16-19-29-34-39

9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 16-19-29-34-39  (Ölçme De?erlendirme Soru Cevaplar?)

 

sayfa-16
1 ve 2.soru:


1_birinci metin bilgi verme amaçl? yaz?lm??t?r herkes ayn? ?eyi anlar
ikinci metinde yani ?iirde ise o anda ya?an?lanlar okuyucunun ruhuna yans?t?larak süslü bir biçimde imgelerle anlat?lm??t?r daha etkileyici bir anlat?m vard?r ve de herkes ayn? ?eyi anlayamayabilir.

2_Birinci metin söyledi?imiz gibi bilgi verme amaçl? yani zaten bilinen bir konuyu anlatt??? için gerçek olma olas?l??? daha fazlad?r.?iirde ise ?air kendi duygu ve dü?üncelerini de olaya katt??? için sanki hayali olarak da yaz?labilirmi? gibi geliyor ve daha az gerçeklik pay? veriyor.


sayfa 19

1)ilki do?ru 2.si yanl??

2)........................metnin dili imgesel bir dildir.

3)b

Devamını oku...
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 28-29-31

sayfa 28
inceleme


- ilahi:dili sade ve anla??l?r ve ulukle yaz?lm?? 2-gazel:beyit halinde ve yabanc? sözcüklerle yaz?lm?? 3-karanfil 1. bent halinde vebireysel yaz?lm?? 4-karanfil 2. bent halinde 2 .dünya sava??n?n insanlar üzerindeki etkisini konu edinmi?

2-bu dönemde ahiret hayat?n? bilerek dü?ünerek hayata ona göre i?ler yap?lmas? gerekti?ine dualar edip halka inanmak gerkti?ini söylüyor

4-ayn? anlamda kullan?lm??t?r. fakat her dönemin özelliklerine göre farkl? kelimelerle ifade edilmi?tir

5-ilahi: tasavvuf var gazelde:divan edebiyat? karafil 1 de bireysel konular karanfil 2 de 2 . dünya sava??n?n insanlar üzerindeki etkisi

Devamını oku...
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 44-84 Aras?

SAYFA:44-45-49-50-51-52-54-55-56-57-60-61-64-67-68-70-71-78-79-81-84

 

>>>>(Kelime veya Sayfay? bulmak için Ctrl+F yap?p aratabilirsiniz.)<<<<CEVAPLAR

?ARKI =NAZIM B?R?M? DÖRTLÜKTÜR.D?VAN EDEB?YATI,NAZIM ?EKL?D?R.HALK EDEB?YATINDAK? TÜRKÜYE BENZER.EZG?YLE SÖYLEN?R.?ARKI TÜRLER?N?N D?VAN EDEB?YATINA KAZANDIRDI?I B?R TÜRDÜR.KAF?YE DÜZEN? aaaaa,bbba,ccca ?EKL?NDED?R.ARUZ **ÇÜSÜYLE YAZILIR.DÖRTLÜKLER?N SON D?ZELER? NAKARATTIR.


TÜRKÜ=BENTLERDEN OLU?AN NAZIM ?EKL?D?R.8L? VE 11L? HECE OLÇÜSÜYLE YAZILIR.?ARKI G?B? EZG?YLE SÖYLEN?R.
ARKADA?LAR DAHA YAZACAM BEKLEY?N

SONE=2 DÖRTLÜK 2 3'LÜKTEN OLU?AN 14 D?ZEL?K BATI EDEB?YATI NAZIM ?EKL?D?R.EDEB?YATIMIZDA EN ÇOK SERVET-? FÜNÜNCULAR TARAFINDAN KULLANILMI?TIR.KAF?YE ?EMASI abba,ccd,eed ?EKL?NDED?R.

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 80-82-83-87

9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 80-82-83-87(Ölçme ve De?erlendirme Sorular?)

sayfa 80;

1.sorusu;d?dakt?k b??r s??rd?r.
7 l?k hece olcusuyle yaz?lm?s?tr.
3.soru;1.konuda;
kend? ?c?nden ne h?ssederse onu yapt?g?n? soyluyor.
2.konuda
evler?n b?nalar?n olusaumunu b?nalar?n ve evler?n yok olusmunu anlat?yor.
3.konuda;
velveler?n oldugu gun tukenmes?n?(b?tmes?n?)soyluyor.
81.9.soru;;

tezat sanat?:z?t kavramlar?nn?n b?r arada kullan?lmas? cennet =cehennem g?b?
tesb?h sanat?;benzeyen benzetme sanat? edatl? sanat tek unsuru ?st?are

Devamını oku...
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 96-100

9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 96-100

 

olcme ve degerlend?rme sayfa 96;;
1.soru bosluk doldurma;sosyal hayat?n? yans?tm?st?r.
2.soru;d..y
3.soru;c4.soru;osmanl? donem?=sen devam?n? get?r?rs?n

 

96
1= bo?luk doldurma sosyal hayat? yans?tm??
2=d=y
3=c
4= Osmanl? dönemi

Devamını oku...
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 105-107-109

sayfa 105 cevab? etkinlik

=tema,verilmek istenen mesaj,olay örgüsü vede metnin tam***** bak?l?r.
2,soru=iyi kötü çat??mas?.
3,soru=israfla yukar?daki cümlelerin aras?nda ili?ki vard?r.
4,soru=padi?ahl?k,saray,?ehzade,soyrar?
5,soru=kendi hayay?m?zla ili?kilendirebilir çünkü kötü insanlar her zaman cezas?n? bulur

ölçme de?erlendirme
1, d y
2,vatan sevgisi
3,c
4,e

Devamını oku...
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 113-115-116-117-118-119-120

113.sayfa
1.d y
2.hikaye
3.d

115.sayfa
1)anlamlad?r?lmaz
2)bitmemi? senfoni ve moby dick metinlerinden al?nan cümlelerden yaz?n?n edebi metin oldu?u anla??lmaktad?r.ama di?er verilen cümleler bilgi vermek amac?yla yaz?lm?? bir düzyaz?d?r.edebi bir metin de?ildir

 

116)ölçme de?erlendirme:

1. sorunun cevab? y) (D)
2. çocuklar?n?n olmamas?
3.d
4.kendi anlad???n? yaz i?ete.

Devamını oku...
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 128-129-130-136-137-138-139-140-143-146

9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 128-129-130-136-137-138-139-140-143-146 (ölçme ve de?erlendirme Soru cevaplar?)  O?uz ka?an Destan?

 

-Hun dönemi destanlar?ndand?r.
-M.Ö 174-209
-?slamiyet öncesi Türk Destan?d?r.
-Kahraman bak?? ac?s?yla yaz?lm??t?r.

Zihniyet
Sosyal,siyasi,ekonomik ve dinidir.

O?uz Ka?an'?n ki?ili?i

-cesur
-kahraman
-adaletli
-yi?it

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 156-157-158

ELEKTRA

-Trajedidir.

Trajedinin Özellikleri

-Konular?n? tarihten ya da mitolojiden al?r.Esk? Yunan ve Latin tarihi
-Ki?iler soylu kimseler olur.(kral,kraliçe,vs..)
-Ba?tan sona ciddi bir hava içinde geçer
-Trajediler mazmundur.
-Trajediler ayn? mekanda geçer ya?analar 24 saat içinde anlat?l?r.
-Üç birlik kural? uygulan?r.(olay,yer,zaman akla gelir.)
-Vurma,k?rma ,öldürme gibi olaylara seyircinin gözü önünde yer verilmez.Bunlar d??ar?da gerçekle?tirilir sahne haberi ula??r.
-Diyalog vekorudan olu?ur.
-Koro kad?nlar ve ihtiyarlardan olu?ur.
-Erdem ve ahlak önemlidir.
-Be? bölümden olu?ur.Perde yoktur.Kesintisiz oynan?r.Perdenin yerini koro tutar.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4672
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4672
mod_vvisit_counterBu Ay24835
mod_vvisit_counterToplam7722892

Kimler evrimii

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev